در کتاب «سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسين در افغانستان و تاجيکستان و چند مقاله‌ی ديگر»

پس از سخن آغازین، در بخش نخست و دوم، سرگذشت زبانِ فارسی در افغانستان و تاجيکستان در فرآیند صد سال پسين به کنگاش و پژوهش گرفته شده است؛ در بخش سوم: در باره‌‌ی زادگاه‌ی زبانِ فارسی‌ دری سخن رفته؛ در بخش چهارم، فارسی به‌عنوان زبانِ مشترک و فراقومی مطرح شده؛ در بخش پنـجم، مکـثی به مسـأله‌ی سـه نام (دری، فارسی و تاجيکی) بر یک زبانِ واحـد شده؛ در بـخـش شـشم، مسـأله‌ی واژه‌های زبانِ فارسی به بررسی گرفته شده؛ در بخش هفتم، نگاهی به چـالـش‌های فراروی زبانِ فارسی دری در افـغانستان انـداخته شـده است و با سخن فرجام کتاب به پایان بُرده شده است.

نويسنده در این اثر تلاش کرده است آنچه را بر سر زبانِ فارسی در این صد سال پسین در افغانستان و تاجیکستان رفته است بازگو کند و به آگاهی برساند تا سیاست‌های ناکام در این حوزه بار دیگر تجربه نشود.

کتاب: سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسين در افغانستان و تاجيکستان و چند مقاله‌ی ديگر توسط انتشارات فروغ در کلن (آلمان) در ١٩٦صفحه چاپ شده است.

نشانی:

برای دريافت کتاب می‌توان به شماره زير تماس گرفت:

 شماره تلفن آقای مهدی‌پور (انتشارات فروغ): 00492219235707

 

Forough Publication

Jahn str. 24

50676 Köln

Germany

www.foroughbook.de

foroughbook@gmail.com

ISBN: 978-3-943147-41-4

غرض دسترسی کتاب انلاين اینجا را کلیک کنید