تنها تو

تنها تویی که در دل ماجا گرفته یی

این خانه را به زور تو تنها گرفته یی

جان مرا به نقد محبت خریده ای

دل را به دام خود به دلاسا گرفته یی

پایم به جرم مستی دیروز بسته یی

دستم به پاس سستی فردا گرفته یی

تصویر تو به چشم ترم نقش بسته است

ماه منی خانه به دریا گرفته یی

با عطر گیسوان و به کیف نگاه خویش

بوی از بهار و نشه ز صهبا گرفته یی

با چهار شاحه گل که ترا هست در کنار

جایی خجسته در صف گلها گرفته یی

فانی ستاره می جهد از نوک جامه ات

امشب قلم به نام ثریا گرفته یی

نظر به شهادت تاریخ پر افتخار کشور و مردم زنان با عزت و شرافتمند کشور ما مثل سایر زنان جهان در طول تاریخ نه تنها بزرگ مردان، قهرمانان، دانشمندان، مبارزان راه آزادی و ترقی را در دامان پاک خویش پرورش داده اند بلکه در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و مبارزات آزادی خواهی نیز وظایف خویش را با سر بلندی و موفقیت ها دستاوردها و داشتن افتخارات انجام داده به نسبت انجام کارهای فوق از خود افتخارات، کارنامه ها، دستاورد ها به جا گذاشته از این لحاظ توانسته اند مقام عالی خویش را به صفت انسان آگاه، زحمتکش، پیشتاز و مبتکر در جامعه تثبیت نمایند بخاطر گرامی داشت از افتخارات فوق ذکر مردم حق شناس و با سپاس از جمله جوانانی که شیر پاک مادر را احترام داشته با تجلیل از روز هشتم مارچ یعنی جشن بزرگ زنان جهان از کارنامه افتخارات و دستاورد های آنها قدردانی یادآوری نموده به حیث مشعل فروزان سرمشق راه و روش زندگی خویش قرار داده میدهند!

گرچه خداوند متعال صفت عالی، جایگاه و مقام را در جامعه برای زنان لطف نموده من از نوشتن آن عاجز میباشم به باور من سایر قلم به دستان نیز با وجود نوشتن هزاران جلد کتاب و سیاه کردن هزاران گده کاغذ در جهان تا هنوز موفق به معرفی مقام، جایگاه و صفات زنان با عزت ما دارند طوریکه لازم است نتوانسته اند وظایف خویش را انجام دهند من به حیث یک شهروند دیدگاه، برداشت ها خود و مردم خویش را که قطره در بحر بیش نمیباشد یکبار دیگر بخاطر گرامی داشت از روز زنان کشور و جهان خدمت خوانندگان گرامی یادآور میشوم!

مرحوم رابعه بلخی شاعر توانای کشور از 914 – 943 میلادی در بلخ زندگی مینمود نظر به عشق عالی برای انسان و انسانیت داشت معتقد بود که زور و زر نمیتواند سجایای انسانیت را بسازد. از این لحاظ به فرهنگ خود کامه، استبدادی، فیودالی و ماقبل ما فیودالی تن نداد بخاطر سرنوشت آینده اش دیدگاهش را بیان نمود قربانی توطئه جباران زمان و خانواده اش گردید و اشعاری که وی سروده همه بخاطر عشق به انسانیت بوده از همین لحاظ است که امروز لیسه ها به نامش نامگذاری شده مردم با عزت افغانستان منطقه و جهان از کارنامه های وی به نیکویی یادآوری نموده به نامش افتخار مینمایند!

زهرا و عبدالله زمانی که جنگ دوم افغان و انگلیس در شهر کابل آغاز شده مجاهدین و مبارزین تحت رهبری غازی عثمان خان پروانی و سایر شخصیت های آزادی خواه بالای قوت های متجاوز انگلیس یورش بردند منطقه شیرپور را از لوث کثیف آنها پاک نمودند چهار صد زن به نسبت رسانیدن آب و نان و مرمی در کوه آسمایی به شهادت رسیدند. در آن وقت عقد نکاح زهرا با عبدالله در منزلش ساحه عاشقان و عارفان شهر کابل صورت گرفت. بعد از عقد و نکاح زهرا به عبدالله گفت همه جوانان مصروف جنگ هستند من و تو مصروف عروسی هستیم بعد از ختم نکاح عبدالله به زهرا گفت من به جنگ میروم اگر زنده نمیامدم در روز قیامت دیدن خواهیم کرد. عبدالله به خانه رفت سیلاوه را گرفت با رفقایش در دفاع از میهن پیوست فردای همان روز جام شهادت نوشید. رفقایش جسد آنرا به خانه اش آورده زهرا به خانه عبدالله رفت انگشت حنا دار آنرا بوسید به مادرش تعهد کرد که تا زنده هستم به احترام و وفاداری با عبدالله خدمت شما را مینمایم و تا آخرین لحظه به تعهد خویش وفادار ماند. از همین لحاظ است که امروز هر انسان با عزت به نام وی سایر مبارزین آژادی افتخار و کارنامه هایش ا سرمشق راه روش زندگی خویش قرار داده و میدهند. مبارزین و مجاهدین زمانی که در جنگ زنان انگلیس ها را اسیر میگرفتند با احترام آنها را به لندن انتقال با این کار خویش توانستند افغان ها را در جهان مردم ما با ناموس معرفی نمایند مردم با نام های زنان پیشگام از حمله ملالی نازوانا و غیره آشنایی دارند که با عاشقان خود میگفتند توته توته به شمشیر ترا بیاورند برای من افتخار است نه این که آواز بی ننگی را بشنوم.

