حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت، محمد عالم افتخار: به بهانه سیاست ورزی‌های رولا غنی و صحنه‌های عقبی
حقیقت، عبدالاحمد فیض: معماران دموکراسی یا منادیان تسلیم و فرار
حقیقت، داکتر س.ا. جهش: استراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان
حقیقت ، عمر فیض: تاریخ حکم می‌کند که می‌بایست سلطۀ جبروتی جلادان سرنگون گردد
حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
عارف عرفان: رخداد کودتای نرم در پاکستان
حقیقت، محمد ولی: مشروعیت نظام در چیست؟
استاد صباح: همگام با رستاخیز نهاد خدمتگزاران
حقیقت، عارف عرفان: برنامهٔ تسلیمی افغانستان رسماً آغاز گردید