پیام

 

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 به مناسبت وحدت دو سازمان سیاسی برادر

 با مسرت آگاه شدیم که اخیراً دو سازمان سیاسی دوست و برادر بنام کمیته فعالین ح د خ ا و نهضت واحد زحمتکشان افغانستان در پی وحدت مرامی، سازمانی و تشکیلاتی پروسه وحدت را در عمل سپری نموده و با انتشار اعلامیه مشترک سازمان واحدی را بنام «کمیته رهبری نوین حزب دموکراتیک خلق (حزب زحمتکشان افغانستان)» تشکیل نموده‌اند.

 شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، در راستای سیاست‌ها و اهداف وحدت‌طلبانه خویش ازین انکشاف سترگ قاطعانه دفاع نموده و آن را گام مثبت در راستای اتحاد و همبستگی نیروهای ترقی‌خواه کشور ارزیابی نموده و برای سازمان نوین سیاسی فوق موفقیت‌های بیشتر در امر مبارزات دادخواهانه آرزو می‌نماید.

 به باور شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، مقتضیات شرایط کنونی نسبت به هرزمان دیگر مستلزم اتحاد و همبستگی نیروهای ترقی‌خواه پنداشته شده هکذا شورای اروپایی درین زمینه، مستدام گام‌های متین و استوار برداشته و با کاروان هم‌رزمان تاریخی خود در حوزه وحدت، اتحاد و همبستگی سراسری به پیش خواهد رفت.

 

با احترام

 داکتر حبیب منگل

 رییس شورایی اروپایی حزب آبادی افغانستان