امان الله خان در نخستین سالگرد استقلال افغانستان در بیست و هشتم اسد ۱۲۹۹ سخنرانی کرد. این مراسم در پغمان برگزار شد.
امان الله خان در نخستین سالگرد استقلال افغانستان در بیست و هشتم اسد ۱۲۹۹ سخنرانی کرد. این مراسم در پغمان برگزار شد.

فرهنگ لباس در افغانستان از دوران آریانای قدیم تا امروز به سبک و روال آریایی‌ها بود، لباس مردم افغانستان پیشین با دریغ دیگر وجود ندارد، لباس پیراهن و تنبان روستایی خشتک کشال امروزی که گویا به نام لباس محلی افغانی نام نهاده شده است، از دو صد سال به این‌سو توسط فرهنگ برهمنی هندی وارد کشور شده است، لباس تبارهای پشتون و تاجک که هردو فرزند یک تیره آریایی (پانتیالویی) اند و به‌مرور زمان بسیار نسبت تغییرات در نظام واژگانی و زبانی آن‌ها به دو تبار (تاهیپه گنه) یا تاجک و (افپانتیاگنه) یا افغان و پشتون بخش بندی شده‌اند، شکل و شمایل دیگر داشت،

از همین رو امیر امان الله خان غازی دستور داده بودند، که کسی حق ندارد، تا بالباس‌های روستایی پیراهن و تنبان و پیزار برهمنی به داخل شهر کابل گشت‌وگذار نماید. نوک چنگ پیزارهای کسانی را که از پل یک پیسگی می‌گذشت، پولیس قطع می‌کرد تا پیزار هم شکل بوت و کفش شوند، در دوران همین شاه وطن‌پرست و آزادی خواه پوشیدن دریشی نکتیایی در ادارات دولتی حتمی بود. وکیلان پارلمان اعلیحضرت نادرشاه شهید، موظف بودند، تا با لباس ویونیفورم دریشی و نیکتایی وارد پارلمان شوند. در دوران اعلیحضرت محمد ظاهر شاه بابای ملت نه تنها در ادارات دولتی، مکاتب، دانشگاه‌ها حتا در سینماهای دولتی چون: زینب، کابل ننداری و پارک کسی اجازه نداشت تا با لباس روستایی و بدون پطلون داخل شود. لباس رسمی دولتی در تمام دوره‌ها رییسان جمهور: سردار محمد داوود خان، شهید نور محمد تره کی، حفیظ الله امین، شادروان ببرک کارمل، داکتر نجیب الله شهید، شهید ربانی، صبغت الله مجددی، دریشی و نکتایی مود و حتمی بود. با دریغ در دوران طالبان دجال جای لباس رسمی دولتی را لباس‌های روستایی سبک و سیاق برهمنی گرفت. حامد کرزی، به تقلید از رابرت موگابی شوونیست. بجای اینکه به لباس‌های رسمی دولتی روی آورد، چون گرایش جدی به طالبان داشت، با همان لباس روستایی برهمنی روی آورد و این مسأله موجب شد، تا لباس روستایی جای لباس رسمی دولتی را بگیرد، کارمندان دولت، وکیلان پارلمان و حتا وزیران با پوشیدن لباس‌های روستایی برهمنی از روستایان تفکیک نمی‌شوند. و ایدون نیز این لباس برهمنی روستایی تقلیدی خشتک کشال در اغلب شبکه‌های دولتی به شکل زشت و قبیح آن چهره می‌نماید. شما (جناب دکتر اشرف غنی) که داکتر و شخصیت اکادمیک هستید و پیش بر این نیز در همه ادارات رسمی که در کشور امریکا کار کرده‌اید، با لباس رسمی دریشی و نکتایی ظاهر شده‌اید، خواهشمند اند، تا با پیروی از امیر امان الله خان و دیگر پادشاهان و شخصیت‌های برجسته‌ای ملی کشور نخست خودتان به لباس رسمی جهانی دریشی و نیکتایی ظاهر شوید و دستور دهید تا در ادارات دولتی نیز مانند، گذشته دریشی نیکتایی و یا تنها دریشی و یا کم از کم پوشیدن پطلون و پیراهن یخن قاق مروج و حتمی شود، تا کارمندان دولت از روستایان تفکیک و لباس بازار و کوچه از لباس کارمندان دولتی فرق شود. امیدوار‌است، تا این پیشنهادها را کم از کم به دیده بنگرد.

با درود