٥١ سال قبل حلقه کوچکی از مبارزان آزاده و آزادی خواه به نمایندگی از زحمتکشان افغانستان با برافراشتن پرچم پر درخشش اندیشه‌های پیشرو عصر ما، با بضاعت محدود اولی اما نیروی جاذبه بالقوه نیرومند خویش پایه‌های چنان جنبشی را در وجود جمیعت (حزب) دموکراتیک خلق افغانستان در کشور سنتی و عقب مانده ما بنا نهاد که بعدها به رستاخیز معنوی مردم افغانستان مبدل گردید و حزب دموکراتیک خلق افغانستان خود پرچمبردار این رستاخیز معنوی شد.

اگر حزب دموکراتیک خلق افغانستان نبود، آیا می‌شد سطح کنونی آگاهی اجتماعی را در کشور ما تصور کرد؟ سرنوشت عدالت‌خواهی و سطح توقعات برحق مساوات خواهی در کشور ما در کجای روان رنجور این وطن عذاب کشیده قرار می‌داشت؟ دریغا که مقاومت ارتجاع و سیستم سرمایه داری جهانی در برابر رستاخیزی که جنبش برپا خاسته از تشعشع اندیشه‌ها و تأثیر عمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کشور ما گسترده بود، چنان صاعقه‌وار و آگنده از خشونت و بربریت وارد معرکه شد که این رستاخیز فقط توانست در مقیاس تاریخ، اظهار وجود کند و در خون بتپد.

در وادی بی پهنای تاریخ سازمان‌ها و جنبش‌هایی که بر سیر زمان تأثیر دراز مدت بجا نگذارند، چون حباب محو می‌گردند. خوشا جنبشی که در وادی تاریخ لااقل سنگریزه‌ای باشد که می‌ماند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با بیشتر از یک دهه رهبری جامعه افغانستان و متحول ساختن آن از منظر عمل و انگاره خویش با سربلندی از دالان تاریخ به جلگه وسیع جاویدانگان آن عبور کرد. تاریخ اشتباهات را می‌بخشد ولی نیت بد را نمی‌بخشد. حزب دموکراتیک خلق افغانستان از خوش نیت ترین پدیده‌های تمام دوره‌های تاریخ کشور ما است.

بگذار بد نیتان بر ما بتازند، بگذار بدخواهان ما را با سلاح دروغ و ریا و تفتین و تخطئه حقایق نفرین کنند، بگذار جفاکاران نو به دوران رسیده نشسته بر گرده مردم ما فخر فروشی کنند. این‌ها می‌گذرد، نسل‌ها می‌گذرند، خاک متعفن دروغ پردازان را باد تاریخ به هوا بلند می‌کند و یادی از آنان بجا نخواهد ماند ولی نسل‌های بالنده و برومندی که از زیر خاک سیاه دوران در خون تپیده و نامراد کنونی سربلند خواهند کرد و انصاف و عدل و تعقل میزان برخوردشان خواهد بود، مهر این رستاخیز دادخواهانه را بر دل خواهند نشاند؛ آن‌سانی که ما امروز از جنبش‌های بابک خرمدین و مزدک و المقنع و ابومسلم خراسانی و یعقوب لیث صفار با محبت و شگفتگی یاد می‌کنیم. سرنوشت این رستاخیز در خون تپیده تاریخ نیز چنین خواهد بود!

حزب دموکراتیک خلق افغانستان تاریخ را رقم زد، مردم را بر اریکه دادخواهی جا داد، درس فدائی بودن در برابر منافع جامعه و وطن را از خود به یادگار گذاشت، جمع عظیمی را روبروی تاریخ به‌صف آراست تا فریاد بلند دادخواهی را بر لوح روزگار نقش بندد. چنین بود حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حزبی که دو صد هزار فدائی آن را مال خود می‌دانست و حاضر بود برای آن جان دهد، حزبی که محصول فصلی از تاریخ است که تکرار نخواهد شد.

علیرغم تلاش بیهوده بدکاران، تاریخ حزب دموکراتیک خلق افغانستان را با مهر و وفا در آغوش خود خواهد فشرد.

فرخنده باد پنجاه و یکمین سالروز بنیان‌گذاری حزب دموکراتیک خلق افغانستان!

اول جنوری 2016- لندن