رفقای گرامی ، همسنگران عزیز ، سرسپرده گان راستین افغانستان سلام به شما .

از فروپاشی و سقوط ح د خ ا ( حزب وطن ) و حاکمیت آن بیشتراز دودهه میگذرد همه دیگراندیشان درک میکنند  که حزب و حاکمیت دموکراتیک وقت در اثر دسایس و توطئه های کشورهای ابرقدرت غرب و شرق در زمان جنگ سرد قربانی شد . اکنون متاسفانه از بدنه آن حزب دیروزی بنابرعلل و عوامل مختلف گروهها ، فرکسونها ، احزاب مختلف و جزایر متنوع ایجاد و بمیان آمده است .

- شکست واز صحنه سیاسی دورشدن یک امر عادی در جریان مبارزات سیاسی جامعه بشری محسوب گردیده است .ضرورت بود تا بعد ازشکست خود را آماده میساختیم که بین جامعه خود را تثبیت می کردیم و گامهای عملی و مفید را با درنظرداشت تجارب غنی گذشته به نفع مردم افغانستان برمیداشتیم،اما با تاسف فرصت های زیادی را از دســــت دادیـــم ما کادرها و اعضای حزب و جزایرجدا شده از بدنه ح د خ ا ( حزب وطن ) باید این حقیقت را بپذیریم و تن در دهیم که شرایط بحرانی و ناهنجار فعلی افغانستان را هیچ حزب و سازمان سیاسی به تنهایی خود نمیتواند حل نماید ، وبه مشکلات و پرابلم های جامعه فایق آیم . بنآ باید راهها و طرق کنار آمدن ها ، همگرایی ها ، وحدت و تفاهم را در قدم اول بین احزاب و جزایر جدا شده از حزب پر افتخار دیروز جستجو و سراغ کنیم ما با ید به هر شکلی که میشود اعضاء و کادرها حزب بزرگ دیروز خود را یک جا ساخته و خانه ویران شده خود را دوباره آباد نمایم ودر قدم بعدی فکر نزدیکی و ایجاد تشکیلات بزرگ بین تمام نیروهای ملی و دموکراتیک کشور شویم .

خوشبختانه تا امروز شاهد برداشتن گامهای عملی درعرصه های وحدت بین دو حزب همسو ( حزب مردم افغانستان و حزب ملی ترقی وطن ) این دو بدنه اساسی حزب دیروز ح د خ ا ( حزب وطن ) هستیم جای خوشی و سرور است که بین صفوف و کادرهای جزب روحیه جوشش ، همگرایی ، نزدیکی ، روحیه وحدت خواهی و تفاهم از بالا به پایین ایجاد گردیده است و اکثریت صفوف و کادرها و رهبری هـــــــــردو حـــــــــزب ( حزب مردم افغانستان و حزب ملی ترقی وطن) خواهان تامین هر چه عاجل وحدت هستند ورفقای ما بی صبرانه انتظار چنین روز را داشتند و یقین کامل وجود دارد که با تامین شدن وحدت دو حزب که نتیجه آن ایجاد حزب واحد جدید است یک کتله عظیمی از حزبی های دیروز که تا حال روی ملحوظاتی شامل تشکیلات این احزاب نشده اند به حزب جدید بپیوندند. باور دارم تامین شدن این وحدت جرقهء قوی خواهد بود بخاطر نزدیکی و تفاهم جزایر جدا شده از بدنه حزب دیروزما.

رفقا و دوستان توجه نمایید که ضرورت مبرم در چه نهفته است ؟

به هر حال دراین جا یک معقوله سید جمال الدین افغانی قابل یا دآوری است که موصوف گفته بود افغانها در بی اتفاقی اتقاق نموده اند .

درست گفته این بی اتفاقی ما و رفقا در کشور در طول زندگی سیاسی تجربه نموده ایم بطور مثال رهبری ارشد حزبی ما در ظاهر با هم رفیق و دوست ودر باطن با هم مخالف بودند. دوستان ایجاد حزب واحد خواست زمان است حزب یک ارگان زنده است مطابق نیاز زمان به پیش میرود آنهاییکه از کاروان تکامل جامعه به عقب می ماند وناآگاهانه بدون محاسبه به نفع دشمن فعال اند و کار میکنند در پیش گاه جامعه و مردم محکوم خواهند شد .

- با گذشت سه دهه جنگ هنوز هم در وطن ما جنگ ، بی عدالتی ، بی قانونی ، وحشت ، عقب مانی ، رشوه ستانی وفساد گسترده ، قاچاق مواد مخدر ، بی امنیتی در هر گوشه و کنار میهن عزیز ما بیداد میکند واز طرف دیگر متاسفانه اکثریت مردم افغانستان گرسنه و تشنه به خواب میروند زنان ازابتدایی ترین حقوق انسانی و اجتماعی خود محروم هستند کودکان به عوض تحصیل به کارهای شاقه که از توان شان بالا میباشد وادارمیگردند . جوانان در اثر اعتیاد به مواد مخدر به نیستی و نابودی کشیده میشوند ، تعدادی از زنان و دختران فقیر به تن فروشی جهت تامین معیشت زندگی روی می آورند در همه این حالات بحرانی ونابسامانی های موجود دست قدرت های بزرگ مغرض خارجی و همسایه های کشور ما شامل است.باید گفت که در کشور ما مردم همه نگران ، حیران و پریشان هستند از اینکه امید مردم افغانستان به شما نیروهای ملی و مترقی وطن پرست و متعهد به جامعه است تا به کمک ایشان بشتابند .

اگر ما همه انسانهای متعهد به جامعه و مردم خود هستیم و میخواهیم مصدر خدمت به مردم  و وطن خود قرار گیریم باید تعددها، تفاوت ها ، مرزها و فاصله ها را از بین برداریم تا باشد هر کس داوطلبانه و آگاهانه خود را دور یک سازمان واحد سیاسی شامل سازیم ، صفوف خود را تقویت نماییم .

باورمندیم با این کار و عمل و آرزو میتوانیم به حـــال مردم وطن مفید و مثمر واقع گردیم .

- اگر تعدادی اقلیت بنابرعللی وحدت را نمیخواهند وبا شکلی از اشکال در را ه پروسه وحدت ماهرانه سنگ اندازی مینمایند، بدانند که این یک اشتباه بزرگ سیاسی میباشد .

جرعت و شهامت این نیست که ما در پیشروی پروسه شریفانه وحدت که خواست همه ما است پرابلم و مشکل ایجاد کنیم،بلکه باید راهی را جستجو کنیم که چطور بتوانیم مشکلات و پرابلم ها را حل نمایم .

هیچ بهانه وسلیقه ، گروپ بازی شخصی و خودخواهی بی مورد ارزش و مفهوم آن را ندارد که در شرایط کنونی بخاطر تامین امر بزرگ ایجاد کنند و پروسه وحدت را که یک ضرورت مبرم و خواست زمان خواست مردم افغانستان و خواست همه وطن پرستان است از کوچک ترین قدم به جلو به پیش باید استفاده اعظمی کرد و جایگاه خویش را در جامعه تثبیت نمود ایجاد حزب واحد خواست زمان و تاریخ ما است .

 

با احترام