زتوبا خط جانم می نگارم

 میان د فتر دل می گذارم

 وطن با نم نم چشمم نوشتم

 به شوق نام تواشکي ببارم.

 

باتور (دوستم)؛ درمسيرسياست

 صحبت وحرف وحديثهاي فراواني که با الحاج باتور (دوستم) رهبرجوان؛ پرتلاش صميمي؛ خوش برخورد وهدفمند {ج م اا} داشتم ودرجريان صحبت وتبادل سخن ويرا جوان بي نهايت هدفمند؛ وطن پرست؛ مردم دوست وشجاع وزيرک يافتم. ازکلامش اعتماد به نفس وعملگرايي مي جوشيد ودرهرحرفش پيوسته ازمردم ستم ديده ميهن وازوطن رنج کشيده سخن مي گفت وتلاش داشت تا مسيرهاي را جستجونمايد که بتواند سريعتروموثرتردرد وطنداران وغم هم ميهنانش را مدوا نمايد.

 باتورجوان؛ ازآرزومندي هايش براي آرامي وطن وخوشبختي مردم سخن مي مي گفت:

 «آرزوي دارم وطنم را سرسبزومردمم را خوشبخت ببينم وتلاش داريم تا با همرزمان؛ همفکران؛ انديشمندان وهمدلان جنبش را بسوي همدلي وهمياري وهمنشيني رهنمون شويم وبا همکارانم درشوراي مرکزي (ج م اا) به خانه خانه هموطنانم برويم ودرد ورنج بي شماري آنانرا فرياد بزنيم وبا غم واندوه شان شريک وبا خوشبختي وسعادت شان بخنديم وپايکوبي کنيم.»

 باتور (دوستم) درمورد توطئه ها درجنبش ميگويد:

 «ديگرزمان توطئه چيني ها؛ دسيسه گري ها؛ من منگويي ها وپنج چارکي ها درحزب ما به پايان رسيده است وهمه چون تن واحد منسجم وهمنظربه پيش مي رويم. خدا راشکرگزارم جواناني شجاع وهم حزبي هاي رادرشوراي مرکزي داريم که همه فکرهوش شان به رهبروموسس جنبش؛ به حزب ميليوني جنبش؛ به ترکتباران غيور؛ به هموطنان آزاده وطن وبه روشنفکران ودانشمندان است ودرين راستا آماده خدمتگزاري اند.»

 

باتور (دوستم) نويسنده گان ونشريه هاي بيرونمرزي وجامعه مدني

 درديداري که با الحاج باتور (دوستم) ريس شوراي مرکزي حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان داشتم؛ هربارسخن را رابه غربت رفتگان هموطنش درکانادا وآمريکا مي کشاند وازهمدلي وهمياري وطندارانش درخارج ازکشورمي پرسيد.

 با تورجوان قرارگذاشت که به موقع مساعد با روشنفکران وهم انديشان مسافرش ديداري داشته باشد.

 رهبروموسس جنبش ومعاون اول رياست جمهوري ودوستم جوان ريس حزب جنبش – ازفعاليتهاي روشنگري، فرهنگي؛ هنري ومدني هموطناش پيوسته مي پرسيد وسلام هاي فرواني به جامعه مدني، مسولين رسانه ها ونويسنده گان تقديم نمودند.

 وآنان شخصآ ازفعاليتهاي اکتيف نشريه هاي:

 کابل پريس؛ حقيقت؛ انديشه نو؛ آريايي؛ ميهن؛ اصالت؛ وطندار؛ همايون ... باقدرداني يادآوري نمود وازمن خواهش نمود که سلام واحترام فراوان معاون نخست رياست جمهوري ورهبروموسس (ج م اا) وشوراي مرکزي جنبش وشخص خودش را به (عمرفيض) مديرمسول نشريه حقيقت؛ (کامران ميرهزار) مديرکابل پريس؛ (ثنا متين نيکپي) مديروصاحب امتيازانديشه نو؛ (فضلي) مسول نشريه اصالت؛ (انجنيرنورضيا فرين) مديرنشريه ميهن؛ (عزيزجرئت) مسول رنشريه آريايي)؛ انجینرعمرمحسن زاده و انجنیر هما یوسفی صاحب امتيازومديرنشريه وطندار)؛ به مسولين نشريه همايون (نوري) وهمايون عزيزي تقديم نمايم وآرزوداريم تک تک شانرا ازنزديک ببنيم.

