تاریخ (28 ) اسد سال جاری مصادف است با نودوششمین سالروز استرداد استقلال افغانستان عزیز. این روز خجسته ومیمون برای تمام هموطنان عزیز ما درسراسر کشورآزاده ، یک روز گرامی وفراموش ناشدنی بشمار میرود وازآن به گرمی وروحیه وطندوستی استقبال می نمایند.

  نودوشش سال قبل از امروز مردم استقلال طلب افغانستان، به رهبری شاه امان الله غازی پادشاه ترقی خواه و آزادی دوست  افغانستان، درشرایط نوین بین المللی که جدیداً در نتیجه مبارزات خلقها بوجود آمده بود، در سومین جنگ افغان _ انگلیس ، در مبارزات آزادی خواهی واستقلال طلبی خود، به پیروزی بزرگ وتاریخی دست یافتند وبزرگترین نیروی استعماری جهان را که آفتاب درقلمروش، غروب نه میکرد، برای اولین بار در قاره  آسیا به شکست مواجه ساخت.

طنین آزادی خواهی و پیروزی خلقهای افغانستان، درسومین نبرد علیه انگلیسها، در سراسر جهان به صدا درآمد ومردم آزادی خواه ازآن استقبال کردند. این پیروزی باعث آن گردید تا خلقهای تحت ستم استعمار در جهان، مبارزات شان را برای آزادی واستقلال به باورمندی کامل ادامه داده وسرنوشت خودرا ، تعین نمایند که بعداً جهان شاهد پیروزی خلقهاوکشور های مختلف ، بودند.

شاه امان الله بعد از استرداد استقلال افغانستان ، برای دستیابی مردم به ترقی ، پیشرفت ودموکراسی وتحقق تحولات اجتماعی واقتصادی، برنامه های روشن ومشخص مطرح نمود تا افغانستان از یک کشور عقب مانده به کشور پیشرفته مبدل گردد واین برنامه ها از حمایت اکثریت مردم ونیروهای دموکراتیک کشور برخوردار بود، اما بنابر دسایس، توطئه ها وفعالیت های ارتجاع داخلی وبین المللی ، دولت جوان ونوبنیاد افغانستان به شکست مواجه گردید و با تاسف که برنامه های شاه امان الله از تحقق بازماند. ارتجاع واستعمار یکبار دیگر دست بدست هم دادند تا عقب مانده گی کشور را برای سالها حفظ نمایند وازطریق تداوم فقر ، بیکاری ، جهل وعدم ترقی وپیشرفت ، افغانستان از مسیر تحولات دموکراتیک، محروم گردد.

بنابرحکم تاریخ و بدون درنظرداشت  موجودیت وضع نامساعد سیاسی در کشور، مبارزات مشروطه خواهان وترقی خواهان با شجاعت ، فداکاری وقربانی های تمام ادامه یافت وجنبش مبارزات آزادی خواهی و ترقی خواهی، پرچم مبارزه برای آزادی ، دموکراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی را طی سالهای متمادی شجاعانه در اهتزاز نگهداشتند و سرکوب بیرحمانه مشروطه خواهان وآزادی خواهان کشور، توسط حاکمان مزدورووابسته به ارتجاع داخلی وخارجی، نتوانست این جنبش دموکراتیک ومردمی را از مبارزه عادلانه باز نگهدارد وحرکت آن را به پیش ، مانع گردد.

((. . . این حرکت های ترقی خواهانه ، محتوای داد خواهانه واجتماعی کسب کردند. آنچه در گذشته در مقیاس محافل وحلقات سیاسی مطرح می شد ، به جنبش ریشه دار اجتماعی مبدل شد و آنچه در گذشته درمقیاس آرزو وارمان مطرح می شد ، به سیاست مبدل شد ودرقالب منافع ومواضع سیاسی واجتماعی ، مبارزات مردم ما را به سوی مشخص شدن وموثر شدن رهنمون گشت. درقالب این حرکت های اجتماعی بود که وطن ما ازقرون وسطائی به زنده گی مدرن راه یافت.))

امروزاین مبارزات عادلانه در وجود احزاب وسازمانهای سیاسی دموکراتیک وترقی خواه کشور با حمایت مردم افغانستان، با داشتن برنامه های علماً تنظیم شده ، ادامه دارد که با گذشت هر روزموثریت وتاثیر گذاری این احزاب درروند سیاسی کشور ، افزایش یافته ونه می شود که این احزاب در معادلات سیاسی کشور نادیده گرفته شوند ودارد با گذشت هر روز ودرک بهتر شرایط کنونی کشور تماسها ، تفاهمات ومذاکرات احزاب وسازمانهای همسو، برای اتحاد ، همبستگی ووحدت به نتایج مثبت دست یابد. .

