حقیقت ، علی رستمی: گلبدین حکمتیار "سیاه " بود و سفید شد!

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در کشتار و جنگ‌های داخلی افغانستان در طول چهار دهه و اندی، که از جانب کشورهای بزرگ جهانی و منطقه سازمان‌دهی و پشتیبانی می‌شد، در دو مرحله سهم فعال در کشتار و ویرانی و بی‌ثباتی کشور، نقش همه جانبه داشته است. مرحله اول بعد از کودتای محمد داوود در 26 سرطان 1352، و به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان در هفت ثور 1357 خورشیدی، و در مرحله دوم بعد از رسیدن قدرت تنظیم‌های جهادی در هشت ثور 1371 خورشیدی، بر شالودهء اختلاف در تقسیم و کسب قدرت با سایر تنظیم‌های جهادی در شهر کابل جنگ های خونین را اغاز کرد، که به اثر ان دومیلیون انسان آواره و 60 هزار باشندگان کابل به قتل رسیده وشهرکابل ویران وبه خاکروبه تبدیل شد. بعد از شکست فاحش و ختم جنگ بعد از سقوط دولت مجاهدین، وبه قدرت رسیدن طالبان وسپس سقوط طالبان با مداخله نظامیان امریکا، وحضور عساکر 48 کشور جهان بعد از حادثه خونین 21 دسمبر 2001 در مرکز تجارتی جهان در نیویارک برای دستگیری اسامه بن الادن، وایجاد حکومت پوشالی دودوره یی حامد کرزی؛ گلبدین حکمت یار از صحنه سیاسی کناررفت ومفقودالاثرکردید؛ سازمان ملل متحد گلبدین را نسبت مرتکب جنایت جنگی درلست سیاه ناقضین حقوق بشرشامل نمود. ازان بعد گلبدین مخفی شده صدایش گاه ازایران وگاه از عربستان وپاکستان وسایر مناطق دیگری، در رادیوها وتلویزیونها از طریق شبکه های مجازی وغیر مجازی شنیده می‌شد. عده یی اعضای این حزب، درصفوف القاعد ه وطالب فعالیتهای مسلحانه درافغانسستان داشتند وفعلأ هم دارند. دراین اواخر وضع نظامی وسیاسی افغانستان نسبت فعالیتهای تخریبکارانه داعش، القاعده وطالبان وخیم تر و تشدید یافت، که حوادث خونین را درکشور بوجود اورده وصلح از افغانستان رخت بست و به بن بست مواجه شده وهرروز هزاران تن از سربازن وافسران و افراد غیر نظامی وبی گناه کشور نسبت حمله های انتحاری درنقاط مختلف کشورازبین رفته وازدیاد یافته است. ولسوالیها وولایت کشور ازدست دولت سقوط نموده وزیر سلطه تروریستهای بین المللی طالب و داعش قرار میکرد. نظربه احصائیه سازمانهای جهانی حقوق بشر تقریبأ 55 فیصد اداره کشور بدست انها میباشد. کشور های امریکا وانگلیس برای تحقق اهداف خویش بالای رهبران حکومت ملی موفق شدند، که توسط اجنتهای خویش در درون دولت اختلافات جناحی وگروهی را بر بنیاد تنظیمی، زبانی وقومی را براصل "ضعیف کن وحکومت کن، وتفرقه به انداز حکومت کن " تشدیدببخشد. از سوی دیگربازی جدید همسایه گان افغانستان ازجمله روسیه، چین، ایران وپاکستان با استفاده از نیروی طالبان برای سرکوب وجلوگیری داعش وسایر تروریستها وباندهای تخریبکار درسرحدات و ساحه نفوذ خویش وهمچنان به چالش کشیدن اهداف استراتیژیکی امریکا باهم متحد شدند. بادرنظرداشت نکات متذکره دولت افغانستان با توصیه دولتهای غربی درراس امریکا برای تحکیم پایه اجتماعی دولت براساس مشی مصالحه وتقویه روندصلح با مخالفین دولت، تماس خودرا باگلبدین حکمتیار ازطریق اعضای حزب اسلامی که دربدنه دولت درسکانهای مختلفی فعالیت داشتند، تامین نمود. بعد از انکه گلبدین نظر به فرمان باداران غربی وپاکستانی خود حاضر به مذاکره و شرط وشروطش قبول گردید نامش از لست تروریستهای بین المللی کشیده شده وتمام دارای هایش ازاد گردید؛ و بتاریخ اول میزان 1395 خورشیدی قرارداد صلح را غیر مستقیم از طریق تلویزیون با دولت افغانستان به امضا رسانید. درحالیکه حکمتیار همیشه میگفت که تا یک فرد نظامی خارجی درافغانستان موجود باشد، من سلاح خودرا به زمین نه گذاشته وبا هیچ دولت دست نشانده وتمایل به کشورهای جهانی را نمی پذیرم؛ در حالیکه بعد از امدن وموجودیتش در افغانستان، امریکا اعلام نمود که 10 هزار سرباز دیگری به افغانستان گسیل می کردد.

