یک سال از غروب ناباورانه‌ی عزیزمان کاوه جان کارمل گذشت

 

چه درد آور و جانکاه است؛ در نهایت ناباوری، باید پذیرفت که به تاریخ دوم اکتبر سال روان، از نبود رفیق کاوه کارمل یک سال می‌گذرد. اما طنین آوای خوش‌آیند و امید بخشش، در گوش ما خانه کرده و مهربانی صمیمیتش در قلب ما مانا و پاینده است.

بلی، یک سال از سفر بی‌برگشت رفیق کاوه کارمل فرزند برومند و شخصیت فهیم سیاسی کشور، یکی از رفقای پاکيزه سرشت و مبارز نستوه می‌گذرد. فوت نا به هنگام رفيق کاوه کارمل تاثرات عمیق پردرد و مملو از اندوه در روان دوستان، یاران و اعضای جنبش دادخواهی کشور بجا گذاشت.

زنده یاد کاوه کارمل بيش از پنجاه سال زندگی پربارش را در کسب آموزش علوم و رهايی انسان از قيد هرگونه اسارت مادی و معنوی و انجام خدمت بهتر به مردم و جامعه ميهن مان افغانستان سپری کرد. کاوه کارمل که ریشه‌هایش به اندیشه‌ها و آرمان‌های سترگ و مکتب بزرگ سیاسی ما کره خورده بود نه تنها منسوب به فامیل و خانواده‌ی خود، بلکه وابسته به تمام نهضت دادخواه و ترقی خواه افغانستان و کلیه مردمان وطن دوست کشور بود.

پایگاه سیاسی و اجتماعی رفیق کاوه کارمل، فرزند صدیق و باوفای راه انسانیت به‌مثابه نماد بارز خانواده بزرگ ما گسترش یافته بود و در قلب‌های هزاران دوست و همرزمش مسکن گزیده بود. کاوه کارمل به ارزش‌های والا و بزرگ جامعه و مردم ما ارج می گذاشت و با متانت و استواری در قطار قافله سالاران راه عدالت و دادخواهی قرار داشت.

زنده یاد کاوه کارمل، عالی‌ترین الگوی مبارزه، صداقت و وفاداری به امر والای اندیشه‌های دادخواهانه و خدمتگزار صدیق و راستین جامعه و میهن ما بود. مساعی و تلاش‌های پیگیر و ایثارگرانه ی او در ردیف رزم آوران دادخواه کشور، روشن و اظهر من‌الشمس است. او فرزند وفادار و سرسپرده‌ی مکتب سیاسی‌مان بود و با تمام عهد و پیمان سیاسی و با قامت بلند و افراشته درین گذرگاه با تمام عشق سوزان به پیش می‌رفت. شادروان کاوه کارمل، جوان باانرژی و برخوردار از دانش و اتوریته، فروتنی و مؤثریت لازم در امور محوله حزبی و اجتماعی در سطوح مختلف بود و جایگاه شایسته در میان رفقا، دوستان و اعضای حزب داشت.

 با تأسف و تأثر فراوان که او کوتاه زیست، اما پر بار زیست و در آسمان مبارزات سیاسی کشور چون ستاره درخشان تابید و جاودانه شد. مرگ نا به هنگام به زندگی اين هم‌رزم فرهیخته و پاک نهادمان پایان بخشید. زمان نشان داد که ابعاد این درد بزرگ بر پیکر جنبش چپ و عدالتخواه کشور ما نهایت سنگین و جبران ناپذیر است.

آری! یک سال است که رفیق کاوه کارمل مردی لبریز از سجایای عالی انسانی، با زیور دانش و آگاهی سیاسی - اجتماعی آراسته را از دست دادیم؛ لیکن رزم و پيکار مداوم وی در راه وحدت خانواده ح. د. خ. ا. و اتحاد همه نيروهای ملی و دموکراتيک دريک سنگر واحد برای نجات ميهن و مردم مان توأم با خاطره‌هایش همیشه با ما و همه فرزندان خانواده‌ی بزرگ جنبش انقلابی و مدافع زحمتکشان کشور، ماندگار خواهد بود.

 

روح شان شاد و خاطرات شان گرامی باد!