گذشت 96 سال از استرداداستقلال افغانستان،مدت زمان طولانی ومناسبی برای پیشرفت وترقی کشور به شمار می رود اما به نسبت نبود حاکمیت های دموکراتیک وبرنامه های ترقی خواهانه ، بازهم عقب مانی افغانستان  حفظ گردید، فقر ، بیکاری ، جهل و دشواری اقتصادی واجتماعی بازهم ادامه یافت که این دشواری ها در ابعاد مختلف مردم وکشور مارا تا هنوز بطور بیرحمانه تهدید می کند.

ادامه نا امنی ها ، جنگ ، خشونت وجرایم سازمان یافته که بیش از 30 سال می شود از آن سوی مرز نام نهاد دیورند با تمام بیرحمی های آن ادمه دارد ، تاکنون از مردم ما قربانی های فرا وان گرفته وخسارات هنگفتی اقتصادی بر کشور ما وارد آورده است.

 حوادث اخیر در شهر کابل وشماری از ولایات کشور یکبار دیگر ثابت ساخت که حکومت های پاکستان نه درگذشته ونه در امروز، در روابط ومنا سبات دوستی وهمسایگی خود با افغانستان ، صادق بوده بلکه به جای آن در امور داخلی افغانستان مداخله کرده، ازتروریستان حمایت داشته وعامل اساسی قربانی های مردم وتخریب افغانستان گردیده است.

به ارتباط حوادث اخیر در شهر کابل محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان گفت که در پاکستان اجتماعاتی وجود دارند که علیه ما پیام جنگ می دهند و حکومت پاکستان باید تروریزم را برای پاکستان وافغانستان یکسان تعریف نماید وداکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به این حوادث گفت که حکومت وحدت ملی طی مدت ده ماه گذشته شاهد هیچ گونه همکاری حکومت پاکستان نه بوده است .

شورای علمای افغانستان اخیراً طی اعلامیه ای ، حملات اخیر دشمنان مردم افغانستان را در شهر کابل وسایر ولایات شدیداً محکوم نموده وحمایت خود را از قوای مسلح کشور یکبار دیگر با قاطعیت ابراز داشت. حمایت مردم افغانستان از قوای مسلح کشور ، اهدای خون به قربانیان حوادث اخیر در شهر کابل واعتراضات شدید علیه مداخلات پاکستان در امور داخلی افغانستان، همه وهمه بیانگر آن است که مردم ما دشمنان تاریخی وسوگند خورده شان را شناخته و عوامل اساسی واصلی تمام مشکلات ، دشواری ها ، قربانی ها وتخریبات افغانستان را ، در آن سوی سرحدات افغانستان می بینندکه مستلزم برخورد قاطع حکومت وحدت ملی افغانستان می باشد.

حکومت وحدت ملی افغانستان باید با ارایه اسناد وشواهد انکار ناپذیر موجود، از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد وجامعه جهانی حکومت پاکستان را تحت فشار قرار داده وبر تمام کالاهای وارداتی وبی کیفیت پاکستانی تحریم کامل وضع نماید واز لحاظ اقتصادی حکومت پاکستان را به شکست مواجه بسازد.       .

حزب مردم افغانستان ، حملات اخیر دشمنان مردم افغانستان را درشهر کابل وسایر ولایات کشور که شهادت ومجروح شدن شماری زیادی از مردم ما را با خسارات هنگفتی اقتصادی در پی داشت ، شدیداً محکوم می نمایدوبر عاملین آن نفرین می فرستد.

امروز مردم افغانستان در شرایطی از 96 مین سالروز استرداد استقلال تجلیل می نمایند که دشواری های بزرگ اقتصادی واجتماعی دامنگیر مردم وجامعه ما بوده و خواهان تدوین وتحقق استرتیژی روشن وموثر اقتصادی واجتماعی درکشور می باشد که حکومت وحدت ملی موظف به پیشبرد وانجام آن می باشد.

حزب مردم افغانستان در کنار مردم زحمتکش افغانستان قرار داشته ودر روشنی برنامه علماً تنظیم شده خویش از ترقی وپیشرفت کشور حمایت می نماید ، برای دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی وحفظ منافع ملی کشور ، آماده هر نوع قربانی وفداکاری بوده ، تلفیق استقلال سیاسی واقتصادی را یکی از شرایط ترقی کشور ورفاه عمومی مردم مادانسته ، پیروزی این اهداف را در متحول ساختن دولت بسوی اهداف دموکراتیک وتحقق قانون اساسی کشور وتامین وحدت ملی مردم ممکن می داند و همبستگی وحدت نیروهای ملی ودموکرایک جامعه را خواست شرایط کنونی کشور و شرط بزرگ واساسی مبارزه مشترک وعادلانه می داند.