بگذر از موعظه‌هایی که کی، کیست

مهم آنست بدا نی که کی، چیست

رفتن به‌سوی مردم و عبور از خط ساختاری با نگاه وسیع‌تر به‌سوی جامعه و مراجعه صادقانه به پیشگاه مردمی که حزب سیاسی ترقی‌خواه و دموکراتیک از میان آن برخاسته با تشکل عناصر آگاه وطن‌پرست صفوف سازمانی آن از نظر کیفی و بنیادی توانمند شده و به تکیه گاه توده‌یی مبدل می‌گردد. مردمی که سه نوع نظام دولتی را در زمان کمتر از چهار دهه اخیر تجربه کردند. دولت ترقی‌خواه و دموکراتیک، حکمرانی گروهای تنظیمی و طالبی، حاکمیت مختلط با تکنوکرات‌ها.

جریان ترقی‌خواهی در کشور به پیش‌آهنگی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در راستای مبارزات دموکراتیک ضد استبدادی و ضد ارتجاعی، با یک تحول سیاسی که در نتیجه آن دولتی برخاسته از میان مردم ماهیتاً دموکراتیک و خصلتاً مردمی، عدالت گستر، خادم و مردم سالار، که پایه‌های اساسی آن توسط شریف‌ترین، آگاه‌ترین خادمان مردم و اقشار زحمتکش، فهما و بادانش، دلسوز و فداکار، مسؤول و متعهد وطن‌پرست بنا یافته بود ایثار گرانه و جانبازانه در خدمت مردم قرار داشت.

نظام دموکراتیکی که با مشارکت اقشار و لایه‌های مختلف اجتماعی و حضور فعال تمام ملیت‌ها اقوام و ساکنین کشور با حق مساویانه در مقامات کلیدی و سرنوشت ساز مردم سهیم بوده و نقش اساسی وطن‌پرستانه را ایفا می‌کردند. بالاخره دولت دموکراتیک قانونمند، ترقی خواه و عدالت گستر که عناصر اصلی آن ملهم از عشق به وطن و سر شار از تفکر خدمت در امر پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و منافع علیای کشور و آرمانه‌ای والای خلق ستمدیده افغانستان ایستاده ودر مبارزه خستگی ناپذیر برای صلح و ترقی و تعالی کشور، رفاه همگانی و بلند بردن سطح زندگی مردم در جهت رشد اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بر نامه‌های علماً تنظیم شده و حیاتی روی دست داشت که اولویت‌های کاری آن را دفاع از صلح و دموکراسی، ترقی اجتماعی حمایت از صلح جهانی با سیاست فعال همزیستی مسالمت آمیز، فقر زدایی، تحکیم روابط دوستانه و احترام متقابل با ملل جهان تشکیل می‌داد.

 ارتجاع منطقه وحامیان بین المللی آن که تحمل چنین پیشرفت ها رانداشتند در مقابله با تحولات ملی و دموکراتیک کشورما برخاسته گروه های عقبگرای مذهبی اعم ازعرب وعجم را با افسانه سازی های دینی واسلحه خارجی در خاک پاکستان تجهیز وجنگ اعلام ناشده ی را بر مردم افغانستان تحمیل نمودند. کسانیکه با استفاده از نام اسلام با راه اندازی تبلیغات دروغین ونقض اسلامیت در پرده های اسلام گرایی بخاطر رسیدن بقدرت از هیچ خشونتی ضد کرامت انسانی دریغ نکردند وآنهایی که طبل جنگ را نه برضای خدا بلکه برای حصول رضای جرنیل های پاکستانی وحامیان خارجی شان میکوبیدند از همان مرحله اول با دادن تعهد به خارجیها وایستادن در خط منافع بیگانه و به کمک پول واسلحه خارجی کشور را ویران جنگ را دوامدار وخاک را به لانه جاسوسی و تجارتگاه مواد مخدره و قاچاق انسان مبدل ساخته اخلاق جامعه را مخدوش وسلامتی کشور را به خطرنابودی روبروکرده و دولت ترقی‌خواه و دموکراتیک را بفروپاشی مواجه ساخته وخود با اغوا وفریب تقلب وریا کاری بر سر نوشت مردم حاکم شده وبا غصب دارایی عامه فساد وغارت بیت المال وچپاول مال مردم برای خود قصر ساختند و برای دیگران اجر خواستند وهمچنان میلیاردها ملیارد دالر ثروت از خون ملت هردم شهید ما را دزدیدند وبرای روزهای مبادای خود در بانکهای خارجی تحویل دادند با این رویکرد های شوم بود که ملت فقیر، فقیر تر شد، جنگ قدرت و قدرتها ادامه یافت.

