مردم بخون نشسته وما عید میکنیم

 جانها به لب رسیده وما عید میکنیم

 روزی دوصدجنازه طی خاک میشود

 غم  را بنام  عنعنه   تمجید   میکنیم

 واضح است که ذوقها فرق میکند ، جامعه با دید متفاوت بروز عید نگاه میکند ،دلهای برخاسته از غم وشادی عید را بشرایط نا متناسب تجربه میکنند ، مخصوصاً در عید قربان کسی میکشد وکسانی کشته میشوند . تفاوت غیر مقایسوی عید در کشور ما بادیگر جوامع اسلامی درین است که درتمام دنیا بروز عید قربان حیوان بقربانی گرفته میشود

 ولی در کشورما شوربختانه درشرایط جنگ تحمیلی انسان بجای حیوان قربانی میشود .

 در رابطه به این کشور بازیهای بزرگ ادامه دارد ،جنگهای خونین روز تاروز شدت یافته . منافع علیای وطن معامله و سرنوشت مردم به بازی گرفته میشود.

 روزی نیست که در اثر حملات خونین دشمنان افغانستان واجیران استخبارات نظامی خارجی و دسایس غلامان داخلی آنها صدها نفر بخاک وخون غلطانده نشود . علی الرغم موفقیتهای قوای مسلح قهرمان کشور ،  روزی نیست که جنازه خونین شهدای دفاع از خاک مقدس وطن بخاک سپرده نشود . روزی نیست که گلیم ماتم وغم در خانه های مردم هموار نباشد .

 دشمنان هستی وآرامش مردم درمراحل اول با از بین بردن منابع اقتصادی وبه آتش کشیدن مراکز علمی وفرهنگی وتخریب فابریکات وزیر ساختارهای اقتصادی کشور

 میلیونها نفر از مردم را بیکار فقیر وبد بخت ومیلیونها جوان را از حق تحصیل محروم ساختند و گروه بزرگ جاهل وبیسواد هردو سوی مرز را تجهیز ،تسلیح وتمویل نموده تا در وطن ما زیر نام دین اسلام ،اسلام را نسل کشی نمایند.
در چنین حال وهوا بحساب جدول زمانی روزی هم بنام عید آمیزه از تبریک وتسلیت انسان را در میان غم و شادی غافلگیر مسازد .

 حاجیا

 حاجیاحج میروی آنجا که بودحانه گِل

 بهرطواف رو آنجا که بودخانه ی دل

 شهرت ونام نما  یش چه  بیارد  بشما

 که وطن گشته  گروگان  گروه جاهل

 خلق  قربانی  هروزه  جنگست ترور

 قلبها خون شده از وحشت  نسل  قاتل

 فقر جانکاه ، بتر از جنگ نماید بیداد

 مردم ازفقرمرض گشته بمردن  مایل

 زنده گی همچوسرابیست دردشت تموز

 تشنگان عاشق مرگ اند  بدشت حایل

 کشتی  خلق  چنان  رفته  بگرداب بلا

 که  ا مید و اثری نیست ز خط  ساحل

 خلق مشغول عزا داری و حاجی بسفر

 تا   زبازار  تظا هر بستا ند حاصل

 مردم  از شدت  کمبود سواد  دانش

 در بلا مانده گروگان واسیر و غافل

 قشر آزاده ی ما نیز براه خم و پیچ

 لنگ لنگان قدم مورچه روان راحل

 ما بجنگ خودی ماولی غافل ازآنک

 روز تا روز بلا ها  بسری ما  نازل

 لیک این بازی خصمانه نماند تا دیر

 بار کج تا ابد هرگز نرسد  بر منزل

 مقصد اینستکه روشنگرحاجی عوام

 بهم  آیند  که  گردند  به هدفها  نایل

 از منافع  خودی خود  بدر آیند همه

 بر منافع همگانی شوند  حرمت قایل

 تا همه متحد  همسو و همراه  نشوند

 نیست راه دگری حل نشوداین مشکل

 خیز  ای همو طنم  بهر نجات  میهن

 که وطن گشته نیازمند به صلح عاجل

 رسد آنروزکه  حق جایش  تقرر گیرد

 دارم  امید ز پیروزی   حق بر  باطل

 دل بدست آر تظاهر  منما  ای  حاجی

بهترین حج همانست که بدست آری دل