سفیر عربستان سعودی جاسم محمد الخالدی به 14 سرطان 1399 خورشیدی درمقر سنا با فضل هادی رییس سنا ملاقات نموده دراین ملاقات ازجانب سفیر عربستان وعده کمکها به نهاد های وزارت صحت عامه افغانستان و اعمار دانشگاه علوم اسلامی را در ننگرهار وکابل که به تعداد 100 مدرسه میشود، داده است.

 اعلام این خبر واکنش گسترده یی درشبکه های اجتماعی ورسانه های کشور در پی داشته است.

  ازانجایکه معلوم است دولت عربستان سعودی خودرا به مثابه کشوریکه بانی دین اسلام درجهان میباشد، میداند. می خواهد تا ازشیوه های مختلفی درجهان سوم در کشورهای نادار اسلامی نفوذ خویشرا تقویه وگسترش دهد. کشورعربستان بعداز شکل گیری دولت سعودیها به مثابه پیروی واقعیی شرعیت غرای محمدی براساس اسلاف خویش درصدراسلام درجهان میداند. به این رو درجهت تبلیغ وترویج اندیشه های تندروانه اسلامی مطابق نص قران وحدیث مکاتب اسلامی وپرورش نیروهای تروریستی را در کشورهای منطقه بالخصوص در پاکستان، اسیای میانه وچین ایجادکرده است که ازلحاظ مالی ومعنوی کمکهای بی دریغ میشوند. مردم افغانستان طی چهاردهه جنگ نقش عربستان سعودی را درجهت پشتبانی وتمویل مالی ومعنوی چه در دوران جنگ سرد به مجاهدین وچه بعدازان به گروه های تروریستی طالب، داعش وجبهه النصر وسایرگروهگها دهشت افکن باپوست وگوشت خویش درک نموده اند. رویکردها وعمل ضد دینی وانسانی تروریستی انها به تمام باشندگان کشور ما به مانند افتاب هویدا میباشد.

 تشکیل حکومت آل سعود بر شالوده یی اموزه های انحرافی وخلاف مذهب حنفی بوسیله محمد بن عبدالوهاب فرقه "ضاله وهابیت" نهاده شد وبه مذهب رسمی مردم عربستان تبدیل شد.

 این حکومت اولین بار درپی ایجاد پیمان سیاسی دینی میان محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود آل سعود که بنیان گذار نخستین حکومت آ ل سعودبود، ایجادشده است.

 این پیمان تا زمان تأسیس حکومت فعلی درسال 1932 به دست عبدالعزیز آل سعود ادامه یافت ونام فرقه خودرا بر کشور عربستان " پادشاهی عربستان سعودی (المملکه العربیه السعودی)"به اختصار "السعودیه"خوانده میشود، قرارداده است.

 آل سعود درنخستین روزهای که حکومت محدود خودرا درعربستان نهاد گذاشت، تکیه بر عملکردها واقدامهای تروریستی به زورر شمشیر وخشونت به ریاست محمد بن سعود همزمان با گسترش افکاری جاهلی محمد بن عبدالوهاب طی سالهای 1139 تا 1229 هجری قمری درشبه جزیره عربستان با پشتبانی وحمایت استعمارگران غربی مانند انگلیس، سلطه خودرا تأمین کرده که دراین روند مرتکب کشتارهاوعملکردهای خشنوت امیزی هولناک شد ه اند. نقش استتعماری انگلیس در تشکیل حکومت آل سعود برجسته واساسی میباشد.

 محمد بن عبدالوهاب درسال 115 هجری قمری برابر با 1703 ترسایی درشهر الغیبه شبه جزیره عربستان چشم به جهان کشود. وی درجوانی بعداز فراگرفتن فقه حنبلی نزد پدرش ضد اداب ورسوم که انرا مشرک وجاهل می خواند قرار میگرفت. وبرای اشنایی بیشتر مذاهب درشام وعراق سفر کرد واعمال انها را تکفیری نموده وبه تمسخر میگرفت.

 در کتاب بازی شیطانی نوشته شده است:" زمانی که محمد بن عبدالوهاب دربصره سرگرم تحصیل بود «مستر همفر» جاسوس معروف انگلیسی در پوشش محصل وارد مکتب یی که بن عبدالوهاب درس می خواند، شد. وی ماموریت داشت فرد مناسبی را برای افکار وعقاید ضد دینی حنفی برای رسیدن به اهداف استعماری انگلیس بیابد. همفر با اشنایی با محمد بن عبدالوهاب متوجه شد وی برخلاف دیگران عقاید خاصی دارد. به مرور زمان باوی نزدیگ شده تا جایی که ضمن متزلزل کردن اعتقادات عبالوهاب نسبت به مسایلی همچون شراب خمر ومتعه و... اورا به مسایل جنسی الوده کند."

