چون باغ گل به پهنه جوشان زنده گی

رنگ تعلقیم، ولی عطر ما یکیست

اهدا به آنانی که پرچم مبارزه را به زمین نگذاشته اند.

زمانیکه حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در اثر دسایس آمپریالیزم وعوامل استعماری وارتجاعی آنها ازهم فرو پاشید وطن به جولانگاه دزدان شریروتوفان آتش وخون مبدل گردید ه و درموجودیت هیچ یکی از گروه های کاذب وریا کار مذهبی، مزدوران پاکستانی و تکنوکراتهای غربی با پشتوانه ی بازیگران چهل وهشت کشورخارجی از چنگال بدبختی نجات نیافت. زیراکه آمپریالیزم با شعله ور ساختن جنگ بمنظور رسیدن به مقاصد استراتیژیک خود، با بکار گیری سرآن تنظیمی ساخت پاکستان، دیگر تند روان مذهبی و تکنوکراتها در راس اداره ی بنام دولت، در اصل کوکی های بازی سرانگشتان خود، ملت را به حلقه ی اسارت کشانده، جنگ را در افغانستان طولانی وحتا در منطقه گسترش میدهد.

 این روند نامیمون درواقع جنگ نیابتی استعماری، چهره اصلی بنیادگرایان شریر ارتجاعی، مدافعین دروغین اسلام وحامیان شانرا در سطح افغانستان وجهان رسوا وافشا ساخته و اکنون مردم عذاب کشیده افغانستان یگانه امید وانتظار شان به جنبش نجاتبخش ملی وترقیخواه، گروه های صادق دلسوز، متعهد وطندوست وفادار به آرمانهای دموکراتیک زحمتکشان افغانستان همان مکتب سیاسی نجات انسان و نظام انسانیت است که در وجود همان فامیل بزرگ سیاسی واحد متمرکزساخته اند.

با آنکه ح د خ ا متحمل فروپاشی وتقسیم به شاخه های خورد وبزرگ گردید اما این حزب پرافتخار سیاسی بمثابه پرچمدارتاریخی خلق کبیر افغانستان که از میان خلقها برخاسته است وتا موجودیت ابدی خلق افغانستان زنده وپابرجا بوده وبا تاریخ عمر خواهد کرد. این حزب با مرام واصول خود درآرمانها و قلوب مردم زنده وباقیست. هیچ قدرتی نمیتواند آنرا محوه نابود سازد. چنانچه همه میدانند که ح د خ ا در هیچ یکی از کنگره حزبی، کنفرانس ویا کدام پلینوم انحلال خود را بررسی تصویب ویا اعلام نگرده است؛ اما این کار مخالفین بود که بمنظورخوش خدمتی به دشمنان کشور، حزب متعلق به خلق کبیرافغانستان را بزعم خود ملغی خواندند.

هرچند این حزب بدفاع از خلق افغانستان همواره مورد تاخت وتاز دشمنان افغانستان قرار گرفته ازیکطرف غربیها انشعابات، رویا رویی های مقطعی، صفبندی های سیاسی وجنگ خان مانسوز را بر حزب وحاکمیت دموکراتیک آن درکشورتحمیل نموده و درسالهای اخیر توسط روسها نیز خط کشی های سیاسی، قومی، زبانی حتا در سطوح بالایی حزب که گاهی با قهرمانسازیهای خیالی کلاه خراسانی برسر یکی ولنگی درانی برسر دیگری همراه با چپن هزاره گی و پکول نورستانی برسراشخاص افراد گذاشته وکودتا هایی زیر نام پلینوم هژده، کودتای تنی گلبدلدین وتغیر دادن نام حزب را بر حزب تحمیل کردند که منجر به شکستها وخسارات جبران نا پذیرگردید؛ اما این حزب خوشبختانه تا هنوز زنده سرفراز وپابر جا بوده وتمام پارچه های آن برغم سلیقه های متفاوت، استراتیژی واحد را دنبال میکنند که مسلماً با وجوهات مشترک سیاسی یگانه راه نجات کشور وگذشتن از بنبست حاضر فقط وحدت تمام نیروهای همسو درزیر یک پرچم واحد ودموکراتیک که نیاز مبرم زمان است میسرخواهد بود.

