محمد قاسم آسمایی

 بمناسبت سی امین سالگرد خروج قوای شوروی از افغانستان

 بتاریخ ۲۶ دلو ۱۳۶۷ (15فبروری۱۹۸۹)، ساعت ۱۱:۵۵ دقیقه به وقت  افغانستان، آخرین جزوتام قوای اتحاد شوروی از پل دوستی حیرتان گذشت؛ از آن روز تا اکنون این روز بنام های گوناگون یاد شده و تبصره های متفاوتی در بارۀ خروج قوای اتحادشوروی و انگیزه های آن صورت گرفته و خواهد گرفت.

 تنظیمهای ساخت پاکستان و ایران تحت حمایت سیاسی، استخباراتی و تسلیحاتی امریکا و کمک های پولی عربستان سعودی و ارتجاع عرب، آنرا روز پیروزی مجاهدین و شکست شوروی میدانند و دولت جمهوری افغانستان بعد از گذشت سه سال (25 جدی ۱۳۷۰) آنرا "روز نجات ملی" دانست. دولت دست نشاندۀ کنونی افغانستان که توسط قوای خارجی نگهداری میگردد نیز وقتاً فوقتاً آنرا  برجسته  و از آن بهرۀ تبلیغاتی می برد. اما اسناد افشا شدۀ اشد محرم مقامات رهبری شوروی (بیروی سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی) بیانگر این واقعیت است که علت اساسی عقب کشیدن قوای شوروی از افغانستان، به قدرت رسیدن میخاییل گرباچف بود که طی پروژه مرموزی با عنوان" بازسازی و علنیت" نتنها قوای شوروی را از افغانستان فراخواند و از حمایت دولت افغانستان خودداری کرد، بلکه عامل سقوط دولت شوروی نیز شد. یقیناً روزی اسناد معامله و خیانت گرباچف مانند همین اسناد، از ردۀ  محرمیت خارج و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.

 باید گفت که بیرون کشیدن قوای شوروی از افغانستان بر اساس پلان طویل مدت دولت شوروی در تفاهم کلی با دولت جمهوری افغانستان طی بیش از یکسال عملی گردید. این عقب نشینی، برعکس شکست و عقب نشینی قوای اشغالگر در تاریخ کشور (شکست مفتضحانه اردوی انگلیس در سال 1842 و یا شکست امریکا در جنگ ویتنام (۳۰ اپریل ۱۹۷۵)، بصورت منظم و طی مراسم خاص با اشتراک رهبری دولت جمهوری افغانستان از جمله داکتر نجیب الله صورت گرفت.

 با تأسف و تأثر زیاد، خارج شدن قوای شوروی از افغانستان نتنها سبب تأمین صلح در کشور نگردید بلکه با گذشت سی سال از خروج آن، جنگ با شدت و وحشت بیشتری ادامه دارد و اکنون نیز آتش جنگ خانمانسوز با موجودیت قوای بیشمار و بی حساب منظم و غیرمنظم امریکایی، کشورهای عضو ناتو و سایر همپیمانان آن هست و بود وطن را میسوزاند  و بیچاره ترین و بینوا ترین افغانها را قربانی آن میسازند.

 منظور از بازپخش این اسناد و همگانی ساختن بیشتر آن، این است تا داوری در مورد حوادث تاریخی بر اساس واقعیت ها و مدارک مدار اعتبار صورت گیرد و نه براساس تمایلات، احساسات و برداشت های شخصی و علاقه فردی به این شخص و یا آن تنظیم و منبع قدرت بین المللی.

 بنوبۀ خویش باردیگر نسبت ترجمۀ این اسناد از محترم داکتر خلیل وداد تشکر مینمایم و موفقیت های بیشتری در این عرصه برایش خواهانم.

 

(بخش اول)

 نقل ها: از  جلسات بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش.

 ترجمه: داکتر خلیل وداد

 تدوین و بازپخش: قاسم آسمایی

 ***

 کارگران جهان متحد شوید.

 در جریان ۳ روز قابل برگشت به کمیته مرکزی ح. ک. ا. ش.

 (شعبه اسناد و ارتباط سكتور ۳) است .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشکل ریز در پهلوی سند درج شده: رفقا کسانی که اسناد اشد محرم کمیته مرکزی ح. ک .ا . ش. را بدست می آورند، نباید آنرا به هیچ شخص دیگری از هر مقامی که باشند بدون اجازۀ ویژۀ ک. م. بدهند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کاپی برداری از اسناد نامبرده و یا یادداشت نمودن از آنها جداً ممنوع است. رفقایی که سند مذکور برای شان گسیل شده پس از آشنایی شخصاً با درج تاریخ آنرا امضا نمایند.

  کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 اشد محرم

 پرونده ویژه

 شماره پ. ۱۴۶/او 1

 به رفقا گرباچف، ریژکوف، سليونكوف، چیبریکوف، شواردنادزه، یاکوولف، ماسليوكوف، یازوف موراخوفسکی، کریوچكوف، بولدين و فالین - همه متن؛ ولكوف- بند ۵ و کاتوشيف- بند۲ / ۶ به گوستيف - بند ۶

 نقل از پروتوکول شماره ۱۴۶ جلسه بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش.

 مؤرخ ۲۴ جنوری ۱۹۸۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیرامون اقدامات مربوط به خروج آینده قطعات شوروی از افغانستان

 1.   با نظرات ارائه شده در یادداشت رفقا شواردنادزه.اِ. آ.، چیبریکوف و.م.، یاکوولف، آ. آن.، یازوف د.ف.، موراخوفسکی و.اس.،  و كريوچكوف و.آ. مورخ ۲۳ جنوری ۱۹۸۶ ( ضمیمه است) موافقه می شود. ۲

 2.   . باید لزوم تأمین جریان فعال نگهداشتن شاهراه حیرتان - کابل و ارائه کمک همه جانبه به رفقای افغانی جهت تأمین امنیت توسط قطعات خودشان تا حدی که مطلوب ما باشد، بمدت معین، در نظر گرفته شود . کمیته دولتی برنامه ریزی (پلان) اتحاد شوروی، وزارت دارایی (مالیه) اتحاد شوروی یکجا با وزارت امور خارجه اتحاد شوروی، وزارت دفاع اتحاد شوروی و کمیته امنیت دولتی (کا.گ.ب.) اتحاد شوروی مؤظف اند، تا پیشنهاد مربوطه شان را تا یکم فبروری ۱۹۸۹ پیشکش نمایند.

 3.    بخاطر ارزیابی بیشتر اوضاع آینده نظامی و ارائه کمک عملی به جانب افغانی در حل مشکلات منجمله امنیت شاهراه کابل - حیرتان، به رفيق یازوف  د. س. [ دیمیتری یازوف وزیر دفاع اتحاد شوروی در آن زمان بود (مترجم)] وظیفه داده می شود تا به کابل سفر کند.

 4.   وزارت دفاع اتحاد شوروی باید به رئیس جمهور افغانستان در امر ترتیب چندین طرح اعلام حالت نظامی در افغانستان همکاری نماید.

 5.   وزارت دفاع اتحاد شوروی و وزارت هوانوردی ملکی اتحاد شوروی باید مسئله امکان استفاده پیلوتهای شوروی بر مبنای اصل داوطلبانه و با در نظر داشت تقدیر شایسته مالی شان، در هواپیماهای ترانسپورتی افغانی و یا طیارات ترانسپورتی شوروی را که امکان دادن اجاره شان به جانب افغانی موجود است، بررسی نماید.

 6.   کمیته دولتی برنامه ریزی اتحاد شوروی، وزارت مالیه اتحاد شوروی و وزارت روابط خارجی اقتصادی اتحاد شوروی نظریات شانرا پیرامون کمک اضافی اقتصادی به افغانستان طبق مقررات معمول تا ۱۰ فبروری ۱۹۸۹ پیشکش نمایند.

 در این مورد سفر رفقا ماسليوكوف يو. د.، گوستيف ب. ای. و کاتوشيف ك. اف. پیشبینی شود.

 7.   مطابق پروتوکول. کمیسیون بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش. در مورد افغانستان با شرکت شعبه اداره امور ک.م.                  پیشنهادی را با در نظر داشت مواد مقدماتی و استنادی پیرامون مراحل همگانی انکشاف اوضاع در افغانستان، از تصمیم مربوط به خروج قوای شوروی از این کشور و برداشتهای مربوط به گزینه ها(واریانتهای) ممکن انکشاف بعدی حوادث در افغانستان تا عواقب معینه آنان بما، به کمیته مرکزی ح. ک.ا.ش. ارائه نمایند.

                                منشی کمیته مرکزی

 ۱۸- ت. و . ز.پ.

  ***

 ضمیمه بند ۴ پروتوکول شماره ۱۴۶

 اشد محرم

 پرونده ویژه

  ک.م. ح. ک.ا.ش.

 پیرامون اقدامات مربوط به خروج آینده واحد های نظامی شوروی از افغانستان

 در شرایط بغرنج ویژهء افغانستان، دشواریهای درونی ناشی از خروج آینده قطعات باقیمانده شوروی روزبروز بیشتر میشوند. توجه رژیم و نیروهای اپوزیسیون همه به تاریخ ۱۵ فبروری زمانیکه مطابق توافقات ژنیو مدت استقرار قطعات نظامی ما باید پایان یابد، متمرکز شده است. این زمان برای کابل خیلی تنگ است، چونکه آخرین قطعات شوروی باید پایتخت افغانستان را در آغاز فبروری ترک گویند.

 عملاً در سراسر کشور برخوردهای نظامی میان نیروهای حکومتی و اپوزیسیون جریان دارد که طی آنها حکومت [ مقصد از حکومت کابل تحت رهبری دکتور نجیب الله است، (مترجم)  ] توانسته مواضعش را البته با پشتیبانی قوای هوایی شوروی نگهدارد. مخالفان نتوانستند، جلال آباد، قندز و قندهار را متصرف شوند. اما همه میدانند که نبرد اصلی در پیشرو ست. اپوزیسیون اکنون تا حدی حتی از فعالیتش کاسته، تا نیروهایش را برای دور بعدی متمرکز کند. رفيق نجیب الله میپندارد، آنها [ اپوزیسیون، (مترجم) ] تصميم دارند، پس از خروج قطعات شوروی دفعتاً به چندین استقامت کلیدی حمله کنند.

 لازم به تذکر است، که رفقای افغانی شدیداً نگران انکشاف بعدی حوادث اند. بصورت كل عزم آنها برای مقابله با دشمن، جزم می شود، چنانچه اقدامات فوق العاده یی را رویدست گرفته و میخواهند با تعقل بیشتر از نیروهای دست داشته کار بگیرند. آنها روی ارتباطات خویش با تعداد کثیر قوماندانهای جداگانه دسته های مسلح مخالف، اختلافات شدیدی که هنوز هم در میان اپوزیسیون جریان دارد و روی عدم همکاری گروههای برجسته سیاسی منجمله ميان «جمعیت اسلامی افغانستان» (ربانی)، و «حزب اسلامی افغانستان» (حکمتیار) حساب میکنند. برخوردهای مسلحانه میان دسته های اینها و دیگر گروی های اپوزیسیون نه تنها که قطع نشده بلکه بیشتر از پیش گسترش مییابد.

 رئیس جمهور همچنان دقیقا روی این امکان که اعلام حالت نظامی و یا اضطراری برای اتخاذ و عملی نمودن سریع امور دشواری های خواهد رساند، میاندیشد. در آغاز او تمایل داشت حالت نظامی را در موجودیت ما اعلام نماید، مگر در جریان گفتگوها با وی به این نتیجه رسیدیم که بهتر است به این امر پس از رفتن قطعات شوروی از افغانستان دست یازد.

 رفقای افغانی تصمیم مبنی بر خروج نظامیان ما را درک کرده و از آن پشتیبانی می کنند، مگر همزمان با آن با درک سلیم اوضاع خاطر نشان میسازند که بدون کمک نظامی ما آنها نمیتوانند، بصورت كل از عهده وظایف شان برآیند. این کمکها به نظر آنان به اشکال دیگری بغیر از آنچه که تا کنون جریان دارد، ولو که بطور محدود باید صورت پذیرند، بازهم نقش کمکی مثبت و جدی را از نگاه عملی و روانی خواهند داشت. رفقای افغانی فکر می کنند، اگر اپوزیسیون نتواند با یورش مراکز عمده را پس از خروج قطعات شوروی بگیرد، پس «اتحاد هفت گانه» پشاور و «اتحاد هشت گانه» تهران باید به مذاکره با کابل در مورد ساختار آینده دولتی افغانستان آغاز کنند، امری که در لحظه کنونی از آن جداً پرهیز می کنند. طوریکه دوستان افغانی تأکید میکنند، مهمترین امر مقاومت در سه - چهار هفته نخستین پس از خروج نیروهای شوروی بوده و پس از آن اوضاع میتواند بتدریج به سود آنان دگرگون شود. این گونه نظریات از لابلای بیاناتی که نمایندگان اپوزیسیون در جریان تماسها با نمایندگان شوروی در اسلام آباد انجام داده اند، نیز هویدا شده است. چنانچه از این اظهارات بر می آید، که اگر حکومت نجیب الله پایداری کند، در آنصورت آنها موضع کنونی خود را در رابطه به آن بمثابه همتای مذاکرات بازبینی خواهند کرد.

 در اوضاع کنونی برای ما چندین نکته پیچیده مطرح میشوند. از یکسو عدول ما از تصامیم اتخاذ شده و اعلامیه های بیان شده در خصوص پایان خروج نیروهای ما تا ۱۵ فبروی میتواند برای ما چالشهای پیچیده یی را در عرصه بین المللی بمیان آورد. از سوی دیگر اطمینانی وجود ندارد که بزودی پس از خروج ما خطرات جدی برای رژیمی که در عرصه جهانی با ما همکاری دارد، بمیان نیآید. برعلاوه اپوزیسیون در مقطع سرنوشت ساز کنونی میتواند، مدتی عملیات خود را هماهنگ سازد، امری که محافل جنگی امریکایی و پاکستانی آنها را به آن وامیدارند. همچنان خطرات معینی از این ناحیه وجود دارد که در ح.د.خ.ا. كماكان وحدت کامل بمیان نیاید چون اختلافات جناحی، قبیله یی و پدیده های دیگر در آن هنوز وجود دارد. در نظریات يكعده از رهبران افغانی احساساتی بودن و یادآوری «بیعدالتیهای» گذشته حس میشود. همچنان نمی توان پوشیده داشت که صدراعظم م. ح. شرق[ محمد حسن شرق (مترجم) ] و يكعده وزرایش ضعیف کار می کنند.

 مهمترین فاکتور دیگر اینست که نقض توافقات ژنیو توسط اسلام آباد نه تنها بی پرده صورت میگیرد بلکه شکل نمایشی را هم بخود گرفته است. مرزبانان پاکستانی مستقیماً  در عملیات جنگی در خاک افغانستان سهم دارند. از پاکستان بالای نواحی مرزی افغانستان شلیک شده و مقدار بیشمار اسلحه به باندهای مسلح گسیل می شود . در پشاور و شهرهای دیگر دفاتر، مراکز آموزشی و قرارگاه های احزاب اپوزیسیون افغانی مانند گذشته و بدون مانع فعال اند.

 همه اینها مطابق نسخه ضیا الحق صورت میپذیرد. ب. بوتو [ بینظیر بھوتو نخست وزیر آنزمان پاکستان (مترجم)] نشاید که در آینده نزدیک این وضع را دگرگون کند.

 میان ما و جانب افغانی منظماً، بشکل قاطع و با تذکر واقعیتهای مشخص چنین اعمال زمامداران پاکستانی مورد بحث قرار میگیرد. این مشی را میتوان در آینده منجمله در شورای امنیت ملل متحد و همچنان در تماسها با خود پاکستانیها پیش برد.

 1.   مهمترین چالش که انکشاف آینده حوادث به آن وابسته میباشد، عبارت است از: آیا حکومت در کابل و غيره شهرهای بزرگ کشور بویژه پایتخت میتواند، پایداری کند؟ اوضاع در کابل خیلی بغرنج است، بویژه که عرصه نظامی نه بلکه اقتصادی در این مورد برجستگی دارد. باید برنامه اپوزیسیون مبنی بر محاصره اقتصادی کابل و قطع ورود مواد خوراکی و سوخت را که هدف آن ایجاد نارضایتی و خیزش مردم است دقيقاً بررسی کرد. این محاصره عملا در رابطه به اموالی که توسط ترانسپورت زمینی افغانی به پایتخت انتقال مییابد، به غارت، تهدید و تطمیع رانندگان از جانب اپوزیسیون صورت میگیرد. باید خاطر نشان گردد که دشواریهای کنونی در رابطه به آرد و بصورت عموم پیرامون مواد خوراکی در کابل بیشتر به عدم تطبيق بموقع دستور مبنی بر ضربه وارد نمودن به احمد شاه مسعود که دسته های وی خطر جدی برای راه کابل - حیرتان بشمار میروند، مرتبط اند.

 در حال کنونی ضرورت روزانه آرد کابل در حدود ۱۵ هزار تن است. در این پسانها چندین هزار تن آرد توسط ترانسپورت زمینی و هوایی شوروی انتقال داده شده اند. مگر باید ذخایر ثابت حد اقل برای یک ماه وجود داشته باشد، که رئیس جمهور صلاحیت توزیع آن را داشته و دوستان افغانی بتوانند خود را در این مورد مطمئن احساس کنند.

 از آنجایی که ایجاد چنین ذخایر بزرگ فقط با ترانسپورت موتری ممکن است، پس مرام ما نیز انتقال آرد و دیگر موادی خوراکی از طریق شاهراه حیرتان - کابل میباشد. بقول رفيق نجیب الله اگر فعالیت شاهراه تا ماه می تأمین شود، پس حفظ رژیم تضمین (گرانتی) شده است. تأمین فعالیت عادی این شاهراه بدون کمک ما توسط دوستان افغانی ظاهراً ناممکن است. باید در نظر داشته باشیم که قطع فعالیت شاهراه حیرتان - کابل ناممکن است. همزمان توجه ویژه را به قسمت مشکل شاهراه که همانا گذرگاه سالنگ با تونل بیش از سه کیلومترش است، مبذول نمود.

 جهت آمادگی به چنین کمکی لازم است از همه راهها اعمال اپوزیسیون را که رسیدن مواد خوراکی به کابل و شهر بزرگ دیگر افغانستان را مانع میشود، زیر نظر داشته و ضمناً نه به سرنوشت رژیم کنونی بلکه به وضعیت باشندگان این شهر ها که شدیداً از این اعمال وحشیانه رنج میبرند، تأكيد نمود.

 اصولاً میتوان گزینش های آتی را پیش بینی کرد:

 گزینه (واریانت) يكم: با اتکا به وضعیت و خیمی که اهالی ملکی به آن درگیر اند، یک فرقه متشکل از حدود ۱۲ هزار نفر را در شاهراه حیرتان- کابل تشکیل داد. این گزینش شاید مطلوب نباشد، زیرا میتواند باعث طرح مسئله در سازمان ملل متحد که گویا ما قطعات خود را کاملاً نکشیده ایم، شود. گرچه پاکستان هم تعهدات مربوط به توافقات ژنیو را عملی نمیکند، مگر بازهم بیشترین کشور های عضو ملل متحد از ما پشتیبانی نخواهند کرد، زیرا مسئله قوای (ما) مشکل محوری برای اکثریت میباشد.

 گزینه (واریانت) دوم: با پذیرفتن قحطی در کابل و شهرهای دیگر، از سازمان ملل خواسته شود، تا بطور عاجل برای تأمین مواد خوراکی و نفتی در شهرها قطعات ملل متحد را برای تأمین فعالیت شاهراه گسیل کند. تا آمدن نیروهای سازمان ملل در این مواضع قطعات نظامی خویش را فقط برای اهداف بشری چون تأمین مواد خوراکی و نفتی به اهالی نگهداشت. همزمان کار خروج قطعات شوروی را باید تثبیت کرد. باید اعلام کرد که پس از آمدن نیروهای ملل متحد قطعات ما بدون تأخیر به اتحاد شوروی بر میگردند.