 معاون اول رياست جمهوري وباتور (دوستم) ريس شوراي مرکزي جنبش سلام واحترامات خاص وفراوان خودرا به اعضايي جامعه مدني وروشنفکران مقيم کانادا وآمريکا رسانده وبراي شان صحت وسعادت آرزونمودند.

 

باتور (دوستم) وترکيه

 اگرشاه امان الله خان غازي درحدود يک قرن قبل سنگ محکم دوستي افغانستان وترکيه رابا مصطفي کمال اتاتورک

  (پدرترکها) گذاشت والجاج باتور (دوستم) سنگ بنايي دوستي افغانستان وترکيه رامستحکم؛ دايمي و رنگين نمود.

 قصه‌ی ازدواج باتور (دوستم) درکناردوستي خلقهاي دوکشور؛ نه مصلحتي ونه هم از روی سیاست، بلکه انتخاب دو جوانی بود که درجریان تحصیل دردانشگاه غازی درترکیه رقم خورده است.

 باتور (دوستم) فرزند ارشد رهبروموسس (ج م اا) دردانشگاه غازی درشهر انقره، پایتخت ترکیه، حقوق خوانده و «بانو بلیس»، دخترجنرال مصطفی لیوانت چولاک، دراین دانشگاه با اوهم‌صنفی بوده است. آشنایی و دوستی این زوج جوان نیزازهمین جا شروع می‌شود. آنان تصمیم می‌گیرند تا باهم ازدواج کنند وسپس خانواده‌های هر دو به این وصلت موافقت می‌کنند. سرانجام جشن نامزدی آن‌ها اول ماه جولای 2018 درانقره با حضورسترجنرال عبدالرشيد (دوستم) معاون نخست رياست جمهوري ورهبروموسس ج م اا- برگزار شد.

 این مراسم خودمانی و متفاوت برگزار شده است.

 جنرال مصطفی لیوانت چولاک یکی ازجنرالان مقدروارشد ترکیه است که در افغانستان نیزماموریت انجام داده است.

 در اکتوبر ۲۰۰۹ او فرماندهی زون مرکزی نیروهای بین‌المللی حافظ صلح یا آیساف را بر عهده گرفت. او متولد ۱۹۶۱ می‌باشد و تحصیلات عالی خود را دانشگاه نظامی ترکیه به پایان رسانده است.

 

جشن نامزادي (باتوروبليس) چگونه برگزارشد؟

 حدوديک سال قبل جشن نامزدی باتورجوان وبانوبلیس درانقره درفضای متفاوت برگزارشد. حدود ۲۵۰ نفر از دوستان و نزدیکان معاون اول رياست جمهوري افغانستان و جنرال چولاک در این مراسم دعوت شده بودند. جنرال دوستم در این مراسم پیوند باتور و بلیس را تبریک گفت و تاکید کرد که- می‌توانستم هزاران نفر با ساز و سرود و پای‌کوبی دعوت کنیم اما نخواستیم بسیار با کش وفش این مراسم را تجلیل کنیم.

 اين رویدادی پای شمار زیاد ازچهره های سیاسی کشوررا به ترکیه کشاند.

 نامزدی این دوجوان از دو کشورامر تازه‌ای نیست اما آن‌چه این پیوند را برجسته می‌سازد، جایگاه عروس و داماد دردوستي مستحکم مردمان دوکشوراست.

