حقیقت، عرف عرفان: پارلمان افغانستان به دفاع از تروریسم برخاست

دریک آزمون سخت و سرنوشت ساز، مجلس نمایندگان افغانستان این «خانهٔ ضد ملت» حول جریان استیضاح وزیران سکتور امنیتی و دفاعی کشور در تداوم یک انتظار نفس‌گیر و امید بخش برای تغییر مهره‌های کلیدی، گزینش کادرهای شایسته، انسداد جویبار خون در کشور، پایان بحران امنیتی، رهایی از شر تروریسم و طالب، واضحاً در خط مقابل ارادهٔ ملی، نیاز جامعه و فریاد تاریخ قد برافراشت و با عبور از فراز هزاران اجساد خون‌چکان هموطنان بی‌دفاع مان و پامال ساختن خون شهدای فاجعه طراحی شده بیمارستان محمد داوود خان (چهار صد بستر) به دفاع از مهندسان فاجعه ساز، شرکای جرم و حامیان تروریسم برخاست و به آرزوها و آرمان‌های ملیون‌ها انسان به خاطر رهایی ازین ظلمتکدهٔ خون‌بار برای همیش نقطهٔ پایان گذاشت.

 مجلس نمایندگان، مقاماتی کسانی را ابقا نمود که آن‌ها در درازنای یک آزمون تاریخی فاجعه ساز بوده و ابر سیاه‌ بحران و ناامنی را در کشور چیره ساخته، از گریبان تروریسم سر برآورده و حتی در جریان نمایشنامهٔ استیضاح، صرف نظر از پیشینه‌ها و وابستگی‌شان به اردوگاه تروریسم، در جریان دفاعیهٔ شان حد اعلای بی‌خردی مضحک، بی‌سوادی، ناکارایی و ضعف مدیریتی‌شان را آشکارا به نمایش گذاشتند.

 دکتر اشرف غنی رییس جمهور نامنتخب مردم افغانستان که مستدام چرخش نظام را در راستای حمایت تروریسم به گردش کشانیده است، در پی اعمار هزاران آرامگاه جان باختگان و ریزش خون‌های سیل‌آسای افسران دلیر و سربازان شجاع کشور و شهروندان آغشته به خون میهن و به دنبال برپایی خندق‌های خون در حریم چهار صد بستر، اخیراً بار دیگر به دفاع از بی‌کفایت‌ترین وزرایی خواب آلود، که قلمرو سیاسی میهن را به یک کشتارگاه در آورده‌اند، به دفاع برخاست و مجلس نمایندگان افغانستان را در خصوص استیضاح وزرای سکتور امنیتی کشور به انحلال تهدید نمود وبر ارادهٔ ملیون‌ها شهروند آفت زده کشور گام گذاشت.

 دکتر غنی با این رویکرد ضد ملی، حد اعلای قساوت و بیرحمی خویش را در راستای حمایت از کلیدی ترین مهره‌های بحران آفرین کشور به نمایش گذاشته ونشانداد که اوهرگز نمی خواهد تا این جویبار خون رافرجامی باشد، ورنه هزاران نمونه بارز این وزرای فاسد، مظنون، بی‌کفایت، وخواب آلود راکه افغانستان را به جولانگاه تروریسم وطالب درآورده‌اند، میتوان در هر دشت وصحرایی دریافت.

 درست پس از انسداد درب امید از سوی نظام فاسد غنی–عبدالله، مردمان داغدیده سرزمین مان وفامیلهای قربانیان فاجعه بیمارستان چهارصد بستر اردو به «خانهٔ ملت!» امید افگنده و به آرزوی برکناری وزرای سکتور امینتی ومجازات مسئولین حادثه خون‌بار چهار صد بستر، در آرزوی دمیدن طلوع خورشید برای پایان این شبستان هولناک بودند که باکابوس رائی وتصمیم بیرحمانهٔ پارلمان برای ابقای بی کفایت ترین و فاسد ترین وزرای تاریخ افغانستان وشرکای جرم حملات تروریستی در کشور مواجه گردیدند.

 انتظار میرفت که با استیضاح وزرای سکتور امنیتی فاز دوم برای برسی پرونده جنایی این مهره‌های مظنون در قبال حادثات مکرر تروریستی، اوج فساد اداری درین ادارات، وبحران دامنگستر امنیتی کشور براه افتیده ومحکمه آن‌ها آغاز گردد، اما سوگوارانه اکثریت اعضای پارلمان نشان داد که حاضر است در قبال جیفه های مادی و انجام معاملات پشت پرده از برپایی تالاب های خون در راستای بستر سازی جولانگاه تروریسم در کشور حمایت نموده وبر تداوم این وضع فاجعه بار مهرتایید بگذارند.

 

 پایان عمر سیاسی مجلس نمایندگان

 اکثریت قاطع مجلس نمایندگان با حمایت بیدریغ شان از مسئولین شماره یک حوادث طوفانی کشور خط قرمرز را میان جامعه ونهاد نامنهاد بنام «مجلس نمایند گان!» یا شورای ملی ترسیم نموده ونشان دادند که آن‌ها چون افراد مزدبگیروگوش به فرمان، افزاری در دست اصحاب قدرت ومشروعیت آفرینی کاذب برای این نظام فاسد وتبهکار چیزی بیش نیستند.

 مجلس نمایندگان به خاطر اخاذی وحصول رشوه وزدوبند با نظام فاسد واسپانسر های پروژه های تروریستی بیرون مرزی وحمایت نمایندگان شان در هرم ساختار قدرت، معاملهٔ «خون» را انجام دادند. خونی که روزانه ده ها وصد ها هموطن بی‌دفاع مان در آن شنا مینمایند.