 مگر این گزینش عملاً قابل تطبيق نمیباشد، زیرا برای گسیل نیروی سازمان ملل فيصلۀ شورای امنیت لازم است که نمیشود رویش حساب کرد.

 گزینه (واریانت) سوم: تمام قطعات را همان سان که برنامه شده تا ۱۵ فبروری بیرون کرده و در عرصه بین المللی این را با اعلامیه های دولت اتحاد شوروی و جمهوری افغانستان تثبیت باید کرد. سپس نظر به درخواست حکومت افغانستان که طی آن از کشورهای جهان خواسته شود، برای بدرقهء قطارهای حامل این اموال غیر نظامی قطعات شوروی تخصیص داده شوند. بدرقه و حمایت این قطارها می توانند تقریبا دو هفته پس از خروج قطعات شوروی آغاز شوند. تا این زمان شرایط لازمی دیدگاه پهناور اجتماعی مبنی بر محکوم نمودن اپوزیسیون که فقط به قحطی و نابودی ساکن شهرهای افغانستان اتکاء می کند، پدید می آید. بر مبنای چنین دیدگاه اجتماعی بدرقه قطارها با شرکت ما به گامی بشر دوستانه خواهد ماند. همزمان در چنین گزینه هایی لازم خواهد بود تا گاهگاه بخشهایی از راهها را با جنگ آزاد نماییم.

 گزینه (واریانت) چهارم: تمام قطعات شوروی را تا ۱۵ فبروری خارج باید کرد. خروج قطعات نظامی شوروی را با اعلامیه یی تثبیت باید نمود. مگر به بهانه تحویلدهی پستهای شاهراه حیرتان - کابل به جانب افغانی بعضی واحدهای شوروی را بویژه در کوتل سالنگ حفظ نمود. به ابتکار ما به این اقدام نباید سرو صدا داده شود، فقط تأكيد شود که هدف تعداد کوچک نظامیان شوروی است که کمی معطل شده اند، چون جانب افغانی تا کنون پستهای مورد نظر را نتوانسته تحویل بگیرد. پس از زمانی همانند گزینه سوم، می توان به بدرقه کاروانها با محافظان نظامی ما پرداخت.

 در همه این گزینه ها باید در نظر داشت که در عملیات مذکور قطعات منظم ما سهم میگیرند، مگر آنها بر مبنای داوطلبانه و بصورت عموم از حساب نظامیانی که شامل خدمت در افغانستان هستند و یا ترخیص شده در اتحاد شوروی میباشند، تشکیل میگردند. در چنین حالتی حقوق ماهانه یک سرباز را در حدود ۸۰۰ - ۱۰۰۰ روبل که بخشی از آن به پول افغانی پرداخته شود و معاش افسران را نظر به رتبه آنها که بطور صعودی باید تعیین کرد، پرداخت.

 همچنان به ناظران بین المللی و این را باید طور گسترده تبلیغ کرد باید حق داده شود، ببینند که ما واقعاً کالاهای مورد نیاز مردم را بدرقه میکنیم. در زمانهای نزدیک میشود با هماهنگ کننده برنامه ویژه ملل متحد در امور کمکهای بشری و اقتصادی به افغانستان و با آغاخان با هدف استفاده از این برنامه و میکانیزمها برای عکس العمل بر پلانهای افراطيون مبنی بر خفه نمودن کابل و محاصره اقتصادی دیگر شهرهای بزرگ به مذاکره پرداخت.

 در مذاکرات با آغاخان میشود، پیشنهاد کرد که قطارهای ملل متحد با مواد خوراکی، نفتی و دارو نه فقط از راه پاکستان بلکه بصورت عمده از راه اتحاد شوروی نیز تردد کنند.

 در تمام چهار گزینه نامبرده ماندن حد ناچیز ممکن قطعات شوروی تا پس از ۱۵ فبروری ۱۹۸۹ در نظر گرفته شده است.

 میشود یک گزینه پنجم را نیز مطرح کرد تمام قطعات شوروی تا۱۵ فبروری خارج میشوند و ما به جانب افغانی کمک اضافی منجمله مالی و در تأمین امنیت شاهراه حیرتان - کابل با نیروی خودشان تا تحویلگیری این پستها توسط جزوتامهای افغانی مطابق رضایت ما، در مدت معین با در نظرداشت اینکه این کار و بویژه بدرقه قطارها بی مشکلات نخواهد بود، انجام خواهیم داد.

 آنچه مربوط به میدان هوایی کابل است، میتوان اهمیت آنرا درک کرد، بناً باید در آنجا گروه خدمات راهنمایی (دسپیچری) ملکی خویش را با حدود ۱۰۰ نفر تشكيل با عقد قرارداد مربوطه در این مورد با جانب افغانی، در نظر داشت.

 ۲. جانب افغانی خواستی را مبنی بر ادامه حملات و بمباردمانهای هوایی از خاک ما بر اهداف نظامی اپوزیسیون پس از خروج نیروهای شوروی مطرح می کند. به رفقای افغانی بغرنجی این مسئله توضیح داده شده و استفاده از نیروی هوایی خودشان توصیه می شود. بصورت كل توضیحات ما با درک پذیرفته میشود، اما آنها میگویند که در حالات فوق العاده بحرانی استفاده از نیروی هوایی شوروی شاید لازم باشد. ما فکر میکنیم که این مسئله نمیتواند جدا از مجموعه كل فاکتورهای درونی و بیرونی بررسی گردد.

 ٣. جانب افغانی به داشتن اسلحه نیرومند چون راکتهای ار. ۳۰۰، و دستگاه پرتاب ضربتی راکت «اوراگان» علاقمندی جدی دارد. در این مسایل بهتر است برخورد متفاوت نظر به هر سلاح داشته باشیم مگر تأمين حد اکثر ضروریات دوستان افغانی باید اصل کار ما باشد. باید این واقعیت را در نظرداشت که دسترسی به چنين سلاحها تأثیر بزرگ روانی به دوستان ما داشته و به آنها اطمینان به نیروی خود را میدهد. با در نظرداشت این موضوع در گارد خاص و اردوی افغانستان قطعات دستگاه اوراگان تشكيل شده اند. همچنان دستگاههای ار-۳۰۰ که اکنون در قطعات شوروی مستقر اند، به جانب افغانی پس از آمادگی به بهره برداری و پرورش پرسونل افغانی برای استفاده از این دستگاهها را ، که باید طور عاجل از جانب ما صورت گیرد، باید به آنان داد.

 ۴. معقول خواهد بود، مسایل مربوط به استفاده از قطعات مرزی اتحاد شوروی را در نواحی سرحدی افغانی با در نظر داشت اینکه وجود گروپهای موتور دار مانور کننده دیگر ممکن نیستند، بصورت مثبت حل کرد.

 ۵. در این اواخر ما کارهای زیادی را در امر کمک اقتصادی، عمدتاً در آن عرصه هایی که افغانستان ضرورت دارد، به دوستان افغانی انجام دادیم. این کمکها با وجود مشکلات گوناگونی که هم ما و هم جانب افغانی در هنگام انتقال و توزیع آن با آنها مواجه شدیم، مطمئنا از بروز چرخشهای نا مناسب جلوگیری کردند.

 با اینهم با درنظر داشت شرایط دشوار افغانستان و پروسه های اقتصادی که ارزش قطعی برای انکشاف اوضاع سیاسی کشور دارند، ما باید این روندها را دقيقاً ارزیابی نماییم. باید مشخص کرد، چه کاری را می شود طور اضافی برای اقتصاد افغانستان که در حالت بحرانی و در واقعیت در حال سقوط قرار دارد، انجام داده و کمک عاجل را در حل معضلات شدید منجمله در کابل، ولایات گونه گون و منجمله بدخشان عملی کرد. من ه ست

  ۶. موازی به اقدامات نامبرده همانند گذشته به جانب افغانی در امر مناسبات با اپوزیسیون مستقر در پاکستان، ایران و اروپای غربی کمک نمود. ما باید متوجه همه تمایلات و دگرگونیهای اپوزیسیون بوده و از امکانات مناسب برای تأثیر گذاری و انشعاب در آن و جدایی «میانه روها» از افراطيون استفاده بریم. اکنون مهم است که منجمله از هيأت سرمنشی سازمان ملل متحد ب. سیوان که به تطبيق طرح ایجاد شورای مشورتی برای مشخص نمودن ساختار آینده دولتی افغانستان آغاز کرده، پشتیبانی نماییم.

  ۷. ما باید گامهای بعدی را در جهت کار با همه کشورهایی که به نحوی با بحران افغانستان رابطه دارند، از راههای دیپلماتیک انجام دهیم.

 توجه ویژه باید به داشتن ارتباطات با جانب پاکستانی مبذول گردد، که برای این امر سفر آینده وزیر امور خارجه اتحاد شوروی به اسلام آباد فرصت مناسب است.

  ۸. لازم است بیشتر از پیش کار تبلیغاتی پر محتوا را که برای آن از قبل باید انواع گزینه های رشد اوضاع پیرامون افغانستان را مورد بررسی قرار داد، پیش برد. بویژه پوشش تبلیغاتی پیرامون اعلام حالت نظامی که از جانب رئيس جمهور نجیب الله تصویب شود، مهم خواهد بود.

 ا. شواردنادزه، و. چیبریکوف، آ. یاکوولف، د. یازوف، و. موراخوفسکی، و. کریوچكوف

  ۲۳جنوری ۱۹۸۹

 شماره ۶۵/ او. اس.

 ۲۰ نسخه

 (بخش دوم)

 نقل ها: از  جلسات بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش.

 ترجمه: داکتر خلیل وداد

 تدوین و بازپخش: قاسم آسمایی

 کارگران جهان متحد شوید!

 در جریان ۳ روز قابل برگشت به کمیته مرکزی

 ح. ک. ا. ش. (شعبه اسناد و ارتباط سكتور ۳) است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قابل توجه: رفقا یی که اسناد اشد محرم کمیته مرکزی ح. ک.ا.ش. را دریافت

                                                                                       می کنند، حق ندارند آنرا به کسی بدون اجازۀ کمیته مرکزی بدهند.                                           کاپی نمودن این اسناد و یا یادداشت از آنان قطعاً مجاز نیست.                                                                                                                          رفقایی که این اسناد را مطالعه می کنند، باید آنرا امضأ نموده تاریخ آنرا قید نمایند.

 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 اشد محرم

 پرونده ویژه

 شماره پ. ۱۴۶ / ۹۴

 به رفقا، گرباچف، ریژکوف، چیبریکوف، شواردنادزه، یاکوولف، یازوف، موراخوفسکی و

 کریوچكوف.

 نقل از پروتوکول شماره ۱۴۶ 

 جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی مؤرخ ۲۴ جنوری ۱۹۸۹

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پرسش وزارت امورخارجه اتحاد شوروی، وزارت دفاع و کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی.

 با پندارهای ارائه شده در یادداشت رفقا شواردنادزه ای. آ.، یازوف د.ت، کریوچكوف و.آ. مؤرخ ۲۳ جنوری ۱۹۸۹ موافقت می شود (ضمیمه است).

                    منشی کمیته مرکزی

 ۱۴-ای                                                                     ز. پ.

 ۲۵۷۸

  ضمیمه بند ۹۴ پروتوکول شماره ۱۴۶

 اشد محرم

 پرونده ویژه

  کمیته مرکزی ح. ک.ا.ش. پیرامون استفاده از قطعات مرزی کا. گ. ب. اتحاد شوروی برای

 کمک به جمهوری افغانستان پس از خروج قطعات محدود ارتش شوروی

  بنا به درخواست جمهوری افغانستان و در مطابقت با مصوبه کمیته مرکزی ح. ک. ا. ش. مؤرخ ۲۲ اکتوبر ۱۹۸۱ (پروتوکول 32/  82) بخاطر تأمین امنیت مرزهای دولتی اتحاد شوروی و ثبات در ولایات شمالی افغانستان به آنجاها واحدهای مرزبانی کا.گ.ب اتحاد شوروی با کمیت ۸ هزار نفر تا عمق ۱۰۰ کیلومتر سوی شهرهای هرات، قندز و فیض آباد داخل شدند.

 مرزبانان شوروی با گرفتن رابطه با حکام محلی و با اتکا به پشتیبانی مردم، فعالانه در عملیات ضد باندهای آشتی ناپذیر مسلح مخالف، در امر توزیع کمکهای رایگان شوروی و حل یک سلسله مشکلات اقتصادی و جلوگیری از تفتینها در مرز افغانستان - شوروی سهم فعال گرفتند.

 پس از پایان خروج قطعات شوروی نباید وخامت شدید اوضاع در کشور، بویژه در ولایات شمالی آنرا که ناشی از فعالیت اپوزیسیون مسلح خواهد بود، مردود دانست.

 در این رابطه رئيس جمهور نجیب الله از ما در خواست نموده تا در صورت لزوم استفاده نیروهای مرزبان از خاک اتحاد شوروی را جهت کمک به نیروهای دولتی مد نظر داشته باشیم. جانب افغانی همچنان میپندارد که نیروهای مرزی کا.گ.ب. اتحاد شوروی بخشی از وسایل جنگی و اسلحه گروههای موتوردار و مانوری شان را به آنان واگذاشته، به مردم محلی در حالات فوق العاده یاری نموده و در امر فعالیت اقتصادی شان در خاک اتحاد شوروی کمک مینمایند.

 نگرانی رفيق نجیب الله پیرامون آینده اوضاع در ولایات با اهمیت شمالی افغانستان بجاست. برعلاوه اوضاع اینجا رابطه مستقیم با امنیت مرزهای طولانی ۲۳۸۰ کیلومتری اتحاد شوروی ـ افغانستان دارد. گذارش هایی در دست است که نشان میدهد، يكعده باندهای آشتی ناپذیر به تفتین های مسلحانه و غیره اقدامات از راه سرحدات دولتی آمادگی میگیرند.

 با در نظر داشت نکات بالا معقول خواهد بود:

 در صورت بروز حالات فوق العاده تهدید کننده مرزهای ما و همچنان در صورت درخواست رهبری افغانستان به نیروهای مرزبان کا.گ.ب. اتحاد شوروی اجازه داده شود، تا عملیات جداگانه یی را در ولایات شمالی افغانستان انجام دهند. تصمیم مربوط به این مسئله در هر صورت توسط مرکز گرفته خواهد شد؛ پس در هنگام خروج نیروهای مرزبان کا.گ.ب. باید تخنیک محاربوی، سلاح، مهمات جنگی و اموال دیگر را بطور رایگان در اختیار نیروهای دولتی افغانستان و تشکلات کمک کننده آنها در چوکات وجوه داده شده خویش قرار دهند. کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی باید در آینده نیز اموال و دارایی های فوق الذکر را از حساب قطعات مرزی و همچنان بطور جداگانه از شمار کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی در اختیار جانب افغانی مطابق درخواست آن قرار دهد؛

 در صورت لزوم میشود نیروهای مرزبان کا.گ.ب. اتحاد شوروی را در انتقال کالاهای دارای ارزش اقتصادی ـ ملی و غیره که از اتحاد شوروی به مناطق سرحدی افغانستان مطابق روابط مستقیم و همچنان در چوکات همکاریهای اقتصادی افغانستان - اتحاد شوروی گسیل میشوند، نیز استفاده کرد؛

 نیروهای مرزبان کا.گ.ب. اتحاد شوروی باید در امر کمکهای بهداشتی وغیره به باشندگان نواحی مرزی افغانستان در صورت بروز آفات طبیعی، در حالات فوق العاده دیگر و منجمله در امر پذیرش افراد جداگانه از نواحی مرزی به خاک اتحاد شوروی کمک نمایند؛

 به کمیته دولتی کشاورزی وظیفه سپرده می شود، تا یکجا با شورای وزیران ترکمنستان اتحاد شوروی مسئله در اختیار قراردادن چراگاه ها در نزدیکی سرحد در خاک اتحاد شوروی را با در نظر داشت آن که نیروهای مرزبانی کا. گ. ب. اتحاد شوروی امور کنترول و اقدامات مربوطه را در نواحی مورد استفاده اقتصادی افغانها انجام خواهد داد، بررسی نماید.

 از اخذ تصمیم مربوطه رفيق نجيب الله در آگاهی قرار گیرد.

 ای. شواردنادزه        د. یازوف                     و. کریچکوف

 ۲۳ جنوری ۱۹۸۹

 شماره ۱۳۵- ک

 ۱۵- ای.آ.، آ.گ.

 ز. پ.

 ۲۵۷۸

   کارگران جهان متحد شوید!

 در جریان ۳ روز قابل برگشت به کمیته مرکزی

 ح. ک.ا. ش. (شعبه اسناد و ارتباط سكتور ۱) است.

 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 اشد محرم

 پرونده ویژه

 شماره پ.  147 / 5

 به رفقا، گرباچوف، ریژکوف، کریوچكوف، - بدون ضمیمه

 به سميرتيوكوف- همه اسناد

  نقل از پروتوکول شماره ۱۴۷ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی

 مؤرخ ۲۵ جنوری سال ۱۹۸۹

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پرسش کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی.

 (پیرامون تحویلی رایگان تجهیزات جنگی ، وسایل ویژه، مهمات و دیگر اموال حربی و اجناس عام المنفعه به ارگانهای حاکمیت ملی و نیروهای امنیتی آن در ولایات شمالی جمهوری افغانستان).

 به پیشنویس دستور شورای وزیران اتحاد شوروی پیرامون این مسئله تصویب است.

 منشی کمیته مرکزی

  تذکر:

 رفقا، سند حاضر اشد محرم کمیته مرکزی ح. ک. ا. ش نباید بدون اجازۀ خاص کمیته مرکزی داده شود. کاپی برداری از اینچنین اسناد و بازنویسی آن بطور قطعی ممنوع است. رفقایی ارسال گردیده باید آنرا پس از مطالعه با درج تاریخ امضا نمایند.

 به کسان دیگر که برایشان سند

 ۹- آ.گ.        ال.د.

  کارگران جهان متحد شوید!

 در جریان ۳ روز قابل برگشت به کمیته

 مرکزی ح. ک. ا. ش. (شعبه اسناد و ارتباط سكتور ۱) است

 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اشد محرم

 پرونده ویژه

 شماره پ. 147 / 103

 به رفقا، گرباچوف، ریژکوف، چیبریکوف، شواردنادزه، یاکووليف و یازوف.

 نقل از پروتوکول شماره ۱۴۷ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی

 مؤرخ ۹ فبروری سال ۱۹۸۹

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پیرامون سفر وزیر دفاع اتحاد شوروی رفيق یازوف د. ف. به جمهوری افغانستان.

 نتایج سفر وزیر دفاع اتحاد شوروی رفيق يازوف به جمهوری افغانستان، مذاکراتش و ملاقاتهایش با رئیس جمهور نجيب الله و فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری افغانستان تأييد است.

                                                                منشی کمیته مرکزی

 

* (بشکل ریز و ناخوان چاپ شده)

 رفقا، سند حاضر اشد محرم کمیته مرکزی ح. کاش نباید بدون اجازۀ خاص کمیته مرکزی به کسان دیگر داده شود. کاپی برداری از اینچنین اسناد و بازنویسی آن بطور قطعی ممنوع است. رفقایی که برایشان سند ارسال گردیده باید آنرا پس از مطالعه با درج تاریخ امضا نمایند.

 ۱۲-د.ام.

 و.ک.

 ۲۵۷۸

 مربوط بند ۱۰۳ پروتوکول شماره ۱۴۷

 اشد محرم

 پرونده ویژه

 کمیته مرکزی ح. ک...ش

 پیرامون سفر وزیر دفاع اتحاد شوروی به جمهوری افغانستان

 من مطابق به دستور کمیته مرکزی مؤرخ ۲۴ جنوری سال ۱۹۸۹ (پ. 146 /5) ح. ک.ا.ش. در جریان روزهای ۲۷ و ۲۸ جنوری ۱۹۸۹ با سفر کاری در کابل بودم.

