سخنی با فرزندان ترکستان زمین، درود و حرمتم را بپذیرید!

 سه یار ترکستانی (ستر جنرال عبدالرشید دوستم، رهبروموسس حزب جنبش م اا، ستر جنرال عطامحمد نورریس شورای اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان حاجی محمد محقق ریس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان)

 سه یار ترکستانی با الهام ازسه یاردبستانی - چهره مبارزومرد نامدارتاریخ حسن صباح رئیس طریقه اسماعیلیه، حکیم عمرخیام ریاضیدان و ستاره شناس بزرگ که اشعارش معروفیت جهانی دارد وتاریخ هجری شمسی ابداعی اودقیق ترین تاریخ رایج جهان محسوب می شود.

 خواجه نظام الملک دولت مرد بزرگ عهد سلجوقیان که با تدبیر وسیاست ورزی این سلسله را به روزهای اوج قدرت رسانید.

 مردان بزرگ ونامورتاریخ غروروسربلندی خراسان زمین.

 اگرکارنامه های ماندگارسه یار ترکستانی را تذکربدهم بدون مبالغه، مثنوی هفتاد منی خواهد شد ومی گذریم ازگذشته ومکثی می کنیم به کشمکش ها وتوطئه ها وپیمان وعهد شکنی های فعلی.

 جلالتمآب گرامی جنرال دوستم!

 به همه گان آفتابی است که قدرت ورای مردم ترکتبارغنی احمدزی کوچی را راهی ارگ نمود وشما به مثابه رهبربی چون وچرای ترکان ترکستان زمین ومناطق دیگرکشور زمانی که مردم را پای صندوق های انتخابات فرستادی وامروزبا همه جفا وستمی که برترکتباران روا داشته می شود ومردم حق دارند ازشما بپرسند که رای مارا چه کردید؟

 زمانی که فرمانده قیصاری دست بسته راهی زندان ویارانش درزیرنگاه های جامعه جهانی ونهاد های حقوق بشری تیرباران وشکنجه می شود وشما به مثابه رهبرترکتباران ومعاون نخست ریاست جمهوری چه کاری انجام دادید؟

 ملاقاتهای متعددی با غنی کوچی برای رهای قیصاری انجام دادید وغنی احمدزی قیصاری را به مثابه گروگان شما وشمال دربند نگهداشت ورهایی موصوف را بازهم دربدل رای ترکتباران برای اقتدارننگین قدرتش مربوط دانست، چه اقدام باید انجام داده شود؟

 ملاقات بزرگان، ریش سفیدان ومعزیزین ترکتباران شمال وشمال شرق را باغنی احمدزی دقیق وهمه جانبه خواندم ودیدم وتیم ارگ اخرین میخ را برتابوت دوستی، هموطنی، همدلی وهمپذیری کوبید وهیچ خواست بزرگان قومی پذیرفته نشد وقرار بود غنی کوچی با اطمینان ازهمکاری شما باتکت انتخاباتی اش با ضمانت سران اقوام، قیصاری رها وتحویل آنان بدهد.

 شما بحیث معاون اول حاکمیت ملی صلاحیت رهایی یک بی گناه را را اززندان استبداد ندارید وپس ازسرگردانی نام معاون اول ریاست جمهوری اجتناب وعطای غنی را به لقایش ببخشید باوجود که رای مردم ترا به این مقام رسانده است وثابت بسازید که نام معاون نخست هیچ دردی را دوا نمی کند ودرنظام های دیکتاتوری وسلطه گرا قدرت درسلطه یک شخص بوده وازکشتن وبستن وبردن باکی ندارد. درصورتیکه معاون دوم ریاست جمهوری دررهای علی پوربدون درنگ اقدام وازصلاحیت قانونی اش بهره می گیرد ولی می دانیم که درگرفتاری ورهایی علی پوربازی پیچیده سیاسی واستخباراتی وجود داشت.

 جناب محترم عطا محمد نور!

