افغان های باشنده در شهر ویانا پایتخت جمهوری اتریش بروز بیست و چهارم ماه دسامبر ۲۰۱۵ میلادی طی گردهمآئی ای بمنا سبت نوزدهمین سالگرد وفات شاد روان ببرک کارمل رئیس دولت پیشین جمهوری دموکراتیک افغانستان از این شخصیت برازنده تاریخ سیاسی کشور ما یاد نموده، کار نامه ها و خاطراتش را گرامی داشتند. محترم فاضل دلزاده رئیس شورای کشوری حزب ملی ترقی مردم افغانستان که گرداننده گی این نشست را بدوش داشت زندگینامه و برگهای از کارنامه های درخشان سیاسی ببرک کارمل را به بیان گرفت و از خاطرات خود بمثابه همرزم آن بزرگمرد یاد آوری نمود. او از دیپلوم انجینر عمر محسن زاده خواهش نمود تا بموازات سیر زندگی آن زنده یاد از جوانی تا پیوستن به جاودانگی از شرایط آغازین مبارزات سیاسی بخاطر آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، فرود و نشیب جنبش های مردمی، مبارزات پارلمانی، تأسیس و فعالیت های حزب دموکراتیک خلق افغانستان، قیام هفتم ثور و گرانیگاه های برنامه های گسترده دولت ملی و دموکراتیک در تحت رهبری و زعامت ببرک کارمل سخن گفته و رویا های آن مرد فرزانه را بخاطر آسایش، خوشبختی و آزادی هر فرد افغان و شگوفانی افغانستان باز گو کند. محترم عمر محسن زاده با توجه به شرایط ویژه محیطی و فرهنگی مراحل و مقطعه های زندگی سیاسی و اجتماعی کشور ما اندیشه های راهبردی، توانائی ها، مدیریت وسازماندهی نیرو های سیاسی و جنبش های اجتماعی و عملکرد مدبرانه ببرک کارمل را در انجام مسوولیت های سیاسی و دولتی به کاوش گرفت واز هوشمندی ویژه او در شناخت پر وسه ها وپدیده های سرنوشت ساز برای کشور و مردم ما یاد آوری کرد. او خاطر نشان ساخت که زندگی درستی تز ها، پیشبینی ها و هوشدار های ببرک کارمل را بار بار نشان داده است. خصلت کاریز ماتیک وی با دانش، درایت و اخلاق سیاسی او که مبتنی بر تواضع، مهرورزی، راستکاری، دلسوزی، ارزش های فرهنگ بلند انسانی و پایبندی به اصول بود رابطه داشت. کارمل به همه مردم کشور خود تعلق دا شت، بخاطر وحدت ملی میرزمید و از منافع ملی مهین خود بیدریغ دفاع مینمود. او در سطح جهانی نیز چهره شناخته شده و حامی حقوق انسان زحمتکش، صلحدوست و داد خواه بود. پس از سخنان محسن زاده، انجینیر نجیب یوسفی متصدی تار نمای وزین " وطندار " رشته کلام را بدست گرفت و با بیانیه موجز وپُر محتوای خود بر جهات گوناگون زندگی و کار کرد های سیاسی ببرک کارمل روشنی انداخت. او از نقش استثنائی و تأثیر گذار ببرک کارمل در زندگی چند دهه سیاسی کشور و از دستآورد های بزرگی که توده های زحمتکش در دوره زندگانی کارمل نصیب شده اند یاد کرد. محترم احمد شاه ترین یکی از جوانان با احساس و مبتکر که در فراهم آوری این نشست نقش فعال داشت بنوبه خود بزرگداشت کارنامه ها و خاطرات ببرک کارمل را ستود و اضافه کرد که بهترین ارجگذاری به بزرگان مردم ادامه راه و اندیشه های وطنپرستانه آنهاست. او تقاضا نمود تا همه وطنپرستان در اندیشه و عمل بخاطر آزادی، صلح، پیشرفت اجتماعی و مقابله با دشمنان مردم افغانستان متحد گردند. نشست یاد و بود و ارجگذاری که در حدود سه ساعت دوام کرد با یک دقیقه سکوت وادای احترام به همه رفتگان راه مردم به پایان رسید.