مرحوم ملکه ثریا اولین زنی بود که چادری را از سرش دور کرد. مرحوم امان الله خان اولین شاه مردم دوست و حق پسند بود که هزاران زن را طور کنیز در خانه ها و دربار پدرش زندانی بودند آزاد ساخت. مرحوم دکتورس اناهیتا اولین زن بود که سازمان سراسری زنان را در کشور ایجاد و در رهبری ح.دخ.ا وقت به اساس کار و بیکار آزادی خواهی راه یافت و ده ها هزار زن و مردم را از مزایای رسیدن به یک زندگی واقعی و مرفع آگاه ساخت از همین لحاظ است که صد ها هزار رفقا، دوستان، علاقمندان وی امروز با سر بلند و شکم های گرسنه در داخل و خارج کشور زیست نموده در قلب میلیونها مردم حق شناس و با سپاس راه پیدا کرده بخاطر کاهش دشواری های موجود کار و مبارزه مینمایند.

بعد از مسلط شدن نظام مردم سالاری در دهه شصت الی هفتاد هجری شمسی به نسبت حمایت از تولیدات داخلی زمینه رشد، انکشاف تولیدات داخلی در کشور مساعد تولیدات زنان از جمله قالین، سترنجی، گلیم، دوزندگی، صنایع چرمی، ظریفه و غیره هفته ده ها کانتینر به مارکیت های اروپا امریکا صادر میگردید در حالی که تولیدات فوق ذکر در رشد اقتصادی از اهمیت ویژه داشت و مردم افغانستان را به حیث مردم با فرهنگ در جهان نیز معرفی مینمود. از همین لحاظ بود که چهل فیصد تولیدات ناخالص ملی را تولیدات صنایع تشکیل میداد.

برعلاوه زنان کشور در آن زمان غرض دفاع از تمامیت ارضی، استقلال ملی به قوای مسلح برای اولین بار پیوستند. در بخش های پرورش زنبور، پیله وری، مرغداری، مالداری، باغذاری کارهای قابل ملاحظه را انجام داده زنان حماسه آفرین از جمله حبیبه عسکر، حمیده عبدالله، خانم سلما، محترمه استاد محوش و غیره در بخش های آواز و هنر تمثیل کارهای با افتخاری را انجام که نام های شان در محافل به احترام یادآور میشود. دوکتوران شب و روز به مردم خدمت مینمودند. صد ها هزار دختر در شهرها و روستاها مصروف آموزش و پرورش بودند. هزاران تن در داخل و خارج کشور مصروف تحصیلات عالی بودند.

با تاسف بعد از مسلط شدن گروه های تشنه به قدرت و ثروت به خصوص نیروهای سیاه و عقب گرد همه دستاورد ها به خون و خاک مبدل گردید زنان نیز از مزایای زندگی ابتدایی یعنی حق تحصیل محروم شدند!

ایجاد فضای ترس و وحشت سبب مهاجرت میلیونها تن از جمله خانم ها به کشورهای منطقه و جهان گردید. انداختن دختر به اسم ناحیه از بلاک شانزدهم مکروریان سوم الف شهر کابل یک مثال آن دوره میباشد. چند تن وحشی های مسلح با رفتن به آپارتمان مرحوم ناحید میخواستند وی را با خود ببرند وی بخواست گروهای وحشی تن نداد بخاطر حفظ عزت خود و خانواده و دوستان و شهروندان از پنج منزل خود را پایین انداخت جان را به جانان سپرد. سنگسار نمودن، کیبل زدن ها و انجام سایر جنایات را مردم به چشم سر مشاهده نموده اند!

