حقیقت ، سلیمان کبیر نوری: نامه ی سرگشاده ی تصویری و مستند به رهبران جهان!