حقیقت، عمر فیض: بازهم سالی پر از دردها و رنج‌های بیکران گذشت
حقیقت ، عمر فیض: تاریخ حکم می‌کند که می‌بایست سلطۀ جبروتی جلادان سرنگون گردد