حقیقت، عمر محسن زاده: بمناسبت دو صدومین سالروز تولد کارل مارکس
حقیقت ، عمر فیض: تاریخ حکم می‌کند که می‌بایست سلطۀ جبروتی جلادان سرنگون گردد