 کشور سعودیها که توسط انگلیسها ایجاد کردید، به پایگاهی بزرگ ارتجاعی مذهبی تبارز کرد، سپس برای ایالات متحده وانگلستان غرض جاه طلبی درجهان لنگرگاهی برایشان شد. وهابی های عربستان سعودی با کمک انگلیسها بود که نظریه اسلام سیاسی راطرح کردند که بعدها توسط سیدجمال الدین اسدابادی (افغانی) ومحمد عبدو برای نخستین بار حزب بنیاد گرای اسلامی را درکانال سوئز درشهر اسماعیلیه تأسیس کردند. به تعقیب ان درسال 1928 درمصر شاکرد جوان به نام حسن ال بنا اخوان المسلمین را به کمک ومشوره وتوجه کمپا نی انگلیسی درکانال سویز بنیاد شد که سپس چهره خاورمیانه را تغیر داد. توسط انها شخصیتهابرجسته ملی کشورهای عربی ازجمله جمال عبدالناصر ریس جمهمور مصر ترور گردید. از این حزب بودکه به عنوان چماق ضد کشورهای مترقی دموکرات وسکولار وجنبشهای ازادیخواهانه کارگری وجنبش صلح وسوسیالیزم درجهان استفاده می کردید.

 چنانچه درکتاب بازی شیطانی امده است:" با طلوع خاندان ابن سعود درعربستان، ستاره امیر تازه ای پدید امده است. پس ازسقوط امپراتوری وتبدیل دولت ترکیه به حاکمیتی غیر مذهبی، دولت ابن سعود بزرگ ترین قدرت اسلامی در دنیای امروز است وتنها دولتی است که یاور اهل سنت خواهد بود و به انکار بدعت های زیانبخش وعقاید ضد مذهبی حواهد پرداخت."

 دقیق است که حکومت آل سعود یارومدت کار کشورهای غربی در نزدیکی با اسرائیل صهیونیست برضد کشورهای عربی خاورمیانه برعلاوه تجاوز وغضب سرزمینهای فلسطینها و اواره شدن انها توسط اسرائیل به مثابه ژاندارم منطقه تبدیل شده است.

  براین رو ترس ان وجود دارد که با این بازیهای شیطانی حکومت آل سعود سرزمین افغانستان را به اردوگاهی زاد وتکثیر نیروهای تروریزم تکفیری تبدیل نماید واز اینجا به سایر کشورهای هم سایه وجهان انتقال دهد. اگر دولت سعودیها مایل کمک به مردم افغانستان می باشند؛ چرا برای رفع مایحتاج ونیازهای اولیه مردم افغانستان پلانهای اقتصادی را مدنظر نمی گیرد تا وسیله رشد اقتصاد وازبین بردن فقر وگرسنگی شود. به گفته روسها" عقل از شکم میگذرد" هیچ طفلی درجهان نمی تواند بدون نان وسرپنها ولباس به فکرو روحیه ارام به اموزش ادامه دهد. درافغانستان فراوان مدرسه وجود دارد که درسهای اسلامی در نصاب شان شامل بوده که ضرورت به مکاتب جداگانه اسلامی نیست. بجای ان میتوانستند، بنیادهای اقتصادی و موسسات تولیدی، معادن وراه سازی را کمک مالی نمایند تااز اینطریق اشتغال برای نسل جوان وسایرمردم بوجود اید.

 همچنان ما درهمسایه گی خود پاکستان را داریم که همین لحظه هزاران مکتب مذهبی دران وجود داشته که سالانه هزارها تن تروریست تولید نموده ودرکشورما وسایر نقاط جهان گسیل مینماید. نظر به اطلاعات وسایل جمعی درحدود دومیلیون نفر مشغول فراگیری اموزه های تندروانه بر شالوده یی ایدیالوژی تکفیری درپاکستان میباشند.

 برعلاوه در غرب کشورما ایران قراردارد که اوهم از اسلام قرائت دیگری ایدیالوژیکی برضد وهابیت دارد. مبادا باین اقدمهای خویش ال سعود دولت ونیروهای بنیادگرای احزاب اسلامی تند رو افغاسنتان را تطمیع و برای اهداف شوم خود نفاق مذهبی را میان افغانستان وایران دامن بزنند. این بار افغانستان را درباتلاق جنگ فرسایسی مذهبی داخلی وخارجی قراردهند. دراین عرصه نخبه گان وروشنگران وسازمانهای مدنی ونیروهای ملی ومترقیست تا با احترازهای مدنی خویش علیه پلانهای شوم آل سعود بر خیزند وانرا افشا نمایند. تا جلو همچو پلانهای توطیه گرانه که برضد منافع ملی، فرهنگ تاریخی وهویت ملی ما است بگیرند. مردم افغانستان در طول تاریخ ازهمچو پلانهای خونی تجارب غم انگیزدارند.

  رویکردها کتاب بازی شیطانی، اثری رابرت دریفوس، مترجم فریدون گیلانی