 

 

شعبه آموزش و رسانش شورای اروپایی ح.آ.ا.


یک سال از سفر جاویدانه رفیق زنده یاد کاوه کارمل چه شتابان گذشت

با گذشت یک سال از جاویدانگی رفیق کاوه کارمل فرد اگاه متواضع ومتعهد به انجام وظایف سیاسی واجتماعی تحت رهبری حزب آبادی افغانستان بود وبه خاطر وحدت و یکپارچگی حزب آبادی افغانستان و اتحاد وهمبستگی تمام نیروهای ترقی خواه کشور تلاش صادقانه وپیگیر نموده، رفیق زنده یاد کاوه کارمل متعهد به رهبری حزب وتصمیم جمعی بود مرحوم کاوه کارمل به خاطر وحدت حزب آبادی افغانستان و سایر نیروهای مترقی تلاش صادقانه وپیگیر می‌کرد وحدت خدشه ناپذیر آرمان بزرگش بود.

 رفیق زنده یاد کاوه کارمل فرزند اصیل وشجاع مکتب سیاسی ما، سپاهی وفادار به اندیشه های والا ودادخواهانه در میان رفقای از محبوبیت خاص بر خوردار بودند و بیشترین دوران زندگی پر بار شان را در راه دفاع از آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی وقف کردند.

با تاسف و تأثر فراوان که کوتاه زیستند اما پر بار زیستند و در آسمان مبارزات سیاسی کشور چون ستاره درخشان تابیدند و جاویدانه شدند. دوم اکتبر سال ٢٠٢٢ یک سال پیش از امروز رخ برنقاب سیاه خاک کشید وجهان را وداع گفت.

زنده یاد کاوه کارمل، عالیترین الگوی مبارزه، صداقت ووفاداری به امر والای اندیشه های دادخواهانه وخدمتگار صدیق وزحمتکش جامعه ومیهن ما بود.

مساعی وتلاشهای پیگیر و ایثارگرانه او در ردیف رزم آوران دادخواه کشور روشن واظهرالمنل شمس است.

او فرزند وفادار وسرسپرده مکتب سیاسی ما بود وبا تمام عهد و پیمان سیاسی وبا قامت بلند وافراشته درین گذرگاه با تمام عشق سوزان به پیش می‌رفت.

مانبود این مبارز راستین را ضایع بزرگ وجبران ناپذیر برای جنبش دادخواه افغانستان تلقی نموده و رفیق کاوه ارجمند شما آرام بخوابید، ما همه با هم همه خواسته های نا تمام و شریفانه تان را منجمله به خاطر ایستادگی تان در کنار اصول، اهداف و اساسات حزبی جهت حفظ و تداوم یکپارچه گی و وحدت حزب دنبال خواهیم کرد و علیه هر نوع کجروی ها ایستاده ایم.

مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خاطر این حادثه اندوه‌بار برای خانواده و همه بستگان و رفقا ابراز نموده برای زنده‌یاد کاوه کارمل عزیز فردوس برین و برای دوستان و رفقا صبر و شکیبایی آرزو می‌نماید.

یادش جاویدان باد

 

حزب آبادی افغانستان


داکتر حمید سیغانی مسوول ایالت هسن شورای کشوری آلمان حزب آبادی افغانستان

نیش تیز مرگ دیر یا زود به سراغ هریک از ما خواهد آمد.گاهی اوقات وداع با شخصیت های محبوب، دوستان و عزیزان طولانی و تلخ است و گاهی نیز حتا بدون خدا حافظی و در شرایط ایکه اصلاً انتظارش را نداریم به مرگ ایشان مواجه میشویم.

ما شاهد این هستیم و در آینده نیز خواهیم بود که زمان هر آن و هر لحظه فرمان مرگ شخصیت ها،عزیزان و دوستان ما را به اجرا گذاشته نا گزیریم بار سنگین غم و اندوه نبود و از دست دادن ایشانرا تحمل نماییم.ولی اینکه این فرمان برای  چگونه شخصیتی و چه زمانی تحقق میابد همه یکسان نیستند.