 بیش از دونیم دهه از انتقال قدرت به گروه های عقبگرای مذهبی، طالبی ونهاد دولتی مختلط با تیم تکنوکرات‌ها درافغانستان میگذرد درین مدت زمان مردم بخوبی دریافتند که در تاریخ معاصرافغانستان فقط یکبار پس از سقوط دوره امانی تو سط عمال ارتجاعی وجواسیس استعماری انگریز که یک مرحله افغانستان را از کار وان ترقی و تعالی عقب انداخت واینبار دیگر است که دولتهای ساخته شده از خارج با ترکیب برخی عناصر بیگانه پرست، عقبگرا محافظه کارماهیتاً استبدادی وخصلتاً ضد دموکراتیک با حمایت مالی ومعنوی خارجی بر توده ها تحمیل و خود را منتخب ملت خوانده و مردم را بگرو گان میگیرند.

دولتهای که با جنگهای تنظیمی، کشتار وکوچاندن مردم، ترور وتجاوز و تهدید آغاز گردید تضاد های قومی، قبیله یی، زبانی، سمتی ومذهبی تفرق ملی وگسترش مواد مخدره فقر مرض بیکاری دوام جنگ ونا امنی ومعاملات پشت پرده از پیامد های کاری آنها بوده است که نتیجتاً استقلال، تمامیت ارضی، وحدت وحاکمیت ملی را به خطرروبرو ساخته وافغانستان را بگورستان عمومی، جایگاه تروریزم وجولانگاه گروهای تندرو مذهبی القاعده، طالب وداعش ودیگر متجاوزین ومداخله گران خارجی مبدل میسازند. بآنکه قوای مسلح قهرمان کشور شجاعانه در برابر دشمنان وطن جنگیده واز وجب وجب خاک کشورونوامیس ملی دفاع میکنند ولی روز تاروز دامنه جنگ کشتار وحشت وحملات انتحاری وسیعترشده جان مردم را میگیرد.

با اینحال مردم که از وضع موجود بستوه آمده با نتیجه گیری از تجارب هرسه نوع حاکمیت با این برداشت که مردم وبخصوص همان دولتهای مردمی ترقی خواه و دموکراتیک میتوانند ضامن منافع علیای کشور باشند در حال حاضر مردم با این امید برای نجات جان شان ازمیان دود باروت به‌سوی روزنه های روشن شده از جانب روشنفکران ترقی‌خواه و دموکراتیک وجنبش داد خواهانه کشور می شتابند. حزب ترقی‌خواه، ملی و دموکراتیک که مردم آنرا بمثابه یگانه تکیه گاه ودریچه امید خود تشخیص داده اند در کارزار بزرگ همسویی وهمبستگی ملی مسولیت خطیری را بعهده دارد تا به صدای مردم وشعار های همسویی وگرایشات سیاسی فعالانه پاسخگو باشد؛ زیرا امید واعتقاد مردم نسبت به حزب درونمایه همان خدماتیست که تحقق آن در زمان رهبری وحاکمیت گذشته حزب به اثبات رسیده وتاریخ نشان داد که

چانس پیروزی مردم افغانستان فقط یکبار بوسیله حزب دموکراتیک خلق افغا نستان حزب قهرمانان وشهیدان بوجود آمد که علی الرغم سنگ اندازی ها ی ارتجاع وآمپر یالیزم، نام مقدس این حزب در دل تاریخ با خط زرین ثبت و در قلب توده ها زنده وجاودان خواهد ماند. حزبی که از آن قصر های بلند نماده ولی سرهای بلند آن همیشه باقی خواهند ماند. حزبی که حتا مخالفین آن پس از سالها گذشت زمان بر حقانیت، پاکی وکارایی وطنپرستی ومردمی بودن و عدالت گستری آن اذعان میکنند. حزبی که در میان وطنپرستان کشور منجمله هنر مندان روشنفکر، بافرهنگ و شریف افغانستان در بزرگترین همایشات فرهنگی وکلتوری وستیژها ی رسانشی ودر محافل با شکوه کشور، وطندوستی وخدمتگزاری، حماسه آفرینی وقهرمانی، ایثار وفدا کاری، صلح خواهی وشعارها حماسه ها وسایر افتخارات آن را با تمام احساس شور وشعف انقلابی با صدای رسای «افغانستان قهرمان ما ـ تو عشق جاودان ما ـ امید ما امید بیکران ما ـ بنام پرشکوه کهکشانیت ـ بپای آن درفش ارغوانیت ـ هزار بار جان دهیم برای تو برای تو صدای شریفانه شان در شهرودهات، کوه ودره طنین شادی می افگند و عاشقانه استقبال میشود. اینست نتیجه مبارزات برحق وراه عدالت وخدمت که جاودانه میشود.