 در جریان بودنم در کابل توجه اصلی به حالات به ميان آینده نظامی در افغانستان و دادن کمک به جانب افغانی در حل مسائل دفاعی و پیشتر از همه حمایت شاهراه ستراتیژیک حیرتان - کابل و ساحات پیرامون پایتخت و میدان هوایی آن معطوف شد.

 با این مرام نخست گزارشهای وزارت دفاع، سرمشاور نظامی در جمهوری افغانستان، قوماندانی اردوی ۴۰ و همچنان رهبری ادارات دیگر دولتی شنیده شد. از گزارشها چنین بر میآمد که رهبری نظامی - سیاسی افغانستان صرفنظر از وخامت معین اوضاع در بعضی نواحی که با فعالیت جدی شورشیان و همچنان با آغاز روند پایانی خروج واحدهای شوروی همراه است، کنترول امور را طوری جدی در دست دارد. نیروهای مسلح جمهوری (افغانستان) عموماً طور پیروزمندانه به عملیات جنگی عليه اپوزیسیون ادامه می دهند. اکنون بیشتر از نیم سال از بیرون شدن قوای ما از گارنیزیون های جلال آباد، گردیز، غزنی، قندهار، لشگرگاه، قندز و فیض آباد میگذرد، مگر شورشیان هنوز هم نتوانسته اند برنامه های شان مبنی بر تسخیر آنجاها را عملی نمایند. نیروهای دولتی این گارنیزیون ها را قاطعانه دفاع نموده و میدانهای هوایی را در دست دارند. همه اینها گواه آنند که قطعات و جزوتامهای وزارت های دفاع، امنیت دولتی و داخله جمهوری که در تركيب خویش کادرهای آماده، تجهیزات و تسلیحات عصری و ذخایر گونه گون دارند، می توانند در وجود یک رهبری متحد و جدی، مستقلانه وظایف شان را در امر دفاع مطمئنا نه از حاکمیت مردمی ادا نمایند. برعلاوه ذخیره مطمئن دیگر برای حل این مسایل دسته های مسلح ح. د. خ. ا. و گروههای ملیشه قومی میتوانند باشند. مگر برای مبارزه جدی در امر حفظ حاکمیت در شرایط جدیدی که پس از خروج واحدهای شوروی از کشور بمیان خواهد آمد، جانب افغانی باید دقیقاً آمادگی گرفته و جهات اساسی تمرکز فعالیتهایش را انتخاب کند.

 من درستی و اساسی بودن این انتخاب را در مورد اوضاع کشور با پیگیری به رهبران سیاسی و نظامی افغانستان توضیح دادم.

 در جریان سفرم ملاقاتهایی با رئیس جمهور نجيب الله، معاون رئیس جمهور رفیع، وزیر دفاع تنی، وزیر امنیت دولتی یعقوبی، امور داخله وطنجار و بعضی سپه سالاران افغانی داشتم. در جریان این ملاقاتها از تصمیم قطعی رهبری اتحاد شوروی برای خروج از افغانستان آگاهی داده شد. همچنان توجه آنان به اتحاد مردم افغانستان و ایجاد دولت ائتلافی مبذول گردید. من نمونه های هویدایی از حجم کمکهای نظامی و اقتصادی شوروی را در زمانهای اخیر نشان دادم. من تأكيد نمودم که اتحاد شوروی در آینده نیز مشی پشتیبانی همه جانبه از دوستان افغانی را ادامه خواهد داد. در حال کنونی حکومت جمهوری افغانستان همه امکانات لازم را برای دفع ضد انقلاب دارد که توازن نظامی نیروها به نفع حاکمیت دولتی گواه آنست.

 رفيق یعقوبی گفت، که به اطلاعاتی مبنی بر اقدامات فعال و جدی شورشیان دسترسی دارد. کار تخریبی ایدیولوژیکی در میان مردم، افراد قوای مسلح و همچنان در جهت انشعاب در صفوف ح.د.خ.ا. شدت گرفته است. مگر او گفت، ما میتوانیم مقاومت نماییم، شورشیان نمیتوانند حاکمیت مردمی را با جنگ شکست بدهند، «مگر اینکه از درون ما چیزی بروز نکند.»

 در این رابطه به این گفته های رفيق یعقوبی و همه شرکت کنندگان مذاکرات واضحاً خاطر نشان گردید که اتحاد شوروی فقط از رژیمی که در رأس آن نجيب الله است دفاع می کند. هر نوع دگرگونی در حاکمیت موجود برسمیت شناخته نشده و همچنان هیچ نوع کمک و پشتیبانی از آن صورت نخواهد گرفت.

 در پاسخ به این گفته مذاکره کنندگان به وفاداری خویش به رئیس جمهور نجيب الله با تذکر اینکه وحدت و همبستگی ح.د.خ.ا. و رهبری آن ضامن یگانه ثبات حاکمیت دولتی در افغانستان است، تأكيد نمودند.

 رفقا رفیع، تنی و وطنجار خاطر نشان ساختند که شیوه های نظامی مبارزه برای حاکمیت چندان نتیجه یی را برای ضدانقلاب ببار نیاورد. بناءً در حال حاضر آنها تمرکز عمده خویش را به محاصره اقتصادی شهرهای بزرگ و در گام نخست به کابل متمرکز میسازند. شورشیان میکوشند، قحطی و نارضایتی مردم را ممکن ساخته و زمینه شورش آنها را در برابر حکومت و ح.د.خ.ا. مساعد کرده و بالاخره به مرام خویش - یعنی غصب قدرت دست یازند.

 به قول آنان در این شرایط انتقال محموله ها از اتحاد شوروی از اهمیت ویژه برخوردار میشود. بنابراین، آنها میدانند که یکی از وظایف عمده برای حفظ حاکمیت مردمی، فعالیت مطمئن شاهراه حیرتان - کابل و سازماندهی انتقالات منظم اموال وارده از اتحاد شوروی از طریق این شاهراه میباشد.

 به گفته آنان برای عملی نمودن امنیت شاهراه و پایپ لاین حیرتان - کابل، حفاظت و مدافعه کابل و میدان هوایی آن بنا به فيصلۀ رئيس جمهور کشور به اقداماتی جهت تعویض بموقع واحدهای شوروی و اجرای درست وظایف آنها توسل شده است. بدین منظور نیروها و امکانات این سه وزارت خانه: دفاع، امنیت دولتی و داخله بسیج گردیده اند.

 من اعلام کردم که اتحاد شوروی آماده است کمک همه جانبه را برای چنین دفاعی در امر تحویلی پسته های امنیتی و نقاط کنترولی که توسط قطعات ما ساخته شده اند با اسلحه مربوطه، سیستم مخابراتی، ذخایر کلی لازمی و اموال آنها انجام دهد. همچنان آمادگی ما برای دادن اسلحه اضافی و وسایل رزمی مربوط به اردوی ۴۰ را جهت نیرومندی سیستم دفاعی آنها ابراز نمودم.

 در صحبتها با رفيق رفیع بحيث نماینده کمیسیون فوق العاده دولتی برای رساندن اموال به کابل روی سازماندهی و اجرای چنین انتقالات صحبت شد.

 رفيق رفیع گفت، که انتقال اموال به کابل بصورت عموم توسط ترانسپورت نظامی صورت میگیرد. امکانات وزارت ترانسپورت (۱۲۰۰ عراده موتر) و مؤسسات دیگر و همچنان سکتور خصوصی کمتر استفاده میشود. کمیسیون اطلاعات مؤجزی در مورد امکانات آنها و سهم شان در انتقالات را در دسترس ندارد. او خواهش رفيق نجيب الله را در مورد ایجاد و استفاده از قطارهای ترانسپورتی مشترک افغان - شوروی تأکید کرد.

 من به مسئولیت ویژه رفيق رفیع و لزوم ارتقای مؤثریت کار کمیسیون در امر انتقال عملی محموله های گوناگون، داشتن آمار ترانسپورتی و افزایش علاقمندی مادی رانندگان تأکید کردم.

 در پایان گفتگوها معاون رئیس جمهور و وزرا را به اقدامات هماهنگ شده و همکاری متقابل سه وزارتخانه (دفاع، امنیت دولتی و داخله) در حل وظایف همگانی در امر حفاظت و دفاع از راههای مواصلاتی، شهرهای بزرگ، فرودگاه های اساسی و همچنان تأمینات همه مایحتاج کابل خواستم.

 در صحبتها با جنرالان اعظم، لودین، بیگی، انوری و دگروال شرف الدین و فرماندهان و قوماندانان قطعاتی که برای محافظت شاهراه و پایپ لاین حیرتان - کابل گماشته شده اند، مسایل عملی مربوط به تحقق وظایف محوله مطرح شدند.

 در گفتگوها معلومات مربوط به امکانات وزارت های دفاعی امنیت دولتی و وزارت داخله برای سازماندهی محافظت شاهراه و پیشبرد خدمات اضطراری در ساحات کابل، بگرام و حیرتان بررسی و مشخص شدند. نواحی و سکتورهای مسئولیت قطعات و جزوتامها نیز معین شده و وظایف محاربوی واضح همزمان با این واضح شد که قطعات مؤظف شده برای پسته ها و نقاط کنترولی بجای واحد های شوروی که تازه بکار آغاز کرده اند، هنوز از نگاه افراد مکمل نبوده (بين ۴- ۵ هزار نفر کمبود دارند)، با چالشهای معینی در عرصه اجرای وظایف جنگی و داشتن انواع معین اسلحه مواجه هستند.

 در رابطه به این توصیه شد، در هنگام ایجاد سیستم محافظت و مدافعه توجه ویژه به کار کشف، سوق و اداره، مخابرات و همچنان تأمینات دیگر حربی معطوف گردد. باید گروپهای مانوری (واحدهای دارای وسایط زرهی ب. م.پ. و ب.ت.ار. ) در هر قطعه، جزوتام و زون ایجاد گردد. همچنان سیستم نظارت (نوکریوالی) وسایط ضربتی چون توپخانه و هلیکوپترهای جنگی را نیز پیشبین باید بود. باید در میان اهالی روستاهای نزدیک به شاهراه ) بخاطر جلب شان در تأمین امنیت کار نموده و بدین منظور برای شان اسلحه مورد ضرورت و آذوقۀ مجانی و مواد ضرورت اولیه داده شود.

 پیرامون درخواستهای مربوط به تحویلی اسلحه اضافی خاطرنشان گردید که آنها طور مکمل عملی خواهند شد.

 در جریان گفتگو ها احساس شد که شرکت کنندگان از پیش معلومات کسب نموده و وظیفه داشتند، خواهشات معینی را پیرامون مسائل گونه گون طرح نمایند. در این مورد جالب بود که تقاضای مربوط به اسلحه و تجهیزات حربی نه برای افراد رده های پایین بلکه برای ضروریات پرسونل و حتی بالاتر از آن مطرح شده بود.

 بتاریخ ۲۸ جنوری ۱۹۸۹ مذاکرات نهایی با رئیس جمهور نجيب الله دایر شد. در جریان گفتگوها باهم اهمیت شاهراه حیرتان- کابل و دفاع پایتخت را مطرح نمودم. من بطور ویژه خاطر نشان نمودم که از سوی ما به این امر کمک همه جانبه مبذول گردیده و جداً تأکید کردم که دوستان افغانی از عهده این مسئولیت میتوانند برآیند. توجه ویژه رئیس جمهور را به لزوم کار در میان مردم و تشکیل واحدهای جدید قوای مسلح جمهوری (افغانستان) خواهان شدم..

 با ابراز سپاس از توجه دایمی، کمک و پشتیبانی رهبری اتحاد شوروی رفيق نجيب الله موافقت کرد، تاکتیک عملیات محاربوی را تغيير داده و از مدافعه به فعالیت جدی گذار کند، گرچه برای این کار طوریکه تذکر داده شد، ۴- ۵ هزار سرباز کمبود است. برای این اهداف بقول رئيس جمهور میتوان بعضی واحدها را از قندهار و جلال آباد بیرون کرد، ولی این حتمی نیست زیرا در آنصورت این شهر ها بیدفاع خواهند شد.

 در پاسخ گفتم که کابل ۲ میلیون باشنده دارد و برای اکمال کمبود تعداد افراد مورد ضرورت میشود حالت فوق العاده را اعلام نموده و به قوای مسلح کسانی را که قبلاً از خدمت ترخیص گرفته اند، جلب کرده و قسماً ترانسپورت موتری را هم فعال ساخت

 رئيس جمهور گفت که در این راستا آنها کار خواهند کرد. در ادامه او با تفصیل روی معضلات اقتصادی در کابل مکث کرد. به نظر وی، برای رفع آنها حداقل دوبار در ماه قطار اکمالاتی با تعداد ۱۵۰۰ موتر با مواد خوراکه گسیل شود.

 من از سوی خود از کمکهای ما برای ارسال آرد به کابل و مهمات به قندهار گفته و اذعان کردم که بدین منظور تا ۲۵ فروند ایل ۷۶ و آن ۱۲ تخصیص داده شده است.

 در جریان همه این مذاکرات رفيق نجيب الله كماكان روی اندیشه مربوط به این که مسئولیت حفظ حاکمیت را نمیتواند بدون کمک جانب شوروی در امر گسیل مهمات و اجرای عملیات ضربتی و بمباردمانهای هوایی دشمن از خاک اتحاد جماهیر شوروی بگیرد، تأکید میکرد.

 در این رابطه من در نمونه های مشخص نشان دادم که جمهوری (افغانستان) به نیروها و امکانات لازمی جهت مبارزه با اپوزیسیون دسترسی داشته و توانایی ایستادگی را دارد و ح. د. خ. ا. همچون حزب حاکم پس از خروج قطعات شوروی از افغانستان نیز باقی خواهد ماند، مگر برای این منظور حاکمیت مستحکم و اتحاد رهبری لازمی است.

 در پایان صحبتها رفيق نجيب الله با پافشاری خواهشش مبنی بر ایجاد گروپ مشاوران شوروی در جنب قرارگاه ستردرستير سرقوماندانى اعلى جمهوری افغانستان را مطرح کرد. پیشنهاد وزارت دفاع در این مورد به شورای وزیران اتحاد شوروی طور جداگانه پیشکش خواهد شد.

 پس از ملاقاتها با رفقای افغانی و با هیأت رهبری نمایندگی سیاسی اتحاد شوروی در جمهوری افغانستان و فرماندهی ارتش شماره ۴۰ نیز دیدار شد. من توجه آنان را نیز به بغرنجی وضع نظامی - سیاسی مرحله کنونی و بویژه به پشتیبانی همه جانبه از رژیم موجود در افغانستان و شخص رفيق نجيب الله خواستار شدم. همچنان در نمونه های مشخص به امکانات رژیم موجود و در امر پیشبرد مستقلانه مبارزه با اپوزیسیون اشاره شد. همزمان تأکید کردم که نحوه کار نمایندگی های شوروی بصورت عام وابسته به شیوه کار هر وزارتخانه، اداره و مؤسسه دولتی در امر کمک به پایداری دولت (موجود) پس از خروج نیروهای شوروی خواهد بود.

 در ادامه من مسائل عمده یی را که باید برای حل آنها نمایندگی های سیاسی شوروی و اردوی ۴۰ کار شان را متمرکز ساخته و مشوره بدهند، مشخص ساختم. نخستین کار حل وظایف بهم مربوط در امر محافظت شاهراه و پایپ لاین حیرتان - کابل، پایتخت و میدانهای هوایی میباشد.

 من توجه مؤظفین را برای مکلفیتهای آتی خواستار شدم:

 - در امر آمادگی برای انتقال منظم مسئولیت پسته ها، نقاط کنترولی، تحویلدهی اسلحه، وسایل جنگی و همچنان وسایل ترانسپورت اردوی ۴۰ به جانب افغانی، با درنظرداشت خواستهای اضافی آنان؛

 - در امر تجهیز بیشتر قطعات و جزوتامهای افغانی که مسئولیت امنیت شاهراه حیرتان - کابل را دارند، در امر رساندن آذوقه، موادی سوخت، پوشاک وغيره ضروریات مادی در محل، با وسایل ترانسپورتی ارتش ۴۰ تا پایان خروج قطعات شوروی؛

 - کمک عملی به جانب افغانی در امر ایجاد و انکشاف سیستم دفاعی و حفاظتی کابل - حیرتان و پایتخت با بازدید سرمشاور نظامی شوروی از قطعات و جزوتامهای محلی پس از خروج واحدهای شوروی از افغانستان؛

 - در امر استفاده آینده توسط جانب افغانی از ۴۷ دستگاه پرتاب راکتهای اوپراتیفی- تاکتیکی ار -۱۷ و پرورش کارشناسان افغانی برای استفاده از آنها.

 با رسیدن به مسکو با هیأت رهبری وزارت دفاع پیرامون سفرم به افغانستان مذاکره نمودم. برای حل مسائل مطروحۀ جانب افغانی در جریان این سفرم با رفقا ماسليوكوف ی.د. بتاریخ ۲۹ جنوری ۱۹۸۹ (در باره ۱۵۰۰ عراده موتر باربری و ۱۰ عراده ترمیم گاه سیار از حساب اردوی شماره ۴۰، پیرامون ۵ هزار تن لیتر موادی سوخت هواپیما برای شرکت آریانا، پرزه های فالتو و تایر طیارات و انتقال بیشتر از ۱۲ هزار تن آرد بوسیله هواپیماهای نظامی - ترانسپورتی به کابل) دیدار نمودم.

 در پایان فکر میکنم که در جریان مذاکرات توانستیم در وجود رفيق نجيب الله و غيره رهبران افغانی نسبت به توانایی ادامه رژیم موجود در حاکمیت، بویژه اینکه آنها میتوانند از عهده تأمین امنیت و مدافعه شاهراه و پایپ لاین کابل- حیرتان، دفاع پایتخت و همچنان رساندن منظم محموله ها به کابل برآیند، حس خوشبینی و اطمینان را ارتقا دهیم.

 د. يازوف

 30 جنوری 1989

 شماره  312 / 0 010                                                                            13 ـ اف یو . ک

 2578

 یادداشت مترجم:

 سند زیرین یکی از گذارشات دقیق وزارت دفاع اتحاد شوروی پیرامون اوضاع در آستانهء خروج واحدهای شوروی از افغانستان جالبترین موضوع در این سند پیشگویی است، که جوانب گونه گون مسائل اعم از نظامی - سیاسی و اقتصادی را در بر میگیرد. مرحوم يعقوبی وزیر امنیت دولتی آنزمان است که به وزیر دفاع وقت شوروی بازوف گفته بود که به اطلاعاتی مبنی بر اقدامات فعال و جدی شورشیان دسترسی دارد. کار تخریبی ایدیولوژیکی در میان مردم، افراد قوای مسلح و همچنان در جهت انشعاب در صفوف ح. د. خ. ا. شدت گرفته است. یعقوبی گفته بود، «ما می توانیم مقاومت نماییم، شورشیان نمیتوانند حاکمیت مردمی را با جنگ شکست بدهند، مگر اینکه از درون ما چیزی بروز نکند.» و پیشبینی روانشاد يعقوبی جامه عمل پوشید: حدود یکسال از خروج شورويها نگذشته بود که انشعاب در درون ح. د. خ. ا. رخ داده و شهنواز تنی به آرمانهای حزب و دولت پشت پازده، با راه اندازی کودتای ناکام برعلیه دکتور نجیب الله رئیس جمهور جانب پاکستانیها و حزب اسلامی حکمتیار را برگزید.

 خليل وداد ۱۳ جنوری سال ۲۰۱۱ ډن هاگ (لاهه) هالند.

 ادامه دارد

(بخش سوم)

 (1989 رـ 1991)

 نقل ها: از جلسات بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش.

