در چند ماه اخير مشاهده می‌شود كه با پيروي از فرهنگ منحط احزاب سازي و احیای مشابه همان ساختارهاي ارتجاعي كه در دو دهه گذشته به هدف كسب قدرت و ثروت در داخل تعميم يافته بود، اينك جريان تشكيل احزاب به اشتراك همان چهره‌های شكست خورده در بیرون از مرزه‌ای‌های ملي شدت يافته است چنانچه ما شاهد اعلام موجوديت چند تشكل جديد كه همه با پيشوند يا پسوند، عدالت، صلح و آزادی تزئين يافته است، هستيم، هكذا روند گردهمائي و کنفرانس‌ها در مورد بررسي اوضاع جاري افغانستان تسريع يافته است، گردهمائي وين كه به ابتکار بازماندگان نمايندگي سياسي رژيم مخلوع و دفتر نمايندگي ملل متحد تدوير يافت و نشست‌های مشابه كه در آنقره و دوشنبه كه بنام بحث امنيتي هرات دایر شد.

در تمام اين مجالس دعوتگران، مبتكران و شرکت كنندگان فقط كساني بودند كه پس از يك دوران غيابت دوباره به كمك نهادها و مراجع خارجي بنام نمایندگان يا سران سياسي افغانستان مطرح و صحنه آرائي گردید که گویا به جزء از همین چهره‌های تكراري، شكست خورده، بدنام و منفور، در عرصه سياسي، فرهنگی و ملی افغانستان هیچ انساني وجود ندارد كه براي افغانستان کار کنند.

كارزارهاي به‌اصطلاح همبستگي و همسوئی از سوی ملل متحد و نهادهای مرتبط به اين سازمان با مردم افغانستان و بخصوص با قشر زنان كه بعد از به قدرت رسيدن طالبان به حاشيه رانده شده‌اند نيز از كركتر نمادين رنج برده و با واقعیت‌های ميداني در جامعه افغانستان امروزي در تناقض قرار دارد، ملل متحد، سازمان‌های مربوط و نهادهای مدافع حقوق زنان، در محافل و گردهمائی‌های كه تاكنون داشته است، هيچ نماینده‌ای از نمايندگان برخاسته از بطن جامعه منزوي شده زنان در آن دعوت و یا شركت نورزيده است و بدون حب و بغض شركت كنندگان در مجالس تحت نظر ادارات ملل متحد فقط همان زنان و چهره‌های تكراري بودند و هستند كه در دو دهه اخير به نمايندگي زنان و تحت پوشش دفاع از حقوق زنان در خدمت دستگاه قدرت، سازمان‌های خارجي و در پي دستيابي به قدرت و ثروت و ارائه خدمت به اطرافيان بوده و كمتر زناني را می‌توان سراغ داشت كه در بيست سال گذشته از عضويت در پارلمان نام نهاد گرفته تا وزارت و سفارت، به مفاسد گوناگون ملوس نبوده و از ابزارهاي نامشروع به هدف كسب امتياز استفاده نكرده باشند.

سفر آقای كرزي كه در ظاهر امر بعد از پانزده ماه حصر خانگي به خارج كشور صورت می‌کرد، روايتي است از یک مأموريت پنهاني كه گفته می‌شود در راستاي اصلاح ساختار قدرت در كابل در حال انجام است، گزارش‌های رسانه‌یی حاكي برين است كه موصوف ملاقات‌های با رهبران امارات متحده و توماس ويست نماينده واشنگتن در امور افغانستان داشته و هكذا ديد و بازديدهاي با ذوات و چهره‌های سياسي گذشته در ترکیه و آلمان نیز بخش ازين مأموريت خواهد بود.

مبرهن می‌نماید كه كرزي با همان مهره‌های ناكام و عناصری ملاقات خواهد داشت كه در دو دهه گذشته در سطوح مختلف در قدرت شريك و درمجموعی اشتباهات و خیانت‌ها به گونه مستقیم و غیرمستقیم دست داشته‌اند كه باعث تباهي افغانستان گرديد.

 

ازين واقعيت نمی‌توان چشم پوشید که کمتر کسی را در حاكميت بيست سال گذشته می‌توان سراغ داشت كه به سازمان‌های خارجي مرتبط نبوده و در سقوط و فروپاشي افغانستان بی‌تقصیر باشند، بنا برين كرزي می‌خواهد يكبار ديگر صادقانه نقش خود را در راستاي تحقق اهداف خارجي در وجود عناصري ايفاي نمايد كه جزء غارت، ترويج فساد، اغواي عامه، كارنامه ديگري از خود بجا نگذاشته است، اگر كرزي كه خود ميراث دار يك افغانستان ورشكسته است، می‌خواهد گذشته سياه خود را در فرصت جديد ترميم نمايد، لزوماً بايد به مردم افغانستان و نمایندگان راستين اين كشور از طیف‌های گوناگون مراجعه صورت گيرد، معتقد هستم كه بيرون رفت از وضعیت موجود در وجود شخصیت‌های صادق و وطن‌دوست كه تعدادشان در داخل و خارج کشور کم نيست ممكن می‌گردد، درين برهه تاريخي به مردم افغانستان ارتباط می‌گیرد، كه راه شان را از جفاکاران معلوم‌الحال كه سال‌ها با خون فرزندان، جان و مال شان بازي كثيفي را بی‌شرمانه انجام داده‌اند، جداسازند.