به تاریخ ۲۸-۱۰-۹۴ همایش بررسی وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان به ابتکار اداره حمایت از سرمایه گذاری های خصوصی "آیسا" در هوتل انترکانتینتال به اشتراک تاجران، صنعت کاران و پیشه وران برگزار تا چالش های فرا راه سرمایه گذاری مشخص و راه حل آن پیشنهاد شود بعد از ابراز نظرات و سخنرانی ها مسئولین در بخش دوم کاری همایش اشتراک کنندگان به یازده گروپ سکتورهای مختلف تقسیم گردید که محمد حسن سپاهی رئیس اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان در راس یک گروپ کاری نیز توظیف گردید. در جریان همایش مسئولین دولتی و ادارات ذیربط دیدگاه های خویش را چنین بیان داشتند.

محمد قربان حقجو رئیس حمایت از اداره سرمایه گذاری در این نشست تاکید نمود فرصت ها و چالش های اقتصادی را بازنگری میکند و از توافق بر سر یک برنامه عملی برای رفتن به آینده بهتر را برای چهار سال از جمله اولویت های سکتور خصوصی خواند. بعد از آن خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع گفت دولت از سرمایه داران و تولیدات داخلی حمایت نمی نماید افزود فساد گسترده در گمرکات و پیمان ها بیداد میکند.

وزرا اقتصاد، شهرسازی، تجارت افزایش بیکاری صنعت اقتصادی را از عوامل بنیادی جنگ در افغانستان خوانده، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی در بخش از صحبت هایش به اشتراک کنندگان اطمینان داد که حکومت به زودی تصمیم های تازه را در بخش اقتصادی از جمله حل مشکلات سرمایه داران خواهند گرفت.

در حالیکه اصناف و پیشه وران کشور تدویر همایش بررسی چالش های سرمایه گذاری را که به ابتکار اداره حمایت از فعالیت سرمایه گزاران تدویر گردیده بود آغاز یک گام مثبت در صورت عملی شدن تعهدات غرض رفع نواقصات و کمبودی ها دانسته می افزایند در حالیکه سران حکومت وحدت ملی طی بیش ار یک سال کارهای خویش گامهای لازم از جمله فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در رابطه خریداری از تولیدات داخلی با امتیاز پانزده فیصد، تفویض مدال غازی میر بچه خان به رهبری اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان، تصویب پیشنهادات رسمی اتحادیه از ناحیه اخذ یک و نیم فیصد مالیه از اصناف و پیشه وران به واسطه شورای وزیران و پارلمان کشور و تدارک زمین و غیره اثبات ادعای ماست.

چیزی که مایه نگرانی اصناف و پیشه وران کشور گردیده فیصله ها تا هنوز بر روی کاغذ بوده عده از مسئولین غرض عملی شدن آنها گامهای استوار برنداشته اند.

از جانب دیگر تجربه جهان پیشرفته ثابت نموده که مانی فاکتورها یا دستگاه های کوچک به مرور زمان به فابریکه های بزرگ مبدل شده اند مواظبت دلسوزانه و برخورد های عملی غرض انکشاف آنها صورت گرفته در صورتی میتوان به ان آروزهای بزرگ دستیاب شویم که سرمایه داران کشور ما به جای تورید اجناس و مواد بی کیفیت، غیر ضروری، تجملی یا اجناس و موادی که در داخل کشور تولید میشود خواستهای هموطنان ما را برآورده میسازد مواد خام ماشین آلات مورد ضرورت وارد و در بازاریابی، رشد انکشاف و معرفی تولیدات داخلی صادقانه گام بردارند نه این که مثل پانزده سال گذشته در خدمت کمپنی های خارجی و مافیای اقتصادی که کشور ما را به بازار مصرفی، تهیه کننده مواد خام کشورهای منطقه و جهان مبدل ساخته اند قرار گیرند که ثمره آن مبتلا شدن سه میلیون تن به مواد مخدر، مهاجرت میلیونها تن به کشورها، افزایش فقر، بیکاری، بیماری، سرقت های مسلحانه، آدم ربائی، تشدید شدن جنگ های خونین، قانون ستیزی، مردم ستیزی، فرهنگ ستیزی در کشور میباشد.

خلاصه این که وقت آن رسیده که تمام نهادها از جمله اقتصادی، بخاطر رفع دشواریهای موجود از جمله عملی شدن فیصله برگزاری همایش گام های استوار صادقانه بردارند با طرح و تصویب یک راهبرد کاری اقتصادی، علمی، انطباقی که تمام سکتورها از جمله خصوصی، دولتی، مختلط کوپراتیف شامل برنامه کاری آن باشند و جابجا نمودن کادرهای مجرب، دلسوز، صادق، آگاه در نقاط کلیدی کشور و مردم ما را به سوی آینده بهتر سوق و رهنمایی نمایند در غیر از آن با ادامه وضع موجود و تدویر جلسات همایش ها نمایشی و فرمایشی نمیتوان مردم خویش را از این بحران شدید و نابود کننده نجات داد.