هموطنان باشرف،

زنان و مردان آزاده و ترقی خواه کشور،

بشریت مترقی و صلح خواه!

جنایات بی رحمانه و ضد بشری در جریان تسلیمی قندوز طی هفته های گذشته یکبار دیگر نشان داد که گروه های متحجر، تمامیت خواه، شهوت ران و قدرت جوی طالب، داعش، القاعده و... مانند همیشه در جریان فرمان روایی شان دشمنی آشکار شان را با آزادی، پیشرفت، علم، دانش، عدالت و برابری نشان داده؛ و در راه از بین بردن این ها علم نازسازگاری و دشمنی را بلند کرده اند.

این گروه های قرون وسطایی وشهوت ران و تمامیت خواه که فقط در فکر برده سازی مردم و دست یابی به پول وغنایم جنگی اند؛ هر باری دست یافته اند؛ به بی ناموسی و تجاوز برحیثیت و ناموس مردم؛ و چپاول دارایی ها بیت المال پرداخته اند. تروریستان بی وجدان در چند روز تسلط شان بر قندوز اعمال قبیح و ددمنشانه ضد انسانی، زن ستیزی، تجاوز، وحشی گیری، چور و چپاول، دزدی، سر بریدن ها ...را درحق مردم فرهنگ دوست این ولایت باستانی به خصوص دختران پاک دامن و با عفت آن انجام دادند.

این تروریستان جنایت کار و بداندیش با بردن لذت از آزار، شنکجه و کشتار مردم؛ تجاوز و لت و کوب زنان و مردان را منحیث سندی از برده گی و تسلیم خود در برابر اراده و خواست باداران شان فیلم برداری و به نمایش گذاشته و با این وسیله به جهانیان عدم پابندی خود را به حقوق بشر، آزادی، کراما انسانی، برابری و تمدن نشان می دهند.

حوادث خونبار وپردرد قندوز یکبار دیگر نشان داد که برخلاف ادعاهای دروغین حکومت وحدت ملی در افغانستان، امریکا و جامعه جهانی با صداقت و مسوولیت در برابر این تروریستان تمامیت خواه که مراکز اصلی شان در پاکستان قرار داشته و به کمک و یاری مقامات دولتی و سازمان استخبارات نظامی اینکشور (ای اس ای) تربیت و اقدامات ضد افغانی و بشری شان پی ریزی و عملی می گردد؛ هیچ گاهی مورد بازخواست و تعقیب جدی و مسوولانه قرار نگرفته است. با وجود هزاران سند وشاهد درمورد موجودیت مراکز سربازگیری، تربیت و آموزش، و تسلیح سازمان های تروریستی چون: القاعده، طالبان، شبکه حقانی، داعش و سایر گروه های تروریستی در خاک پاکستان هنوز کشورهای غربی و حامیان ارتجاعی طالب و ترور از پاکستان منیحث «شریک بسیار مهم» منطقه وی خود یاد؛ و ترور، کشتار و جنایات بی مانند آنها در برابر مردم افغانستان از جمله زنان و مادران افغانستان را فدایی این منافع غیر انسانی شان مینمایند.

خواهران و برادران باشهامت!

در چنین لحظات خونین که ترور و وحشت تنظیم های زن ستیز وانسان کُش طالب، القاعده، داعش و... دامن مردم افغانستان را رها نکرده، وهمه روزه مادر وطن را به ماتم و داغ فرزندان شان می کشاند؛ جا دارد تا همه باهم و دست بدست هم داده و راه ها و چاره ایی برای برون رفت از این وضع خونبار را جستجو نماییم. رخداد های قندوز، فاریاب، غزنی، وردک، ننگرهار، بدخشان و...به روشنی نشان میدهد که از حاکمیت مافیایی و متحدین منطقه وی و جهانی آن نمی توان انتظار بهبود را نمود. کمیته رهبری شورای سراسری زنان افغان درهالند به این نظر است تا نهادهای مردمی و شخصیت های فرهنگی و اجتماعی افغان با تقبیح جنایات تروریستان دست پرورده پاکستان و ای اس ای اقدامات مشترک را برای برچیدن پایگاه های ترور و جنایت درخاک پاکستان که در ضدیت روشن با اصول منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام نورم های شناخته شده درمناسبات بین المللی می باشد؛ جستجو نمایند.

ما جنایات بی مانند و غیرانسانی تروریستان طالب، داعش، القاعده و سایر تنظیمهای ویرانگر و جنایت پیشه که همه روزه به حق مردم افغانستان روا میدارند؛ را شدید نکوهش نموده و ازهمه نهاد های مسوول ملی و بین المللی خواستار تعقب و مجازات سازماندهنده گان، عامیان و عاملان این جنایات نابخشودنی در برابر مردم بی دفاع و صلح دوست قندوز و سایر مناطق افغانستان میباشیم.

 

کمیته رهبری شورای سراسری زنان افغان درهالند

فرستنده زلیخا پوپل