پنجاه و چهارمین سالروز تأسیس جریان دموکراتیک خلق افغانستان را در حالی گرامی داریم که کشور اشغال‌شده ما از برکت حکومت دست‌نشانده و عوام‌فریب وحدت ملی دامن‌گیر جنگ و خونریزی، ترور و اختناق، فساد و اختلاس، گرسنه‌گی و برهنه‌گی، بیماری و بی‌سوادی، ظلم و ستمگری گسترده و محرومیت از صلح و آرامش است. هفده سال اشغال کشور، سال‌های اوج فریادهای مردم از ستم‌های گوناگون ستمگران و جنگ‌سالاران و تروریستان وابسته به کشورهای اشغالگر، سال‌های معامله‌ها با تروریست‌ها، شکست قوت‌های دولتی، عقب‌نشینی‌ها، سال‌های توطیه‌ها و سقوط ولایات، ولسوالی ها و قریه‌ها به دست طالبان و سال‌های ظهور و گسترش داعش بود.

 در چنین اوضاع و احوال که رژیم زاییده شده از تقلب و پارلمان جنگ‌سالاران، ارتجاع و گماشته‌گان اجنبی به کار بی‌ثمر خود به‌صورت غیرقانونی ادامه می‌دهند، بحران جنگ با قوت بیشتر آن گسترده‌تر شده است، عقب‌گردها و معاملات غیراصولی که سبب شکست‌های رژیم دست‌نشانده است نمایانگر کارآیی مانورهای طالبان و داعش و ضعف فعالیت‌های جنگی و مهارت مسلکی و رزمی به‌اصطلاح قوت‌های مسلح ملی کشور در اثر گزینش کادرهای غیرمسلکی وابسته به‌جانب مقابل و سازمان‌های استخباراتی کشورهای خارجی است. رژیم خلاف منافع ملی و خواست‌های برحق مردم در برابر توافق ننگین و ظالمانه با جنایتکاران زانو می‌زند و کشورهای اشغالگر در همکاری و همسویی رژیم ارگ تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه جنایتکاران رفع می‌نمایند. همچنان در چنین فضای که مردم کشور ما غرق در بحران فراگیر اقتصادی و اجتماعی‌اند، فساد با ابعاد وسیع آن بیداد می‌کند، صعود نرخ‌ها، بیکاری، سیل گدایان و معتادان مواد مخدر در کنار مظالم باندهای مافیایی و زورمندان حلقه زنده‌گی را برای هموطنان ما تنگ‌تر و تنگ‌تر ساخته است و همین‌طور در اوضاع و احوالی که اختلافات بین مراکز قدرت و رژیم منفور به اوج خود رسیده، رقابت‌های تنظیمی، خود خواهی و خودمحوری، تمایلات سمتی، منطقوی، قومی و زبانی و تعصب جاگزین احساس وابسته‌گی به پیوندها و ارزش‌های مشترک فرا قومی گردیده است، موجودیت یک حزب ولو کوچک ولی جسور و دادخواه را ضروری ساخته است.

 بلی، منظور از ضرورت چنین حزبی است که مانند جریان دموکراتیک خلق بتواند در شرایط موجود با جسارت و هشیاری تمام در برابر رژیم دست‌نشاندۀ تحمیلی، ارتجاع مسلط در جامعه ما ایستاده‌گی نماید و مردم زحمتکش، ترقی خواهان، روشن‌فکران و دیگر قشرها و عناصر ملی، دموکراتیک را در یک روند مبارزۀ دادخواهانه علیه اشغال کشور و دست نشانده‌گان‌شان، علیه ارتجاع، فساد، زورگویی و ده‌ها مظالم دیگر با در نظر داشت دشواری‌ها و پر خم و پیچ حاضر بسیج سازد.

 بلی در شرایط کنونی کشور ما به حزبی ضرورت دارد که چون جریان دموکراتیک خلق در پیوند گسست ناپذیر با مردم باشد، در میان مردم زندگی کند، آشنایی با روحیه مردم فرا گرفته باشد، مردم را درک بتواند، شیوه‌های نزدیکی با مردم را ماهرانه جستجو کند و جهت به دست آوردن اعتماد مطمئن مردم پیگیرانه مبارزه نماید. چنین حزبی زمانی با شاخصه‌های بالا تبارز کرده می‌تواند که بدون تعلل با انتخاب درست اشکال مبارزه و مشی سیاسی‌یی که شرایط موجود کشور آن را مطالبه می‌نماید با استفاده از فرصت‌ها و امکانات موجود برای احیا، تقویت و شور و شوق مبارزه آزادی‌خواهانه و دادخواه پیروزمندانه عمل نماید و از اقدامات ماجراجویانه و معامله گری‌های غیراصولی با در نظر گرفتن تناسب درست و منطقی اشکال مختلف مبارزه بپرهیزد و زمان و مکان تعرض و عقب‌نشینی، نرمش و قاطعیت، مصالحه اصولی و سرسختی، جسارت و احتیاط را در فعالیت‌های جاری حزب تشخیص داده بتوانند. چنین حزبی باید بتواند در شرایط موجود کشور که در تحت اشغال، تعرض و مداخله در امور داخلی و حاکمیت ملی و ده‌ها مظالم اجتماعی قرار دارد روشنفکران و جوانان این کشور را با برگزاری و سازمان‌دهی اعتصابات، تظاهرت، مارش‌ها و اعتراضات به پشتیبانی از جنبش دادخواهانه و وطن‌پرستانه بکشاند، همان‌طوری که جریان دموکراتیک خلق افغانستان تنها در سال ۱۳۴۷ با به راه اندازی بیش از ۶۸ مظاهر، اعتصاب و مارش‌های عظیم کارگری و جنبش روشنگری و محصلی نایل گردیده بود.