- رویکرد غارتگری و ویرانگری غرب در افغانستان

 - راهکار و تاکتیک های مبارزه مفید و مستمر بر ضد استعمار و اشغالگران در شرایط معاصر

  گلوبالیست ها یا جهانخوران امریکائی وانگلیسی به خاطرنیل به اهداف جیوپولیتیک وجیواکونومیک شان ( کنترول بازار وراه های تجارتی، تاراج منابع زیرزمینی وسرزمینی افغانستان وآسیای میانه وتجارت تریاک ) درافغانستان ومنطقه ی ما، بعد ازصحنه سازی سانحه یازده سپتمبرسال 2001 به بهانه جنگ باتروریزم، افغانستان رااشغال کرده وبا ایجاد یک رژیم دست نشانده درکابل به تمرین دیموکراسی قلابی وبربریزم ضدانسانی مصروف اند.

 امریکا ومتحدینش درطول هژده سال اخیر گروه تروریستی طالبان راکه خود ایجاد کرده بودند نه تنها ازبین نبردند، بل آنها رامحافظه، تقویه وتمویل کرده یک تعداد شان را مسمی به داعش نموده درافغانستان به خدمت گماشتند.

 بدین اساس امریکا جهت ادامه اشغال دایمی افغانستان میخواهد تا با استفاده ازنیروهای اجیررژیم مزدورکابل درراس جاسوس و وطنفروش مشهورغنی احمد زی وتروریست های نیابتی اش یعنی طالب وداعش، با راه اندازی انتحاروانفجار، بمباران وقتل عام مردم بی دفاع افغانستان، به ایجاد هرج ومرج مدیریت شده پرداخته افغانستان را دربی ثباتی دایمی نگه دارد. ازاین رو باقاطعیت میتوان گفت که امریکا صلح را درافغانستان مانع تطبیق پلان های خود دانسته ازآن جلوگیری مینماید. اما جهت فریب مردم افغانستان داد ازصلح خواهی میزند.

  یکی ازترفند ها وکلاه برداری های امریکا درافغانستان " شورای جعلی صلح " است که درهجده سال اخیرغیرازتلفات مادی وجانی حاصلی ندارد.

  هرزمانیکه قصاوت وستمگری نیروهای امریکائی وانگلیسی واجیران داخلی شان دود ازدماغ مردم بی دفاع ما میکشد، نفرت وانزجارمردم ازنیروهای اشغالگربه اوج خود میرسد. ازاین رواشغالگران جهت تخفیف تشنج به دروغ وفریبکاری میپردازند واز مذاکرات صلح باطالبان درقطرواسلام آباد وکابل سخن میگویند. وموجود انسان نمایی ( هومنوئید ) را که فکرنمیشود دارای قلب واحساس انسانی بوده خون انسان درعروقش جریان داشته باشد به افغانستان میفرستند، تا مردم رافریب دهد. بهتراست به این انسان بیوطن وحقیر گفته شود تا برای بادارانش بگوید که ازاین همه رذالت ها صرف نظرکرده کمک های پولی، تسلیحاتی ولوژستیکی شانرا به طالبان قطع کنند تا طالبان نتوانند مرتکب اعمال تروریستی شوند.

 قراریک مقاله درسایت انترنتی " بنیاد فرهنگ ستراتیژیک * "  امریکا درصدد است تا گلمراد حلیموف سرکرده تاجکستانی تروریستان داعش را باشش هزارپیروانش که ازسوریه وعراق به افغانستان آورده است به شمال یعنی به تاجکستان واوزبکستان انتقال دهد، ازاینرو میخواهد تا از پنج تروریست رها شده ای محبس گوانتانامو که به اصطلاح جهت مذاکرات صلح افغانستان به قطرآمده اند درزمینه استفاده نماید.

