حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس