در امتداد فروپاشی سازمانی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان که در چرخشگاه سناریوی وحدت و تأمین بیلانس تشکیلاتی «حزب متحد ملی ترقی مردم افغانستان» قربانی شد، تدویر موفقانه و باعظمت کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مورخ ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۱۹، نقطه عطفی است در تاریخ سیاسی سازمان‌های بیرون مرزی و تکانه ایست، برای نهضت ترقی‌خواه افغانستان.

 شورای اروپایی از دهلیزگاه اصول حزبی تا اینجا ره جست و به‌رغم مداخلات پرده‌نشینان بی‌آزرم، تداوم حیات سیاسی خویش را بر اراده و بر قلب رهروان صدیق نهضت ضمانت نمود.

 شورای اروپایی به‌مثابه پُل عقبی و ذخیره گاه بزرگ نیروی معنوی و سازمانی حزب و ستون نیرومند نهضت، به‌مثابه کانون خرد گرایی و تجسم عالی از تجارب سیاسی و سازمانی که مُهر دادخواهی و عدالت اجتماعی را در جبین دارد، به‌مثابه عالی‌ترین مظهر امید برای رهروان و همرزمان نهضت دادگر کشور احراز موقعیت سیاسی نموده است.

 این شورا دارایی پتانسیل عظیم سازمانی، فکری و اندیشوی بوده و می‌تواند در آینده نقش لوکوموتیف نهضت ترقی‌خواه افغانستان را برای سمت‌وسوی جنبش بازی نموده و نقش معینی را برای پیدایش قطب‌نمای سیاسی جنبش ترقی‌خواه افغانستان ایفا نماید.

 انگار که تأثیرات اقلیم استراتیژی‌های جهانی، ابعاد مداخلات سیاسی، حضور ویرانگرانهٔ ارتجاع و امپریالیسم در کشور، بحران عمیق و دامنه دار و سازوکارهای استخباراتی و اطلاعاتی کشورهای متجاوز بر حوزه زندگی سیاسی نهضت چپ در افغانستان سایه انداخته و جنبش دادخواهانه را بی‌رمق ساخته است، حضور نمایندگان شوراهای کشوری، کادرها و فعالین حزبی، شخصیت‌های مستقل سیاسی و نمایندگان سازمان‌های همسو در کار کنفرانس و حمایت بی‌دریغ شان از داعیه دادخواهانه کنفرانس و خطوط سیاسی آن، از اهمیت بزرگی برخوردار است.

 سخنرانان این همایش بر تعدد جزایر حزبی به طرز نقادانه بحث نموده و بر ضرورت تاریخی وحدت و همبستگی نیروهای چپ در افغانستان اشاره نموده و بر تشکیل جبهه بزرگ نیروهای ملی و وطن‌پرست در افغانستان تأکید نمودند.

 درین کنفرانس فرصت سخنرانی برای من نیز دست داد و در مقطع این سخنرانی اظهار نمودم: هر حزبی یی باشرف باید درک نماید که ما نخلی هستیم که تازه از درون طوفان و خاک و خاکستر سر برآوردیم، هنوز شگوفه نکرده‌ایم و نباید شاخه‌های حزب را به هدف چیدن میوه بشکنانیم. باید به نبرد قدرت در داخل سازمان و بیرون از آن پایان داده و بر تحکیم پایه‌های حزب توجه نماییم.

 کنفرانس طرح نقشهٔ جدید راه مبارزه را مطرح نموده وانمود ساخت که احزاب چپ و ترقی‌خواه در محور اندیشه‌های دادخواهانه باید بتوانند در آینده در زیر سایه اتحاد و همبستگی، نقش «اپوزسیون» سیاسی را در افغانستان ایفا نمایند.

 کنفرانس حزبی از پختگی سیاسی و عهد و پیمان آرمانی و اتکا بر زمینه‌های اندیشوی و دادخواهانه سخن گفت و شعار اتحاد و همبستگی رزمجویانه شورای اروپایی را به سرایش در آورد.

 درفش وحدت خواهی درین کنفرانس پیروزمندانه بر قله‌های آرزوهای همگانی به اهتزاز درآمد و همگان با دسته گُلی، ظفرمندانه ازین آزمون بیرون آمد.

 کنفرانس نشان داد که به‌ویژه طی یک سال اخیر به برکت دگرگونی‌های ژرف در فرآیند سازمانی حزب در شورای اروپایی، اراده جمعی بر مقدرات سیاسی سازمان تمثیل یافته و دگراندیشی و پروسه نوگرایی به بدنه سازمان اروپایی و در تاروپود آن راه می‌یابد.

 این کنفرانس در راستای پیکارهای عدالت‌خواهانه صفحه نوینی را برای شورایی اروپای باز کرد.

 با حفظ کمبودات و نواقص طبیعی در فرآیند کنفرانس حزبی، دریچه‌های امید برای مبارزات پرثمر و گشایش افق‌های تازه در سمت استحکام پایه‌های شورای اروپایی گشوده شد و باور کامل داریم که این شورا به یکی از بزرگ‌ترین مراکز معتبر سیاسی در اروپا مبدل خواهد شد.

 کنفرانس فرهنگ عالی سیاسی را به نمایش گذاشت. رفیق کاوه کارمل به حیث فرزند و پیرو راستین مکتب سیاسی رفیق ببرک کارمل که در اوج بحران دوران انشعاب حزب مردم و تلاطم‌های سیاسی، شورای اروپایی را موفقانه رهبری کرد، با سربلند از کنفرانس بیرون شد و داوطلبانه برای جانشین بعدی خود، رفیق داکتر حبیب منگل از پیشکسوتان مجرب، خردورز و توانای حزب جاه خالی کرد. داکتر منگل به حیث رییس شورای جدید اروپایی مورد حمایت همگانی قرار گرفت و امیدهای تازه را شگوفه بخشید. او در سخنرانی کوتاه در پایان کنفرانس از تعهد سیاسی برای انجام رسالت تاریخی و بسیج نیروهای ترقی‌خواه کشور اطمینان داد.

 کنفرانس، شورای اروپایی را ملزم ساخت تا با ایجاد پل‌های ارتباطی با مرکز، تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل سیاسی خویش را بکار جسته و با ایجاد جرقه‌های بزرگ سیاسی زمینه اتحاد و همبستگی نیروهای ملی و دموکراتیک را فراهم نموده و در راستای مهار نمودن بحران موجود در کشور، نقش رسالتمندانه خود را انجام دهد.

 شورای اروپایی در روشنی تیزیس‌های کنفرانس موظف خواهد بود تا بیش از پیش به حیث بازوی توانای حزب آبادی افغانستان تمام انرژی و نیروی مادی و معنوی خود را سخاوتمندانه در خدمت همرزمان شجاع مان در افغانستان قرار داده و تکانه‌های جدیدی را در حوزه نبرد دادخواهانه در سمت آزادی، رهایی و عدالت پدید آورد.

 باورمندیم که شورای اروپایی، میراث کبیر نهضت دادخواهی بیرون مرزی افغانستان بوده و برتابنده هویت سیاسی و تاریخ پرافتخار جنبش داده خواه کشور است. حفظ پاکیزگی سیاسی، سازمانی و اندیشوی آن وظیفه تأخیر ناپذیر همه اعضا و رزمندگان اصیل آن است و با قامت افراشته با این عهد و پیمان با این قافلهٔ دادخواه بی‌باکانه به پیش می‌رویم.

 با احترام بی‌پایان

 لندن، سپتامبر ۲۰۱۹