دروغ بزرگ به خاطر تداوم ارتکاب جنایات عظیم امپریالیست‌ها، این ضد بشرهای جهانخوار به رهبری امپریالیست‌های جنگ افروز امریکا؟!...

 پس از رویدادمبهم تروریستی ۱۱ سپتمر ۲۰۰۱ درحالیکه تاهمین اکنون واشنگتن نخواسته است پرونده واقعی ی درمورد آن بازشود، براساس کنجکاوی ها وبررسی های دانشمندان عرصه های مختلف علوم ومفسرین سیاسی جهانی، امپریالیزم وصیهونیزم، سناریو سازان اصلی این جنایت بزرگ وبی پیشینه تاریخی وتوطئه بزرگ جهانی به رهبری واشنگتن بوده که باانفجار سه ساختمان بزرگ وبلند درنیویارک، ازعمق ۷۰ متری همین ساختمانها وبه خاک وخون کشانیدن ۳۰۰۰ ازشهروندان بیگناه وبی دفاع امریکایی بشمار میآیند؟!

درحالیکه واشنگتن بعد از جنگ جهانی دوم با اشتراک مستقیم وغیر مستقیم در ۳۷ جنگ درقاره های آسیاه، افریقا وامریکای لاتین مسول مستقم ویا شریک کشته شدن ۲۰ ملیون انسانهای بی گناه وبی دفاع درکشورهای جنگزده بوده که باراه اندازی همین جنگ های نابرابر، غیر عادلانه، تجاوزکارانه وخانمان برانداز بوده که به تداوم سیطره جهانی وزندگی ننگین شان ادامه داده ومی دهند؟!

درتداوم سیاست های توطئه آمیز واشنگتن وشرکا از دو دهه به اینسو وبرمبنای سیاست های مداخله گرانه، جنگ افروزانه، تجاوزکارانه، اشعالگرانه وغارتگرانه، زیر شعار های کذایی ودروغین «مبارزه علیه تروریزم»، «استقراردموکراسی» و «حمایت ازحقوق بشر»، پس از تجاوز واشغال مستقیم کشور های مستقل وآزاد، سدهاهزار از انسان بیگناه وبی دفاع رادرمیهن عزیزما افغانستان، عراق، سوریه، لیبیاو...وهم چنان طی سناریوهای «انقلاب های مخملین» درکشور های عضو اتحادشوروی وقت، راه اندازی آشوب های بنام «بهارعربی» و کودتا ها درکشورهای افریقایی وشرق میانه، بخاک وخون کشانیده، تمدن های بزرگ انسانی را برباد داده وبا تاسف، دریغ ودرد بی پایان، به خاطر تحقق برنامه های شیطانی وجنایتکارانه شان، باتمام قساوت ودشمنی باانسان وانسانیت ودست آوردهای بشری وکشانیدن کاروان انسانیت به پرتگاه بربریت ادامه می دهند...

امریکا وشرکا بخاطرشعله ورنگهداشتن تنورداغ جنگ، چرخ های «مجتمع نطامی-صنعتی» شانرا، با افزایش سالیانه بودجه های نظامی شان، درحرکت هرچه تندترنگهداشته، طوریکه پول مالیه دهنده گان شانرا به جیب صاحبان بانک های بزرگ و مجتمع های نظامی-صنعتی متذکره می ریزند؟!

به گونه مثال بودجه نظامی رسمی سال روان امریکابالغ به ۸۴۰ ملیارد دالر که ۶۰ درسدبودجه های نظامی همه ی کشور های جهان را احتوا مینماید، با داشتن بیشتر از ۸۳۰ پایگاه های نظامی تجاوزکار وتادندان مسلح باسلاح های کشتار جمعی تهدید واقعی را برای صلح جهان که آرزوی جهانیان صلحدوست میباشد، بوجودآورده است؟!

