حقیقت، عارف عرفان: نقش مافیای مخدر جهانی بر حمله به فراه

افغانستان غزال صید شده ایست که همه لاشخوران وکرگسان وکفتاران وحشی جهان، مستدام برجسم خون آلود آن یورش برده وهمه روزه بخشی از پیکر انرا به یغما میبرند.

 کمترین رخداد ها وحوادث جنایتبار را در افغانستان میتوان سراغ کرد که با انگیزه هاو برنامه های راهبردی جهانی ومنطقوی ومنافع غارتگرانه استعمار گره نخورده باشد.

 یکی از بزرگترین فاکتور های که افغانستان را به آتش فشان مبدل ساخته وهرسو رودخانه های خون وفوران آتش را براه انداخته است، پهنای بیکران سرزمین تریاک ومواد مخدر در افغانستان است.

 برقول آگاهان امور بین المللی، مواد مخدر هلمند، طی چهار دههٔ اخیر چندین نظام سیاسی را سرنگون نموده است.

 امروز تجارت هروئین یا " طلای سفید" جایگاه سومین اقلام تجارتی را در جهان از خود ساخته است.

 تهاجم برنامه ریزی شدهٔ اخیر برولایت فراه، یکی از نقشه های کلان درآن ولایت بوده که توسط مافیای جهانی مخدر وارتش اجیر نیابتی آن در کسوت طالبان براه افتید.

 به گزارش تازهٔ روزنامه گاردین چاب بریتانیا (۱*)"استان فراه یکی از مهمترین دهلیزگاه قاچاق مواد مخدر است که مرز ایران وسرزمین تریاک در هلمند را باهم وصل مینماید.

 این روزنامه حول حملات اخیر طالبان بر فراه می نگارد که به تعداد صدها نفر از جنگجویان طالبان مستقر در فراه، هلمند و همسایگی آن نیمروز با یکدیگر برای حملهٔ روز سه شنبه در فراه باهم پیوستند."

 کسانی که به ساختار شبکهٔ مافیای مخدر و استراتیژی برنامه سازان جنگ نیابتی افغانستان آشنایی دارند، درک مینمایند که این سازمان در بالاترین ارکان رهبری ودفاعی دولت افغانستان حضور فعال داشته ومقدرات جنگ وسیاست رادر افغانستان در راستای منافع این سازمان جهنمی مشخص میسازند.

 آری؛

 ولایت فراه در دامنهٔ یک تهدید طولانی مدت، بطرز گسترده موردتهاجم قرارگرفت، ده هاتن ازافسران و وسربازان شجاع وطن جانهای شرین شانرا در دفاع از میهن نثار نمودند، شهروندان بیدفاع فراه به خاک وخون غلطید اما از کمک امضا کنندگان " توافقنانه امنیتی افغانستان " وحضور جنگنده های پیشرفتهٔ آن اثری وجود نداشت!

 جریان تهاجم احتمالی وآژیر خطر برفراه چنان‌پرصدا بود که آهنگ آن روزها قبل تا کرانه ها موج میزد، اما فرمانده کاخ وتیم امنیتی ودفاعی او کوچکترین تجویز دفاعی واکمالاتی را برای جلوگیری ازین حملات وحشیانه ودفاع از فراه اتخاذ ننمودند.

 عدم اتخاذ تدابیر نظامی از طرف سران نظام در راستای رخداد های فاجعه بار فراه، دستان خونچکان بسیاری را از آستین بیرون نموده وبر پیوند آنها بر سازمان مافیای مخدر جهانی صحه میگذارد.

 از یاد نبریم که مقامات نظامی کابل زمانی دست به تدابیر دفاعی زده وبرای اعزام نیرو های کمکی تجویز اتخاذ نمودند که شهر در خون غوطه ورشده و مردمان شهرخودبرای دفاع به سنگرها ریختند.

 از قراین برمی آید که مافیای جهانی بخاطر تثبیت نقاط استراتیژیک واستحکام آن به تجهیزات بزرگ نظامی و کمربند بزرگ امنیتی درساحات زرع خشخاش وشاهراه ترافیک مخدر نیاز مند میباشد.