 بیگمان تصمیم خردورزانه ومنصفانه اعضای شورای ملی برای برکناری وزرای سکتور امنیتی الگوی نوینی را اساس می گذاشت وکم از کم در آینده باعث نجات جان هزاران هم میهن مان، وصد ها و هزاران افسر وسربازی میگردید که قربانیان احتمالی بیکفایتی این مهره ها هستند.

 باتوجه به پیشمنظر تاریخی پارلمان‌های کشور، وعملکرد گستاخانه وبیرحمانهٔ اعضای پارلمان موجود برای دفاع از چهره های مظنون وبیکفایت نظام، میتوان اذعان داشت که چنین رفتار سبکسرانه در بایگانی تاریخ بیسابقه بوده و پارلمان های پیشین با چنین آلودگی وفساد هرگز به چنین مقیاس، در کسوت ارتجاع سیاه جلوه نیافته وبا چنین طمطراق وبی پروایی وهمسوی با حامیان تروریسم در گنداب تاریخ پرتاب نگردیده اند.

 معلوم است که نه تنها رویکرد معاملاتی و جیفه های مادی بل، سطح نفوذ استخبارات بیرونی اراده اکثریت اعضای مجلس نمایندگان را درهم تنیده است.

 شواهد معتبر راوی آنست که وکلای مجلس نمایندگان به خاطر لابی گری و به منظور کسب آراء برای حصول کرسی ریاست های شعبات مجلس نمایندگان به سفارتخانه های خارجی در کابل مراجعه نموده وبرای گمارش خویش از آن‌ها مدد میجویند. چنین طرفند وحشتناک نشان میدهد که پارلمان کشور تا چه سطح در اعماق دام های استخباراتی غرق شده وبا پافشاری به تداوم وضع رقتبار کنونی دامنهٔ بحران را در کشور گسترش میدهند.

 پارلمان در راستای آخرین فیصله خویش برای برائت وزرای سکتور امنیتی، حد اعلای انزوای سیاسی خویش را شکل داده ونفرت بی پایان ملت دردمند افغانستان را علیه خویش برانگیخت.

 این نهاد در تبانی با حامیان تروریسم وشرکای جرم درهرم قدرت، با آفرینش های درسهای جدید فرصتهای تازه را برای بازنگری قانون انتخابات، وتجدید نظر شهروندان افغانستان برای گزینش فرزندان صادق ومیهندوست کشور پدید آورده است.

 محتوای تصامیم اخیر مجلس نمایندگان بخوبی نشان دادکه مدارج بی‌سوادی، فقدان حب وطن، بی‌خردی، جیفه پرستی، مادیات دوستی در درون این نهاد، چه پیامد ناگواری را حول سرنوشت سیاسی میهن بجا میگذارد.

 حامیان ابقای وزرای سکتور امنیتی با همه بی باوری، معاملات ضد ملی وضد مردمی را به نمایش گذاشته ونقاب های ریایی را از رخسار خویش برتافتند.

 روشن است که موضوع وکلای باوجدان ازین بحث بیرون بوده وانها کماکان به تعهدات ملی ومیهنی شان پابند میباشند.

 فیصله های بیرحمانه مجلس نمایندگان و پایکوبی رییس جمهور کشور برای پایش وزرای بی‌کفایت سکتور امنیتی بوضاحت نشان داد که مردم بی‌دفاع در جغرافیای امنیتی این وادی گرکان طعمهٔ بیش نیستند، ومقدرات سیاسی در دیوان ارگ، سرنوشت آن‌ها را به حیث طعمه وخوراک تروریسم رقم زده است.

 چنین رفتار قلدرمنشانهٔ پارلمان، مردم را به بازنگری سیاسی ملزم داشته تا آن‌ها برای حفظ وپاسبانی از جان وشرف وناموس شان راه علاج و گذرگاه نجات را در خط پایانی این نظام تروریست پرور جستجو نمایند.

 حرکت ناهنجار پارلمان، یخ های زمستانی را درهم شکسته وبا تکانه های نیرومند برای مردم وموکلین خویش آگاهی بخشیده تا مردم در انتخابات آتی نه مدارج ثروت، طول وعرض آسمان خراش ها، گسترهٔ قاچاق مخدر، وابستگی به سازمانهای تروریست پرور، ابعاد تجارت دین، وگزافه گویی های عوامفریبانه وریاکارانه بل، درجهٔ میهندوستی، آزمونهای سیاسی ودولتمداری، صداقت وپاکی، مدارج علمی وقدرت ایستادگی عهد نامه های کاندیدان را در نظر گرفته و آن‌ها را حمایت نمایند.

 به گواهی تاریخ در پی این فیصله دردناک برای ابقای مقامات وزرای سکتور امنیتی وسطح انتظار مردم برای گرامی داشت از خون شهدای کشور، اساسآ پارلمان کشور با سقوط اعتبار ملی خویش از لحاظ سیاسی مُرده است. برای کوبیدن آخرین میخ در تابوت آن باید مردم به جاده ها ریخته وبا تحمیل فشار بالای رییس جمهور ختم کامل دوره مجلس نمایندگان را اعلام داشته و انتخابات جدید را برای گزینش فرزندان راستین وطن فراخوانندوهمزمان باید فشار های ممتد را بالای رییس جمهور برای تعویض وزرای امنیتی تداوم بخشیده وارادهٔ ملی را در سمت و سوی چرخش این نظام فاسد تمثیل نمایند!

 با احترامات فایقه

 لندن، مارچ ۲۰۱۷