 ترجمه: داکتر خلیل وداد

 تدوین و بازپخش: قاسم آسمایی

 کارگران جهان متحد شوید!

 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 اشد محرم

 پرونده ویژه

  شماره پ. 1439/ 11

   به رفقا، گرباچف، ریژکوف، شواردنادزه، یاکووليف، یازوف، باکلانوف، بيله اوسوف،

 کریوچكوف، بيلياكوف، فالين و سميرتيوكوف.

  نقل از پروتوکول شماره ۱۴۹ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی مورخ ۷ مارچ ۱۹۸۹

 پرسش وزارت دفاع و کمیسیون دولتی شورای وزیران اتحاد شوروی در امور صنعتی - نظامی.

 پیشنویس دستور شورای وزیران تصویب است. (ضمیمه است).

 ۱۶-ان. و.

  گ. د.

  ضميمه ماده ۱۱ پروتوکول شماره ۱۴۹

 اشد محرم

 پیشنویس

  دستور شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

 مارچ ۱۹۸۹ مسکو، کرملين

 1.   به درخواست حکومت جمهوری افغانستان مبنی بر تحویلدهی کالاهای ذخایر وزارت دفاع اتحاد شوروی، مطابق ضمیمه موافقه می گردد.

 2.       وزارت امور خارجه اتحاد شوروی وظیفه دارد، جانب افغانی را از فیصله مصوب در ماده ۱ دستور هذا آگاه سازد.

 3.   وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی و وزارت دفاع اتحاد شوروی مؤظف اند، مطابق به ماده ۱ این دستور با جانب افغانی مذاکره نمایند.

 در صورت تدویر مذاکرات، وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی باید موافقتنامه مربوطه را امضا نماید. جهت تدویر مذاکرات و امضای موافقتنامه هیأت افغانی به اتحاد شوروی دعوت شود. مخارج مربوط جانب افغانی از سوی وزارت روابط بازرگانی خارجی اتحاد شوروی پرداخته میشود.

 4.       وزارت دفاع اتحاد شوروی مؤظف است در ماههای مارچ ـ اپریل ۱۹۸۹ از حساب ذخایرش کالاهای ویژه را مطابق ماده ۱ دستور هذا و برمبنای بارنامه های وزارت روابط بازرگانی خارجی اتحاد شوروی که شامل اسناد محرم صدور اند، به افغانستان تحویل دهد.

 5.   وزارت ترانسپورت اتحاد شوروی مؤظف میگردد تا به فرمایش وزارت دفاع اتحادشوروی بصورت عاجل وسایل ترانسپورتی برای انتقال کالاهایی که در دستور هذا به افغانستان اختصاص داده شده اند، در اختیار قرار دهد.

 رئیس شورای وزیران اتحاد شوروی ن. ریژکوف

  اشد محرم

 ضمیمه دستور شورای وزیران اتحاد شوروی

 مارچ ۱۹۸۹ شماره...

  فهرست

 کالاهای ویژه یی که از حساب ذخایر وزارت دفاع اتحاد شوروی در سال ۱۹۸۹ به

 جمهوری افغانستان تحویل داده میشوند

   - مرمی آتشزای پارچه شونده ۱۲۲ میلیمتری نوع ۳۰ اف ۷ (۳۰ اف ۸) با منفجرکننده رادیویی آر. ۳۰ با خول بزرگ برای توپهای دی. ۳۰. 1000 عدد

 ـ مرمی آتشزای پارچه شونده ۱۲۲ میلیمتری نوع ۳۰ اف ۷ (۳۰ اف ۸) با منفجرکننده رادیویی آر. ۳۰ با خول کوچک برای | توپهای دی. ۳۰ 1000 عدد

 - مرمیهای ۱۲۲ میلیمتری ریاكتيف وام ۲۲ اس. برای دستگاههای ریاكتيف ب.ام.۲۱ - مرمیهای ۲۲۰ میلیمتری ریاكتيف ۹ ام. ۲۷ اس برای دستگاههای ریاكتيف ۹ پ ۱۴۰ 1000 عدد

 - مرمیهای ۲۲۰ میلیمتری ریاكتيف و ام. ۵۱ برای دستگاههای ریاكتيف ۹ پ ۱۴۰ 1000 عدد

 ـ ار.ت. ۲٫۵ آ. او. پوشش یکبار مصرف بم نوع ار. ب. ک. ۵۰۰

 ـ بم های هوایی او. د. آب. - ۵۰۰ پ. 300

 - بم های هوایی او. ف. آب ۱۰۰-۱۲۰ 300

 ـ بم های هوایی او. ف. آب- ۲۵۰-۲۷۰ 500

 ـ منفجر کننده های آ. و. پ. ز.، آ. و. پ.ز.پ. ام. 1000 عدد

  رئیس اداره امور شورای وزیران اتحاد شوروی (ام. سميرتيوكوف)

   اشد محرم

 کابل

  به سفير شوروی

 یکجا با سرمشاور نظامی با رفيق نجيب الله دیدار کرده با اتکا به دستور ما به آگاهی اش برسانید که خواست جانب افغانی در مورد گسیل رایگان کالاهای ویژه با دقت بررسی شده است.

 حکومت اتحاد شوروی امکان آن را دارد تا بطور اضافی بمقدار ۲ هزار فیر مرمی با انفجاردهنده رادیویی برای توپهای دی- ۳۰، ۶ هزار تا مهمات احتراقی برای سیستمهای ریاکتیفی "گراد"، ۵۰۰ گلوله با "او. د. سی" برای سیستمهای ریاکتیف "اوراگان"، ۳۰۰ دانه پوشش (کَست) پارچه شونده هوایی، ۳۵۰ تا بم هوایی با "او. د. اس."، ۱۰۰۰ عدد بم هوایی پارچه شونده آتشزا و ۱۰۰۰ تا منفجر کننده تدریجی برای اینهمه بم ها را مجاناً به جمهوری افغانستان در ماههای مارچ ـ اپریل ۱۹۸۹ تحویل دهد.

 بهتر خواهد بود مذاکرات و عقد موافقتنامه های مربوطه در مسکو و در زمانی که برای هردو جانب مناسب باشد، صورت گیرد.

 مسئولیت عقد موافقتنامه ها از سوی اتحاد شوروی به وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی محول شده است.

 از کار کردهای خویش تلگرافی اطلاع دهید.

 ۱۷ نسخه

  کارگران جهان متحد شوید!

 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 اشد محرم

 پرونده ویژه

 شماره پ ۱۴۹/ ۲

 به رفقا، گرباچف، ریژکوف، زایکوف، شواردنادزه، یاکوليف، ماسليوكوف، يازوف، باکلانوف، بیلواوسوف ای، ورونين، موراخوفسکی، بیلواوسوف ب. گوستيف، كاتوښف، کریوچكوف، سیستسوف، فينوگینوف، کوروچکین، بیلیاکوف، فالين و سميرتيوكوف.

 نقل از پروتوکول شماره ۱۴۹ جلسه بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش. یا

 مؤرخ ۱۲ مارچ ۱۹۸۹

  پیرامون اقدامات اضافی برای کمک عاجل به جمهوری افغانستان

 1.   با پندارهای رفقا زايكوف ل.ای.، شواردنادزه ای. آ.، يازوف د.ت.، باکلانوف او. د.، کوبلوف ول.، و کریوچكوف و... که در یادداشت مؤرخ ۱۲ مارچ ۱۹۸۹ پیرامون این مسئله پیشکش شده موافقت می شود (ضمیمه).

 2.   وزارت دفاع اتحاد شوروی، وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی و وزارت صنایع هوایی اتحاد شوروی مکلف اند، مشوره بیشتر نموده و زمینه تحویلدهی ۲۲ فروند طیاره سو- ۲۲ و میگ- ۲۱ صادراتی آنها را با جانب افغانی در مواعد آتی مساعد نمایند: ۸- فروند - بتاریخ ۱۴ مارچ، ۸ فروند - بتاریخ ۱۶ مارچ و ۸ فروند بتاريخ 18 مارچ سال جاری.

 3.   وزارت دفاع اتحاد شوروی، وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی، وزارت صنایع دفاعی اتحاد شوروی و وزارت صنایع رادیویی اتحاد شوروی باید زمینه تجهیز و تغيير ۸ دستگاه پرتاب راکت آر-۱۷ را به نوع صادراتی آن در مواعد آتی مساعد سازند: ۴- عدد پ. او. تا ۲۵ مارچ و ۴ عدد پ. او. تا ۵ اپریل سال جاری.

 4.   وزارت های دفاع و وزارت صنایع ماشینی اتحاد شوروی باید زمینه تهیه ۲۵ وسیله حربی آتشزا را برای راکتهای ار- ۱۷ مساعد نموده و وزارت دفاع اتحاد شوروی در امر گسیل آنها در مواعد آتی عمل کند: ۷- عدد بتاريخ ۱۴ مارچ، ۵ عدد - بروز ۱۸ مارچ، ۵ عدد- بتاریخ ۲۱ مارچ و ۸ عدد بتاریخ ۲۵ مارچ سال روان.

 5.   به افزایش صندوق (فوند) معاشات مدافعان جلال آباد تا ۱۵ میلیون روبل موافقت می شود. وزارت مالیه اتحاد شوروی وجوه لازمی را از حساب فوند شورای وزیران اتحاد شوروی تهیه نماید.

 6.   وزارت صنایع دفاعی اتحاد شوروی، وزارت صنایع ماشینی اتحاد شوروی، وزارت صنایع رادیویی اتحاد شوروی و وزارت دفاع اتحاد شوروی در مدتی ۱۰ روزه گرافیک تهیه ۲۰۰ عدد راکت ار. ۱۷ در سال ۱۹۸۹ را برای استفاده آنها در کلاهکها (سر گلوله ها) غیراتمی و تهيۀ ۲۰۰ تا وسیلۀ آتشزای حربی (ب. پ.) را آماده نموده و کمیسیون دولتی امور صنایع نظامی شورای وزیران آنرا تصویب کند. همچنان تولید ۴۰۰ تا راکت آتشزای ب.پ دار را در سال ۱۹۹۰ بررسی باید کرد.

 وزارت پلان اتحاد شوروی، کمیته دولتی تأمینات اتحاد شوروی و وزارت مالیه اتحاد شوروی منابع اضافی مادی مطابق درخواستهای وزارت دفاع، وزارت صنایع ماشینی اتحاد شوروی و وزارت صنایع رادیویی اتحاد شوروی را بصورت فوق العاده مساعد سازند. ۷. وزارت دفاع اتحاد شوروی زمینه استقرار دو دستگاه پرتاب راکت آر-۱۷ در کابل را تا ۱۶ مارچ سال روان مساعد سازد.

 7.   وزارت دفاع اتحاد شوروی و کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی (کا.گ.ب) با موافقه جانب افغانی، دو دستگاه پرتاب راکت ار ـ 17 در کابل را تا 16 مارچ سال روان مساعد سازد. [دستگاههای راکت موسوم به سکاد است. (مترجم)]

 8.   وزارت دفاع اتحاد شوروی و کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی (کا.گ.ب) با موافقه جانب افغانی، آمادگی اضافی را برای قسمتهای محاسبوی کمپلکس های راکتی ار - ۱۷ در مرکز شماره ۷۲۰ حوزه نظامی ترکستان (تورک وو.) مد نظر داشته باشند.

 9.   وزارت دفاع اتحاد شوروی، وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی و کا.گ.ب. شوروی یکجا با جانب افغانی مسایل مربوط به تحویلدهی عاجل تانکها، تجهیزات و تخنیک های حربی دیگر را بررسی کنند.

 10. وزارت های روابط اقتصادی خارجی و دفاع اتحاد شوروی مذاکرات لازمی را با جانب افغانی تدویر نموده و موافقتنامه هایی را پیرامون شرایط موجود پرداخت ها ترتیب نمایند.

 11.  وزارت امور خارجه اتحاد شوروی به رفيق نجيب الله در مورد تصامیم اتخاذ شده اطلاع دهد.

 12. وزارت های دفاع، خارجه و کا.گ.ب. شوروی در موعد ده روزه گزینه های احتمالی انکشاف اوضاع در جمهوری افغانستان را بررسی نموده و مطابق آنها نظریات شان را پیرامون گامها در عرصه نظامی مطرح نمایند.

 منشی کمیته مرکزی

 ۲۷-و.ت.

 آن. ب.

 مربوط بند ۲۳ پروتوکول شماره ۱۴۹

 اشد محرم

 ک.م. ح. ک.ا.ش

 در مورد اقدامات اضافی برای کمک عاجل به جمهوری افغانستان

 بنابر وخامت اوضاع در افغانستان بعلت حمله پیشروانه اپوزیسیون مسلح در شهر جلال آباد که از حمایت جانب پاکستان برخوردار است، ضرورت عاجل به اقدامات اضافی جهت کمک نظامی به دوستان افغانی مطرح می گردد.

 گام هایی عملی در جهت برآورده نمودن بعضی خواسته های رئیس جمهور نجيب الله در این مورد اتخاذ میشود.

 همزمان اوضاع بميان آمدهء نظامی- سیاسی در افغانستان و دورنمای انکشاف آنها از ما اقدامات اضافی عاجل را جهت کمک فوری به جانب افغانی میطلبد.

 کمیسیون ایجاد شده در جنب بیروی سیاسی ح. ک.ا.ش. در مورد مذاکرات و گروپ کاری را برای حل اوپراتیفی مسایل نظامی- سیاسی و تخنیکي کمک به جمهوری افغانستان، این اقدامات که در گام نخست مربوط به تحویلدهی هواپیماهای سو- ۲۲ و میگ-۱، تغيير، تجهیز و تحویلدهی سریع دستگاههای پرتاب ار- ۱۷ و کلاهکها سرگلوله های این راکتها می شود، بررسی می کند.

 ال. زایکوف، ای. شواردنادزه، د. يازوف، او. باکلانوف، و. کریوچكوف، و. کوبلوف

 ۱۲ مارچ ۱۹۸۹

 ۲۸- ت.و.

 ن.ب.

  کارگران جهان متحد شوید!

 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 اشد محرم

 پرونده ویژه

 

 شماره پ ۱۴۹/ ۲۴

 برفقا، گرباچف، ریژکوف، زایکوف، شواردنادزه، یاکولیف، يازوف، باکلانوف، مورا خوفسکی، بیلواوسوف ب.، کاتوشف، کریوچكوف، سوخين، فينوگینوف، کوروچكين، بيلياكوف، فالين و سميرتيوكوف.

 نقل از پروتوکول شماره ۱۴۹ جلسه بیروی سیاسی ک.م. ح. ک.ابش

  مؤرخ ۱۲ مارچ ۱۹۸۹

 پیرامون کمک های عاجل به جمهوری افغانستان مطابق دساتیر گذشته.

 1.   با پندارهای ارائه شده در یادداشت رفقا زايكوف ال. ان.، شواردنادزه ای. آ.، یازوف د.ت.، باکلانوف او. د. و کریوچكوف و.آ. مؤرخ ۱۲ مارچ موافقت می گردد (ضميمه).

 2.    وزارت های امور خارجه و دفاع اتحاد شوروی به رفيق نجيب الله در مورد تصاميم اتخاذ شده در سند حاضر اطلاع دهند.

  منشی کمیته مرکزی

 ۲۳- د.ام.

 آن. ب.

  مربوط بند ۲۴ پروتوکول شماره ۱۴۹

 اشد محرم

 ک.م. ح. ک.ا.ش.

 پیرامون تعجیل کمک ها به جمهوری افغانستان مطابق دساتیر گذشته

 با در نظر داشت اهمیت فاکتور زمانی در حل مسئله ثبات در افغانستان، ضرور است تا خواستهای رفيق نجيب الله بطور اعظمی عملی گردند. بنابراین میتوان بعضی اقدامات قید شده در فیصله های قبلاً تصویب شده را سریعاً و در وقت کم انجام داد.

 در این رابطه معقول خواهد بود تا اقدامات اساسی آتی را در زودترین فرصت ممکن عملی کرد:

 وزارت دفاع باید "پل هوایی" با کابل را از ۱۲ مارچ ۱۹۸۹ فعال نگهدارد. با نخستین پرواز آرد و همچنان کارشناسان برای خدمات مطمئن دسپیچری میدان هوایی کابل انتقال یابند؛

 در مدت ۱۳ تا ۱۷ مارچ ۱۵۰ دستگاه آتش افگن "شميل" را تحویل باید داد. موعد اجرای مصوبه مورخ ۷ مارچ ۱۹۸۹ (پ ۱۱/ ۱۴۹) کمیته مرکزی ح. ک. ا. ش. " پیرامون تحویلدهی کالاهای ویژه به جمهوری افغانستان را در سال ۱۹۸۹" از مارچ ـ اپریل به مارچ ۱۹۸۹ تغيير باید داد. منجمله ۱۰۰ مرمی ریاكتيف نوع او. د. اس. ار.ث. ۳۰" اوراگان"، ۵۰۰ تا مهمات احتراقی برای دستگاههای ب.ام. ۲۱ و ۱۰۰ عدد بم دیتونی هوایی را بتاریخ ۱۴-۱۶ مارچ ۱۹۸۹ از طریق هوایی به ج.ا. انتقال باید داد. بقیهء مهمات اینوع دستگاهها را باید بتاريخ 18 مارچ به ج.ا. تحویل کرد.

 وزارت صنایع دفاعی اتحاد شوروی، وزارت صنایع ماشینی اتحاد شوروی و وزارت دفاع اتحاد شوروی تا ۱۴ جنوری سال جاری ۷ عدد کلاهک (سرگلوله) را برای دستگاههای ار-۱۷ تهیه نموده و تا ۱۴ مارچ آنها را به شهر ترمز برسانند. در همین مدت در ترمز راکتهای ناقل و ضروریات سوخت راکتیف را نیز باید تحویل ۱ داد.

 وزارت ترانسپورت موتری فدراسیون روسیه، وزارت دفاع اتحاد شوروی و وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی کار ایجاد قطارهای موتری مشترک افغان - شوروی را با در نظر داشت اینکه نگهبانی آنان در قلمرو افغانستان بعهده جانب افغانیست، تسریع بخشند. قطارهای نامبرده را باید با شهروندان ملکی تکمیل کرد.

 به اکمال قطارها بتاريخ 13 مارچ شروع نموده و به انتقالات از بندر حیرتان به کابل با قطار مشترک افغان - شوروی بتاريخ 18 مارچ آغاز باید کرد. در نخستین نوبت با قطارهای مشترک برای هواپیماهای مستقر در میدان هوایی بگرام و گارد خاص و.ا. د ج.ا. در کابل مهمات و سوخت را باید رساند.

 وزارت دفاع اتحاد شوروی مؤظف است، تا ۱۶ مارچ ۱۹۸۹، ۱۰ نفر کارشناس - ترمیم کار را با پرزه های فالتو برای کمک و ترمیم تخنیک محاربوی و همچنان تجهیز گارد خاص و...د. ج... به کابل گسیل نماید.

 زایکوف ال.، شواردنادزه ای. آ.، د. يازوف، او. باکلانوف، و. کریوچكوف

  ۱۲ مارچ ۱۹۸۹

 ۲۴ نسخه

  کارگران جهان متحد شوید!

 در جریان ۳ روز قابل برگشت به کمیته مرکزی

 ح. ک.ا. ش. (شعبۀ اسناد و ارتباط سكتور...)

 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 اشد محرم

 پرونده ویژه

 شماره پ. ۴۷ / ۱۵۲

  به رفقا، گرباچوف، ریژکوف، چبریکوف، شواردنادزه، یا کوولف، یازوف، باکلانوف، بيله اوسوف ای.، کاتوشوف،

 کریوچكوف، بیلیاکوف، پاولوف أ. فالین و سميرتيوكوف.

