حقیقت ترجمه و تلخیص از دوکتور سید احمد جهش: کمک‌های صدها میلیارد دالری جهت اشاعه و ترویج فساد در افغانستان

مصاحبه الیساندرو بیانچی سردبیر نشریه‌ی "بیرانتی- دیپلوماتیکو" (نام یک مجله سیاسی ایتالوی. مترجم) با "اندری ولتچک" (فیلسوف، نویسنده، فلمساز و ژورنالیست پژوهشگر مترجم).

 گرفته شده از میدیای چهارم

 29 سپتمبر 2017 ترسائی

   1) بیانچی: موقعیت جغرافیائی افغانستان همیشه رول مرکزی را دارا است. چنین به نظر می‌رسد که مذاکرات صلح اپریل (مقصد از کنفرانس صلح افغانستان است که به ابتکار روسیه به تاریخ 14 اپریل 2017 در مسکو برگذار گردید. مترجم) بین افغانستان، هند، پاکستان، روسیه و چین ختم حضور نظامی دایمی و حاکمانه امریکا را در مملکت رقم میزند. نظرشما در زمینه چه میباشد؟

 ولتچک: آنچه را که یادآوری گردید خیلی مهم است؛ اما من هنوز آماده نیستم تا تجلیل نمایم. ولی بطور نظری میتواند چنین باشد؛ یعنی قدم نخست به طرف ختم ویرانگرانه ترین و ددمنشانه ترین اشغال در تاریخ ناتو و یا طوریکه رسانه های امریکائی میگویند " درازترین جنگ امریکا " بگذار آنرا تنها " حضور امریکا " نخوانیم.

  میدانم که در این اواخر بعضی از اروپائیان دوست دارند خود را به مثابه یکنوع قربانی جا بزنند. ولی بطورقطع چنین نبوده اروپا خود مرکزاین کابوس جهانیست و امریکا چیزی نیست به جز مخلوق یا چوچه اروپا. از بسیاری جهات امریکا اروپا است.

 بریتانیا کاملن در عقب این دهشت و تروری که مردم افغانستان مجبورساخته شده اند تا از آن بگذرند قرار دارد؛ یک انتقام سادستیک از سبب همه شکست های سابقه اش در افغانستان است.

  برتانیا بیشتر از هر مملکت دیگر مسئول قتل عامها در سرتاسر جهان است و اکنون ایدیالوژی امریکا و تمام امپریالیزم غرب را شکل داده ماکیاولین ایزم و ماشین پروپاگندی اش بی جوره میباشد.

 چیزی را که من از تجربه دست اول خودم میتوانم تائید نمایم این است که حقیقتن تا حال مردم افغانستان بقدر کافی از وحشت امپریالستی غربی به بینی رسیده اند. آنها بعد از شانزده سال دهشت و تجاوز کاملن خسته شده اند. آنها ازغرب بیزار بوده بالای غرب اعتبار ندارند ... اما اکثرشان خاموش اند زیرا بطور متداوم با ترساندن و تخویف به اطاعت وادار میگردند. و همچنان باید بخاطر داشت که اکنون در مملکت همدستی با نیروهای اشغالگرغربی بزرگترین پیشه میباشد. دیپلوماتهای افغان، تعداد زیادی از سیاستمداران، تعداد بیشماری از قوماندانان نظامی، ان جی او های که توسط غربیها تمویل میشوند، حتی هزاران نفر از آموزگاران همه در خدمت اشغالگران اند که بیشرمانه بلیون ها دالر از طریق چنین همدستی ننگین به کف میاورند. اینهمه یک بزنس یا پیشه بزرگ و پر درآمد است بنا مافیای نوکرماب و زبون ژورنالستان، دیپلوماتان، والیان و آموزگاران هیچگاهی موقف های پر درآمد خود را داوطلبانه ترک نخواهند کرد. (تا مقابل اشغال مبارزه نمایند. مترجم)

 استعمار غرب فاسد میسازد! او نسلها را در ممالک تسخیر شده و تحت اشغال اش یکی بعد از دیگر فاسد میسازد

 افغانهای اصیل و پرغرور، وطندوستان واقعی با قلب های نیک اند (هنوز تعداد زیاد شان در این مملکت که یکی از جای های دوستداشتنی ام در جهان است وجود دارد) توان گفتن ندارند.

 خوشبختانه حتی بالائی ها درک کرده اند که تحت رژیم موجود و حاکمیت خارجی راهی به جلو وجود ندارد.

 در کابل و در ولایت ها نگاه مردم بسوی روسیه و چین همچنان ایران و حتی هند آغاز شده است. حتی پاکستان باوجود سابقه وحشباراش در این بخش از جهان بیشتر از این نمیتواند نادیده گرفته شود. هر چیز که باشد بهتر از ناتوست.

 2 ) بیانچی: حضورقوای امریکائی درافغانستان مانند دیگر قسمت های جهان اهداف درازمدت پلان کننده گان نظامی راکاملن توضیح نمی نماید. ازبعضی جها ت افغانستان شباهت باوضعیت مشابه درجنوب شرق آسیا دارد.

 درکوریای جنوبی حضورنظامی امریکا توام با بی ثباتی جزیره نمای کوریا ازسال 1950 بدین طرف ادامه دارد.

 تقویه نیروهای امریکائی موازنه حساس بین جناحهای مذاکره کننده درکنفرانس اپریل را تغییرنداده وبرمساعی مسکو و پیکنگ جهت تامین ثبات درافغانستان تاثیرنخواهد کرد.