 بدین اساس میتوان گفت که امریکا ومتحدینش به صلح افغانستان ومنطقه علاقه نداشته، بلکه آتش می افروزند وآدم میکشند؛ ورنه باکمال میل درکنفرانس صلح مسکو اشتراک کرده و به نوکران شان درکابل هم اجازه اشتراک میدادند.

 طوریکه روانشاد جنرال رازق گفته بود خارجی ها بیست سال وقت داشتند تاصلح را تامین کنند اما نکردند. اکنون باید خود ما دست بکارشویم. صلح را تامین واستقلال خودرا اعاده نمائیم.

 بناان ازتمام رهبران ومردم آزاده، مستقل و وطندوست افغانستان توقع میرود تافریب ترفند های اشغالگران را نخورده به شورای صلح دروغی- انگلیسی- امریکائی وقع نگذاشته جهت تامین صلح دروطن ازتمام امکانات استفاده کرده نه تنها درکنفرانس مسکو اشتراک کنند، بل حتی ازکوچکترین روزنه های صلح اگرمیسرگردد استفاده نمایند.

 هویداست که روسیه بخاطرجلوگیری ازنفوذ تروریستان امریکائی به نزدیک سرحدادتش وبخاطراستقرارثبات درساحه جغرافیائی سازمان شانگای، اتحادیه اقتصادی یورواسیا وسازمان پیمان امنیت جمعی به تامین صلح وطرد نیروهای اشغالی ازافغانستان علاقه دارد. ازاین رو وقت آن رسیده است تا مانند اسلاف وپدران خود اکنون هم جهت استقرارصلح واعاده استقلال وطن کارت روس را برضد انگلیس وازانگلیس رابه مقابل روس استعمال نمائیم . گرچه سازماندهی یک مبارزه تمام عیارآزادی بخش ملی درشرایط فعلی خیلی ها دشواراست باآنهم طرق وتکتیک های مختلفه ای وجود دارد که آزادیخواهان را به هدف میرساند.

 بزرگترین مانع درراه آزادی وطن موجودیت قوای تادندان مسلح اشغالگران است. اما نباید فراموش کرد که دریک جنگ سرد رسانه ئی وهمه جانبه حتی بدون فیریک مرمی میتوان اردوها را شکست داد. سقوط اتحادشوروی بهترین ثبوت این ادعا است که غرب باایجاد " ستون پنجم " به سرکردگی " گربا چوف "  وپیشبرد نبرد وسیع وهمه جانبه تبلیغات روانی ومعلوماتی به نام جنگ سرد شوروی راازپای انداخت.

 اشغالگران درطول سالهای متمادی به صورت متواتر پروپاگند وجنگ وسیع روانی و تبلیغاتی را توسط رسانه های مزدورشان چه ازداخل وچه از خارج علیه مردم خوشباورما پیش برده وپیش میبرند که زدودن اثرات آنهمه تبلیغات تباه کننده ازدل ودماغ مردم مان، کاروپیکارخستگی ناپذیرنویسندگان، ژورنالیستان و فعالین دررسانه های عاشق به وطن رامیخواهد.

   تغییردربرنامه های درسی مکاتب ودانشگاه ها مخصوصن حذف مضامینی چون ادبیات فارسی، منطق وتاریخ افغانستان باعث گردیده است تا جوانان نتوانند راجع به گذشته پرافتخاروطن شان، درمورد جنگهای افغان وانگلیس، راجع به مبارزات آزادیخواهانه اجداد شان چیزی یاد داشته به نام آنها افتخارنموده و راه شانرا تعقیب نمایند.