با به وجود آمدن قوت های چهل و سه کشور جهان به کشور ما زیر نام مبارزه با تروریزم مواد مخدر، دفاع از حقوق بشر و غیره به نسبت مسلط شدن افراد و گروهای مسلح غیر مسئول، غاضلین میلیونها جریب مزن، عاملین فساد گسترده، مافیای مواد مخدر، اقتصادی، صاحبان سرمایه جنگی، غیر مشروع، زن ستیزان، قانون ستیزان در کشور و گسترش فرهنگ معافیت، عدم حمایت از تولیدات داخلی، تثبیت مالیات غیر عادلانه کارهای اساسی و بنیادی به نفع جامعه از جمله زنان صورت نگرفت. هزاران واقعه خشونت علیه زنان در کشور ثبت گردیده است. میلیونها تن زنان از مزایای تعلیم و تربیه به واسطه دشمنان مردم محروم شده اند. هفتاد فیصد مردم که بیشترین شان را زنان تشکیل میدهند به امراض های روانی، فیزیکی به نسبت تشدید شدن سیل های خون، آدم ربائی، سرقت های مسلحانه، افزایش فقر، بیکاری مبتلا شده در حال حاضر به بیش از سه میلیون تن که فیصدی آنها را زنان تشکیل میدهند به مواد مخدر مبتلا شده ده ها هزار تن دیگر آنها به نسبت مشکلات اقتصادی به مافیای مواد مخدر پیوسته اند.

در حالیکه یک زن با احساس حاضر نیست یک انگشت شوهر، اولاد، برادر و دوستانش در مقابل صد ها هزار دالر تبادله نماید. با تاسف هراس افگنان روزانه طبق سناریو ادارات استخبارات خارجی ده ها تن را به اساس حملات انتحاری، ماین گذاری روی جاده و غیره سر به نیست نموده ده ها هزار تن خانواده های آنها را وادار به گدایی غرض زنده ماندن ساخته اند! و روزانه هزاران تن که بخش بزرگ آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند غرض نجات از زیر آتش جنگ فقر، بیکاری به کشورهای منطقه و جهان مهاجرت نموده هزاران تن آنها قربانی هوس های قاچاقبران انسان و طعمه نهنگ اوقیانوس ها گردیده اند. ادارات استخباراتی کشورهای منطقه و جهان و گماشته گان فاسد آنها کشور جنت نشان ما را برای باشندگان از جمله زنان به یک جهنم مبدل ساخته اند.

فریاد زنان و مردان از ناحیه بازی های ادارات متذکره به آسمانها بلند شده اما ادارات متذکره مثل گذشته مصروف بازی های خونین خویش بوده عاید سرشاری که از ناحیه مواد مخدر، استخراج غیر قانونی هزاران معادن، قطع جنگلات و غیره دارند نمیخواهند از دست دهند!

با پخش اخبار گمراه کننده دروغ پراگنی ها زیر نام تشدید شدن جنگ های خونین میخواهند فضای ترس و وحشت را از این بیشتر در کشور به وجود آرند تا بتوانند با گل آلود نمودن آب از این بیشتر ماهی بگیرند. جای خوشخبتی در این است با وجود انجام بازی های خونین پیوستن زنان در قوای مسلح رو به افزایش بوده هزاران تن زنان در صفوف قوای مسلح بخاطر دفاع از تمامیت ارضی حاکمیت ملی استقلال ملی و مردم خویش پیوسته ادامه دارد.

از جانب دیگر زنان افغان حالا به خوبی پی برده اند که بدون سهم گیری فعالانه در پهلوی مردان نمیتوان دشمنان سوگند خورده افغانستان را نابود کرد. از همین لحاظ به خون های فاضله شهید ناحیه، شهید فرخنده شهید و ده ها هزار زنان دیگر سوگند یاد نموده تا نابودی آخرین دشمن سلاح بر زمین نگذارند. از پا در آوردن یک فرمانده هراس اگفن و بادیگاردش در ولسوالی خواجه حلوان ولایت بغلان اثبات ادعای ماست؛ و هزاران تن دیگر در شهرها و ولسوالی ها روستاهای کشور سلاح به دست گرفته در نابودی هراس گفنان با مردان همکاری نموده و می نمایند.

صد ها تن از دختران پیشگام با انجام بازی های ورزشی در داخل و خارج کشور مفتخر به مدال ها گردیده و بیرق افتخار کشور را در جهان به اهتزاز آورده اند! دختران و زنان با عزت ما با انجام وظایف خبرنگاری و نویسندگی به قرا و قصبات رفته صدای حق و عدالت خواهی مردم خویش را به جهانیان میرسانند.

هزاران زن در شهرها و ولایات به حیث دوکتور، نرس، فارمست در خدمت مردم خویش قرار دارند و ده ها هزار تن دیگر مصروف آموزش و پرورش میباشند میتوان از خانم نصرین اوریا خیل که فعلا به حیث وزیر کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین وظیفه مینماید به نمایندگی از آنها یادآوری و اظهار سپاس نمود. خانم سرابی اولین زن است که به حیث والی وظایف خویش را در ولایت بامیان موفقانه سپری نمود فعلا به حیث معاون شورای صلح توظیف شده مردم انتصاب آنرا در این پست بخاطر دفاع از حقوق زنان در پروسه مذاکره و مصالحه با طالبان امیدوار کننده خوانده اند.

