برگردان-:  دکترسیداحمد جهش

تذکر مترجم: شما ویدیوی بمباردمان بیمارستان کندز را ببینید؛ همه بیماران و دکتوران و نرس ها با مریضان، یک جا قربانی شدند.

برای دیدن گزارش ویدیویی بمباردمان بیمارستان کندز، لطفن بالای لینک زیر کلیک فرمایید!

 چرا چنین بمباردمان ها؟

همه به خاطر ایجاد رعب و وحشت و دهشت؟... بلی... به نفع طالبان... بلی... چی هایی نیست که انجام نمی دهند.

هرآنچه جنایاتی که ما می بینیم، همه  و همه برای حصول اهداف رذیلانه ی رسیدن به مواضع جیوپولیتیک و جیو استراتیژیک است و بس. انسان و انسانیت نمی شناسد. کوله بار این همه درد و مظالم را فقط مردم مان باید کشید؟

 چرا؟

 چرا و چرا؟

 باوجود تیلفونهای مکرر در جریان بمباردمان، به مقامات امریکایی  و افغانی، بمباردمان  باز هم ادامه یافت.           

 رادیوی سپوتنیک دریک مصاحبه اختصاصی روی موضوع بمباردمان شفاخانه ام اس اف     درکندوز- افغانستان با کرستوفرستاکس دایرکترجنرال مرکزعملیاتی ام اس اف دربروکسل بحث وگفتگوکرد.

سازمان بین المللی طبی میدیسینس سانس فرونتیرس (ام اس اف) یا دوکتوران بدون مرز خواهان یک تحقیقات مستقل در موردحمله روزشنبه شد.

 شفاخانه که دوصد نفررا درخود جای داده بود بمبارد شده، نزده کشته به شمول سه طفل، سی وهفت زخمی ویکتعداد مفقودالاثر بوجود آورد.

نظامیان امریکایی معترف اند که بعد از ساعت دوبجه شب به وقت محلی بالای کندوز به حمله هوایی دست زده اند.

کرستوفرستاکس درمورد این واقعه وحشتناک چنین گفت : " ما تعدا دقابل ملاحظه کارمندان بین المللی وهمکاران افغان داشتیم که درآنوقت (در وقت بمبارد . مترجم) درشفاخانه حاضربودند. این شفاخانه از چهار سال بدین طرف فعال بود. مادرشفاخانه بیشتر از 105 مریض داشتیم. درحدودساعت دوبجه شب به وقت محلی صدای غرش طیاره بالای شفاخانه شنیده شد. بعدن تعمیراساسی که شعبه مراقبت جدی رادرخود داشت موردحمله هوایی قرارگرفت.حملات چند مراتبه تکرارگردید. چهاریاپنج حمله مستقل بالای شفاخانه اجرا شد که منجربه قتل 10 مریض ازجمله سه طفل وقتل 12 کارمند ما به شمول 4 داکترگردید."

ستاکس در مورد بمباردمان گفت:" این حمله یک ساعت طول کشید. ازاین جاست که چرا ما نظری را که گویا این واقعه به شکلی ازاشکال آسیب جنبی میباشد بطورمطلق رد وتقبیح میکنیم. این یک حمله مکرربالای شفاخانه ایست که واضحن قابل شناخت بود. ما کوردینات دقیق شفاخانه رابه تمام جناح ها یعنی به مخالفین دولت، به حکومت افغانستان ونیروهای امریکائی قبلن فرستاده بودیم." اوگفت که در جریان بمبارد ما بانیروهای افغان وایتلاف در تماس بودیم وبرای شان تذکردادیم که شما درجریان تخریب یک شفاخانه هستید.

" ما برای شان گفتیم که هواپیماای شفاخانه مارابمباردمیکند، باید توقف داده شود اما بمبارد ادامه یافت."

" مابطوردقیق نمیدانیم اماهمه علایم مبشرآنست که امریکائی ها آن طیاره ها راپروازمیداد ند. ما دروقت بمبارد با نمایندگان اضلاع متحده درتماس وگفتگوبودیم اما حملات توقف نکرد واین کاملا غیر قابل پذیرش است."

اوتاکیدنمود که ام اس اف همیشه درمناطقی که جنگ در جریان است جهت تضمین امنیت ومصونیت مریضان  کوردینات جی پی اس ( نویگیشن، گلابال پوزیشن انگ سیستم – سیستم جهانی موقعیت یابی – مترجم. )  تاسیسات طبی خود رابه دسترس تمام جناح های درگیرقرارمیدهد.

درگفتگوراجع به شد ت شاک وترورایکه کارمندان شفاخانه تجربه نمودند،  ستاکس گفت " بعضی ازکارکنان ما دراثنای بمبارد بالای مریضی عملیات میکردندکه فوت نمود، اوبه سببی فوت کرد که وقتی تعمیر را زدند حریق  رخ داد. مریض بالای میزعملیات بود عمله مجبورشد تا اورا همانجا بگذارد."

اوگفت درتمام شمال شرق افغانستان این یگانه مرکز تراوما بود ( تراوما معانی زیادومفهوم وسیع دارد دراینجا مقصد ازمرکزتداوی مجروحین ومصدومین میباشد بناا ازترجمه آن صرف نظرشد- مترجم. ) تداوی رایگان بود. مردم باتراومای ناشی از واقعات ترافیکی ومحاربوی مراجعه میکردند.

" قبل ازبازگشت ما به یک توضیح مناسب درمورد آنچه واقع شد ضرورت داریم. این یک تخلف مرگبارازقانون انسان دوستانه ای بین المللی است. برای کشتن مریضان دربستری بیماری دریک شفاخانه ای واضحاا قابل شناخت هیچ نوع معذرت وجود ندارد."

ستاکس گفت " ماتقاضا نمودیم تامقامات امریکایی توضیحی به ما ارایه کنند. ماشکایت خودرا وسیعا علنی ساختیم. پس آنها ازضرورت به میدان کشیدن حقایق کاملا باخبراند."

اگر پس ازتحقیق حادثه آنطوریکه ستاکس توضیح نمود برملا گردد در آنصورت این واقعه یک جنایت جنگی خواهد بود.

" اگر حادثه متذکره تاییدگردیده واشخاص مسئول میدانستند که یک شفاخانه راهدف قرارمیدهند دراین صورت این حادثه جنایت جنگ شمرده میشود."

اواضافه نمود که ضروریست تااین واقعه وسیعن انتشار و به آگاهی مردم  قرارداده شود، تا همه بدانند که مسئولیت پذیری وجود دارد تا چنین یک تراژیدی وحشتناک دگرهیچگاه بوقوع نپیوندد.

 

http://sputniknews.com/asia/20151004/1028015368/kunduz-afghanistan-hospital-bombing-general-director-interview.html

 

بر گرفته شده ازسپوتنیک انترنشنل