 نقل از پروتوکول شماره ۱۵۲ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی

 مؤرخ ۱۰ اپریل سال ۱۹۸۹

 پیرامون کمک اضافی به جمهوری افغانستان در ماههای اپریل - می ۱۹۸۹*

 با پندارهای ارائه شده در یادداشت مؤرخ 1 اپریل ۱۹۸۹ رفقا زايكوف ال.ای، چبریکوف و. ام.، شواردنادزه ای. آ.، یاکوولف آ.ان.، یازوف د.ت. و کریوچكوف و.آ. موافقت می شود. (ضمیمه است).

  منشی کمیته مرکزی

  (بشكل ریز و ناخوان چاپ شده)

 تذکر:

 رفقا، سند حاضر اشد محرم کمیته مرکزی ح. ک.ا.ش. نباید بدون اجازه خاص کمیته مرکزی به کسان دیگر داده شود. کاپی برداری از اینچنین اسناد و بازنویسی آن بطور قطعی ممنوع است. رفقایی که برایشان سند ارسال گردیده باید آنرا پس از مطالعه با درج تاریخ امضا نمایند.

  ۲۱-ای. ی. ان. د.

 مربوط بند ۴۷ پروتوکول شماره ۱۵۲

 اشد محرم

 ک.م. ح. ک. ا. ش.

 پیرامون کمک اضافی به جمهوری افغانستان در ماههای اپریل - می ۱۹۸۹

  اوضاع سیاسی نظامی در افغانستان كماكان بغرنج است. فاکتور اصلی مؤثر در این امر در حال کنونی جنگهای حومه جلال آباد است. از ۶ مارچ ۱۹۸۹ باینسو نیروهای مسلح جمهوری افغانستان نبردهای شدیدی را در اینجا پیش میبرند. تلاش اپوزیسیون برای اشغال جلال آباد و استقرار سریع "حکومت انتقالی" در آنجا به شکست انجامید. به مواضع و امکانات شورشیان ضربات هوایی و توپچی وارد می شود. ضربات راکتی و استفاده از دستگاههای سیار - ریاکتیف و آتشزای نوع "شميل" در برابر اشرار تأثیر بسزایی دارند. همچنان در مناطق دیگر کشور در برابر اپوزیسیون بطور مؤفقانه آمادگی گرفته می شود. فشارهای فزاینده مسلح بالای رژیم از سوی اپوزیسیون و کمک مداوم پاکستان و ایالات متحده به ضد انقلاب، اتحاد شوروی را وامیدارد تا به جمهوری افغانستان کمک گسترده تر نماید.

 کمک بموقع و اضافی اتحاد شوروی که مطابق مصوبات ک.م. ح. ک.ا.ش. مؤرخ ۱۲ مارچ ۱۹۸۹ (پ ۲۳/ ۱۴۹ وپ ۲۴ / ۱۴۹) صورت گرفتند، نقش مؤثری را در امر ایجاد شرایط برای تحکیم موضع حاکمیت دولتی بازی نمودند.

 برای جمهوری افغانستان از طريق "پل هوایی" مطمئن بوسیله نیروهای ترانسپورت نظامی هوایی به کابل تخنیک حربی، اسلحه، مهمات و مواد لازمی دیگر انتقال یافته و منجمله در ماه مارچ ۱۹۸۹، ۴ دستگاه پرتاب راکتهای اوپراتیفی- تاکتیکی ار -۱۷، ۲۱۵۰ تا دستگاه سیار - ریاکتیف و آتشزای نوع "شميل"، مهمات هوایی و توپچی آتشزا و حجیم شونده، ۴۴ عدد راکت اوپراتیفی- تاکتیکی و وسایل احتراقی مربوطۀ آنان، بیش از ۶۰۰ تن موادی سوخت طيارات، وسایل انجنیری و مواد لازمی برای ساختمان کمربند دفاعی اطراف کابل و بیش از ۲ هزار تن آرد تحویل داده شدند.

 بنا به درخواست رهبری جمهوری افغانستان ۲۴ فروند هواپیما به آنان داده شده است. برعلاوه در قسمت ترمیم تسلیحات و وسایط حربی گارد خاص، بهبود و جابجایی وسایل رادیوتخنیکی در میدان هوایی کابل و در امر ایجاد سیستم دفاعی کابل نیز کمک صورت گرفته است. بتاریخ ۱۶ مارچ ۱۹۸۹ قطارهای مشترک موتری افغان ـ شوروی ایجاد گردیدند که تا پایان مارچ ۱۹۸۹ توانستند سه بار از حیرتان به پلخمری بروند. راننده های شوروی - داوطلب توانستند ۱۲۰۰ تن مواد مورد ضرورت مردم را انتقال دهند.

 مگر اوضاع بميان آمده در افغانستان گسترش کمکهای نظامی و اقتصادی را میطلبد. پیش بینی می گردد که تا ماههای اپریل - می ۱۹۸۹ میتوان با چنین مرامی به کمکها ادامه داد. از جمله:

 به انتقال تخنیک حربی، اسلحه، مهمات و مواد دیگر را به کابل از راه "پل هوایی" تا ۱ می ۱۹۸۹ عملی نموده، بدین منظور باید از نیروی ترانسپورت هوایی وزارت دفاع و از می ۱۹۸۹ بعد از هواپیماهای وزارت ترانسپورت هوایی ملکی اتحاد شوروی استفاده کرد.

 به جانب افغانی توصیه گردد تا در اسرع زمان امنیت تردد قطارهای موتری در شاهراه حیرتان- پلخمری را با محموله های مورد ضرورت عامه و اردو تأمین نماید. با درنظر داشت تقاضای رئیس جمهور نجیب الله و نادرست بودن طرح انتقال محموله ها توسط راننده های شوروی از طریق سالنگ به طرف افغانی پیشنهاد گردد به مؤسسه افسوتر بسپارد تا ۵۰۰ عراده موتر را که به قطارهای مختلط افغان - شوروی اختصاص یافته با راننده های افغانی تکمیل نموده و آنها را در انتقال محموله ها از حیرتان به کابل استفاده نماید. در ضمن حقوق راننده های شرکت مختلط افسوتر را باید ۲۰ هزار افغانی در ماه تعیین کرد. در هنگام انتقال مهمات مقدار تنخواه را دو برابر باید کرد. معقول خواهد بود، حقوق این راننده ها از حساب جانب شوروی پرداخته شود. برعلاوه به جانب افغانی توصیه گردد که برای انتقال اموال تجار و محموله های مورد ضرورت مردم فعالانه از مالكان ترانسپورت خصوصی استفاده کنند. همچنان تولید کلاهک های عادی به راکتهای ار-۱۷ را باید ادامه داد. در ماه اپریل ۱۹۸۹ به تولید ۴ کلاهک در روز توسط صنایع مربوطه باید دست یازید. تولید دوباره راکتهای انتقال دهنده برای دستگاههای ار- ۱۷ از نگاه اقتصادی معقول نیست، چون امکان تحویلدهی آنها با در نظر داشت تغيير آنان بشكل صادراتی توسط صنایع مربوطه از حساب ذخایر وزارت دفاع اتحاد شوروی ممکن است.

 مطابق فیصله های اتخاذ شده باید در ماههای اپریل - می ۱۹۸۹ به تحویلدهی بموقع کالاهای ویژه به سوی افغانی ادامه داد. وزارت دفاع اتحاد شوروی باید پیرامون مواعد تحویلدهی تانکها، تربیه عمله آنها در مرکز آموزشی ۷۲۰ حوزه نظامی ترکستان و رساندن آنها به محلات مربوطه توافقات لازمی را انجام دهد. در جریان هفت روز مسئله خواسته های اضافی جانب افغانی را باید بررسی کرد.

  در این مورد به تجهیزات مدافعه هوایی، کشف و باید استفاده مؤثر از مهمات توجه ویژه را مبذول داشت. وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی باید گسیل کالاهای ویژه را که بطور اضافی خارج از فیصله های اتخاذ شده تحویل داده میشوند، تنظیم نماید.

 کمک به نیروهای مسلح جمهوری افغانستان در امر پرورش کادرها را باید ادامه داد. تا ماه می ۱۹۸۹ در مرکز آموزشی ۷۲۰ حوزه نظامی ترکستان پرورش نخستین دسته اداره کننده راکتهای ار- ۱۷ (بتعداد ۱۶۳ نفر) پایان مییابد. از تاریخ ۳ اپریل ۱۹۸۹ در این مرکز پرورش دسته اداره کننده دوم راکتهای ار-۱۷ (بتعداد ۲۶۰ نفر)، قوماندانان غندها، تولي ها و عمله تانکها (بتعداد ۴۴۰ نفر) و متخصصان امور ترمیم (بتعداد ۲۰۰ تن) آغاز میشود. همچنان کمک به تربیه پیلوتهای ماهر و باز آموزشی پیلوتهای هواپیماهای سو- ۷ به سو- ۲۲ پیشبینی می شود.

 همچنان به جمهوری افغانستان در امر ترمیم تخنیک محاربوی، در سازماندهی ترافیک هوایی در میدان هوایی کابل، در آموزش تخنیک حربی و اسلحه جدید و ایجاد سیستم دفاع از محلات مهم کمک مستقیم صورت میگیرد. عملی نمودن این امور با سفرهای کاری اضافی کارشناسان نظامی شوروی به افغانستان مرتبط اند. در زمان کنونی ۱۰۲ تن متخصص اتحاد شوروی در افغانستان هستند. مگر جانب افغانی به درخواست هایش پیرامون گسیل مشاوران در عرصه های گونه گون ادامه میدهد. با درنظر داشت این درخواستها معقول خواهد بود به وزارت دفاع اتحاد شوروی اجازه داده شود تا مطابق اوضاع بمیان آمده کارشناسان نظامی شوروی را به جمهوری افغانستان طور خدمتی و تعویضی بفرستد. در این خصوص باید خاطر نشان گردد که در یک نوبت نباید بیش از ۱۱۰ تن در افغانستان مشغول کار باشند.

 در نهایت اقدامات برنامه ریزی شده برای کمک اضافی به جمهوری افغانستان در ماههای اپریل - می ۱۹۸۹ باید به تحكيم مواضع حاکمیت دولتی در افغانستان بیانجامد.

 ال. زایکوف، و. چبریکوف، ای. شواردنادزه، آ. یاکوولف، د. يازوف، و. کریوچكوف ۲۲ ای. آ.، ز. ام. ن.د.، و. ک.

 

(بخش چهارم)

 (1989 ـ 1991)

 نقل ها: از  جلسات بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش.

 ترجمه: داکتر خلیل وداد

 تدوین و بازپخش: قاسم آسمایی

  کارگران جهان متحد شوید!

 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 اشد محرم

 پرونده ویژه

  شماره ۱۵۴/۱۰

  به رفقا، گرباچف، ریژکوف، چبریکوف، شواردنادزه، یاکوولف، یازوف، باکلانوف، بيله اوسوف ای.، گوستيف، کریوچكوف، بيلياكوف، پاولوف آ. وفالين.

 نقل از پروتوکولشماره ۱۵۴ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی مؤرخ ۱۵ اپریل سال 1989

 پرشس وزارتهای امور خارجه، دفاع و کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی.

 1.     با پندارهای ارائه شده در یادداشت مؤرخ ۱۵ اپریل ۱۹۸۹ رفقا شواردنادزه ای. آ.، يازوف د.ت. و کریوچكوف و... موافقت می شود. ( ضمیمه است).

 2.     به وزارت دفاع اتحاد شوروی سپارش میشود تا یکجا با وزارت خارجه اتحاد شوروی، کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی و وزارت مالیه اتحاد شوروی پیشنهادی پیرامون تعيين امتیازات و مکافات اضافی برای کارشناسان و نمایندگان وزارتهای گونه گون شوروی، افراد مسئول که جهت کار و کمک به افغانستان میروند، برای عمله هواپیماهای نظامی و ملکی و رانندگان موترها در جمهوری افغانستان را مد نظر گرفته، طرح نموده و به شورای وزیران اتحاد شوروی جهت تصویب پیشکش نمایند.

                                                               منشی کمیته مرکزی

 مربوط بند ۱۰ پروتوکول شماره ۱۵۴

 اشد محرم

 ک. م. ح. ک. ا. ش.

 پیرامون گزینه ها (واریانتهای) انکشاف بعدی حوادث در جمهوری افغانستان و گامهای ما در عرصه جنگی

 خروج قطعات محدود نظامی شوروی از افغانستان از نگاه محتوا شرایط جدید نظامی- سیاسی را ببار آورد.

 رژیم موجود در جمهوری افغانستان نشان داد که توانایی مستقلانه اتخاذ تصاميم معقول و اجرای آنان در زندگی در حالات فوق العاده (مانند بیسج حزب و ایجاد دفاع خودی مسلحانه، اقداماتی برای کنترول مواصلات عمده، اعلام حالت اضطراری تحكيم بیسابقه وحدت و يكپارچگی حزبی حتی در حلقات بالایی آن، رفع اختلافات درون حزبی، ازدیاد مذاکرات با گروههای مختلف اپوزیسیون داخلی و خارجی و گامهای پیشرونده در عرصه بین المللی را دارد.

 همچنان ارتقای مورال رزمی نیروهای مسلح و صفوف حزبی محسوس است. از سوی دیگر نیروهای مخالف دولت نتوانستند، "حكومت انتقالی" گسترده که منافع اکثریت اعضای اپوزیسیون را انعکاس دهد، ایجاد نمایند.

 در زمان کنونی هیچکسی، حتی محافل مخالف رژیم کنونی کابل جرأت نمیکنند، پاسخهای مشخص و يكجانبه را در مورد انکشاف قریب الوقت حوادث در افغانستان و اینکه در کدام راستاها ضدانقلاب دستاورد و موفقیت داشته و در کجا مبارزه تشدید خواهد شد، ارائه کند.

 چنين احتياط در پیشبینیها ناشی از آنست که برعلاوه تصاميم قاطع رهبری افغانستان برای دفاع از مواضعش، اعلامیه های رهبران ضد انقلاب برای تسخیر شهرهای جلال آباد، قندهار و غیره در روزهای نخستین پس از خروج قطعات شوروی نیز جامه عمل نپوشید . قابل یادآوریست تا از اختلافات در صفوف نیروهای مخالف حکومت در موارد ستراتیژی و تاکتیک مبارزه و همچنان تشكيل ارگانهای جانشین حاکمیت دولتی نیز تذکر رود.

 از سوی دیگر اگر از توانایی های رزمی نیروهای مسلح افغانستان بگوییم، میتوان اذعان کرد که آنها همه چیزهای لازم منجمله اسلحه و تخنیک حربی مدرن، ذخایر مهمات و وسایل مادی را برای دفاع از حاکمیت دارند.

 با اینهمه بعضی موارد منفی هم هستند که نمیتوان در ارزیابی عمومی اوضاع افغانستان آنها را بیاد نیاورد.

 از آنجمله- از گسترش مداخله در امور داخلی افغانستان از سوی پاکستان و ایالات متحده و ازدیاد وظایف محوله قوای مسلح جمهوری افغانستان با محدود بودن جلب و حظار به خدمت زير بيرق، میتوان یاد کرد.

 بصورت کل در وضعیت نظامی - ستراتیژیک بعضی مشکلات دیگر نیز افزوده شده اند که از آنجمله از تمركز نیروهای دولتی در چند منطقه، عدم ارتباط مطمئن با یکدیگر، آسیب پذیری بیش از حد ارتباطات زمینی و هوایی، پیشبرد اجباری عمدتاً عملیات دفاعی توسط اکثریت قطعات و عدم سیستم آمادگی دفاعی کابل و يكعده شهرهای بزرگ دیگر، میتوان تذکر داد.

 همچنان باید از ناتوانی موضع نظامی - اقتصادی (تشدید بحران عمومی اقتصادی کشور، محدودیت ذخایر، لزوم اكمال منظم آنها بحساب واردات از اتحاد شوروی، تهديد فزاینده محاصره کابل و دیگر مراکز مهم سیاسی- اداری جمهوری) نیز یاد آوری کرد.

 در ارزیابی اقدامات آینده اپوزیسیون میتوان پیشبینی کرد که با پایان تشکیل "حکومت مؤقت" آنها تلاش خواهند کرد جلال آباد را که در نزدیکی پاکستان قرار دارد، بگیرند. در صورتی که این برنامه کامياب نشود، آنها پس از تجدید قوا، تلاش خواهند کرد قندهار و یا یک شهر دیگر را در جنوب افغانستان (مانند خوست) برای ایجاد مقر "حكومت" خویش اشغال کنند. بدون این و همچنان بدون برقراری نوعی از همکاری با "اتحاد هشتگانه"، "کابینه" مجددی نمی تواند به شناسایی گسترده بین المللی امیدوار باشد.

 همزمان با اینها تلاشها برای محاصره کابل و مراکز ولایات دیگر منجمله هرات تشدید خواهند یافت. اپوزیسیون توجه اصلی اش را به قطع شاهراههای حیرتان- کابل، کابل - جلال آباد و از کار انداختن میدانهای هوایی کابل، بگرام، جلال آباد، خوست، قندهار و شیندند همچنان فلج نمودن منابع تأمین انرژی دولت متمرکز خواهد کرد.

 همینطور باید انتظار تشدید فعالیت سردسته های محلی اپوزیسیون را در سطح ولایات، ولسواليها و علاقه داریها، با وجود اینکه آنها عمدتاً برای گسترش ساحۀ نفوذ خویش خواهند رزمید، داشت. این فعالیتها میتوانند خطر جدی را بویژه در ولایاتی مانند بدخشان، لغمان، لوگر، وردک، زابل، ارزگان، غور، نیمروز، فراه، بادغيس، فاریاب و جوزجان که در آنها نیروهای دولتی کم اند، بار بیاورند. برعلاوه مبارزه برای ساحه نفوذ بخودی خود میتواند منبع برخوردهای ذات البيني جديد باشد.

 در آینده اپوزیسیون همچنان کار فعالی را در جهت تخریب موضع حاکمیت دولتی از درون ( تقویه عناصر مخفی ضد انقلاب، شکست دستگاه حزبی - دولتی و ارتش، کار اجنتوری، سازماندهی شورشها، خرابکاریهای گسترده و سبوتاژ) راه اندازی خواهد کرد.

 در صورت تسخير جلال آباد و یا یک شهر بزرگ دیگر در جنوب کشور و استقرار "حکومت مؤقت" در آن، گام بعدی اپوزیسیون ظاهراً اشغال کابل خواهد بود . برای آمادگی جدی چنین عملیات زمانی از چند هفته تا چندین ماه لازم است.

 از سوی پاکستان فشار بالاي "اتحاد هفتگانه" برای تحریک شان بخاطر انجام عمليات قاطعتر تشدید خواهد شد. همچنان تشدید مداخلات مستقیم پاکستان در امور داخلی افغانستان خارج از امکان نیست. آنچه مربوط به ایران است، هویداست که آن کشور تاحد زیادی تاکتیک انتظاری داشته و تلاش خواهد کرد در گام نخست نفوذش را در آن نواحی که در آنجاها گروههای مسلح هوادار ایران مستقر اند، قایم کند.

 هم زمان تضادها در صفوف اپوزیسیون تشدید میابند. اپوزیسیون در آینده نیز در امر سازماندهی عملیات گسترده، منسجم و با مرام یگانه مشکل خواهد داشت.

 از سوی ما به افغانستان کمک های همه جانبه انجام می گردد. فيصله های مصوب ۱۲ مارچ ۱۹۸۹ ک.م. ح. ک.ا. ش. پیرامون اقدامات اضافی برای کمک عاجل به جمهوری افغانستان در خصوص مصوبات قبلا اتخاذ شده (پ ۱۴۹/  ۲۳ و ۱۴۹/ ۲۴) اجرا میشوند. در چوکات "پل هوایی روزانه به کابل از ۲۰ تا ۳۰ پرواز توسط هواپیماهای نظامی - ترانسپورتی حامل تخنیک محاربوی، اسلحه، مهمات و مواد دیگر انجام مییابند.