مرگ کاوه عزیز ما را که پنجه های بیرحم زمان در همین روز سال پار گلویش را ظالمانه فشرد

و تمام اندوخته های پاک و مقدس پنج دهه عمرش را با خودش راهی سفر بی برگشت نمود نمیتوان مرگ عادی دانست.

زندگی رفیق کاوه کارمل و اندیشه پاک و سترگش همه و همه در سعادت و خوشبختی انسان خلاصه میشد. قلبش برای انسان وطنش میتپید.آرمان، هدف و شعاراش آزادی انسان و نجاتش از بدبختی های ناشی از جامعه عقب افتاده وطنش بود وتا آخرین لحظات زندگی اش برای این آرمان بزرگ تلاش کرد و هیچگاهی خستگی را به خود راه نداد. صمیمیت،دوستی،صداقت و یکرنگی،حوصله مندی و بردباری از  جمله خصایل زندگی اش بود

خلاصه باید گفت :

کاوه عزیز  اندیشه و آرمان بزرگت زنده است و زنده خواهد ماند . آرام بخواب.

اندیشه ات پر ثمر نامت ماندگار زمان.

 

داکتر حمید سیغانی مسوول ایالت هسن شورای کشوری آلمان حزب آبادی افغانستان


پیام تسلیت برخی رفقا انگلستان حزب آبادی افغانستان

 یک سال از سفر جاویدانه رفیق زنده یاد کاوه کارمل عزیز چه شتابان گذشت

یک سال قبل ازامروز دوم اکتوبر رفیق کاوه جان

پرچمدار نستوه ومبارز صادق وفداکار جنبش دادخواه کشور، فرزند اصیل وشجاع مکتب سیاسی ما، سپاهی وفادار به اندیشه های والا ودادخواهانه نهضت ترقی‌خواه کشور عضو کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان رخ برنقاب سیاه خاک کشید وجهان را وداع گفت. کمبو دوجای خالی شان قابل لمس است.

زنده یاد کاوه جان، عالیترین الگوی مبارزه، صداقت ووفاداری به امر والای اندیشه های دادخواهانه وخدمتگار صدیق وزحمتکش جامعه ومیهن ما بود.

مساعی وتلاشهای پیگیر و ایثارگرانه او در ردیف خادمین صدیق رزم آوران دادخواه کشور روشن واظهرالمنل شمس است. او فرزند وفادار وسرسپرده مکتب سیاسی ما بود وبا تمام عهد و پیمان سیاسی وبا قامت بلند وافراشته درین گذرگاه با تمام عشق سوزان به پیش می‌رفت.

رفقا وهم رزمانش

نبود این مبارز راستین را ضایع بزرگ وجبران ناپذیر برای جنبش دادخواه افغانستان تلقی نموده برای خانواده گرامی ورفقای عزیز صبر وشکیبای مسئلت نموده وبرای آن رفته بهشت برین آرزو مینماید.

 

روانش آسود یادش ستوده باد.


پاییزی که حادثه ناګوار پار را بخاطر می آورد.

آری! یکسال از نبود یکی از بهترین فرزندان نهضت چپ کشور، رفیق جاودان یاد کاوه کارمل میګذرد.

شخصیتی که بخش اعظم حیات پر بارش را وقف آرمان های سترګ مردم و میهنش کرد .

سخن از انسان والایی به میان می آید که حب وطندوستی و خدمت به مردمش در رګ و خونش آمیخته شده بود.

او بعنوان پسر زنده یاد رفیق کارمل بزرګ راه پدر را که راه انسانیت و خدمت به زحمتکشان بود به پیش ګرفت و تا پای جان به آن وفادار ماند.

چه ناګوار است که طبیعت بیرحم همچو انسان ها را مجال برای ادامه رزم و پیکار به مردمش نمیدهد.

ارچند رفیق کاوه عزیز دیګر در کنار ما نیست اما آرمان ها، آرزو ها و راهش همیشه با ما و نسل های آینده

خواهد بود.

روانش شاد و کارنامه هایش ماندګار!

 

         خلیل یوسف

 

رییس شورای کشوری سویدن حزب آبادی افغانستان


صمد کارمند

یک سال از مرگ انسان فرهیخته سپری شد ولی غم و اندوه آن رفیق و دوست خوب آنچنان که بود،باقی می ماند!

