اشتراک دها هزارهموطن ما در اعتراض عظیم مدنی و ملی شهر کابل (قلب پرتپش افغانستان) که خوشبختانه در ولایات مختلف استقبال ومورد پشتیبانی قرار گرفت و به همت جوانان جسورودریک ترکیب فراقومی وملی سازماندهی گردیده بودو اکثریت اشتراک کننده گان آن زنان، دختران وجوانان بودند، بمثابه حماسه عدالت خواهی، خواست اکثریت مردم به عزا نشسته یی ما را منعکس و پیامی را به گوش جهانیان رسانید که میتوان آنرا چنین فشرده بیان کرد:

ــــ مردم افغانستان که طولانی ترین جنگ تاریخ بر آنان تحمیل گردیده، با تقبل تمام مصایب ومشکلات و قتل وکشتارفرزندان خود، کماکان شکست نا پذیر وتسلیم نا پذیراند و افغانستان بمثابه قلب پرتپش آسیا برای همیشه پایدار و تجزیه نا پذیرباقی میماند.

ــــ مردم در برابر خشونت، بربریت، جهالت و مرگ انسانیت خاموش نمی مانند و صدایی نفرت و انزجار شانرا بگوش جهانیان میرسانند.

ــــ مردم خشونت اعم از طالب، داعش وشرارت پیشه گان عرب و تفنگبدستان فرا قانون بی بند و بار را نمیخواهند.

ــــ مردم جنایات هولناک ونفرت انگیزسنگسار، جینوساید وتعرض به حیثیت وناموس شانرا نمی پذیرند و در برابر عاملین جنایتکار آن مقاومت مینمایند.

ــــ مردم (چنانچه با اشتراک در دودورانتخابات واضع ساختند) دولت پاسخگوومسوول میخواهند که حاکمیت قانون را ملاک عمل قرارداده وبرقوای مسلح ملی وغیرتنظیمی (که از جان، مال وناموس مردم حراست نماید) متکی باشد.

ــــ مردم همزمان با نفیه طالب وداعش، تاجران دین، تیکه داران «جهاد» و جلابان قوم و قوم فروشان راعامل سیه روزی وتداوم دولت فساد میدانند.

ــــ مردم با درک از دسایس و توطه دشمنان بخاطرنفاق وشقاق در میان اقوام با هم برادر وبرابرافغانستان، با چنگ زدن بوحدت ملی (که بقول شاه امان اله این برجسته ترین چهره نوگرایی تاریخ ما، موجودیت افغانستان در گرو آن است) تعرض براین هفت هموطن هزاره یی مارا تعرض بر تمام افغانان و انسان وانسانیت دانسته و جوانان از تمام اقوام بمثابه شهروندان آزاد و آگاه بحقوق شان در تظاهرات اشتراک و حمل تابوت های گلگون کفن توسط زنان و هموطنان عزیز هندو باور وسک ما بهترین ممثل وحدت و همبستگی ملی پنداشته میشود.

بدینرو: استادان ودانشمندان جوان ستاد سازماندهی این رستاخیزعظیم مدنی و ملی باید با دقت و هوشیاری فراوان مواظب باشند تا:

 

آشوب طلبان دستاورد عظیم این حماسه تاریخ ساز را به ماجراجویی نکشانند و با طرح شعار های قبل از وقت و غیر عملی آب به آسیاب خفاشان درکمین نشیته که با عطش و جنون قدرت مصروف جرگه بازی میباشند، نریزند و ثمره یی زحمات شانرا تیکه داران قوم نربایند.

باید بسیار مواظب بود تا حلقات مربوط به آی اس آی و سپاه پاسداران ایران و مهره های مرموز انگلیس و امریکا با تشنج سازی های غیر ضروری راه را به پلانهای لبیا ساختن و ... افغانستان هموار ننمایند.

 

اظهر من الشمس است که:

افغانان آزاده کــــه با تحمل بزرگترین آزمومون های تاریخ به همت جوانان نواندیش، سنت شکن، بت شکن وتابوشکن وبا قبول قطع انگشتان وخطر جان شان فقط وفقط بخاطرنفیه طالب و جهالت و دستیابی به صلح و ثبات در دو دور انتخابات شرکت نمودند، با رستاخیز عظیم مدنی و ملی و با حی ا الفلاح پدران معنوی شان (در صد سال قبل و جنبش های مشروطیت) با عدالت خواهی و اعتراض مدنی و قانونی صدایی مردم به عزا نشسته افغان را بگوش جهانیان میرسانند و از حقوق شان دفاع مینمایند.