 بسیار بجا گفته اند که با فرو پاشی ها حس عدالتخواهی که جوهر تاریخ است فرو نمی پاشد وما گواه آن در دوران زندگی خود هستیم. بنا بر آن باتوجه به تجارب گذشته، وقت آن رسیده است که مردم راه خود را بدرستی انتخاب کرده اهداف شان را به‌سوی فردا های بهتر وروزنه های امید وسعادت بگشایند و سرنوشت خویش را با فرزندان راستین وصدیق وطن یکی سازند.

طوریکه گفته آمدیم وضع موجود کشور مردم را بیچاره ساخته روز تاروز تحمل زندگی را از دست میدهند طبعیست که چنین حال وهوا مردم را به‌سوی نجات شان تحرک تازه می بخشد واین پیش زمینه ی برای گرایشات گسترده به‌سوی روزنه نجات است که بامسالمت وقانونمندی برای حصول صلح و دموکراسی در یک خط مشترک سیاسی یعنی حزب دادخواهانه ومردمی مقدور بوده میتواند. حزب سیاسی میتواند با نبوغ فکری و بکار گیری کلیه توان، امکانات ظرفیتها ی لازم با انسیاتیف کاری وعملی لیاقت وشایستگی خود را در میان دور افتاده ترین قشر جوان کشور وبسیج مردمی متبلور سازد و مردم را به‌سوی خود بکشاند متشکل وبسیج سازد وپروسه رشد فکری وسطح آموزش وطن‌پرستانه را تحکیم بخشد ودر میان مردم پایه‌های اساسی خود را تقویت واهداف وبرنامه کاری خود را مستحکم ترسازد تا تمام اقشار و لایه‌های زحمتکش اعم از مومنین پاکنهاد، روشنفکران مترقی وچیز فهم، شخصیت های مستقل ومسول ونهاد های وطن‌پرست مربوط به تمام اقوام وملیتهای ساکن در کشور جایگاه خود را در حزب دریابند.

مردم داغدیده کشور ما همه در یک کشتی شکسته در میان توفانهای شدید، موج های تند وگردابهای مهیب با غم وزندگی مشترک رو بساحل در حرکت است. زمان بسرعت میگذرد تا دیر نشده است تمام عناصر وطنخواه، عدالت پسند و دموکراتیک صرف نظر از آنکه کی کیست بروشنی این حقیقت که کی چیست دلسوزانه به زخمهای خونین وطن مرهم گذاشته و با انتخاب راه بهتروهمراهی عناصرهمسو وهمنظر در یک جنبش سر تا سری ودر یک ساختار سیاسی بزرگ متشکل گردیده تا کشتی شکسته را متحداً بساحل برسانند.

در اخیر بحث حاضر، با چند جمله از بیانیه پرمحتوای پوهاند داکتر محمد داود راوش خاتمه می یابد. ما که بدنیای کار وزحمت تعلق داریم گام بگام رهرو این حرکت پیش رونده هستیم. موجودیت حزب سیاسی ترقی‌خواه ورزمنده که خردمندانه رهبری گردد نیاز مبرم زمان ماست خصوصیت این حزب سازمان یافتگی داشتن برنامه علماً تنظیم شده ودارا بودن تفکر ملی ومترقی است. این حزب میتواند با کادر های مجرب وانسجام زنان وجوانان وزحمتکشان کشور وکلیه نیرو های مترقی سرنوشت تاریخی سر زمین ستمدیده گان را رقم زند وافغانستان عزیز ونجات از بحران فراگیر اجتماعی واقتصادی آن مستلزم پیکار متحدانه صادقانه وپیگیرانه نیروهای مترقی که بویژه در ترکیب احزاب بگونه متشکل وسازمان یافته مبارزه می نمایند باشد واین مبارزه ما در راه تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی وترقی راهیست بر حق وخواست زمان وزمانه ها فکر وعمل ما صادقانه وبر حق است.

ما پیروز میشویم

زنده باد افغانستان واحد آزاد مستقل وسربلند.

عبدالو کیل کوچی