 همچنان قطارهای موتری مختلط افغان - شوروی به انجام وظایفشان برای رساندن آذوقه به افغانستان آغاز کرده اند. برای وارد نمودن ضربات به مخالفان در منطقه جلال آباد از بطریه پایگاه ار- ۳۰۰ پرتاب راکتی هوایی کابل استفاده می گردد. مهمات پارچه شونده، حجیم شونده و آتشزا و سلاح آتش افگن "شميل" طور گسترده در افغانستان استعمال میشود. همچنان تحویلدهی وسایل ماین فرش کن از دور آغاز شده است. اقدامات مربوط به کمک فوق العاده نظامی به حکام افغانستان امکان شکست برنامه های اولیه مخالفان در جلال آباد را مساعد ساخته و روحیه اطمینان را در میان رهبری کشور به نیرو و امکانات خود مستحکم ساخته و بصورت عموم باعث ارتقای روحیه سیاسی قوای مسلح جمهوری و مردم کشور شده است. با در نظر داشت گزینه ها (واریانتهای گونه گون انکشاف حوادث در افغانستان شامل عدم کمک مستقيم از جانب اتحاد شوروی، اقدامات ما در عرصه نظامی باید متوجه همکاری به رهبری جمهوری افغانستان در ارتقای رزمندگی نیروهای مسلح آن و در گام نخست در بخشهای هوایی و گارد خاص و ایجاد شرایط برای کار مطمئن رژیم موجود باید بود. پیشنهاد میگردد به دوستان افغانی در عرصه های آتی همکاری شود:

 1.     دوام گسیل فوق العاده اسلحه، تخنیک حربی و غیره لوازم مطابق به تعهدات قبلاً انجام شده و درخواستهای اضافی به طرف افغانی.

 2.     پرورش مستعجل کارشناسان افغانی در بخشهایی کمیاب چون متخصصان راکت در مرکز تعلیمی ۷۲۰ حوزه نظامی ترکستان.

 3.     کمک به ترمیم تخنیک محاربوی و اسلحه توسط ترمیمکاران شوروی در خاک افغانستان.

 4.     بادرنظرداشت شيوه عمل اپوزیسیون و وضعیت نظامی- ستراتیژیک قوای دولتی و حالت عمومی قوای مسلح آن به رهبری افغانستان مشورهای لازمی را داده و به آنها باید در تهيه پلان عملیات نظامی برضد اپوزیسیون و فعالیت امن شاهراه حیرتان- کابل کمک نمود. در این برنامه (پلان) ایجاد گروپهای قطعات مسلح در محلات ممكن، با بسیج نیروهای احتياط (در سه استقامت و در مرکز، منجمله تشکیل ۲-۳ فرقه در 3- 4 ماه نزدیک در کابل)، ایجاد سیستم دفاعی در مراکز عمده اداری وپستهای نگهبانی در استقامتهای مهم، در نظر گرفته شود.

 این آمادگیها مطابق خواسته های انجنیری بوده و در آنها سیستم آتش و بکارگیری قطعات برای انجام وظایف را باید در نظر گرفت. همچنان به اداره کلی تأمیناتی قطعات توجه ویژه کرد. توجه ویژه باید به حفاظت و نگهبانی کابل، جلال آباد، قندهار، خوست، هرات، میدانهای هوایی بگرام، شاهراه حیرتان- کابل و بيز حیرتان مبذول شود. اقداماتی برای تحکيم دفاع هوایی مؤسسات مهم اداری و نظامی پیشبینی شود. برنامه های دفاع کابل و شاهراه کابل - جلال آباد بکمک نمایندگان وزارت دفاع افغانستان در افغانستان از ۱۴ تا۱۶ مارچ ۱۹۸۹ طرح شده است. این پلانها از سوی رئيس جمهور نجیب الله پذیرفته شده اند. برای تحقق اینها کمک عملی با اسلحه و تخنیک محاربوی ارائه میگردد. کار مربوط به سیستم دفاعی کابل با جدیت با شرکت نظامیان شوروی در جمهوری افغانستان پیشبرده میشود.

 5.     همزمان با استحکام (سیستم) مدافعه به جانب افغانی توصیه گردد تا عملیات تعرضی جنگی، ضربات بمباردمانی، حملات راکتی و توپچی را به محلات بروز شورشیان در تمام کشور با هدف بیرون آوردن ابتکار از دست آنان و مجبور ساختن شان به تن دادن به مذاکرات با دولت تشدید بخشد. در چوکات حالت اضطرار در کشور به اجرای اقدامات به منظور خنثی نمودن فعالیتهای گروههای تخریبکار- تروریست و ضد انقلاب مخفی ادامه باید داد.

 6.     سازماندهی کار جمع آوری، تحلیل و ارزیابی اطلاعات جاسوسی پیرامون مسائل مربوط به اشتراک پاکستان و متحدانش در عملیات جنگی در خاک افغانستان. برمبنای اطلاعات بدست آمده طرحهایی را در مورد عکس العمل ممكن ما آماده ساخت.

 ای. شواردنادزه : د. يازوف، و. کریوچكوف

 ۲۹ مارچ ۱۹۸۹

 شماره ۳۱۲/۰۲۸

 ۲۰- آ. آن.

  ن جهان متحد شوید؟

 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 اشد محرم

 پرونده ویژه

 شماره  ۱۵۸/۶

 

به رفقا، گرباچف، ریژکوف، چبریکوف، شواردنادزه،

 یاکوولف، يازوف، باکلانوف، بيله اوسوف کریوچكوف، بیلیاکوف، پاولوف أ. و فالين.

  نقل از پروتوکول شماره ۱۵۸ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی

 مورخ ۱۳ می سال ۱۹۸۹

  پیرامون اقدامات اضافی برای تأثیر بر اوضاع افغانستان

  1.     با پندارهای ارائه شده در یادداشت مؤرخ ۱۲ می ۱۹۸۹ رفقا زایکوف ال. ن.، شواردنادزه ای. آ.، يازوف د.ت. و کریوچكوف و... موافقت می شود. ( ضمیمه است).

 2.     به وزارت دفاع اتحاد شوروی، کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی و وزارت خارجه اتحاد شوروی سپارش می شود، به اقدامات مقتضی جهت تطبيق پیشنهادات پیشکش شده در یادداشت دست یازند.

 3.     کمیسیون دولتی شورای وزیران اتحاد شوروی در امور صنایع نظامی و وزارت دفاع اتحاد شوروی یکجا با وزارتخانه ها و موسسات مربوطه مؤظف میگردند تا بطور عاجل امکانات تحویلدهی اضافی راکتهای ار-۱۷ و بخشهای لازمی آنها را تا ۱۰ و ۱۲ واحد در شبانه روز به افغانستان بررسی نموده و در این راستا به اقدامات لازمی متوسل شوند.

             منشی کمیته مرکزی

 ۱۰-ارای   آن.ش.

مربوط بند ۶ پروتوکول شماره ۱۵۸

 اشد محرم

 ک. م. ح. ک. ا. ش.

 پیرامون اقدامات اضافی برای تأثیر بر اوضاع افغانستان

  در درازنای تقریباً سه ماه گذشته پس از خروج قطعات شوروی از افغانستان، نیروهای مسلح جمهوری افغانستان توانستند جلو اپوزیسیون را که توسط پاکستان، ایالات متحده و عربستان سعودی حمایت میشوند، بگیرند. مگر دشمن که درک نموده پلانهایش برای سقوط حکومت نجيب الله می توانند نقش بر آب شوند، به همه چیز متوسل میشود، تا فشار نظامی اش را تشدید نماید. آنها تلاش اساسی شان را کماکان برای اشغال جلال آباد متمرکز نموده اند تا در آنجا "حكومت مؤقت " خویش را مستقر نموده و پس از آن کابل را از پا درآورند.

 بخاطر آمادگی به حمله بزرگ جلال آباد با اشتراک بیشتر پاکستانيها منجمله با افراد زیادی از قطعات بحرى شان که زیر نام "ملیشه" صورت میگیرد، وزارت امور خارجه اتحاد شوروی اعلامیایی را صادر کرده و همچنان به اقدامات پیشگیرنده دیگر منجمله از کانالهای مخفی توسل شده است.

 با درنظر داشت اوضاع جاری، باید به یک سلسله اقدامات معقول جهت دوام پشتیبانی از حکومت جمهوری افغانستان و تأثیر ممکن به اپوزیسیون افغانی و پاکستان متوسل شد.

 1.     در اوضاع کنونی استفاده مداوم از سلاحهای دارای آتش نیرومند برضد دشمن و بکارگیری و استعمال اسلحۀ مؤثر از اهمیت ویژه برخوردار اند. در این رابطه لازم است، امکانات اضافی برای تحویلدهی اسلحه و مهمات بویژه سلاحهایی مانند راکتهای ار- ۱۷، وسایط مدافعه هوایی و غیره را به جمهوری افغانستان جستجو کرد.

 2.     موضوع حملات و بمباردمانهای گسترده هوایی از قلمرو اتحاد شوروی به دقت و بررسی اضافی نیاز دارد.

 3.     ضرور است تا در میدانهای هوایی نزدیک به مرز افغانستان طور نمایشی به جابجایی نیروهای هوایی ما علناً دست زد تا آنها از سوی پاکستانیها و اپوزیسیون مشاهد گردند. به پروازهای طيارات جاسوسی شوروی بالای حریم هوایی افغانستان بخصوص در نواحی جلال آباد و خوست در صورت ممکن با ارتفاع خیلی پایین با هدف عکاسی از تمرکز نیروی دشمن، ادامه داد.

 4.      در رابطه به اندیشه ارائه شده رفيق نجيب الله پیرامون جلب داوطلبان خارجی در امر کمک به حکومت جمهوری افغانستان در دفع تجاوزات خارجی میشود به کار دوستان افغانی با بعضی کشورها بویژه ممالک اسلامی موافقت کرد.

 5.       پنداشته میشود که کار منظم سیاسی - دیپلماتیک در مورد مسئله افغانستان، بمنظور فشار بالای ایالات متحده، پاکستان، ایران، عربستان سعودی و همچنان استفاده از امکانات هند و جنبش عدم انسلاک ادامه داده شود. از جمله موضوع افغانستان در تماسهای بعدی شوروی امریکا جای اساسی را خواهد داشت. معقول خواهد بود، پیشنهاد مبنی بر میانجیگری عربستان سعودی در امر وساطت میان ما و اپوزیسیون افغانی را بپذیریم. مگر مشی ضد افغانی پاکستان را در رابطه به گسترش مناسبات دوجانبه اش با این کشور نیز نباید از نظر دور انداخت.

  ای. زایکوف، ای. شواردنادزه، د. يازوف، و. کریوچكوف

 ۱۲ می ۱۹۸۹

 شماره ۳۹۰/ او. اس.

 20 ـ د. ام

 کارگران جهان متحد شوید!

 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 اشد محرم

 پرونده ویژه

 شماره پ۲۰ / ۱۵۹

 به رفقا، گرباچف، ریژکوف، زایکوف، چبریکوف، شواردنادزهی یا کوولف، يازوف، باکلانوف، بيله اوسوف ای.، کریوچكوف، كاتوشف، بیلیاکوف و سميرتيكيوف.

 نقل از پروتوکول شماره ۱۵۹ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی حک... ش. مؤرخ ۱۹ می سال ۱۹۸۹

 پیرامون کمک اضافی به جمهوری افغانستان

1.     با پندارهای ارائه شده در یادداشت مؤرخ ۱۲ می ۱۹۸۹ رفقا زایکوف ال. ن.، باکلانوف او. د.، بيله اوسوف ای. اس. و مویی سییف ام. آ. موافقت می شود. ( ضمیمه است).

 2.     برنامه اقدامات شورای وزیران اتحاد شوروی در این مورد تصویب است ( ضمیمه است.)

                                                                                                        منشی کمیته مرکزی

 ۱۸- ای. ا

 ز.پ.

 ضم. ۶ ص.

 

مربوط بند ۲۰ پروتوکول

 شماره ۱۵۹

 اشد محرم

 پرونده ویژه

  ک. م. ح. ک. ا. ش

 پیرامون کمک اضافی به جمهوری افغانستان

  اوضاع جنگی- سیاسی افغانستان كمكان بغرنج است. فاکتور اصلی مؤثر در این امر در حال کنونی جنگهای حومه جلال آباد است. در جریان تقریباً سه ماه گذشته پس از خروج نیروهای شوروی از جمهوری افغانستان قوای دولتی میتوانند جلو اپوزیسیون را که از حمایت پاکستان، ایالات متحده و عربستان سعودی برخوردار است، بگیرند. مگر مخالفان به همه چیز متوسل میشوند تا حکومت افغانستان را سقوط دهند.

 در این رابطه رئیس جمهور نجيب الله درخواست کمک مؤثر در جهت دفع مخالفان و پاکستان از جمله: حمله مؤثر تر آتشی بالای دشمن و توزیع و استفادۀ بیشتر انواع سلاحهای مؤثر را نمود. باید امکانات اضافی را برای گسیل سريع اسلحه و مهمات بویژه راکتهای ار- ۳۰۰، مهمات مربوطه ار. اس. ۳۰ "اوراگان" و اجرای بمباردمانهای ضربتی نیروی هوایی از خاک اتحاد شوروی و همچنان جابجایی نمایشی قوای هوایی ما در میدانهای هوایی شوروی در نزدیکی مرزهای افغانستان و ادامه پروازهای هواپیماهای کشف نظامی بالای افغانستان بویژه در نواحی جلال آباد و خوست، جستجو نمود. در رابطه به درخواست تازه رفيق نجيب الله معقول است که:

 1.     . به جابجایی نمایشی نیروهای هوایی در میدانهای هوایی نزدیک به مرزهای افغانستان بنحوی که وانمود شود، این کار بدون هرنوع پنهانکاری صورت گرفته و به پاکستانیها و اپوزیسیون ملموس باشد، دست یازید. همچنان در آینده نیز باید به پروازهای طیارات کشاف شوروی بالای افغانستان بویژه در نواحی جلال آباد و خوست با هدف بدست آوری عکسهای هوایی پیرامون تمرکز نیروهای مخالفان ادامه داد.

 2.     انجام حملات و بمباردمانها توسط نیروی هوایی شوروی از خاک اتحاد شوروی در حال کنونی نا معقول و پیش از وقت است.

 3.      انتقال اموال توسط هواپیماهای شوروی به فرودگاه بگرام و قندهار بیجا خواهد بود، چون طيارات از امنیت پرواز برخوردار نخواهند بود. در قندهار مرکز اداره و فرماندهی (دیسپچری) پروازها نابود شده و وسایط کمکی فرود آمدن و مخابره از بين رفته اند. در اینحالت باید به انتقال محموله های نظامی و کمکهای بشری توسط هواپیماهای نظامی وزارت دفاع و وزارت هوایی ملکی اتحاد شوروی از مسير "پل هوایی" اتحاد شوروی- کابل ادامه داد.

 همزمان به رهبری افغانستان باید توصيه نمود، تا به اقدامات لازمی جهت فعالیت مطمئن شاهراه حیرتان کابل و کابل - جلال آباد و همچنان انتقال موتری اموال به ولایات دیگر دست يازد.

 4.     به کمک در مورد ترمیم تخنیک زرهی واحدهای گارد خاص باید ادامه داد. در این مورد باید در نظر داشت که بر مبنای تقاضاهای بیشتر جانب افغانی امکان سفرهای کاری بیشتر حدود ۴۰ کارشناس ترمیم کار بمیان خواهد آمد.

 5.     در مورد تحویلدهی ۱۰ - ۱۲ راکت ار- ۳۰۰ باید گفت که از تاریخ ۱۰ می ۱۹۸۹ روزانه ۸ راکت با بخشهای حربی آنها تحویل داده میشود. از ۲۰ می ۱۹۸۹ باید ۱۲ راکت را با بخشهای انتقال دهنده آنها تحویل داد. در این مورد به وزارت دفاع شوروی اجازه داده میشود که راکتهایی را که مطابق پلان "ت" ذخيره شده اند، استفاده کند. به کمیسیون دولتی شورای وزیران در امور صنایع نظامی و وزارت دفاع سپارش میشود تا مسائل تمویل راکتها از طریق کمپلکسهای دیگر را بررسی کند.

 6.     به تحویل دهی مهمات و سلاحهای آتی به قوای مسلح افغانستان در ماههای میجون موافقه می شود:

             یک و نیم هزار مهمات و مرمی ۲۰۰ مليمتری پارچه شونده، آتشزا و حجیم شونده و کتی برای دستگاههای ار. اس. 30"اوراگان"، ۱۰۰۰ عدد مهمات ۱۰۰ مليمتری و ۱۱۵ مليمتری مرمیهای کالیبر کوچک و کومولاتيف برای توپهای تانکها، ۱۰۰ کمپلکس میکانیزم پرتاب کننده و ۵۰۰ راکت انتقالی سیار ضد تانک نوع "ميتيس" و یکهزار کامپلیت پاراشوت - دیسانتی سیستم تس. د. اس.- ۵۰۰

 وزارت دفاع اتحاد شوروی یکجا با وزارتخانه ها و مؤسسات علاقمند نتایج استفاده از مهمات ویژه را برای دستگاههای ار. اس. ۳۰ "اوراگان" برررسی نماید. در نتیجه ارزیابی میشود پیشنهادی را در مورد استفاده بعدي آنها در افغانستان طرح نمود.

 7       . وزارت دفاع وظیفه دارد از ماه جون ۱۹۸۹ در مرکز شماره ۷۲۰ ک وو مخفف حوزه نظامی ترکستان، مترجم) زمینه آموزش افغانها را منحیث متخصص کامپلکس سیار مدافعه هوایی "ستريلا- ۲ برای بهره برداری جنگی آنها مساعد سازد . باید به کابل کامپلکسهای "ستريلا-۲" را تحویل داده و کارشناسان شوروی را جهت آموزش افغانها در محل گسیل نمود.

 8       . آنچه مربوط به تقاضای دیگر افغانها در مورد ارسال کالاهای ویژه میشود، پیشنهادهای مربوطه مطابق روال معمول پس از بررسی آنها با درنظر داشت امکانات ما ارائه خواهند شد.

 ای. زایکوف،، او. باکلانوف، ای. بیله اوسوف، ام. مو پی سييف

 ۱۲ می ۱۹۸۹

 شماره ۳۱۲/ او. او .

   مربوط بند ۲۰ پروتوکول شماره ۱۵۹

 شورای وزیران اتحاد شوروی

 دستور ماه می سال ۱۹۸۹                                                                                                مسکو ، کرملین

 1.     در رابطه به در خواست حکومت جمهوری افغانستان پیرامون گسیل مواد آتی در ماههای می-جون ۱۹۸۹ موافقت میشود:

 از ۲۰ می۱۹۸۹ تا ۱۲ فير راکت - انتقال دهنده ار- ۳۰۰ با بخشهای لازمی حربی آن به وزارت دفاع اتحاد شوروی اجازه داده میشود، راکتهایی را که مطابق پلان "ت" حفظ میشوند، تملک (مصادره) نماید. کمیسیون دولتی شورای وزیران در امور صنایع دفاعی يکجا با وزارت دفاع اتحاد شوروی مسئله جبران راکتهای مصادره شده از حساب کامپلکسهای دیگر را بررسی نماید.

 یک و نیم هزار مهمات راکتی ۲۲۰ مليمتری ریاكتيف آتشزای پارچه شونده، سوزنده، حجیم شونده با اثرات دیتونی و مهمات کاستی (تجهیزات عادی) برای دستگاههای ار. اس. ۳۰ "اوراگان"، ۱ هزار مرمی ۱۱۵ مليمتري مهمات کارتوسی و کومولاتيف برای توپهای تانکها، ۱۰۰ کامپلیت دستگاه پرتاب کننده و ۵۰۰ راکت حمل شونده ضد تانک کمپلکسهای "میتیس" و یک هزار کامپلیت سیستم پراشوتی- دیسانتی سیستم های پ.د.ا س.۵۰۰.

