حزب ملی ترقی مردم افغانستان با داشتن خطوط مرامی ملی در عرصه های مختلف حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در روشنی احکام قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی و سایر قوانین نافذۀ کشور به خاطر تآمین صلح سراسری، محو فساد اداری، تقویت نظام مردم سالار از طریق ایجاد نهاد ها و مراجع دولتی از طریق انتخابات آزاد، سری و مستقیم مبارزه می کند.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان با در نظرداشت نکات منفی در چند انتخابات گذشته و بخصوص معضلات ناشی از انتخابات سال ۱۳۹۳ ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از ایجاد حکومت وحدت ملی و برنامه های کاری آن حمایت کرده و اکنون خواهان آن است تا رهبری حکومت وحدت ملی تعهدات انتخاباتی شان را در قبال آوردن اصلاحات لازم در تمام امور منجمله در نظام انتخاباتی افغانستان عملی نمایند.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان با تقدیر از اجراات کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی منحیث یگانه و نخستین کمیسیون دولتی که وظایف محوله اش را به موقع و با کیفیت لازم انجام داده نکات آتی را اعلام می دارد:

۱-   به منظور حفظ وتقویت مشروعیت نهاد های دولتی ضرور است تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در اسرع وقت ممکن برگزار گردد و از هر نوع بهانه جویی در رابطه به تآخیر این امر مهم ملی جلوگیری شود.

۲-       شرایط همسان و عادلانه برای اشتراک هموطنان واجد شرایط رأی دهی و رأی گیری در انتخابات فراهم گردد.

۳-   پیشنهادات کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی که بدون شک باعث جلوگیری از وقوع تقلبات و جرایم انتخاباتی و تأمین شفافیت در روند انتخابات می گردد، به طور تدریجی و عندالموقع در عمل تحقق یابد.

۴-   ما تغییر نظام انتخاباتی فعلی(نظام رأی واحد غیر قابل انتقال -  (SNTV را به دلایل ناکار آمدی، سطح بلند ضیاع آرا، سطح پائین مثمریت کاری ولسی جرگۀ ناشی از چنین نظام انتخاباتی و ... ضروری می دانیم. از رهبری حکومت وحدت ملی خاصتاً مقام ریاست جمهوری می طلبیم تا با رعایت تعهدات انتخاباتی شان مندرج منشور تحول و تداوم برای احزاب سیاسی فرصت دهند تا با داشتن لست های نامزدان در انتخابات شامل رقابت شوند تا ولسی جرگۀ آینده با داشتن وکلای حزبی از سطح بلند مثمریت کاری برخوردار شود.

۵-   با مطالعۀ دو گزینۀ نظام انتخاباتی که از جانب کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی پیشنهاد گردیده، حزب ملی ترقی مردم افغانستان به دلایل ذیل گزینۀ نظام موازی یا مختلط را بهتر می داند:

-     برای احزاب سیاسی منحیث نهاد های دموکراتیک جامعه فرصت میسر می شود تا با داشتن سهمیۀ اختصاصی کرسی ها در انتخابات رقابت کنند.

-            نامزدان احزاب سیاسی و اءیتلاف احزاب سیاسی در مقابل همدیگر رقابت خواهند کرد، نی با نامزدان مستقل منفرد.

-     در صورت داشتن حوزۀ واحد انتخاباتی در سرتاسر کشور، احزاب سیاسی از یک جانب تشویق و از سوی دیگر مجبور می شوند تا از حالت کوچک بودن، احیاناً قومی و محلی بودن بیرون و آرام آرام به احزاب ملی و سراسری افغانستان مبدل شوند.

-     اقلاً در همین حوزۀ رقابت احزاب سیاسی(حوزۀ واحد کشوری) به نسبت تناسبی بودن محاسبات آرا و اختصاص کرسی ها، سطح ضیاع آرا پائین می آید.

-            حضور احزاب سیاسی بحیث نظارت کننده ها بر روند انتخابات باعث تأمین شفافیت بیشتر خواهد شد.

-     وکلای حزبی در ولسی جرگه به طور دایمی تحت نظارت احزاب شان بوده، از غیر حاضری در وظیفه و بی نظمی در اجراات خود داری خواهند کرد.

-     وکلای حزبی حین حضور در ولسی جرگه گروپ های سیاسی پارلمانی تشکیل داده و باعث تأمین نظم و دسپلین بیشتر و ارتقای سطح مثمریت کار قوۀ مقننۀ کشور خواهند شد.

۶-   از ملت غیور، قهرمان و متدین کشور می طلبیم تا صفوف خویش را در مبارزه به خاطر تأمین صلح، مبارزه علیه نابسامانی ها، تأمین عدالت و رفاه و شگوفایی کشور متحد ساخته، از برنامه ی های اصلاحی حکومت حمایت نموده و نواقص و کاستی های کاری آن را بازگو و جهت رفع آن ها تدابیر لازم کمکی، تشویقی و سمتدهنده اتخاذ نمایند.

۷-   از احزاب سیاسی وطندوست، ملی و حامی دموکراسی در افغانستان تقاضا می نمائیم تا به منظور نیل به اهداف مشروع سیاسی-اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که منجر به داشتن نظام مردم سالار و جامعۀ مرفه و شگوفان می گردد، به تشکیل جبه ها، اءیتلاف ها و حتی وحدت های سیاسی-تشکیلاتی دست یازیده و منحیث نیرو های متحد و یکپارچه به میدان رقابت های انتخاباتی رفته سرنوشت آیندۀ خود و هموطنان شان را رقم زنند.

۸-   از جامعۀ بین المللی حامی دموکراسی در افغانستان تقاضا می گردد تا مردم افغانستان را در مقابل توطئه ها و دسایس دشمنان خارجی و همدستان داخلی آن ها تنها نگذاشته، با حمایت دوستانه و مداوم سیاسی، امنیتی و اقتصادی شان پروسه های دموکراتیک انتخابات، حکومت داری خوب، مبارزه با فساد و ملت سازی را در کشور ما تقویت نمایند.

حزب ملی ترقی مردم افغانستان بر مبنای اهداف مرامی خویش، حاضر است با نیروهای دموکرات و وطندوست کشور دست به دست هم داده با تشکیل اءیتلاف ها و جبهه ها روند مبارزات مردم را به سوی تأمین صلح، تحکیم وحدت ملی و رفاه و ترقی میهن راهنمون گردد.

ومن الله التوفیق

عبدالحی مالک

ریس حزب ملی ترقی مردم افغانستان