 سایهٔ تریاک بر سیمای جنگ فراه

 به گزارش واشنگتن بلاگ وبه نقل از پایگاه نشراتی گلوبال ریسرچ (*۲) عواید سالانه از در آمد مواد مخدر افغانستان در آمریکا بالغ بر (۲۵۲) ملیارد دالر میگردد. براساس این گزارش، سالانه حدود (۴۱۵) هزارکیلوگرام هروئین از افغانستان عمدتا بوسیله هواپیما های نظامی به ایالات متحدهٔ آمریکا صادر میگردد.

 درین گزارش آمده است که در سال ۲۰۰۸ مبلغ (۳۵۲) ملیارد دالر از درآمد پروسس پولشویی بوسیله موسسات مالی آمریکا انباشته شد.

 معمای فزونبخش زرع خشخاش

 به گواهی تاریخ، در آستانه سقوط نظام طالبان در افغانستان میزان تولید تریاک سالانه بالغ بر (۱۸۵) تن میرسید، اماحالا در زیر چکمه های ارتش آمریکا، مواظبت دایمی غرب وشرکاء وزعامت دکتر غنی، این رقم بیش از (۴۸) بار افزایش یافته است. بنا برگزارش وبگاه (Brooking) که مرکز آن در آمریکا است " در سال ۲۰۱۷, کشت خشخاش (کوکنار) در افغانستان به میزان قابل توجهی رسیده و تاثیرات چندجانبه بر این کشور بجا گذاشت.

 از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ ساحهٔ تحت کشت خشخاش در افغانستان به میزان (۶۳) درصدرشد یافته و به میزان (۳۲۸) هزارهکتار افزایش یافته است. تولید تخمینی تریاک با ۸۷ درصد افزایش به میزان (۹۰۰۰) تن رسیده واین رشد در تاریخ افغانستان بیسابقه است. بیشترین بخش این گسترش در ولایت هلمند، بزرگترین مرکز تولید تریاک افغانستان ونیرومند ترین پایگاه طالبان اتفاق افتید "(۳*)

 بر اساس این گزارش " ولایت هلمند درگسترهٔ (۱۴۴)

 هزارهکتار زمین کشت خشخاش، به تنهایی بیش از سطح تولید در میانمار، دومین تولید کننده عمده مواد مخدر در جهان را احتوا میدارد.

 حال با این چشم انداز وحشتناک مادی وگسترهٔ جغرافیایی ساحهٔ زرع کوکنار میتوان بر ژرفای نقشه های جنگی واعماق اهداف راهبردی تاراجگرانه که در لای اشک وخون وباروت به نمایش گذاشته میشود وفرزندان بیدفاع مانرا چون اژدهای خونخوار میبلعد پی برد.

 باید با اشک وخون نوشت که تمام بته های خشخاش در افغانستان با خون بیچاره ترین مردمان افغانستان آبیاری شده واز پول آن برای این بینوایان وجوانان ما تابوت ساخته شده وبرای اسپانسران جنگ، مافیای مخدر ومجریان این برنامه ها قصر های طلایی ساخته میشود.

 حقیقت مسلم است که گروه طالبان از لحاظ سبک ماموریت وهویت سیاسی به مردم افغانستان تعلق نداشته ودرست یک لشکر نیابتی است که ماموریت انهدام افغانستان ومردم آن بدوش آنها سپرده شده است.

 بی نیاز از گفتار است که این گروه هابه کمک آی اس آی پاکستان، در سایهٔ مواظبت دایمی حکومات حامد کرزی واشرف غنی وحامیان بین المللی شان تجدید حیات یافته و برقلمرو افغانستان چیره گردیدند.