 بودن شما درولایت بلخ غنیمتی بود برای بلخیان ومردم عزیزمزارشریف وحزب جمعیت اسلامی، با قدرت گیری دیکتاتورانه غنی احمدزی اولین دسیسه ها و رنگ ونیرنگ برضد شما شکل گرفت ازرذالت های آصف مهمند تا معرفی والی ازجمعیت بجای شما وتا برکناری وهیاهوی دوامداروسرانجام خانه نشینی شما بایک تعهد خام وپیمان خامترانجام گرفت وگرفتاری وبه دام انداختن جنرال بیدارووفاداربه شما جنرال حسیب قریشی لکه بود که تا ابد بردامان تیم ارگ باقی خواهد ماند ونتوانستند اتهام سنگینی به قریشی وارد نمایند وهمه جنجال را به دوعراده موتروزره پوش کشاندند ودرحالیکه ده ها عراده موترزره وسایل محاربوی نزد اشخاص وافراد وجود دارد وبه این طریق ضربه به شما وارد وخواستند اتوریته شمارا خدشه دار کنند.

 جدیدا خواندیم وشاهدیم که دوچکره غنی احمدزی (معصوم استانکزی وسلام رحیمی) بعد ازیک سال به دربارشما شتافتند وبخاطرتکت انتخاباتی غنی به شما باغ سرخ وسبزرا نشان دادند وتا بعدازانتخابات وکرسی نشینی غنی به داد شما هم خواهد رسید ولی می دانیم که این درایت را دارید تا متن توطئه را بررسی وعقب ورق را بخوانید.

 شخصیت گرامی حاجی محمد محقق!

 شما بهترمی دانید که ازاولین روزهای جلوس نامیمون غنی احمدزی کوچی برتخت ارگ تا اکنون ازهیچگونه ستمی برحق هزاره ها وشیعه ها دریغ ننموده است.

 ازقتل وجنایت تا انتحاری وانفجاری وتا رذالت وکثافت وهمه ورا برهزاره ها روا داشتند ومعصوم ترین فرزندان هزاره دراعتراض های مدنی، درداد خواهی های ملی، درمساجد، تکیه خانه ها ومکاتیب ومدارس ورزشگاه ها طعمه گرگ های گرسنه فاشیزم شدند.

 ازخون فرزندان هزاره جوی های خون روان ومنارها وگورستان های تاریک وظلمت باری ساخته شد وروزی نیست که مادران وخواهران سوگوارهزاره برگورشهیدان روی وموی نکنند.

 تا اکنون ده ها باردسیسه ها وپلانهای خطرناکی را بشکل ازاشکال برضد تان رواداشتند.

 خود درجریان هستید که بازی استخباراتی بی شرمانه برعلیه جبهه مقاومت مرکزی هزاره جات،

 تبلیغات بی پیشنه ی برعلیه شجاعی درارزگان وراه گیری وقتل وکشتن هزاره ها درراه ها وشاهراه ها خود گواهی برپلانهای خطرناک فاشیزم مهرتائید می گذارد.

 اخرین موردش کشاندن پای قوماندان علی پوربه کابل وگرفتاری موصوف از ایستگاه قلعه قاضی ورهای موصوف زیرنام ضمانت وافشای تعهد علی پوردرزندان وهمه ازیک بازی کثیف استخباراتی

 حکایت دارد که دورویا نزدیک به شما ثابت خواهد شد که چه جریان دارد.

 درگرماگرم این دسایس وزمانی که شما بصورت رسمی درایران حضورداشتید قضیه خیالی لشکرفاطمیون بخورد رسانه ها دادند وتا بتوانند ضربه دیگری برهزاره وشیعه وارد کنند.

 مردان بزرگ وطنم –

 جنرال عبدالرشید دوستم،

 جنرال عطامحمد نور

 وحاجی محمد محقق، برای همه مردم کشوراین سوال پیش آمده است که تا چه زمانی دست زیرالاشه نشسته دسایس، کج اندیشی، اقتدارگرایی وسلطه گری تیم فاشیستی ارگ را بربدن ملت شاهدید وآب ازآب تکان نمی خورد؟؟؟

 این ملت به شما اتکادارند وشمارا سررشته دارورهبرخویش برگزیده اند تا درروزهای دشواربه کمک آنان بشتابید ودستان تانرا سپرشلاق ستم وستمکاران نماید.

 تاچه زمانی نظاره گراین بی بندوباری ولجام گستگی هستید؟؟؟

   با حرمت –

  صلاح مملکت خویش خسروان دانند - هرکسی مصلحت کار خود را بهتر ازدیگران تشخیص می دهد.

  با تقدیم درود،