طی چند سال اخیر هزاران تن آرایشگران شهر کابل و ولایت بلخ کورس های آموزشی را بخاطر بلند بردن مهارت های مسلکی، خدمت بهداشتی در مرکز اتحادیه ملی پیشه وران افغانستان و ولایت بلخ آموخته در خدمت شهروندان قرار گفته اند. صد ها هزار تن از زنان با انگشتان توانای خویش انواع قالین، گلیم، سترنجی مرغوب را بافت نموده آنها با این کار خویش بر علاوه در رشد اقتصاد کشور گام بزرگ برداشته بلکه توانسته اند فرهنگ عالی کشور ما را به جهانیان معرفی نمایند. ده ها هزار تن دیگر آنها مصروف دوخت پوستین، لباس، خامک دوزی، چرم دوزی، سفالی، زرگری، نجاری، کندک کاری چوب، چپن، کلاه دوزی، پرورش پیله وری، زنبور داری، مالداری، مرغداری، باغداری تولید دستمال های ابریشمی، لنگی، پتو، جراب، دستکش و غیره میباشند که میتوان از نام های محترمه سیما طبیب، عزیزه مومند، ثریا فیضی، حسینا محبوب، برشنا جان، حنیفه جان، استاد مینا، استاد شکیلا، شیما سادات و خانم مینا به نمایندگی از آنها یادآوری و اظهار سپاس نمود.

محترمه برشنا جان یک تن از دختران تحصیل کرده در ولسوالی استالف میباشد که وی توانسته با پرورش ده ها صندوق زنبور برای شهروندان عسل خالص از گل تولید نماید در کمترین وقت شهرت خوب پیدا کرده است. محترمه نور جهان در بخش کندن کاری چوب خدمات خوبی نموده است. یکی از دختران با عزت به اسم فاطمه خاوری نظر به استعداد عالی دارد در کمترین وقت توانسته خدمات خوبی را در بخش کمپیوتر و اداره انجام دهد.

خانم فریبا، هاجره، سیما در بخش اداری و کار با زنان از شهرت خوبی برخوردار میباشند. زنان در بخش هنر آواز خوانی نشر و پخش فلم ها، کارهای قابل ملاحظه را بخاطر خوشنودی مردم انجام داده صدای گیرا و جادویی خانم آریانا سعید و سایر هنرمندان قلب میلیونها شنونده و بیننده را به خود جلب نموده حتی سالخورده ها نیز از بلند شدن آواز آن اظهار خرسندی مینمایند. یک عده از خانم ها با راه پیدا کردن در شورا های ولایتی، پارلمان، سازمان های اجتماعی، احزاب سیاسی، انجمن ها و ارگان های عدلی و حقوقی توانسته صدای زن را بلند نمایند.

خلاصه این که تجربه گذشته ها ثابت میسازد نقش زنان نظر به مقام و صفت عالی که خداوند (ج) برای آنها لطف نموده در هر زمان اهمیت حیاتی داشته و دارد. با تاسف رژیم های استبدادی عقب گرد متحجر نقش آنها را در زمان های مختلف زیر بهانه ها کمرنگ ساخته آنها با این کار خویش جامعه را به سوی انحطاط و بربادی سوق نموده و رژیم های آگاه و عدالت خواه به نقش خانم ها را به صورت واقعی اهمیت داده اند توانسته اند افتخارات بزرگ را در راه خدمت و مردم و کشور کسب نمایند.

از این لحاظ وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش، آگاه، خردمند آزادی دوست و ترقی پسند جامعه بخاطر نجات از این وضع موجود مبارزه جدی را بر ضد فرهنگ منحط فیودالی و ماقبل آن که بزرگترین سد در راه پیشرفت زنان میباشد آغاز بخاطر راه پیدا کردن زنان با عزت در مقام های ذیربط و رسیدن به تحصیلات عالی کار و پیکار نمایند. نباید فراموش کرد که بدون اصلاح اداره و محدود نمودن صلاحیت زن ستیزان، فرهنگ ستیزان، قانون ستیزان، عاملین فساد گسترده، غاضبین میلیونها جریب زمین، زورمندان، جنگ سالاران، گروهای سیاه عقب گرد مافیای مواد مخدر اقتصادی، مالکان، صاحبان سرمایه جنگی و غیر مشروع و قطع مداخله سازمان های استخباراتی کشورهای منطقه و جهان نمیتوان به آن اهداف عالی و انسانی دستیاب شد.