 وزارت دفاع اتحاد شوروی باید از جون ۱۹۸۹ در مرکز آموزشی تورک ؤؤ آموزش افغانهای متخصص در قسمت کامپلکسهای راکتهای "ستريلا-۲" و چگونی بهره برداری و استفاده جنگی از آنها را تنظیم نموده همچنان تحویلدهی کامپلکسهای "ستريلا- ۲" را انجام داده و کارشناسان نظامی شوروی را برای آموزش متخصصان افغان این راکتها در محل گسیل دارد.

 2.     وزارت روابط اقتصادی خارجی ازبکستان شوروی و وزارت دفاع اتحاد شوروی با جانب افغانی مطابق بند ۱ دستور کنونی به منظور عقد موافقتنامه لازمی از جانب وزارت روابط اقتصادی خارجی ازبکستان شوروی، مذاکره نمایند.

 مخارج پیشبرد مربوط به مذاکرات با جانب افغانی و اعزام هیأتهای شوروی را از حساب بودجه وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی باید پرداخت.

 3.     تحویلدهی اموال ویژه و انجام همکاری اقتصادی در سال ۱۹۸۹ را از حساب امکانات همکاریها با کشورهای خارجی مطابق فیصله شماره ۲۰۱- ۷۳ شورای وزیران اتحاد شوروی مؤرخ ۷ فبروی ۱۹۸۹ باید انجام داد.

 4.     وزارت امور خارجه اتحاد شوروی و وزارت دفاع اتحاد شوروی باید از تصاميم اتخاذ شده به رهبری جمهوری افغانستان از طريق سفارت شوروی در کابل اطلاع دهند .

 5.     مصارف مربوط به کمکهای بلاعوض را باید مطابق معاهده کنونی به روبل شوروی از حساب هزینه ها در بودجه دولتی اتحاد شوروی در بخش کمکهای بلاعوض به دول خارجی و به اسعار خارجی از حساب هزینه های وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی در حدود نصاب پرداختهای معین شده توسط وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی برای حسابات ادارات شوروی، پرداخت.

 رئیس شورای وزیران اتحاد شوروی     ن. ریژکوف

 ۱۹ نسخه

  فيصله ۱۲۳ شماره پ. ۱۶۳/ ۶   کمیته مرکزی ح. ک... ش. مؤرخ ۱۹۸۹/  07  / 20   پیرامون دستور شماره ۱۲۳۲   شورای وزیران اتحاد شوروی مؤرخ ۱۹۸۰/ ۰۷ / 15

    اشد محرم

 نسخه شماره ۷

 مؤرخ ۱۰. ۷. .۸۹ شماره ۱۴۲۵

  ک.. م. ح. ک.ا.ش.

 پیرامون تحویلدهی کامپلکس راکتهای تاکتیکی و کا.۵۲( "لونا-ام. ") به جمهوری افغانستان

  رئیس جمهور افغانستان رفيق نجيب الله درخواست کرده تا به افغانستان کامپلکس راکتهای تاکتیکی و کا.۵۲ ("لونا-ام. ") برای تقویه مدافعه شهر کابل گسیل شده و در بخش پرسونل قطعه مربوطه کامپلکسهای مذکور کمک صورت گیرد.

 به نظر ما، درخواست رفيق نجيب الله را میتوان برآورده کرد. بدین منظور امکان آن است که بخش مادی دستگاه (۲ پرتاب کننده و وسایل لازمی دیگر) وهمچنین ۳۰۰ راکت با بخشهای کاستی حربی آنها را از داشته های وزارت دفاع اتحاد شوروی آماده کرده و به جانب افغانی تحویل داد.

 برای اجرای تحویلدهی وسایل ویژه نامبرده از وزارتهای صنایع نظامی، صنایع ثقيل، محصولات رادیویی یکجا با وزارت دفاع اتحاد شوروی خواسته میشود تا یکم اگست ۱۹۸۹ کار تکمیلی را برای واریانت صادراتی شش دستگاه پرتاب کننده و پ ۱۱۳، تجهیزات زمینی و تهیه مدارک آنها را انجام دهند. کار تکمیلی خود راکتهای ۹پ ۱۱۳ بشكل صادراتی آنها ضرور نیست.

 تربیه پرسونل مربوطه این قطعه را میتوان از تاریخ ۱۵ جولای تا ۱۵ اگست ۱۹۸۹ در مرکز تعلیمی شماره ۷۲۰ تورک وو (شهر ترمز) انجام داد. با تکمیل آمادگی بخش مادی و پرسونل قطعة راکت می توان آنها را بوسيلة هواپیماهای ترانسپورت نظامی به کابل انتقال داد.

 مسئله استفاده بعدی از کامپلکس "لونا اِم" و یا تعویض آنها پس از مصرف بخشهای کاستی- حربی موجود بررسی خواهد شد. همزمان پیشبینی می شود تولید مهمات مربوط به سیستمهای آتش ضربتی "سمیر چ" و آماده نمودن کارشناسان افغان برای تعویض این سیستم با سیستمهای کامپلکس ریاکتيفي "لونا" را پیش برد.

 شماره/  ۱۱/ ۱۷۱۴  طرح مصوبه کمیته مرکزی ح. ک.ا.ش. در این مورد ضميمه است.

 امضأها ال. زايكوف ای. شواردنادزه (بدون امضأ) د. يازوف او. باکلانوف، ان. بيله اوسوف، ک. کاتوشيف

 "10" جولای ۱۹۸۹

 شماره ۰۶۹ / ۳۱۲ . موافقه رفيق شواردنادزه ای. آ. وجود دارد . بيله اوسوف.  امضا                                                                                      

 ۳ ،۷ ،۸۹                                                             ای. ایوانوف

 

 

(بخش پنجم)

 

(1989 ـ 1991)

 

نقل ها: از  جلسات بیروی سیاسی ک.م.ح.ک.ا.ش.

 

ترجمه: داکتر خلیل وداد

 

تدوین و بازپخش: قاسم آسمایی

 

 اشد محرم

 

۷ نسخه

 

پیشنویس

 

مصوبه ک.م. ح. ک.ا.ش.

 

پیرامون تحویلدهی کامپلکس راکتهای تاکتیکی

 

9 کا ۵۲( "لونا-ام. ") به جمهوری افغانستان

 

 

با اندیشه های درج شده در یادداشت رفقا زايكوف ل. ن.، شواردنادزه ای. آ.، یازوف د. ت.، باکلانوف او. د.، بيله اوسوف. ای . س.، کریوچكوف و... و کاتوشيف ک. ف. مؤرخ ۱۰ جولای ۱۹۸۹ پیرامون این موضوع (ضمیمه) موافقه شده و برای برررسی به شورای وزیران اتحاد شوروی ارائه می گردد.

 

                                                              منشی کمیته مرکزی

 

9 نسخه ۳۳۵ به گ. او. او

 

 شماره ۱۱ / ۱۷۱۵ ، ۸۹،۷ ۱۰،  

 

امضاها کاتوشيف، شیرباشين، بيله اوسوف

 

  کارگران جهان متحد شوید.

 

در جریان ۳ روز قابل برگشت به کمیته مرکزی ح. ک... ش. (شعبه اسناد و ارتباط سكتور ۱) است.

 

 

 

کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 

اشد محرم

 

پرونده ویژه

 

شماره پ. 163 / 44

 

شخصاً به رفقا گرباچوف، ریژکوف، زایکوف، شواردنادزه، یاکووليف، يازوف، باکلانوف، بيله، اوسوف ای، کریوچكوف، كاتوشیف، باکاتین، بليلياكوف و شکاباردنيا.

 

نقل از پروتوکول شماره ۱۶۳ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی مؤرخ ۲۲ جولای 1989*

 

پرشس وزارت امور خارجه اتحاد شوروی، وزارت دفاع و کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی.

 

با پندارهای ارائه شده در یادداشت رفقا زایکوف ال. ن.، شواردنادزه ای. آ.، یازوف د.ت.، بيله اوسوف ای. اس.، با کاتین و. و.، کاتوشیف ک. اف. و کریوچكوف و... مؤرخ ۲۰ جولای ۱۹۸۹ موافقت می شود ( ضمیمه است).

 

                                                                                                          منشی کمیته مرکزی

 

19 -ای

 

ان.ب.

 

ضمیمه ۲۷ برگ

 

 دستور شورای وزیران اتحاد شوروی

 

 شماره ۱۲۳۶۴ مورخ ۲۲-۰۷-۸۹

 

* قابل توجه: رفقایی که اسناد اشد محرم کمیته مرکزی ح. ک.ا. ش. را دریافت می کنند، حق ندارند آنرا به کسی بدون اجازۀ کمیته مرکزی بدهند. کاپی نمودن این اسناد و یا یادداشت از آنان قطعاً مجاز نیست. رفقایی که این اسناد را مطالعه می کنند باید آنرا با درج تاریخ امضأ نمایند.

 

  مربوط به بند ۴۴ پروتوکول شماره ۱۶۳

 

اشد محرم

 

پرونده ویژه

 

ک.م. ح. ک.ا.ش.

 

پیرامون تحویلدهی بیشتر کالاهای ویژه به جمهوری افغانستان

 

 

 

در رابطه به بغرنجی وضع جنگی - سیاسی در جمهوری افغانستان و بخاطر تحقق مشی ما مبنی بر کمک همه جانبه و پشتیبانی از رهبری افغانستان در امر دفع تهاجم اپوزیسیون آشتی ناپذیر و بنابه درخواست حکومت افغانستان تصمیم گرفته شد تا در سال    به این کشور تسلیحات، مهمات، تخنیک حربی و وسایل دیگر به ارزش کلی ۲، ۶ میلیارد روبل تحویل داده شود. تاکنون کالاهای ویژه به ارزش تقریبا ۱، ۵ میلیارد روبل تحویل داده شده اند.

 

تحویلدهی بموقع و ثابت اسلحه و مهمات و همچنان استفاده فزاینده و مؤثر آنها توسط نیروهای مسلح افغانستان و در قدم نخست بکارگیری راکتهای ار. ۱۷- ای و ضربات تهاجمی بمباردی نیروهای هوایی همراه با تقويۀ وحدت و ارتقای مورال در کشور و قوای مسلح آن نقش مفیدی را در ثبات نسبی اوضاع و تقویت جایگاه رئيس جمهور نجیب الله بازی کردند.

 

همزمان با آن، فشار متداوم اپوزیسیون آشتی ناپذیر و کمک بلاانقطاع پاکستان، ایالات متحده، عربستان سعودی و کشورهای دیگر به آنان، ضرورت پشتیبانی منظم از حکومت جمهوری افغانستان جهت دفع تلاشهای مخالفان برای بقدرت رسیدن از راه جنگ را میطلبد. در این رابطه درخواستهای تازه رهبری افغانستان مبنی بر تحویلدهی بیشتر کالاهای ویژه در سال ۱۹۸۹ که سفارت ما در افغانستان دریافت نموده، مدنظر گرفته شده اند.

 

این درخواستها قبلاً در جلسه مشترک بين المؤسسات گروه کاری وابسته به بیروی سیاسی ک.م. ح. ک.ا.ش. در خصوص مذاکرات همکاری نظامی - تخنیکی با جمهوری افغانستان در مورد کاهش تسلیحات که با اشتراک وزارتها و مؤسسات علاقمند دایر شده بود، بررسی شده است. جانب افغانی بصورت كل تقاضاهای آتی را برای سال 1989 نموده: تحویلدهی ۲ دستگاه پرتاب کمپلکس راکتی ار ۱۷- ای، با ۱۰۸۰ راکت آن، ۳۰۵ عراده تانک، ۲۸۳ عراده ماشین محاربوی زرهدار پیاده، ۷۰۵ عراده زرهپوش (ب.ت.ار.)، ۱۶ عراده دستگاه آتش تهاجمی "اوراگان"، ۱۴۰۵ دستگاه توپ و هاوان، ۱۴۲۵ ميل راکت انداز، ۵۰۶ دستگاه دافع هوا، تقریبا ۴۰ هزار میل ماشین دار، ۵۹ فروند هواپیما، ۱۵ فروند هلی کوپتر، مقدار زیاد مهمات، وسایل کشف، مخابرات، تخنیکی - انجنیری و استحکامی برای عقب جبهه و کالاهای مورد استفاده عامه به ارزش کلی ۱۱۰۰ میلیون روبل.

 

بخاطر تكميل ضایعات جنگی نیروهای مسلح افغانستان، ارتقای توانمندی آنها برای دفع تجاوز اپوزیسیون آشتی ناپذیر ، با در نظر داشت تصامیم پیشتر اتخاذ شده در مورد تحویلده اسلحه، مهمات و تخنیک حربی در سال جاری برای افغانستان، پیشنهاد تحویلدهی کمک اضافی کالاهای ویژه به ارزش تقریبا ۹۹۰ میلیون روبل/ از جمله ۲۰۰ میلیون روبل از حساب تنقیض های یکجانبه و تانکها، دستگاهها و هواپیماهایی که باید نابود شوند، منجمله کالاهای زیر در سال ۱۹۸۹ چنین تحویل داده خواهند شد:

 

به وزارت دفاع افغانستان) ۲ دستگاه کمپلکس پرتاب راکت ار- ۱۷- ای، ۳۵۰ راکت مربوطه آن، ۳۰ عراده تانک، ۴ عراده زرهپوش (ب.ت.ار.)، ۱۶ دستگاه آتش تهاجمی" اوراگان"، ۳۰ دستگاه هاوان، ۶۱۵ میل راکت انداز، ۵۰۰ ميل هلو انداز، ۱۵ دستگاه دافع هوا، حدود 11 هزار تفنگ خودکار، ۲۴ فروند هواپیما، وسایل کشف، مخابرات، تخنیک انجنیری و استحکامی برای عقب جبهه و کالاهای مورد استفاده عامه به ارزش کلی ۵۹۰ میلیون روبل.

 

برای وزارت امنیت دولتی - ۳۵۰ دستگاه کمپلکس راکت ار- ۱۷- ای، ۲۴۰ عراده تانک، ۶۰ عراده ماشین محاربوی، ۹۲ عراده زرهپوش (ب.ت.ار.)، ۱۸۰ عراده توپ، ۴۸۰ میل راکت انداز، ۲۵۴ ميل ماشيندار ثقيل و وسایل مخابرات و کالاهای دیگر به ارزش کلی ۳۱۰ میلیون روبل.

 

برای وزارت امور داخله - ۳۵ عراده تانک، ۱۵۰ عراده زرهپوش، ۱۰ عراده توپ، ۲۰ دستگاه دافع هوا، ۲۰ میل راکت انداز، ۱۴ هزار میل ماشین دار، مهمات و کالاهای دیگر به ارزش کلی ۹۰ میلیون روبل.

 

تحویلدهی کالاهای ویژه را مطابق شرایط پیشین یعنی با پرداخت ۲۵ درصد ارزش آن بشكل كریدت باید انجام داد.

 

وزارت دفاع اتحاد شوروي تربيه عاجل کارشناسان افغانی راکت و عمله مربوطه را مطابق به ارسال اضافی تسلیحات و تخنیک محاربوی انجام خواهد داد.

 

عملی نمودن بیشتر درخواست جانب افغانی در مورد کمک نظامی مطابق اوضاع بمیان آمده و با درنظر داشت امکانات ما انجام خواهد شد. بدین منظور معقول خواهد بود به کمیسیون دولتی شورای وزیران در امور صنایع نظامی، کمیته دولتی پلان اتحاد شوروی، وزارت دفاع اتحاد شوروی، کا.گ.ب. شوروی، وزارت امور داخله اتحاد شوروی و وزارت روابط خارجی اقتصادی اتحاد شوروی سپارش شود، تا امکانات تولید بیشتر کالاهای ویژه برای رفع مایحتاج نیروهای مسلح افغانستان در گام نخست در عرصه هوایی و مرمی های ۱۲۲ مليمتری را برای توپهای دِ سی، بررسی کنند.

 

آنچه مربوط به آماده نمودن کندک تانک برای استفاده نهایی آن در استقامت قندهار میشود، می توان گفت که امکان تربيه عمله آن در فرصت دوماهه در مرکز تعلیمی ترک وو/ ترمز موجود است که پس از آموزش آنها میتوانند به کُشک گسیل شوند چون همزمان تانکهای درخواست شده نیز آماده میباشند.

 

معقول خواهد بود به جانب افغانی در امر ایجاد مرکز کشف در قوماندانی گارنیزون کابل از طریق کمک میتودیکی و تحویلدهی کالاهای ویژه کمک شود.

 

با وزارتخانه ها و مؤسسات ذیعلاقه توافق شده است.

 

 امضا ها ال. زايكوف ای. شواردنادزه د. يازوف ای. بیله اوسوف و. باکاتین، ک. کاتوشيف و. کریوچكوف

 

۲۰ جولای ۱۹۸۹

 

شماره ۳۱۸ / ۲/ ۰۱۰۸۶ 0 

 

۱۹ نسخه

 

یادداشت مترجم37

 

ضمیمه - 37

 

- سند مربوط به بند ۴۴ پروتوکول شماره ۱۶۳ ماه جولای ۱۹۸۹ (دستور شورای وزیران اتحاد شوروی) با ۴ بخاطر تکرار محتویات و بعلت فهرست طويل وسائل نظامی - تخنیکی (با جزئیات آنها) ترجمه نشد. خليل وداد

 

 

 

اشد محرم

 

کابل

 

به سفير شوروی ۹۰۸، ۸۳۱ يکجا با رفقا گارييف ام. آ. ، زایتسف و. پ. و الكسييف گ. آ. رفيق نجيب الله را ملاقات کرده و با اتکا به دستور (ما)، به آگاهی اش برسانید که درخواست رهبری افغانستان مبنی بر گسیل کالاهای اضافی ویژه به جمهوری افغانستان در سال ۱۹۸۹ به وزارتهای دفاع، وزارت امنیت دولتی و وزارت داخله جمهوری افغانستان بررسی شد.

 

حکومت اتحاد شوروی برعلاوه کالاهای ویژه تخصیص داده شده برای سال ۱۹۸۹ به ارزش ۶۷۲ ملیارد روبل امکانات گسیل کالاهای ویژه بیشتر به ارزش ۹۹،0 مليارد روبل را چنین بررسی کرد:

 

برای وزارت دفاع ۲ دستگاه کمپلکس پرتاب راکت ار- ۱۷ ای، با ۳۵۰ راکت، ۳۰ عراده تانک، ۴ عراده زرهپوش، ۱۶ واسطه راکتی آتش زای "اوراگان"، ۳۰ هاوان، ۶۱۵ راکت انداز، ۵۰۰ هلو انداز، ۱۵ واسطه مدافعه هوایی، حدود ۱۱ هزار میل ماشین دار، ۲۴ فروند هواپیما، مهمات و وسایل مخابراتی، ضروریات قطعات انجنیری، استحکام و لوژستیک و غيره کالاها به ارزش کلی تقریبا ۵۹۰ میلیون روبل؛

 

برای وزارت امنیت دولتی- ۳۵۰ راکت برای کمپلکسهای ار- ۱۷ ای، ۲۴۰ عراده تانک، ۶۰ عراده ماشین محاربوی زرهدار، ۹۲ عراده زرهپوش، ۱۸۰ عراده توپ، ۴۸۰ میل راکت انداز، ۲۵۴ میل ماشیندار ثقيل، مهمات و وسایل مخابراتی و غیره کالاها به ارزش کلی تقریبا ۳۱۰ میلیون روبل؛

 

برای وزارت داخله ۳۵ عراده تانک، ۱۵۰ زرهپوش، ۱۰ عراده توپ، ۳۰ دستگاه مدافع هوایی، ۲۰ راکت انداز، ۱۴ هزار ماشین دار، مهمات و کالاهای دیگر به ارزش کلی ۹۰ میلیون روبل.

 

تحویلدهی کالاهای ویژه مطابق شرایط پیشین پرداخت یعنی با بیست و پنج درصد پیش پرداخت (کریدت) و بقيه در طول ده سال با سود (بهره) ۲ درصد سالانه صورت میگیرد.