 سکوت مردم وجوانان ما به مقابل اینهمه ستمگری های اشغالگران ومزدوران داخلی شان دردرازنای هجده سال اخیرنمایانگرآنست که اشغالگران با تبلیغات رسانه ئی شان توانسته اند مانع شوند تا روح جاویدان قهرمانان آزادی افغانستان ( میربچه خان، میرمسجدی خان، ملاه مشک عالم، غازی ایوب خان، وزیرمحمد اکبرخان، امان الله خان ) به روان ومخیله جوانان ما تناسخ کند و مشعل آزادی را فروزان نگهدارد. چرچل نخست وزیرانگلیس درزمان جنگ جهانی دوم گفته بود که برای ما جلوگیری ازعودت روح  " شیلر" مهمترازسقوط هتلرو رایش سوم است.**

 یکی ازاهداف جنگ روانی اشغالگران ایجاد تشتت فکری وناتوانی تمایزنیک از بد، نزد مردم است. چنانچه درهفته گذشته هنگامیکه انتخابات یا وقیحانه ترین درامه فساد ورشوه ستانی با همه وقایع انفجاروانتحاروگروگانگیری وسرقت رای مردم درجریان بود؛ دولت مزدوربه خاطرآنکه توجه مردم را ازاین افتضاح به دورنگهدارد، مسابقات فوتبال رابه راه انداخته بود که ازطریق تلوزیون نشرمیشد. علاوتن هنرمند خوش آوازی مثل آنکه خیرخیرت باشد به هرطرف باخیزوجست آهنگ " آزاد افغانستان " را میخواند اما معلوم نبود که کدام آزاد افغانستان ؟ باید از" متفکرذلیل " پرسیده شود که آیا مملکتی که درآن ده ها هزاربرچه خارجی حکومت میکند آزاد خوانده میشود؟

  پروپاگند وجنگ روانی رسانه های اجیرخارجی تصور کاذبی را نزد بعضی ها خلق نموده است که ما کودن وبیکاره هستیم؛ به خارجی هاضرورت داریم و باید همیشه یک خارجی درپهلوی ما باشد. حتی تعدادی ازتحصیل کرده ها بیشرمانه وکودکانه میگویند که اگراشغالگران را بدورانداخته وطن را آزاد سازیم همه ازگرسنگی می میریم. و یا این که پاکستان ما را دریک روزاشغال مینماید. دراین خصوص " مغزمتفکرکاذب " نیزمدتها قبل به استشاره بادارانش گفته بود که درنبود عساکرخارجی برای مدت شش ماه درقدرت مانده نمیتواند. این آقا عمیقن اشتباه کرده است برایش باید گفت که اگرامریکائی ها نباشند مردم ترا دریک ساعت سرنگون میکنند.

 دررفع ادعای اشخاص فوق باید گفت که افغانستان یک مملکتی است  که مردم ما پشت امپراتوری ها را به زمین سخت زده است. جوانان ما تیزهوش، با استعداد، زحمتکش، پرغرورو آزاده اند. ماهزاران تحصیلکرده ومتخصص درتمام رشته ها، شقوق اقتصاد ملی چه درداخل وچه درخارج ازوطن داریم. تنها ازطریق زراعت وکاربالای زمین میتوانیم همه را اعاشه واباته کنیم. ثروت های معدنی ما ضامن زندگی آبرومند نسلهای امروزوفردای ماست به شرط آنکه اینهمه ذخایررا ازدستبرد وسرقت مصئون داریم. بالاخره باید گفت که ما به حضورنظامی خارجی وکچکول گدائی دردست ما ضرورت نداریم. هجده سال را ضایع نمودیم . اکنون همه ما باید با قاطعیت درک کرده باشند که اشغال هیچوقت اجازه نمیدهد که وطن ما ترقی کند ما به تکنالوجی عصری دسترس پیدا کرده نیروی مسلح قوی داشته باشیم. اشعالگران میخواهند افغانستان رابه مثابه یک اپندیکس یا زائده ذخیره موادخام برای خود نگهدارند. حتی درسند " پروژکت دنیوامریکن سینچری - پروژه قرن نوین امریکا " واضحن نگاشته شده که : به هیچ ملت و مملکتی اجاره داده نمیشود که بااستفاده ازمنابع طبعی اش بتواند باامریکا رقابت نماید.

