حقیقت، عمر فیض: بازهم سالی پر از دردها و رنج‌های بیکران گذشت