زنده یاد ببرک کارمل رهبر بی بدیل ح د خ ا دررابطه ی وحدت حزبی چنین میفرمود «اصل سنترالیزم دموکراتیک» بحیث یک اصل زرین عمده واساسی در واقعیت امر کلیه حل اختلافات درونی حزبی است. درین شک نیست که حزب ما حزب د خ ا از همان روز اول ایجاد کنگره موسس یا کنگره اول بنا بر عقب مانده گی جامعه وفقر تیوری وتجربه انقلابی سلسله اختلافات وجود داشت.

درجای دیگری فرموده است: «یکی از درسهای عمده ی سیاسی تاریخ ما عبارت از آنست که وطنپرستان افغانستان تنها در صورت اتحاد وحدت وهمکاری به پیروزی رسیده وبه اهداف مطروحه دست یافته اند. ح د خ ا بمثابه شایسته ترین وارث وبهترین سنن مبارزات آزادی بخش وضد آمپریالیستی نیروهای وطنپرست کشور با طرح وحل مسله نیروهای ملی ودموکراتیک آرمانهای توده های وسیع را منعکس میسازد».

مسلماً اکنون نیروهای ترقیخواه ودموکراتیک وارثان برحق جنبش نجاتبخش وطن وبازمانده گان ح د خ ا اعم از کمیته فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کمیته احیای مجدد حوزه های حزبی، احیای مجدد حزب، حزب زحمتکشان افغانستان، نهضت ترقیخواهی افغانستان، حزب متحد ملی افغانستان، گروه وحدت خواهان افغانستان، گروه ایتلاف احزاب چپ ودموکراتیک افغانستان، احزاب آبادی، آزادی، استقلال وسایر گروه های مترقی همسو ومتحدان فکری کشور گامهای موثر ومثبتی را در جهت نزدیکی وحدت وهمبستگی سیاسی وسازمانی برداشته اند که قابل تقدیر وپشتیبانی بوده، اما نظر بشرایط هولناک و نیاز مبرم جامعه این پروسه نیازمند شتاب بیشتر وتحرک همگانی میباشد.

زیرا سازمانهای متشکل سیاسی وترقیخواه هرکدام عضوی از اعضای خانواده ی بزرگ سیاسی واحد یعنی همان ح د خ ا است. با حرمت وسپاس بی پایان باید گفت بگونه مثال برای اینجانب بمثابه یک عضو سابقه داروسپاهی سر سپرده حزب، علی الرغم مهر وقدردانی مقامات مسُول برخی ازین سازمانهای همسو واعضای خانواده ی بزرگ سیاسی بسیار دشوار خواهد بود تا با حضوردرکنار یکی از آنها، با دیگر اعضای آن خانواده مشترک وبزرگ سیاسی فاصله داشت.

بنا برآن به باور این قلم راه حل سیاسی ورمز پیروزی ما، در آنست که تمام اعضا ی رزمنده، سابقه دار پیشکسوت وبخصوص، محققین پژوهشگران ـ سازمانها ی مترقی، احزاب وشخصیتهای مستقل سیاسی درزیر پرچم واحد دموکراتیک باید عملاً متحد گردید. درحالیکه این هرسه بخش عمده با همه توانایی ها وموفقیتهای موثر کاری تا هنوز بدریافت راه حل سیاسی نجات افغانستان نایل نگردیده اند. هرگاه این نیروهای سیاسی آگاه وباخرد اگر دیدگاه ها ونظریات شان را با عزم آهنین بخاطر پیداکردن یک راه حل سیاسی متحد سازند بیقین که راه حل معضله افغانستان بمثابه یک ابتکارخلاق سیاسی و تاریخی پیدا ومیسر خواهد شد. زیراکه وحدت ضامن پیروزی ما است.

 

باعرض حرمت