کاوه جان را از دور های دور از دوران نوجوانی و جوانی می شناختم،هنوز برای تحصیلات عالی به ماسکو نرفته بود،گاهگاهی از سیاست و وضعیت جوانان کشور صحبت می کردیم،با وجودیکه پدرش زنده یاد ببرک کارمل در مقام رهبری حزب و حاکمیت قرار داشت اما همچون پدرش،کاوه انسان بدون تشریفات و رفیق خوب همه بود.

هر باریکه به ماسکو می رفتم از محبت و همدلی کاوه عزیز به بهره نمی ماندم

پس از تغییر ۱۹۹۲ وی به دانمارک رفت،مثل هزاران دیگر بی وطنی را تجربه کرد،اما متعهد به آرمان‌های ترقیخواهان و دادخواهان باقی ماند،در تمام دوره مهاجرت همگام و هم یار رفیقا و دوستان خود باقی ماند.

کاوه کارمل پلی بود برای وحدت و استحکام سیاسی و تشکیلاتی نیرو های مترقی و دموکرات،نقش وی در رهبری شورای اروپایی نهضت میهنی که بعد ها بنام حزب مردم و حزب آبادی تغییر نام داد برجسته بود،بخصوص در سه سال اخیر زنده گی اش برای اصولیت و فعالیت موثر شورای اروپایی حزب آبادی مدبراه کار و فعالیت کرد که نتایج مهم و ارزنده را با خود داشت.

کاوه سخنران مودب،انسان متعدل،چهره جذاب و شخصیت عالی سیاسی بود،همچنان وی یک رفیق و دوست خوب به همه بود

در فکر و اندیشه کاوه عزیز مثل پدر بزرگوار اش رفیق ببرک کارمل هیچ گونه تعصب قومی،زبانی و سمتی وجود نداشت،او برای مردم میهن اش سعادت،عدالت،دموکراسی و آزادی را می خواست و علیه هر گونه برترگرایی قرار داشت.

کاوه عزیز رفیق روز های تنهایی ام بود،تقریبأ هر دو روز با هم صحبت می کردیم و به تبادل نظر مفید و ضرور می پرداختم.

سه روز قبل از رفتن به بیمارستان با هم صحبت کردیم از خسته گی و نبود اوکسیجن کافی شکایت داشت اما آنقدر ها جدی  نمی گرفت تا اینکه از پا افتاد و زیر تجربه طبابت قرار گرفت.

او با تمام توان و شیمه علیه مرض ناخوانده مبارزه و ایستاده گی کرد، دو باره در لبانش خنده آمد و همه را امید وار برای زنده ماندن ساخت،اما افسوس و صد افسوس که یکسال قبل شکست خورد و در جمع جاویدانه ها پیوست.

کاوه رفت اما ما را در غم بزرگ قرار داد،مرگ وی جبران ناپذیر است!

آخرین سخن کاوه جان به یادم است که گفت:

“اگر متحد و همگام نشویم،نابود می شویم و شکست بزرگ را تحمل خواهیم کرد”

رفیقا و هم رزمان کاوه و همه ی نیرو های مترقی و دموکرات!

بیایید از گذشته و امروز درس بگیریم،فکر ایجاد و متحد شویم برای آزادی و عدالت و برای رهایی انسان درمند افغانستان از جهالت،بنیادگرایی و افراطگرایی.

یاد کاوه عزیز و یاد همه رفته گان راه آزادی،عدالت،ترقی،دموکراسی و انسانیت گرامی باد!

یکبار دگر برای محبوبه جان کارمل، خانواده کارمل بزرگ،همه دوستان و رفیقای کاوه عزیز صبر و شکیبایی آرزو دارم!

