امروز شنبه خونین و روزی است که کابل جان، این شهر شریف و به عزا نشسته بار دیگربه خون رنگین و داعشیان یزیدی، کربلا را بر مردم در چند صد متری منار «علم و جهل» تحمیل نمودند، تا بربریت، جهالت و وحشت ظلمانی و دشمنی شان را با حقوق شهروندی، دیموکراسی و حیات مدنی، نمایش بدهند. اظهرمن الشمس است که زمینه ساز تحقق این جنایت هولناک ضد بشری دولت ضعیف، تاجران قوم و چند فتنه جو، مفتن میباشند.

براساس احساس و عاطفه افغانی (بدون مکث برین نکته که دیدگاه من بر «جنبش روشنایی» به خاطر حضور تاجران و مافیایی قومی و چند فتنه جوکه با موج سواری دستاورد مدنی قوم پیشتاز و شریف هزاره را گروگان گرفته اند، انتقادی بوده است) درین روز ماتم و درین غم بزرگ افغانستان، میخواهم بگویم که، من عزادار و از اعماق قلب سوگوار هستم و شرمسارم که درین روز مصیبت نمی‌توانم به هموطن مستمند خود، خون اعطا نمایم. خون هر هموطن عزیز و آه و ضجه هر مادر بالاتر از شرف مافیایی قومی، دولتی و چند فتنه جومیباشد.

امروز چنان خونین، ننگین و سیاه است که حتی طالبان از گرفتن امتیاز این جنایت، «دوری» نمودند.

عمق و پهنای حادثه خونین امروز بسیار پیچیده و مرموز است که باید به مثابه کسانی که چهل سال است تاریخ کشور ما با خون رقم می‌خورد، در عقب نام «داعش» دستان مخوف نگهداری افغانستان در بحران و سقوط آن را تشخیص نماییم، بالاتر از آی اس آی و پاسداران ایران و تا سعودی و سازماندهندگان آشوب از افغانستان و تا عراق، سوریه و فلسطین باید سر نخ را جستجو نمود. ماجراجوی ها و این کشتار و دهشت باعث می‌گردد تا افغانستان به شاهراه ترقی گذار نه نماید و گویا استعداد ساختن دولت ملی و استقرار حاکمیت قانون، دیموکراسی و حقوق شهروندی را ندارد و حساب و کتاب خود را به شیوه دهه هفتاد و با دریدن همدیگر «تصفیه» و «لاجرم» باید در قیمومیت ایران و پاکستان قرار داده شود و در کوهپایه های آن شرارت پیشه گان جهان و انواع مافیا ها مستقر و به مرکز دایمی سوق الجیش عساکر اجنبی مبدل گردند.

در مقابله با این پلان‌های شیطانی و به خاطر کاهش کشتار و بربادی و ختم تراژیدی خونبار وطن، باید به تفکر فراقومی، فرامذهبی، فرا حزبی و تنظیمی، با اندیشه کلان افغانستان شمول «مار های آستین» را مشخص و به دور از تاجران قوم و دین، راه وفاق ملی و استحکام وحدت ملی را پیشه نماییم و در غیرآن شکستاندن جدا، جدا برای دشمن سهل‌تر می‌باشد. به قول پژواک فقید:

تا جدا هستیم انگشتان افگاریم ما

مشت اگر باشیم از آن دندان‌ها خواهد شکست

روح شهدا شاد و شفای عاجل برای مجروحین. با حرمت