 

تدوير مذاکرات، موعد آن و امضای توافقات در این مورد را میشود با توافق طرفين در کابل و یا مسکو انجام داد. از جانب شوروی مسئولیت پیشبرد مذاکرات به وزیر روابط اقتصادی خارجی شوروی، وزارت دفاع اتحاد شوروی، کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی و وزارت امور داخله اتحاد شوروی واگذار شده است.

 

به آگاهی برسانید که جانب شوروی متخصصان، عمله و پرسونل مربوطه تجهیزات و تخنیک حربی اضافی را به جمهوری افغانستان منجمله برای کندک تانک قندهار که برای امنیت آن سمت در نظر گرفته شده ،بعهده گرفته ودر صورت انتخاب بموقع کاندیدان و گسیل آنها به اتحاد شوروی جهت آموزش، آنان را تعلیم داده و همچنان در امر ایجاد مرکز کشف در گارنیزون کابل کمک خواهد کرد.

 

آگهی دهید که ۱۵۳۰ هلو انداز "شميل" / که مطابق تصامیم پیشین تحویل داده میشوند/ بار شده و در ماه جولای سال روان به حیرتان رسیده و ۵۰۰ هلو انداز "شميل" مطابق این فیصله - تا پایان سال روان تحویل داده خواهند شد.

 

توجه رفيق نجيب الله به این امر را که یکمقدار کالاهای ویژه خواسته شده جانب افغانی بویژه مهمات مدت طولانی در بندرهای حیرتان و تورغوندی انباشته گردیده وانتقال نمییابند، معطوف کنید؛ چونکه این امر باعث اشکالات در کار تجهيز بموقع نیروهای مسلح ج. ا. در امر رفع ضروریات شان و باعث وخامت اوضاع در بندرهای نامبرده می شود.

 

همزمان اتحاد شوروی میپندارد که دوستان افغانی اقدامات لازمی را برای انتقال کالاهای ویژه از حيرتان و تورغندی و همچنان فعالیت عادی و منظم راههای عمده مواصلات زمینی برای جاگزینی انتقال تدریجی مقدار بیشتر مهمات و تخنیک حربی از طريق زمین بجای ترانسپورت هوایی، انجام خواهند داد.

 

برای آگاهی شخص تان تذکر میدهیم. در آینده توجه لازم را به تناسب درخواستهای جانب افغانی به موجودیت کارشناسان ، عمله، متخصصان مهمات و تخنیک حربی و امکانات استفاده از کالاهای ویژه موجود در دبپوها، گدامها، انتقال وسایل مادی از بیز حیرتان، تورغوندی و رساندن آن به مصرف کنندگان و همچنان محاسبه واقعی مقدار مورد مصرف وسایل مادی معطوف نمایید.

 

در رابطه به ازدياد مقدار راکتهای روزانه تحویل یابنده، پرزه های مربوطه و موادی سوخت آنها و همچنان ذخایر محدود نیروی هوایی و ضروریات موسمی محموله های مواد مورد احتیاج مردم، لازم است کار را طوری انجام داد، تا درخواستها به انتقالات از راه "پل هوایی" طور اعظمی کاهش یابد. محاسبات طوری باید انجام یابند که روزانه به کابل نباید بیشتر از ۲۰-۲۵ پرواز هواپیما صورت گیرد.

 

از اجراآت خویش تلگرافی اطلاع دهید.

 

۱۹ نسخه

 

 

 

کارگران جهان متحد شوید؟

 

در جریان ۷ روز قابل برگشت به کمیته مرکزی ح. ک.ا. ش. (شعبهاسناد و ارتباط سكتور ۱) است.

 

کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 

اشد محرم

 

پرونده ویژه

 

شماره پ.

 

۱۶۳ / ۷۴

 

 

 

به رفقا، گرباچوف، ریژکوف، سليونكوف، شواردنادزه، یاکوولیف، یازوف، كاتوشيف کریوچكوف، پاولوف و.اس.، موخين، فالین و شکاباردنيا.

 

نقل از پروتوکول شماره ۱۶۳ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی

 

مؤرخ ۲۸ جولای ۱۹۸۹

 

پیرامون کمک اضافی اقتصادی و مالی به جمهوری افغانستان

 

1.     با پندارهای ارائه شده در یادداشت وزارت امور خارجه مؤرخ 11 جولای ۱۹۸۹ موافقت می شود ( ضمیمه است).

 

2.     مسائل مربوط به کمک مشخص به جمهوری افغانستان، برای بررسی به شورای وزیران اتحاد شوروی پیشکش شود.

 

3.     وزارت خارجه اتحاد شوروی باید به جانب افغانی از تصمیم مربوط به این مسئله اطلاع دهد.

 

                                                                                                                منشی کمیته مرکزی                                                                                  

 

  ۲۱-ان. و و . ک.

 

مربوط به بند ۷۴ پروتوکول شماره ۱۶۳

 

ک.م. ح. ک.ا.ش.

 

پیرامون کمک اضافی مالی و اقتصادی به جمهوری افغانستان

 

نظر به اطلاع سفير شوروی در کابل، رئیس جمهور افغانستان نجيب الله يكسلسله درخواستها پیرامون ارائه کمک اضافی مالی و اقتصادی در سال ۱۹۸۹ را ارائه نموده است.

 

جانب افغانی درخواست میکند انتقال مواد خوراکی به ولایت بدخشان تسریع یافته، در سال ۱۹۸۹ طور بلاعوض برای باشندگان کابل ۵ هزار تن روغن غذایی، ۵ هزار تن برنج، ۲ هزار تن مرغ، ۲، ۵ هزار تن کنسرو گوشت، ۱۵ میلیون پارچه گوشت مرغ، ۵ هزار تن صابون، ۱۵۰۰ عراده موتر کاماز (۱۰۰۰ لارى و ۵۰۰ عراده برای تانکرهای نفت)، رسانده شده و همچنان برابر به ۱۵ میلیون روبل کمک مالی به مدافعان جلال آباد به دالر کلیرنگ تهیه شده و همچنان درحل بعضی معضلات ترانسپورتی مساعدت صورت گیرد.

 

در باره موضوعات فوق طرح شده خاطر نشان میسازیم:

 

مطابق دستور مؤرخ ۲۳ جنوری ۱۹۸۹ شورای وزیران، شماره ۷۰- ان.ار. وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی و وزارت ترانسپورت ملکی اتحاد شوروی، کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی و شورای وزیران جمهوری شوروی تاجیکستان طور بلاعوض به ولایت بدخشان آرد، شکر، نمک، روغن، صابون، گوگرد، تکه و تیل خاک انتقال یافته که مطابق پلان تا اخير جولای ۱۹۸۹ ادامه خواهد یافت.

 

در حالت کنونی بنابر سازماندهی ناکافی جانب افغانی در امر انتقال کالاها از بیز انتقالی بندر حیرتان در آنجا بیش از ۴۰ هزار تن مواد خوراکی و همچنان مقدار زیاد صابون انباشته شده اند که به دلیل دیرماندن ارزش کالایی و کیفی خود را از دست می دهند. این امر بویژه در مورد ۴، ۱۰ تن روغن غذایی که از پارسال مانده اند، صدق می کند. مطابق اسناد امضا شده، برنامه شده که از آغاز جولای ۱۹۸۹ تا پایان سال بازهم ۱۴۷۹ هزار تن روغن غذایی، ۱۰ هزار تن برنج، 6،۱۱ میلیون دانه تخم مرغ و ۶، ۱۷ هزار تن صابون انتقال یابد.

 

با توجه به مراتب گفته شده، معقول میپنداریم در مرحله فعلی تلاشها را برای اجرأ نمودن مسئولیتهای جاری و در گام نخست به صدور کالاها در عمق افغانستان و بویژه کابل متمرکز نماییم. در خصوص تقاضای مبنی بر تحویلدهی تخنیک موتری امکانات اضافی ارسال رایگان ۱۹۶ کامیون کاماز مودل ک. آ.م. آ.ز. - ۵۴۱۱۲ در سال روان جستجو شده است. با در نظر داشت اینکه به جانب افغانی مقداری تخنیک موتری شامل ۴۵۰۰ عراده موتر در فبروری سال ۱۹۸۹ در جریان خروج نیروهای شوروی داده شده، مطابق دستور شماره ۷۲۳ شورای وزیران اتحاد شوروی مؤرخ ۲۶ اپریل ۱۹۸۹، ۵۰۰ عراده کاماز دیگر برای مؤسسه مشترک ترانسپورتی شوروی - افغانی "افسوتر" و همچنان با در نظر داشت شرایط عینی انتقال این مقدار در مرحله کنونی باید زمینه ساز انتقالات کالاهای ویژه ازحیرتان به داخل افغانستان از راه زمینی باشد.

 

قبلاً جانب افغانی تقاضای گسيل تخنیک و اموال مورد استفاده عامه و منجمله موتر و تخنیک هوایی برای وزارت های دفاع، داخله و امنیت دولتی جمهوری افغانستان را کرده بود، که بر مبنای کریدت تجارتی و با شرایط قرضه دولتی اجرا شود. وزارت مالیه اتحاد شوروی با در نظر داشت این نکته که در حین اجرای آن با چنین شرایطی، الزاماً تخصيصهای اضافی از حساب بودجه دولتی پیش میآید، عملی شدن آنرا ناممکن میداند.

 

با درنظر داشت وضعیت دشوار اسعاری- مالی جمهوری افغانستان و همچنان اینکه تخنیک و اموال ویژه نامبرده برای پیشبرد عملیات جنگی و یا تأمينات آنها بکار میرود، معقول خواهد بود، تا وزارت مالیه اتحاد شوروی طور اضافی این مسئله را بررسی کرده و آنرا طور جداگانه در سر موعد پیشکش نماید.

 

با در نظر داشت اینکه در پرداختهای میان دو کشور هنوز به اتحاد شوروی کریدتی به مبلغ ۱۶۰ میلیون دالر پرداخت نشده و همچنان نظر به ارزش بزرگ سیاسی این مسائل معقول خواهد بود تا به اعطای کمک اضافی مالی بطور بلاعوض به مدافعان جلال آباد از طریق انتقال ۱۵ میلیون روبل بشكل دالر کلیرنگ موافقت شود.

 

در رابطه به همکاری در حل یکسلسله مشکلات ترانسپورتی (مانند تسريع انتقال محموله های افغانی از بندر حیرتان، اجرای کار تعميق سطح رودخانه در شیرخان بندر وغيره)، خاطر نشان می گردد که طبق برنامه اقدامات اوپراتیفی اجرا خواهد شد که به جانب افغانی در زمان آن اطلاع داده می شود.

 

وزیر روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی ک. کاتوشيف

 

۱ جولای ۱۹۸۹

 

شماره ۲ - ۱/ ۳۷

 

 کارگران جهان متحد شوید!

 

در جریان ۷ روز قابل برگشت به کمیته مرکزی ح. ک.ا. ش. (شعبه اسناد و ارتباط سكتور ۱) است.

 

 

 

کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی

 

اشد محرم

 

شماره پ. ۱۶۳ /  ۷۴

 

 به رفقا، گرباچوف، ریژکوف، سليونيكوف، شواردنادزه، یاکووليف، يازوف، کاتوشيف،کریوچكوف، پاولوف و س. موژین، فالین و شکاباردنيا.

 

نقل از پروتوکول شماره ۱۶۳ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی مؤرخ ۲۸ جولای

 

۱۹۸۹

 

پیرامون کمکهای اضافی اقتصادی و مالی به جمهوری افغانستان

 

1.     با پندارهای ارائه شده در یادداشت وزارت روابط اقتصادی خارجی اتحاد شوروی مؤرخ ۱۱ جولای ۱۹۸۹ موافقت می شود ( ضمیمه است).

 

2.     مسائل مربوط به اعطای کمک مشخص به جمهوری افغانستان برای بررسی به شورای وزیران پیشکش شود.

 

3.     وزارت امور خارجه اتحاد شوروی به جانب افغانی در مورد فیصله شورای وزیران اتحاد شوروی آگاهی دهد.

 

  منشی کمیته مرکزی

 

 ۲۱-ان. و.

 

و. ک.

 

 

 

مربوط به بند ۷۴ پروتوکول شماره ۱۶۳

 

محرم

 

ک. م. ح. ک. ا. ش.

 

پیرامون کمکهای اضافی اقتصادی و مالی به جمهوری افغانستان

 

نظر به اطلاع سفير شوروی در کابل رئیس جمهور نجيب الله درخواست یک سلسله كمهای اضافی اقتصادی و مالی را در سال ۱۹۸۹ کرده است.

 

جانب افغانی تقاضای کمکهای خوراکی و اموال دیگر را بولایت بدخشان و گسیل ۵ هزار تن روغن غذایی، ۵ هزار تن برنج، ۲ هزار تن گوشت مرغ، ۲ ونیم هزار تن کنسرو گوشتی، ۱۵ میلیون دانه تخم مرغ، ۵ هزار دانه صابون را بر اساس کمکهای رایگان به باشندگان کابل نموده و همچنان تحویلدهی ۱۵۰۰ عراده موتر کاماز ( ۱۰۰۰ عراده لارى و ۵۰۰ عراده با شاسی برای تانکرهای نفتکش) براساس پرداخت دالر کلیرنگ و مبلغ حدود ۱۵ میلیون روبل کمک مالی را برای مدافعان شهر جلال آباد و کمک به حل معضلات ترانسپورتی کرده است.

 

در رابطه به مطالب ارائه شده گذارش میدهیم.

 

مطابق دستور شماره ۷۰- ان.ار. شورای وزیران اتحاد شوروی مؤرخ ۲۳ جنوری ۱۹۸۹ وزارت روابط اقتصادی - خارجی، وزارت هوانوردی ملکی اتحاد شوروی، کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی و شورای وزیران جمهوری تاجکستان اتحاد شوروی به ولایت بدخشان تحویل دهی مجانی آرد، شکر، نمک، روغن، صابون، گوگرد، تکه و تیل خاک آغاز شده و تا اخير جولاي ادامه خواهد یافت.

 

در حال کنونی به دلیل سازماندهی غيرقناعت بخش جانب افغانی در امر انتقال بارها و اموال در بندر و ذخیره گاههای حیرتان بیش از ۴۰ هزار تن خوراکه و همچنان مقدار زیاد صابون وجود دارند که به دلیل انباشت دراز مدت كیفیت خودرا از دست داده در شرف نابودی اند. این نگرانی بویژه در مورد  10،4 هزارتن روغن غذایی که از پار سال در آنجا مانده، صدق می کند.

 

 مطلبق اسناد امضا شده قرار است از ماه جولای ۱۹۸۹ تا پایان سال ۱۹۸۹ بازهم  ۱۴، 9 هزار تن روغن غذایی، ۱۰ هزار تن برنج  ۶ ، ۱۱میلیون دانه تخم مرغ و ۶، ۱۷ هزار تن صابون به حیرتان رسانده شود.

 

با در نظر داشت نکات ارائه شده، در حال کنونی منطقی خواهد بود تا توجه را به امر انتقال کالاها مطابق تعهدات موجوده از اتحاد شوروی به عمق افغانستان و در گام نخست به کابل متمرکز نماییم. در مورد تحویلدهی اضافی مواد خوراکی میتوان در اخير اکتوبر ۱۹۸۹ پس از ارزیابی نتایج تسليمدهی کالاها به افغانستان در جریان ۹ ماه سال روان دوباره آنرا به بررسی گرفت. همزمان باید در نظر داشت که تحویلدهی اضافی کنسروهای گوشتی و مرغ بعلت نبود ذخایر عملی نیست.

 

در رابطه به تحویلدهی تخنیک موتری امکان گسیل اضافی رایگان ۱۹۶ عراده لاری کامیون کاماز -۵۴۱۱۲ است.

 

با در نظر داشت توان تخنیک موتری موجود جانب افغانی، اینکه در جریان خروج نیروهای شوروی ۴۵۰۰ عراده موتر به آنها تحویل داده شده، مطابق دستور شماره ۷۲۳ شورای وزیران اتحاد شوروی مؤرخ ۲۶ اپریل ۱۹۸۹، ۵۰۰ عراده موتر کاماز برای مؤسسه مختلط افغان - شوروی "افسوتر" تحویل داده می شود و همچنان با در نظر گیری شرایط عینی انتقال بارها، این مقدار تخنیک (ترانسپورتی) در مرحله کنونی باید از عهده امور انتقالات زمینی کالاهای ویژه از حیرتان به درون افغانستان بدرآید.

 

پیش از این جانب افغانی در خواست تغيير پرداختهای مربوط به تخنیک و کالاهای ویژه مورد ضرورت عامه به وزارتهای دفاع ، داخله و امنیت دولتی را از شکل کریدت تجارتی به کریدت دولتی کرده بود. وزارت مالیه اتحاد شوروی این امر را با در نظر داشت اینکه در چنین شرایطی تخصیص وجوه بیشتر از بودجه دولتی لازم است، ممکن میداند .

 

با در نظر داشت بیلانس مثبت معاملات تجارتی با افغانستان که به نفع اتحادشوری است ( ۱۶۰ میلیون دالر) و همچنان ارزش مهم سیاسی این مسئله بهتر خواهد بود به اعطای کمک اضافی بلاعوض مالی به مدافعان جلال آباد از طریق انتقال دالر کلیرنگ به ارزش ۱۵ میلیون روبل نیز موافقه شود.

 

آنچه مربوط به سهمگیری در حل يكسلسله معضلات ترانسپورتی (تسريع انتقال محموله های افغانستان از بندر حیرتان، انجام تعميق سطح رودخانه در شیرخان بندر وغيره) می شود، میتوان خاطر نشان کرد که مطابق برنامه اقداماتی در این راستا عملی خواهند شد که در مورد به جانب افغانی آگاهی داده شده است.

 

وزیر روابط اقتصادی خارجي اتحاد شوروی

 

ک. کاتوشيف

 

 ۱۱ جولای ۱۹۸۹

 

 

 

شماره۲ -۱/ ۳۷

 

۲۵-ای.ای. آ.گ.

 

ز. پ.

 

 

 

کارگران جهان متحد شوید!

 

در جریان ۳ روز قابل برگشت به کمیته مرکزی

 

ح. ک.ا. ش. (شعبة اسناد و ارتباط سكتور ۱ ) است .

 

 کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی اشد

 

محرم

 

پرونده ویژه

 

شماره پ. ۱۶۴/ ۳۷

 

 به رفقا، گرباچوف، ریژکوف، زايكوف، شواردنادزه، ماسليوكوف، یازوف، کاتوشیف،

 

لا بيلياكوف و شکاباردین.

 

نقل از پروتوکول شماره ۱۶۴ جلسه بیروی سیاسی کمیته مرکزی مؤرخ ۵ اگست

 

سال ۱۹۸

 

پیرامون کمک اضافی نظامی به جمهوری افغانستان *.

 

1.     .. با پندارهای ارائه شده رفقا شواردنادزه. ای. ا. و یازوف د. ت. مؤرخ ۳ اگست سال ۱۹۸۹ در این مورد موافقه میشود. (ضمیمه است).

 

2.     به وزارت دفاع اتحاد شوروی، وزارت روابط مالی خارجی اتحاد شوروی يکجا با وزارت برنامه ریزی اتحاد شوروی سپارش می شود در فرصت ۱۰ روزه به شورای وزیران اتحاد شوروی پیشنهادات مربوطه را ارائه نمایند.

 

منشی کمیته مرکزی

 

(مترجم: بشكل ریز و ناخوان چاپ شده) تذکر:

 

رفقا، سن حاضرا شیر محرم کمیته مرکزی ح. ک.ا.ش نباید بدون اجازة خاص کمیته مرکزی به کسان دیگر داده شود. کاپی برداری از اینچنین اسناد و بازنویسی آن بطور قطعی ممنوع است. رفقایی که برایشان سند ارسال گردیده باید آنرا پس از مطالعه با درج تاریخ امضا نمایند.

 

۱۴-د.ام.