 واما امروز همین متجاوزین واشغالگران امریکایی، میزبانان سازمان تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن را که همانا «امارت سیاه طالبی» به سردمداری ملاعمریاتروریست های بالفطره ساخت خودشان باشد، راکه متهم به همکاری وپناه دادن به عاملان حادثه تروریستی ۱۱ سپتمبر بودند، بعداز دو دهه جنگ فرسایشی، دهها هزارکشته وویرانی میهن،

زیرنام «پروسه صلح امریکایی-پاکستانی»!؟ بنام «توافقنامه دوحه» دوباره به قدرت رسانیده، یک حاکمیت وبه ارزش بیشتر از ۸۰ ملیارد دالرسلاح وتجهیزات پیشرفته ی نظامی خوداشرا به این مخلوقات تروریستی شان اهداء نمودند که بوسیله همین سلاح های مرگبار، به قتل عام وآدمکشی بیگناهان، نسل کشی ودر نهایت به تحقق برنامه های فاشیزم قومی ومذهبی شان تاکنون ادامه میدهند؟!

تروریست های امارت سیاه تالبی که بسشتر از یک سال از عمر ننگین شان می گذرد، بادریغ ودرد با اعمال جنایات بیشمارضدبشری علیه جان، مال وشرف مردم، کشور را به زندان همگانی وبخصوص زنان این نیمی ازپیکر اجتماع انسانی به جهنم سوزان مبدل ساخته واین کارنامه های سیاه همچنان وهرآن دربعدهای دیگر چون، پاک سازی قومی ومذهبی در برابر چشمان همین امریکایی ها، سازمان ملل وبنیادهای مدنی وحمایت از حقوق بشری ادامه داشته که اینها صرف با نشر ارقام ارتکاب جنایات وارائه گذارش های فورمالیته در اینجا وآنجابسنده مینمایندوبس؟!

ازدید این قلم آنچه قابل مکث است اینکه، تالبان درواقعیت امربحیث مخلوقات امریکایی که در زمان ریاست جمهوری بل کلنتون وبینظیربوتو صدراعظم وقت پاکستان زائیده شده وچون مزدوران جنگی جنگ های نیابتی بیگانه هابه مثابه ابزارتحقق سیاست های واشنگتن وشرکامورداستفاده قرارگرفته وتاهمین اکنون این پروسه باتمام بعد های خونبار آن ادامه دارد، با حفظ آنکه ظاهرن واشنگتن فاصله هاوتخالف های را میان شان به معرفی میگیرندکه خوش بختانه این دروغگویی ها برای همیشه بازارخودرا از دست داده است.

افغانستان با داشتن موقعیت استراتیژیک از نظر جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی که درپروسه های مختلف تاریخی موردتوجهه جهان کشایان وابرقدرت هاواقع شده است، تحمیل امارت سیاه تالبی ازجانب واشنگتن بر مبنای همین سیاست وبخاطر حضوراش درمنطقه درمقابله با اپوزسیون سیاسی، اقتصادی ونظامی جهانی ومنطقوی اش چون روسیه، چین وایران میباشدوبش.

واماواشنگتن - بروکسل وشرکا که به خاطر تداوم وبقای جهان یک قطبی به هرسو لشکرکشی کرده ودست وپامی زنند، بحران های پیهم وحتمی نظام فاسد سود سرمایه که ناشی ازتضاد های عام ودرونی آن میباشد، آفتاب این سیستم جهانخوار را روز تا روز بطرف وفول نزدیک میسازد.

جنگ اوکرائین وقطب بندی کشور های جهان در دو طرف جنگ متذکره ونه گفتن بیشتر از دو سوم جهان از تعزیرات واشنگتن-بروکسل وشرکا وقرارگرفتن آنها درکنارروسیه، یک مساله را به اثبات رسانیدکه بشریت از بندنظام یک قطبی برای همیشه رهایی یافته است.

برافراشته ودر اهتزاز دایمی باد پرچم استقلال، آزادی، صلح و عدالت اجتماعی در جهان!

 ح «حریف»

 

 آلمان ستمبر ۲۰۲۲