حقیقت، دکتر سید احمد جهش: نقش یک شترمرغ در تباهی افغانستان

دکتر سید احمد جهش: نقش یک شترمرغ در تباهی افغانستان

  توقع می‌رفت که جناب زلمی خلیل زاد بعد از ختم تحصیل در ایالات متحده امریکا، مصدر خدمتی برای وطن و مردم خود شود؛ اما متأسفانه که زندگی در امریکا همه احساس افغانی و عاطفه انسانی را از مغزش پاک نموده او را به یک ماشین خودکار و آله ی دست «نیوکنسرواتیف» های امریکا مبدل ساخته است.

  موصوف در کنفرانس بن اول و پس از آن در سایر کنفرانس‌ها و همایش‌ها هم چو شترمرغ، به چال و نیرنگ، گاهی در نقش یک افغان؛ و زمانی در نقش یک امریکایی درصحنه ظاهرشده؛ چه بلاها و مصیبت‌هایی نبود که به وطن و مردم بیچاره وبی دفاع مان رقم نزده باشد.

 آیا خلیل زاد می‌داند؟

 - وطن ما توسط نیروهای جهنمی اضلاع متحده امریکا و سازمان جنایتکار ناتو اشغال شده است.

 - امریکا و انگلیس وطن ما رابه مزرعه تریاک تبدیل نموده تا حال بیشتر از سه ملیون هم وطن را معتاد ساخته‌اند.

 - هر روزبه تعداد ده‌ها و صدها انسان بی‌گناه ما را می‌کشند.

 - معادن ما را در معرض چور و تاراج قرار داده‌اند.

 - آیا بدون اجازه‌ی نیروهای امریکایی و اروپائی و متحدین شان کسی می تواند درتمویل و تسلیح شبکه های تروریستی طالب وداعش دست یازد؟

 -غرب به رهبر امریکا حامیان طالب و داعش را خوب می شناسد. چرا اقدام عملی و صادقانه در برابر آنان نمی کند؟ چرا از باشگاه

 - اکثریت مردم افغانستان زیرخط فقردربیکاری، بیخانگی، بی دوائی وبی غذایی به سربرده همواره معروض به قتل، غارت وانواع تجاوزت میباشند.

 بلی خلیل زاد ازهمه این فجایع وتحفه های غرب به مردم بی دفاع افغانستان باخبراست؛ زیرا اوخود یکی ازمجریان این تراژیدی وپلانهای شیطانی غرب درافغانستان میباشد.

 واکنون این جنایتکارتاریخ که بشریت ازاونفرت دارد، بازبه کابل آمده است. میخواهد با تهدید وتخدیرمردم بی دفاع، افغانستان را ازباداران غربی خود بترساند.

  خیلی ها متاسفم که این موجود حیه که نام انسان را نمیتوان به اواطلاق کرد؛ باچهره مزورانه، هموطنان ستمدیده ما را که اززمان مرحوم داودخان تا اکنون توسط امریکا ومتحدین منطقه ای اش کشته میشوند و ازدست این شیطان ها تا حال روی خوشی رانه دیده اند، با پررویی اخطارمیدهد.

 اکنون اطلاع ندارم که جناب خلیل زاد درچه نقشی واردصحنه شده است.

 اگرمنحیث نماینده دولت امریکا آمده است به اساس تحصیل وتجارب دیپلوماتیک اش باید میدانست که هیچ دولت خارجی حق ندارد تا درامورداخلی کشوردیگری مداخله نماید.

 ابله ای باشد که خودرا گم کند  - کدخدای خانه مردم کند

 واگرمیخواهد به مثابه یک افغان بی طرفانه وساطت نماید، بهتراست تا اولن با پروتوکول یا قرارداد تشکیل دولت وحدت ملی که توسط جانکری وزیرخارجه اسبق امریکا؛ غنی- عبدالله ونماینده ملل متحد امضا شده است؛ خودراخوب آشنا سازد؛ زیرا ادعا های جناب عطامحمد نورقانونی وبه اساس این قرارداد میباشد.

 تهدید واخطارخلیلزاد به آدرس هموطنانش وترساندن مردم افغانستان ازنیروهای خارجی خیلی ها بیجا وبیشرمانه است؛ زیرا همه میدانیم که افغانستان سرزمینی است که ایمان فلک داده به باد.

  بیست و هفتم جنوری، 2018 ترسائی