   اشغال وموقف مستعمره ئی افغانستان؛ وقار، حیثیت، وآبروی ما را نزد جهانیان به حیث یک ملت به خاک زده است.

 جهانیان وهمسایه ها بطرف ما مثل یک مستعمره دیده درهیچ موردی ما را طرف یک معامله جدی نمی پندارند. تصادفی نیست که مارابه سازمان شانگهای واتحادیه اقتصادی یوروآسیا راه ندادند.

 با دفع وطرد اشغال حیثیت بین المللی افغانستان اعاده شده همسایه های ما باکمال خوشی درتامین صلح مارا کمک نموده به شمول پاکستان میلیارد ها دالردرافغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد.

 دربالا ازیک عده اشخاص وسخنان شان تذکرداده شد باید اذعان نمود که اشخاص فوق الذکرواقعن کودن اند یا ستون پنجم ویا قشر" کولابریتوران " یعنی همکاران اشغال.

 ستون پنجم وکولابریتوران به مثابه ابزار اشغال، مانع بزرگی درراه حصول استقلال و آزادی وطن هستند.

  ستون پنجم درشرایط مشخص امروزافغانستان به گروپ اشخاص وافرادی اطلاق میگردد که قبلن با سازمانهای جاسوسی اضلاع متحده امریکا، انگریز، سعودی  و آی ایس آی ارتباط داشته، بعد ازتجاوزواشغال افغانستان توسط امریکائیها به موقف های بلند دولتی نصب گردیده، برضد منافع افغانستان وبه نفع کشورمتجاوز واشغالگر امریکا فعالیت میکنند. آنها ازجمله عناصرخائین به وطن به شماررفته دریک دولت مردمی محکوم به اشد مجازات میگردند.

 کولابریتور بمعنی همکار وهمدست است. افرادی اند که با دولت متجاوزواشغالگرهمدستی وهمکاری میکنند.

 درشرایط افغانستان این اشخاص با دولت متجاوزواشغالگرامریکا وممالک ناتوهمکاری دارند. شرط نیست که همه شان بادستگاه های جاسوسی خارجی ارتباط داشته باشند. آنها نیروی دماغی، کارفزیکی ویا انواع خدمات راعرضه نموده درمقابل پول میگیرند. افراد این گروپ عبارت انداز  ترجمانان، قراردادیان لوژستیکی وتعمیراتی، دریوران، نویسندگان، ژورنالیستان و مربیانیکه به تدریس زبان فارسی یا پشتو پرداخته ویا عساکراجنبی را به فرهنگ ملیتهای افغانستان آشنا میسازند. این اشخاص ازاینکه بادشمن وقاتلین مردم شان همکاری میکنند درجمله عناصرخائین بوطن شمرده شده تاریخ افغانستان ایشانرا مواخذه ونفرین مینماید.

 به یقین میتوان گفت که مردم ما خوب میدانند که نیروهای اهریمنی غربی وشرکای عربی، پاکستانی واجیران داخلی شان بیشترازدوملیون هموطن مارامقتول ومعیوب کرده وبیشترازپنج ملیون را فراری و آواره نموده اند تا وطن ودارائی های مارا غارت نمایند. این دزدان معادن یورانیوم ولیتیم هلمند را به یغما بردند. زمینهای زراعتی مارا مزرعه تریاک ساخته، نزدیک به چهارملیون جوان ما را معتاد به مواد مخدرنموده اند. ازاینجاست که بالاخره ماباید بیدارشویم وخود را آزاد سازیم.

 مردم ماخوب میدانند که راه نجات به دست خودشان است. آنها مصمم اند تا وطن را از لوث کثیف عساکراجنبی پاک کنند. ولی منتظر فرصت اند. اما این فرصت میسر می شود.

