حقیقت، داکتر س.ا. جهش: استراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان

از خبری در سایت همایون تحت عنوان " ترامپ: بعضی مناطق را به طالبان واگذار کنید "؛ و خبری درسایت انگلیسی زبان پرس تی وی از قول نیویارک تایمز که می‌نویسد: " ترامپ از نیروهای افغان می‌خواهد تا در کابل و دیگر شهرهای بزرگ متمرکز شوند ".

 آز اظهارات بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که، دیده درائی و توقعات مقامات امریکایی جهت سرقت و تاراج آشکار معادن افغانستان در نهایت بی‌شرمانه و تبهکارانه شده است.

 همه می‌دانند که امریکا و متحدینش به بهانه محوه تروریزم واز بین بردن طالبان، افغانستان را اشغال نموده اند. ولی برعکس درطول هفده سال تمام طالبان رابه مثابه شریک جرم شان حفظ، حمایت وتقویه نموده اند.

  اکنون اگرمردم افغانستان مناطق خود را به طالبان تسلیم دهند، پس حضورنظامی خارجی درافغانستان ضرورت واعتبارخود را خودبه خود ازدست داده وقابل توجیه نمیباشد. درنتیحه، عساکرخارجی به زودترین وقت باید خاک افغانستان راترک کنند؛ یعنی اگرما به طالبان امتیاز بدهیم به امریکا چه ضرورت داریم؟

 تصادفی نیست که نیروهای امریکایی - انگلیسی با بیشترین کمیت درهلمند و مناطق جنوب غربی افغانستان لانه نموده اند.

 از تاریخ میدانیم که دولت انگلیس از زمان اشغال واستعمارسرزمین پهناورهند به کشت وتجارت تریاک توسط کمپنی شرق الهند میپرداخت. البته نسل های شان یعنی انگیس ها و امریکایی های امروزی (مطلب ازمافیاهای اقتصادی نیولبرال است که اکنون به مرحله تبهکاران و جهانخواران جهانی ارتقاء نموده اند) با کاربرد ابزاری خود ساخته به نام طالبان تجربه عظیم پدران و نیکان جنایتکارشان رابه کاربسته، هلمند، قندهار ومناطق جنوب غربی افغانستان رابه مزرعه های تریاک خویش تبدیل کرده و سالانه ملیارد ها دالر را به جیب می زنند.

 ابژکت جالب وبرازنده دیگر برای نیروهای اشغالگر، یورانیوم و اخیرن لیتیوم هلمند است. لیتیوم عنصری گرانبها و کمیاب برای کاربرد تکنالوژی مدرن، کامپیوتر، و تلفون های هوشمند، و استفاده برای تجهیزات فضایی "ناسا "، بوده که افغانستان پس از کشور بولوویا دومین مقیاس ذخایر آن را در دل خود دارد؛ و معنای حضور انگلیس در هلمند هم همین منابع تریاک، یورانیوم و لیتیوم می باشد.

 قرار اظهارات چند سال پیش یک عضو پارلمان افغانستان: " مردم میگویند که حیوانات بعد ازبود و باش دربعضی ازمناطق هلمند زود مریض شده و تلف میگردند. " ازاین مطلب می‌توان فهمید که درآن مناطق یورانیوم درسطح زمین قراردارد. به آسانی کنده شده توسط لاری ها وطیارات غول پیکرغربی که ویدیو ها و عکس های شان به کرات در رسانه های جمعی به دست نشر سپرده شده است، به محل مورد نظرسارقین، تاراج گران اشغالگرانتقال داده میشود. چون مفت و رایگان به دست می آید، مصارف استخراج و انتقال خود را تکافو نموده، مفاد بزرگی عاید تبهکاران میشود. پاکستان در زمان حاکمیت طالبان، روزانه صد ها لاری ازین معادن را به پاکستان انتقال می داد؛ و این چشمدید صد ها هموطنی است که دران زمان ناظر این غارت گری بوده وموضوع را دران زمان رسانه ای ساخته بودند.

 شواهدی گواه است که در زمان مرحوم داود خان، شاه ایران ودیگر نوکران امریکا مثل عربستان سعودی ومصرکمک های زیادی را به افغانستان وعده دادند که از آن جمله احداث راه آهن افغانستان- ایران بود. به اساس یک پلان مخفی درنظربود تا ترسبات یورانیومیکه درهلمند درسطح زمین قرار داشت، به شکل " اوپن پت " یا چقری سرباز استخراج و به ذخیره گاه های زیرزمینی استیشن های راه آهن هلمند برده شده شبانگاه دورازچشم مردم به ایران انتقال داده شود. سپاس از "خ.د.خ. ا." که مانع آن پلانها شوموغارتگرانه شد.

