استاد صباح: همگام با رستاخیز نهاد خدمتگزاران
حقیقت: سخی صمیم: معیارِسنجشِ مسئولیت درقانون مدنی و جزاء تفاوت بین مسئولیت جزائی و مدنی
حقیقت، سخی صمیم: عدالت قضائی در گِرواستقلال قضاست:
حقیقت، عبدالوکیل کوچی: دستان تاراجگران از ثروت‌های ملی افغانستان کوتاه
حقیقت، زرغونه "ولى": چالش‌ها و دشواری‌های زنان افغانستان در مهاجرت
حقیقت، میرمحمدشاه رفیعی: در آزمون زمان
حقیقت
حقیقت، عبدالوکیل کوچی: فریاد مادری داغدیده
حقیقت، دردمند: اشتراک در انتخابات یک ضرورت است
حقیقت، ولی منگل: زموږ هېواد د یوې تاریخي پېښې په درشل کې دی
حقیقت زرغون ولی: مبارزه بر ضد خشونت علیه زنان
حقیقت عبدالوکیل کوچی: ثروت‌های طبیعی افغانستان امانت تاریخی مردم آن است
استاد صباح: ارکانحرب تورن جنرال محمد حيدر (نيکپي ) فرزند حماسه سازی مادر وطن
حقیقت ُ  آیا «جوانترین خلبان زن بوئینگ 777» ترفند است؟
حقیقت ، نادیه کوچی: زنان نخستین آماج حملات متجاوزین
حقیقت ، محمد عالم افتخار: جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟
حقیقت ، نصیر احمد څپاند: د ملي او ډموکراتو سیاسي گوندونو نږدې کیدل او یووالی د وخت اړتیا او غوښتنه ده
حقیقت ، شیرین نظیری: داغ ننگین زن ستیزان بر چهره‌های زیبای دوشیزگان
حقیقت، گفت و شنید فایزه ابراهمی ژورنالست خبرگزاری بانوان افغانستان با شیرین نظیری
حقیقت، شیرین نظیری: من "زنم" آوازی در گورستان تاریخ
حقیقت، ما و طالب‌ها: اختلاف در ارزش‌ها، فاضله امیرـ محسن زاده