  ازطرف دیگرحملات انتقامجویانه غازیان ما به مقابل نیروهای اشغالگردرطول هژده سال اخیرنمایانگرواقعیتی است که هنوزهم نوای آزادی درافق هندوکش طنین اندازاست. خصوصن دردوهفته اخیرکه بنابرشهادت شادروان جبارقهرمان وشادروان جنرال عبدالرازق نفرت وانزجارمردم ما به مقابل جنایتکاران امریکائی به اوج خودرسیده بود. دوسرباز قهرمان ارتش مان یکی درشیندند ودیگری درکابل دریک نبرد عادلانه به خاطردفاع ازوطن ومردم شان عساکردشمن را ازپای درآورده و خود جاودانه شدند. نیکوست اگرنام وهویت این قهرمانان رابرجسته سازیم تا مردم ازکارنامه های شان استقبال نموده مراسم فاتحه بجای آورند و اسمای شان درتاریخ افغانستان به خط زرین نوشته شود.

 صادقانه باید گفت که مسئولیت نابودی عساکراشغالگر، بدوش سردمداران پنتاگون وناتواست که با فریب وترفند وسوء استفاده ازاحساسات مردم شان به خاطرمنافع آزمندانه شرکتهای انحصاری امپریالیستی یگانه فرزند مادران بیچاره امریکائی واروپائی را دردشتهای سوزان افغانستان فرستاده و گوشت دهن توپ میسازند.

  تاکتیک های مبارزه بر ضد استعمار و اشغالگران

  به ادامه تکتیک های مبارزه به ضداشغال که درمقاله های قبلی خویش  نگاشته ام؛ به گونه ی مثال در مقاله ای که آن را می توانند در لینک زیر مطالعه فرمایند:

 http://www.vatandar.at/Drjahish32.htm

  اکنون میخواهم کمی از تجارب و و اندوخته های مبارزه ضد استعماری مردم قهرمان هند یادآوری نمایم که به ثمر نشست.

  شکی نیست که مردم قهرمان هند علاوه بر مبارزه سرسخت وپیگیرمسلحانه بر ضد مادر استعمار قرن هژده و نزده، تاکتیک های آتی را بکار میبردند:

 - استعماریون را تحریم و با ایشان مقاطعه کرده بودند.

 - هچکس به دفاتروموسسات اشغالگران نرفته ازارائه هرنوع خدمات به ایشان خود داری میکردند.

 - اموال وارداتی انگلیسی را درمیدان شهرانداخته آتش میزدند.

 - به کاروانهای شان شبیخون میزدند.

 - ریل های تجارتی انگلیسها را  منفجر، منحرف وحریق میکردند.

 - با استفاده ازانواع فعالیتهای مسلحانه و تخریبی دشمن را از هزار جناح خنجر زده  و آزادی رابه آغوش کشیدند.

  امید است مردم با دیانت افغانستان ازاین تکتیک ها برای حصول استقلال خویش استفاده کنند.

  توقع میرود کولابریتورها همکاری خود را بااشغالگران توقف دهند. درغیرآن مردم باید ایشان را ازعواقب کارشان آگاه سازند. توقع میرود تجار و سرمایه داران ملی ارزش داعیه استقلال را که آینده وطن وسرمایه شان به آن مربوط است درک کرده ازهیچ نوع کمک وپشتیبانی دریغ نه نمایند.

 درآرزوی صلح وآزادی وطن محبوب ما افغانستان!!!

 ما پیروز می شویم!!!

 پیروزی از آن مردم افغانستان است!!!

 متوقعم خوانندگان عزیز در افغانستان این مقاله را تکثیر و به دسترس مردم قراردهند.

 نوومبر2018

 *

 https://www.fondsk.ru/news/2018/11/04/us-gotovjat-proryv-islamistov-iz-afganistana-na-sever-47062.html

 **

 فریدریک شیلر نویسنده، شاعر، درامه نویس، مورخ و فیلسوف شهیر آلمانی که از هفده صدو پنجاه و نه الا هژده پنج ترسایی می زیست.

 https://www.youtube.com/watch?v=EqzuBNt_Bc4&t=2833s