 

دوم اکتوبر ۲۰۲۳


زرغونه ولی:

با درد الهام یک سال از غروب  نا باور شهزاده فقیر مشرب افغانستلن القاب کشور دنمارک به زنده یاد کاوه کارمل گذشت

یکی از بهترین همرزمان وطنپرست و مردم دوست پسر ریس جمهور افغانستان زنده یاد رفیق  ببرک کارمل

چهره پر بار سیاسی

با اشک و درد یکی از بهترین همرزمان ما که دیگر آرامش را دور از دغدغه های  سیاسی برایش ترجیع داد

او دیگر در کنار ما نیست ، درس است برای بازماندکان همرزمش ارمان مقدس و پیکار مردمی ات را ارج گذاشته ادامه می دهیم

ارام بخواب رفیق 

 

روح ات شاد


نجیب الله پاشان

سال روز خموشی فرزند علم ، فرهنگ ، سیاست مرحوم مغفور کاوه کارمل  فرزند الگوی روشنفکران و ترقی خواهان افغانستان  گرامی باد .

افتخار بر آن است که این فرزند صدیق مانند پدر نه حس خود خواهی ، قدرت طلبی ، داشت و نه هم از آنها شهرک ها ، شرکت های بزرگ تجارتی در داخل و خارج کشور باقی ماند صرف چیزایکه از آنها باقی مانده قلم ، کتاب ، اندیشه مترقی .

روحش شاد خاطرش آرام بادا صبر جمیل آجر جزیل برگشت همه بسوی اوست.

با عرض حرمت و تسلیت

نجیب الله پاشان

 

موسس مجمع هماهنگی عدالت اجتماعی مردم افغانستان.


کاکا افشار:

یک سال از مرگ فرزند یگانه  شخصیت بی‌بدیل زنده یاد ببرک کارمل گذشت .

رهبرکه در دوران زعامتش  زیبایی های را به ارمغان آورد بود

که در آن دوران نه تعصب زبان بود نه تعصب قومیت بود نه تعصب ملیت بود .

در دوران زعامتش تعصب. تعبیض  وتنگ نظری ها  بکلی حل شده بود .

کاوه  فرزند یگانه شخصیت بود که  به وطنش عشق می ورزید

یار ویاور مستضعفان  طبقه کار گران  وتمام زحمتکشان بود

خدمت گزار مردمش بود   عبادت اش خدمت کردن به مردمش بود.  

کاوه فرزند یگانه رهبر بود  که  بزرگترین هدفش تامین عدالت برابری  برادری   همزیستی مسالمت آمیز  درجامعه بود

روحشان شاد یاد وخاطرات شان جاویدانه باد 

 

روح کاوه کارمل  شاد یادشان وخاطرات شان ماندگار باد.


ملک لکنوال:

دوم اکتوبر سال ۲۰۲۲ روز سیاه و غم انگیزی بود برای پرچمداران ، ترقیخواهان ، عدالت پسندان و نهضت چپ دموکراتیک در کشور عزیز مان افغانستان.

هنوز که هنوز است سیاه پوشیم و غمگین .

در این روز پر از درد و مصیبت ، بهترین رفیق ، دوست مهربان ، انسان شرافتمند ، حزبی نیکنام ، پرچمدار نستوه و ادامه دهنده راه مکتب کارمل بزرگ ، رفیق کاوه کارمل رخت سفر بست و جاودانه شد .

 

روانت آسوده رفیق جان و یادت ستوه باد کاوه جان عزیز .


یک سال از نبود انسان فرهیخته و دلسوز به مردم و وطنش گذشت. اما جای خالی او برای همیشه در جنبش داد خواهی باقی خواهد بود.

کاوه کارمل را که هنوز نو جوان بود و سنن از من جوانتر ، میشناختم و او را انسان مهربان و پرتلاش یافتم. در بدترین روز ها در پهلوی پدر قرار داشت و هیچگاه فخر فروشی بنام پسر رئیس جمهور نکرد. ساده زیست داشت و همیشه با لبخند در برابر ناملایمات زنده گی در مقابله بود. از دوری و جدایی رفقایش سخت رنج میبرد و تلاش میورزید تا در اتحاد ها و وحدتها نقش موثر داشته باشد.

بیاد دارم روزیکه زنده یاد رفیق ببرک کارمل فقید بعد از تبعید از مسکو عازم افغانستان بودند در داخل صالون VIP میدان هوایی با کاوه جان قدم میزدند ، مرا صدا زدند و گفتند، کاوه رفیق خوب تان است و دلش برای وطن و مردمش در تپش است و ارزو دارد در پهلوی رفقای خود با استواری و سربلندی به مبارزه خود ادامه دهد. او را حمایت کنید.