 برچسب زدن طالبان وجنایت آنهابراقوام سرافرازکشورتوهین بزرگ برتاریخ است. افغانستان را درد مشترک فراگرفته است، وراه درمان آن از گذرگاه اتحاد وهمبستگی ملی در جغرافیای وطن واحد وتجزیه ناپذیر میگذرد. مخلوط ساختن خطای دولت ها بارویکرد ملیت ها، اشتباه بزرگ وجبران ناپذیر بوده ورهیابی نسخهٔ این درد جانسوز را دشوار میسازد.

 بااندوه بزرگ میتوان خاطر نشان ساخت که جامعهٔ افغانستان در هیچ زمانی از گذرگاه تاریخ تااین حد منقطب نبوده است. بزرگرترین ره آورد دموکراسی غربی برای افغانستان انقطاب ملی است.

 اکثر آگاهان جهان معتقد اند که افغانستان یک کشور اشغال شده است، مسلمأ وظیفهٔ دولتها در بستر سرزمین اشغالی مشخص ومعین بوده وهرگز منافع وهویت ملی وقومی را برنمی تابد.

 گاردین گزارش میدهد " جنگجویان طالبان مسلح با تجهیز سلاح های «غنیمتی» و عینک های «شب بین» به مرکز ولایت فراه واقع در غرب افغانستان دست به تهاجم زده و نیروهای امنیتی و تعدادی از مقامات را به محاصره درآوردند.

 مقامات محلی گفتند که آنها در عرض چند ساعت درفاصلهٔ چند صد متر از فرماندهی پلیس وادارهٔ اطلاعاتی قرار داشتند و ایست های بازرسی را در جاده ها، در داخل و خارج از شهر راه اندازی کردند.

 شورشیان سعی داشتند تادیگرهمپیمانان ستیزه جو یی خود را از زندان ولایت آزاد نمایند. "آنها در تلاش بودند تا وارد زندان شوند."

 برقول این روزنامه " ماه گذشته طالبان آغاز تهاجم بهاری سالیانه خود را اعلام نموده وبطور رسمی تقاضای دولت برای برگزاری برنامهٔ صلح را رد نمودند.

 گاردین مینویسد " با وجود که طالبان قول داده بود که اگر غیرنظامیان "در خانه های خود باقی بمانند و نماز برگزارنمایندآنهارا قتل عام و غارت نکنند، اما یک تن از ساکنان محل گفت که جنگجویان، بزرگان و شهروندان فراه را با بهانه ارتباط با دولت و نیروهای امنیتی به قتل رسانیدند.

 او در حالی فرار، شاهد اجساد بیجان در خیابان های شهر بودو می دیدکه اعضای خانواده ها بالای اجساد اقارب شان می گریستند."

 آری خواننده عزیز؛

 اینست نمایشی غمباری از طاعون تروریستی در کسوت جنگ نیابتی که تاروپود بدنهٔ جامعهٔ ما را درهم پیچانیده وهمه روزه بهترین وجوانترین فرزندان وطن را درکام خود فرو میبرد.

 اسپانسران وحامیان این جنگ نیابتی بطرز معجزه آمیز از چنان مهارتی برخورداراند که توسط مامورین ومجریان شان مردم افغانستان راسرگرم جنگ " واژه ها " نموده وخود تمام ثروتهای طبیعی مارا با خیال آرام تارج نموده وافغانستان را به جولانگاه اهداف راهبردی وصحرای خون مبدل نمایند. ماهنوز فرصت آنرا داریم تا ازین صفحات خونین تاریخ بیاموزیم کشتی سرنوشت وطن را ازین طوفان ویرانگر بیرون نماییم؛

 با احترام بی پایان

 درودبر همه رزمندگان، شهدا وجانباختگان فراه؛

 لندن/می ۲۰۱۸

 منابع:

 (1*) Guardian,Taliban launch large-scale assault on western Afghan city

 Graham-Harrison in London

 Tue 15 May 2018 19.43 BST

 (*2)global reaserch, Drug War in afghanistan,13/11/2013

 (*3)Brooking.edu

 Afghanistan’s opium production is through the roof—why Washington shouldn’t overreact

 Vanda Felbab-BrownTuesday, Novembe 21'2017