 فرزندان بسیاری از سیاست‌مداران درافغانستان و کشورهای دیگر درادامه زندگی، همسرانی از طیف خودشان برگزیده‌اند. این انتخاب گاهی براساس خواست دو شخص نبوده بل که براساس مصلحت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام شده است. در گذشته شاهان افغانستان نیز برای خود وفرزندان شان، برای گرفتن عروس دست به انتخاب سیاسی زده‌اند. برایند چنین وصلت و ازدواج‌ها، حمایت‌های سیاسی و اقتصادی از خانواده یا شخص داماد، شهزاده و شاه بوده است.

 درجشن نامزدی باتوروبلیس شماری ازمقامات ارشد افغانستان و ترکیه نیزشرکت کرده بودند. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، صلاح‌الدین ربانی وزیر امورخارجه و عطا محمد نور والی ولایت بلخ از افغانستان و چندین مقام حکومت ووزارت خارجه ترکیه و دیگر دوستان شخصی جنرال دوستم در این مراسم دعوت شده بودند.

 

عملکرد باتور «دوستم»

 باتور (دوستم) جوان ونيرومند وآماده خدمت صادقانه وطندوستانه مانند پدرش سترجنرال جنرال عبدالرشيد «دوستم» معاون اول رياست ورهبرمحبوب ودوست داشتني جنبش؛ بیشترین اوقات خود را صرف کارسازماني؛ هدفمندانه؛ جوان گرايي وملاقات با هيت رهبري جنبش ومردم وطنش میکند.

 زحمت کشان؛ روشنفکران وجوانان جوقه – جوقه به دیدارش می يايند. با تور دوستم هم باحوصله مندی به سخنان ایشان گوش فرا میداد و بعداً به ارائه جوابات میپردازد ومشکلات مردمش را رفع مي کند.

 باتورجوان ريس بنياد (دوستم) است وکمکهاي بنياد (دوستم) را به ستمديده گان ومحرومين مي رساند وازين خدمتگذاري لذت مي برد.

 باتورجوان نسبت تراکم کاردريک شبانه روزپنج ساعت هم خواب نمي کند.

 وي تا ساعتهاي چهاروپنج صبح به امورات رسيده گي مي کند وصبح نيزازهمه کرده بيشترازخواب بلند مي شود ومصروف کارروزانه مي شود.

 من چند باري که ساعتهاي چهاروپنج صبح به وي زنگ زده ام وبا اولين زنگ به تلفونم جواب داده است.

 ازوي پرسيده ام: مگرنخوابيده ايد؟

 بدون معطلي گفته است: مي خواهم کارهارا سروسامان بدهم وبه امورات حزبي واجتماعي رسيده گي نمايم.

 واقعآ اداره کردن حزب ميليوني (ج م اا) کارساده وآساني نيست.

 

باتور (دوستم) وحزب جنبش

 الحاج باتور (دوستم) باجوانان همفکرش وهمياران هم نظرش شب وروزتلاش دارند تا بسوي جوانگرايي؛ همدلي؛ همفکري وهم انديشي درحزب جنبش به پيش بروند، باتورجوان باياران صديقش باشيوه هاي جديد وصداقتمندانه کارمنسجمي را درجنبش آغازکرده اند وبا آمدن رهبرجوان (باتوردوستم) کارجدي ونوگرايي درجنبش آغازگرديده است واين ياران همدل تلاش دارند تا حزب جنبش را به نهاد فراگير؛ سراسري وملي مبدل نمايند وبه انديشه واهداف رهبربزرگوارجنبش (جنرال دوستم) معاون اول رياست جمهوري سرعت بدهند تا حزب جنبش را دريچه ي به سوي روشنايي وهمگرايي هدايت کنند.

 فهم، برده باري وجوان بودن وحوصله مندي (دوستم) جوان بسیاری‌ها را به گمانه‌زنی در باره افزایش قدرت و صعود وي به پله‌های بالای رهبری در جامعه واداشته است. باورها بر این است که باتوردوستم جوان دست و آستین را بر زده تا وارد کارزار سیاست کلان ملی شود و بتواند درحضور پدر، همچنان حرف جدی در معادلات سیاسی کشور داشته باشند. موفقيت وبهروزي باتورجوان حتمي به نظرمي رسد.