« سخني چند با آقاي استاد عطامحمد نوروالي پشين بلخ »

 

درتويترمطلب کوتاه اززبان خليفه نورخواندم که برف بامش را به بام ديگران انداخته وفروپاشي ائتلاف بزرگ ملي را به رهبري ائتلاف نسبت داده وخود را ازجمله سرسپرده گان ووفاداران ائتلاف بزرگ ملي که ديگربه تاريخ سپرده شده ، قلمداد نموده است .

 آقاي نور قول مي دهم درفرصت مناسب تو؛ عملکردها ؛ دزدي ها وگردن بستگي هايت را چغل چغل کنم واينجا مي خواهم مختصرازايجاد ائتلاف برزگ ملي سخن بگويم .

 مانند آفتاب عيان است که ائتلاف بزرگ ملي بخاطرهمبستگي ملي ؛ حفظ تماميت ارضي ؛ استقلال ملي وپشتيباني ازنيروهاي مسلح کشورومقاومت ، ايستاده گي وهمدلي براي جلوگيري ازتک روي – يکه تازي – زورگويي – توطيه ودسيسه سازي به ابتکاروخلاقيت ( سترجنرال عبدالرشيد دوستم معاون نخست مملکت ورهبرميليوني ملت)  درشهرآنقره ترکيه با مصرف صدها هزاردالروزحمت کشي هاي شباروزي تاسيس وما همه با ايجاد اين نهاد بزرگ وطني کف زديم ودلشاد شديم وبجا خوانديم .

 اما ازهمان روزهاي نخست من شخصآ به تاسيس اين ائتلاف چندان خوشبين نبودم ومي دانستم که متاسفانه شما درمقابل پول وکرسي خودرا گم مي کنيد .

 با اين قلم شکسته وبا تلاش وبي خوابي شباروزي پيرامون اين ائتلاف گفتم ونوشتم وتشويق تان کردم که اگربراي يکبارمي شود به اين ائتلاف صادق بمانيد .

 درهمان مقطع زماني نامه بلند بالاي نوشتم ( به سه يارترکستاني ) ودرنشريه هاي بيرون ودرون مرزي به نشررساندم وازکانال هاي مختلف بدسترس معاون اول کشور؛ جناب شما وآقاي حاجي محمد محقق قراردادم واما نشدکه نشد .

 خوب گفته اند : عادت که به شيردرآيد به مرگ برآيد...

 شماها به تفاهم ، تسليمي ، بروتوکول ... بخاطرمنافع دالري ، سهم درکرسي طلبي ، خود بيني وخود خواهي عادت کرده ايد واين اخلاق ميراث جهاد في سبيل الله يي است که صرف به رضاي خدا انجام داده ايد واگراززمان جهاد مقدس تا اکنون رشوت ؛ وند ؛ چپاول ازدارايي بيت المال ؛ پول وثروت ؛ زمين ؛ خانه ؛ بلدينگ وآپارتمان وموتروجايداد کمايي کرده باشيد حرام تان باد وبه زبان ساده وطني

  ( کفن تان شود ) . من نامه را اينجا ميگذارم تا سيه روي شود هرکه درآن غل وغش است .

 

http://maihan.org/?p=4504

 

 https://www.haqiqat.org/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C/

 

ائتلاف بزرگ ملي چگونه ازهم پاشيد؟؟؟

 درگام اول - نامتجانس بودن ؛ معامله گري ولاف وپتاق گويي وهردم خيالي تعدادي ازچهره هادرائتلاف بزرگ که منجربه شاريده گي ائتلاف شد.

 درگام بعدي بازارگرم يارگيري انتخاباتي وقسم وقرآن براي توزيع پول وچوکي درصورت پيروزي نامزدان ؛ چشم هارا کوروعقل ها را منحرف نمود .

 دريارگيري انتخاباتي بيشتردوموضوع نقش برازنده واغواگرداشت . يکي پول وقدرت وديگرنقش ادارات استخباراتي دورونزديک کشور.

 اگرچنين نمي بود آيا تصورمي شد که آقاي عطامحمد نوروجناب حاجي محمد محقق که طي اين سالها حرف وحديثي فراواني به آدرس حنيف اتمرفرستاده بودند.

 هرنوع حملات انتحاري وانفجاري وکشتن ؛ بستن وبردن هزاره ها وتاجيکها را فداي هوا وهوسهاي فصلي خويش مي کردند؟؟؟ « يقينآ که نمي کردند» .

 ازنگاه تعلقات فکري نيزحنيف اتمروعطانورومحمد محقق دريوروترافيک بودند.  حنيف اتمرسربرآورده ازيک اداره جاسوسي حاکميت داکترنجيب الله وآقايان عطامحمد ومحمد محقق سرسپرده گان جهاد وازنظرتفکريکي مربوط به جريان چپ وديگرراست افراطي بودند.

 زماني که عطامحمد نوردريک اقدام کم سابقه محمد حنيف اتمررا به بلخ دعوت کردند وبه کله تاس اتمرپکول گذاشتند وازميدان هواي مولاناي بلخ تا شهرمزارشريف نعره تکبيرصدا زدند و...

 هنوزکه هنوزاست اين تاجران جهاد ومقاومت ازنام دين واسلام تجارت نموده وبه قدرت وثروت مي انديشند .

 { بعد ترتمام اعضاي تيم انتخاباتي اتمررابا تمام وابستگي هاي لندني واسلام آبادي اش به معرفي خواهم گرفت } ... يارزنده وصحبت باقي ...

 درگرماگرم ، پيوستن پيوستن چهره ها به تيم هاي انتخاباتي تنها "جنبش م اا " آخرين جريان سياسي بود که به تيم ( ثبات وهمگرايي پيوست) .

 اينجا لازم نمي بينم تا رازهاي نشست سران ائتلاف بزرگ ملي را درمنازل ( معاون اول رياست جمهوري – صلاح الدين رباني – عطامحمد نورومحمد محقق وديگران)  را بازگونمايم واگرمايل بوديد ؛ درخدمتم .

 آقاي عطا محمد نورکوتاه پيرامون پاشيده گي ائتلاف بزرگ ملي مکث نموده بودند وما هم به قولي :

 ( درخانه اگرکس است ويک حرف بس است ) نوشتيم وباريکي هاي فعلي اجازه نمي دهد تا کاسه ي خيلي ها را ازبام بي اندازيم .

 صميمانه ازعطا محمد نورخواهشمندم ازلاف وپتاق گويي هاي روزمره خود داري نمايد ويک بارديگرباديد شفاف به قضايا ي کشوربي اندشيد وبه حال اين ملت رنجديده وهردم شهيد ترحم نمايد ومن به تو قول مي دهم که پيوستنت به حنيف اتمرپايدارنيست وبه خيروبرکت ملت نخواهد بود.

 بازهم به مثال معروف وطن مکث مي کنيم که ميگويند:

 " چشم آدمي را خاک سيرکند "

 هرچه کردي گذشت واکنون ميليونها دالروجايداد ازپيدا وپناه زمامداري درولايت بلخ کمايي کرده اي وبيايد به سرنوشت وطن ومردم بي اندشيدوبيش ازين مردم راخار و پريشان نسازيد.

 اين مطلب کوتاه را درحمايت ازهيچ کسي ننوشته ام . بادرود صباح .