 بادرنظرداشت آنکه اکثرمعادن افغانستان قبلن سروی شده اند، درمورد معادنیکه دراعماق مختلفه زمین قراردارند، باید گفت که اموربرمه کاری واعمار یک معدن ازسه تا پنج سال را دربرگرفته ولی موعد بهره برداری ازمعدن مربوط به عمرمعدن است که عمومن ازپنج الا پنجاه سال ویابیشتر را دربر می گیرد. ازجانب دیگراکثرمعادن افغانستان درولسوالی های دوردست ولایات ودور ازشهرهای بزرگ افغانستان موقعیت دارند.

 به اساس آنچه درفوق تذکر شد، می‌توان ادعا نمود که اشغالگران امریکایی – انگلیسی آگاهانه در هلمند حضور به هم رسانیده اند و به بزگترین غنایم کشور مان چمبر زده اند. درهلمند عساکرافغانستان را ازولسوالی های موردنظرشان توسط طالبان بیرون رانده اند. با داشتن وقت کافی و حضور در جایگاه اصلی غنایم، به کمک تکنالوژی مدرن زمینی و فضایی به تاراج می پردازند.

 اکنون که اشغالگران تاراجگر پلان دارند تامعادن افغانستان رایکی پس ازدیگربه یغما ببرند، بناان به دولت دست نشانده خود در کابل امرکرده اند که عساکردولتی درمناطق دوردست ازشهرهای بزرگ پوسته های شان را ترک کرده به شهرهای بزرگ متمرکزگردند. واطراف شهرها و ولسوالی ها را به طالبان بدهند تا امریکایی ها وانگلیس ها استخراج معادن آن مناطق را دورازچشم مردم افغانستان ببلعند.

  طالبان یک گروه ترورستی است که باید ازبین برده میشد پس چرا ازبین برده نه شد؟

 به سبب آنکه طالبان برای تطبیق پلان های عظیم، بهانه اشغال، ترکتورتریاک وبرمه سرقت معادن افغانستان اند.

 استخراج معادن ازاعماق زمین، هریک ده تا پانزده سال وبیشتررادربرمیگیرد. ازاین روسرقت یک تعدادی ازمعادن افغانستان شاید تا صد سال ادامه نماید. چون این نوع سرقت و تاراج تنها درشرایط جنگ امکان پذیر است و بس. بناان جنگ افغانستان الا ختم معادن افغانستان بیشتر از صدسال دوام خواهدکرد. بعدازصدسال به عوض موجودیت منابع و ثروت های زیر زمینی، گودال های تهی و یا مملواز آبهای ملوث به موا دمسموم کننده و نمکهای فلرات ثقیله را خواهیم داشت. آن وقت است که اکثریت مردم افغانستان همه کشته و یا فراری شده؛ افغانستان توسط پاکستان اشغال خواهد شد. آنگه بحث دیورند پایان یافته انگریز- پاکستان بر سرنوشت کشوری به نام افغانستان مسلط می شوند.

 تسلیمی سیزده ولایت به طالبان یک دسیسه و توطیه شنیع و جنایتکارانه بر ضد تمام ملیت های با هم برادر افغانستان شمرده می شود. افغانستان سرزمین مشترک همه ی مردم افغانستان است. چنین اظهارات غیر مسوولانه ی آقای ترامپ، خلاف تمام نورماه وموازین حقوق بین الدول و نورمهای پذیرفته شده در مناسبات بین المللی بوده بر ضد منافع مردم افغانستان بوده است.

 دراخیرازتمام مردم افغانستان توقع میرود تا ازاین نوشته نتیجه گیری لازم را نموده هرچه زودتر شعارخروج نیروهای خارجی ازافغانستان را سرلوحه اعمال روزمره خویش قراردهند.

 چو کشور نباشد تن من مباد

 دراین بوم وبرزنده یک سرمباد

 همه سربه سرتن به کشتن دهیم

 ازآن به که میهن به دشمن دهیم

  " فردوسی "

 به آرزوی پیروزی مردم باشهامت و وطن دوست افغانستان!

 پیروزی از آن مردم افغانستان است!

 ما پیروز می شویم!

 31 جولای 2018 ترسائی