واقعن که چنین هم شد، کاوه با سخت کوشی تمام و بی باکانه در راه مبارزه بخاطر رنج های بیکران مردم خود تا سطح رهبری شورای اروپایی رسید و درین مدت کار های ارزنده به نفع جنبش و مردم خود انجام داد.

یکی از خصایل ناب کاوه کارمل فقید این بود که تا اخرین لحظات حیات خود راه پدر شادروان رفیق ببرک کارمل را ادامه داد و مانند پدر علیه تبعیض جنسیتی، ملیتی، زبانی و قومی قرار داشت و مبارزه کرد. و از برتری جویی سخت نفرت داشت.

بیاد دارم یکسال قبل از پیوستن اش با جاودانگان برایم تیلفون کرد و مثل همیشه با خنده و شوخی جویای احوال من شد و بعد از صحبتهای دوستانه گفت: رفیق عدل نشود که من نیز مانند پدر، کاکا و خواهرم سرطان بگیرم زیرا این مرض مهلک تقریبا در فامیل ما و در خون ما داخل شده است. من برایش گفتم تو هنوز برای مرگ و سرطان بسیار جوان هستی و نباید چنین به اندیشی. صحبت مرا قطع کرد و گفت، من خود را ناتوان احساس میکنم و خسته هستم. دوباره برایش گفتم، برو به داکتر مراجعه کو تا معاینات ات را تکمیل نمایند. اما وعده نداد. یکسال بعد متاسفانه همان شد که خودش پیش بینی کرده بود و به مرض بد سرطان دچار شد. برای زنده ماندن و بودن با خانواده و رفقایش سخت کوشید اما متاسفانه دیر شده بود و به جاودانگان پیوست.

نبودش را سخت احساس مینمایم زیرا او پلی بود برای همسویی و همدلی، پلی بود برای اشتی ها و وحدتها.

کاوه کارمل رفت ولی جایش برای همیش در بین مردم و رفقایش خالی خواهد بود.

کاوه کارمل گرچه سنن از من جوانتر بود اما من برایش و ارمانش سخت احترام داشتم.

یگانه راه برای ارامش روان کاوه جان اینست تا تمام رفقای ما طوریکه او ارزو داشت با هم متحد شوند و پرچم مبارزه را برای ازادی مردم از ستم وارده بلند نگاه دارند و به پیش بروند.

یکبار دیگر برای خانواده محترم شان، رفقا و دوستان کاوه جان کارمل فقید صبر و شکیبایی ارزو مینمایم ‌

یاد و خاطراتت جاودان باد کاوه عزیز.

تو در قلب همه ای رفقایت جا داری و فراموش نخواهی شد.

دکتر حیدر عدل

 

اکتوبر ۲۰۲۳


داکتر حبیب منگل

به مناسبت درگذشت شاد روان کاوه کارمل

یک سال از درگذشت رفیق عزیزشاد روان کاوه کارمل فرزند رهبر بزرگوار ما ؛ زنده یاد ببرک کارمل و فعال موثر؛ نهضت  ملی ؛ دموکراتیک ؛ ترقی خواهانه وداد خواهانه کشور سپری میشود  . زنده یاد کاوه کارمل  در آغاز نوجوانی با فراگیری اندیشه های والای ترقی خواهانه راه مبارزه سیاسی را برگزید وتا  اخیر حیات درین خط با قامت استوار؛ تعهد وپیمان خلل ناپذیرپرچم مبارزه را بر افراشته نگاه داشت ودر راستای ان تلاشها ومساعی خویش را در راه وحدت ،اتحاد و همبستگی نیروهای نهضت ترقی‌خواه افغانستان پی گرفت وبه یک چهره محبوب و صمیمی و شخصیت شکیبا ودارایی سجایای عالی مبدل شد.

بدین وسیله به مناسبت یک سالگی درگذشت شاد روان کاوه کارمل عزیز؛  به مادر گرامی و خانواده محترم  شان وهمه بستگان  زنده یاد ؛ تسلیت ابراز می نمایم و برای زنده یاد فردوس برین وبرای رفقا ودوستان شکیبایی آرزو می‌نماید.

 

یادش گرامی باد .