  این امر ناشی از تغییررویکرد و سیاستهای ژیو پلتیکی امریکادر منطقه وشرق میانه و مهار کردن فعالیت سایر گروهای تنظیمی بویژه ایتلاف سمت شمال و جلوگیری رشد سیاستهای روسیه، چین وایران در منطقه، صورت گرفته است. گلبدین حکمتیار به افغانستان از راه های نامعلوم ومشکوک اولأ درولایت لغمان وبعدأ به کابل بتاریخ 4 می 2017 با لشکری از افراد مسلح داخل شهر کابل شد، که ازطرف عدهء ازمردم ورهبران دولتی وجهادی درارگ کابل پذیرایی واستقبال گردید. دردمندانه، گلبدین حکمت یار بر علاوهء اعمال دهشت افکننانه ضدانسانی خود پیروز مندانه به صفت یک رهبر باصلاحیت وارد شهر کابل گردید! محفلی که درارگ سازمان‌دهی شده بود رهبران دولتی وشخص حکمتیار صحبت نموده که هر کدام غیر مستقیم صحبت های یگدیگر را نفی میکردند. از قراین چنین بر میآید که فعلأ درافغانستان "مثلث شیطانی " دروجود اشرف غنی، حامد کرزی وگلبدین درحال شکل گیری میباشد. هرکدام برای کسب ساحه نفوذ بیشتردرمیان مردم مولفهای ضدونقیض را علیه خواستهای یکدیگر پیش کش مینمایند. یکی از گزینه های که گلبدین یکبارکی به مانند سمارق سرزد! عبارت از مخاضمت های احزاب تنظیمی و اقوام سمت شمال درمیان هم وخصومت سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور با اشرف غنی، شرایط برای گلبدین مهیا گردید، تا از نیروی ان دولت افغانستان وجهان غرب علیه اتحاد منطقوی بوجود امده میان روسیه ایران، چین وپاکستان بربنیاد خصومتهای قبلی که گلبدین با روسیه دارد، و درضمن برای تقویه ساحه نفوذی دولت اشرف غنی وهمکاری درانتخابات بعدی ازان استفاده نمایند. همچنان کشورهای غربی بهتر میتوانند که به مثابه اخرین موره ابزاری ازگلبدین علیه روسیه که گلبدین ازان خاطره یی ناخوشی در رابطه به جنگهای کابل و گرفتن قدرت از نزدش بعد از سقوط جمهوری دموکراتک افغانستان که شهرکابل توسط افرادش تقریبأ تسلیم کردیده بود، دوباره توسط نیروهای ایتلاف سمت شمال از کابل بیرون وبه شکست مواجه شد، در دل نهفته دارد. همچنان سفر هیأ ت جمعیت اسلامی به رهبری مرحوم استاد ربانی برای کسب قدرت وپشتبانی روسیه از انها، گلبدین از این رویکردها ناراض وهیچ نوع تماس مستقیم ویا غیر مستقیم در این مدت با کشور روسیه نداشته است. گمان میرود، تا با استفاده از وضع موجود، یکجا بانیروهای امریکایی چالشهای را زیر نام تشکیل " کنفدراسیون اسلامی " با پاکستان و احزاب تروریستی اسیای میا نه برای بی‌ثباتی وضعت سیاسی در کشورها اسیای میانه بوجود اورد! برعلاوه با امدن گلبدین یک بار دیگر تاریخ شوم فعالیتهای اخوانیزیم درافغانستان زیر عنوان "اسلام سیاسی " با اندیشه های کهنهء ضد دموکراسی وسکولاریزم، اگر جلوش گرفته نشود، تکرارونفس تازه خواهدگرفت! چنانچه درصحبتهای گلبدین درجمع ازمردم دراستدیوم کابل نماینگر تقویه ایده های شوینزم قومی ومذهبی محسوس هست؛ این تکتیک ابزاری سیاست مخرب وخطرناکی است، که افغانستان را بسوی بنیادگرایی دینی سوق میدهد. درضمن درصحبتهای خویش واضحأ علیه حکومت وحدت ملی وقانون اساسی کشور سخن گفت وانرا غیر مشروع تلقی کردواظهارداشت که باید این قانون تغییر نماید.

 به این رو، ضرورت پنداشته میشود که همه نیروهای دموکرات ملی ومترقی، صرف نظر از اندیشه های ایدیالوژیکی به دور جبهه واحد روشنفکرانه بسیج، وهمبستگی خویشرا درمقابل اهداف شوم تحجرگرانه ان مقاومت ومبارزه پیگیر نمایند. همه نخبه گان ملی مذهبی و علمی دست به دست بدهند ودراین همنوای یکی شوند وبه غیران مرگ سیاسی همه نخبه گان علمی سیاسی در پیش رو خواهد بود!

 امروز افغانستان درمیان بازی های خطرناک قدرتهای منطقوی وداخلی به شمول اشرف غنی، حامد کرزی و گلبدین حکمتیار با " کتلیستی پاکستان " قرار گرفته است که چه گونه حوادث رقم میخورد، تاریخ سخن خواهدگفت! امدن غیر مترقبه نوید مختار رئیس اطلاعاتی دستگاهی پاکستان آی.اس.آِی، همزمان با حضور گلبدین به لغمان شک وتردیدهای را بوجود اورده که مبادا نفوذ پاکستانیها درافغانستان بازهم مانند حاکمیت طالبان تشدید یابد، ورهبران بازیچه دست انها کردد!

 علی رستمی 7 می 2017 کشور المان.