 شما حضورنظامی امریکا را درافغانستان چطورتعریف مینمائید؟

  ولتچک: من انرا غیرانسانی، وحشیانه وکاملن نژادپرستانه تعریف مینمایم. ومن تنها درموردحضورامریکا نه بلکه درمورد حضور اروپا ومخصوصن بریتانیا سخن میگویم.

  شکی وجودندارد که یک وقتی افغانستان سوسیالست اکنون تحت مظالم ناتوچقدرعمیق سقوط نموده است. کافیست اگرحتی به اداره های یو ان دی پی ودبلیو اچ او (پروگرام انکشاف ملل متحد وموسسه صحی جهان. مترجم) سربزنید همه چیزآنجا به تفصیل وجود داردکه: افغانستان طبق معیارهای اچ دی آی (اندکس انکشاف انسانی. مترجم) کمترین انکشاف یافته درآسیا بوده ومردم افغانستان پائین ترین حد میانی عمررادرقاره خوددارند.

 اضلاع متحده به تنهائی ادعا دارد که از شروع تجاوزسال 2001 تا حا ل مبلغ بین 750 بلیون تا 2. 1 ترلیون دالر را به مصرف رسانیده است. این یک مبلغ بزرگ ونجومیست حتی بزرگتر ازمصارف پلان مارشال بعدازجنگ دوم جهانی. آیا اینهمه پولها جهت کمک به مردم افغانستان مصرف شده است؟ البته که نه. عمدتن این پولها جهت فاسد کردن" نخبه گان" وچوچه های شان به مصرف رسیده بخشی از پولها به اردوومعاش کارمندان خارجی داده شده است. ازاین پولها میدانهای هوائی نظامی و پایگاه های بزرگ نظامی ساخته شده است که بعضی از پایگاه ها متروک و بعضی به محل دیگرانتقال یافته اند. کمپنی های امنیتی غربی نیزازاین پول ها بهره مند شدند. زمانی من محاسبه کردم که اگر اینهمه پولها را مساویانه به مردم افغانستان تقسیم میکردند مملکت میتوانست برای شانزده سال عاید سرانه بلندترازمالیزیا میداشت. جنون است آنچه غرب درحق افغانستان کرد.

 

لین های تریلیبوس که توسط چکوسلواکیا سا خته شده بود همه ازبین رفته اند امابقایای آن وبسیاری چیزهای دیگرهنوز به جای مانده است مانند اپارتمان های ساخت اتحادشوروی به اصطلاح میکروریون هاهنوزاستاده اند وتقاضا برای شان زیاد است. کانالهای آب وبندهای برق آبی دراطراف ومخصوصن کانال آبیاری درجلال آباد کمک اتحاد شوروی، بندآبیاری توسط هند، ساختمانها و کمکهای صحی برای مردم که به کمک چین ساخته شده است.

  غرب چه ساخته است؟ هیچ چیزی به جزازمصیبت وبدبختی، جنگ وبمباردمان، بارک های بیشمارنظامی، دیوارهای بلند کانکریتی، تجارت تریاک، فاحشه گی فکری ومانند همیشه نیهیلیزم (هیچ گرائی. مترجم) تاریک ومطلق.

 تنهادرسال 2007 درحدود 700 غیرنظامی افغان دراثرحمله هوائی غرب کشته شده اند که در مقایسه با سال 2006 رقم بلندی میباشد.

 بتازگی قراردادی های گورجستانی که برای نیروهای اشغالگرامریکائی کارمیکنند به من گفتند که: امریکائیان با افغانها آنقدرکینه دارند که حتی غذا های دست ناخورده خود رابه عوض آنکه به اطفال گرسنه بدهند ازبین میبرند.

 مردم افغانستان خوب میدانند که کیها دوست شان است وکیها دشمن شان.

 3 ) بیانچی: جهان درتغییراست، بیشتروبیشتر تلاشهای پرثمری جهت رفع هرج ومرج ناشی ازسیاست های امریکا به مشاهده می‌رسد. راه بطرف شگوفائی اقتصادی واحیای همبستگی بین مردم افغانستان کاریست که جریان دارد اما یک مرتبه اگرمملکت بتواند استقلال خودرا اعاده نماید برای واشینگتن مشکل خواهد بودتاشرایط خودرا دیکته کند. آیا ممالکی مانند روسیه، چین وهند خواهند توانست تا ازانکشافات خطرناک درافغانستان جلوگیری نمایند؟

 ولتچک: تعداد زیادی ازمردم افغانستان درآرزوی استقلال واقعی بسرمیبرند. اکثریت شان باعلاقه مندی زیاد مهربانی وانترناسیونالیزم مردم شوروی را به خاطرمیآورند. برعکس غربی ها دراول شورویها به حیث آموزگاران، دوکتوران، نرسها وانجنیران به افغانستان آمدند وآنچه داشتند با مردم بومی قسمت کردند. بین مردم زندگی کردند وپشت دیوارها پنهان نه شدند. امروز درافغانستان اگربگوئید که روسی هستید تعداد زیادی شما را به آغوش کشیده و به خانه های خود دعوت مینمایند. اینهمه بطور روشن مغایر پروپاگند غرب است که گویا افغانها بدبین روسها میباشند.

 وقتی سخن سرروسها وچینائیها میآید بلی هردومملکت متفقن کارمیکنند تابتوانند شگوفائی اقتصادی وعدالت اجتماعی را درافغانستان تامین نمایند. من درموردهند متیقن نیستم چه هند تاحال واضحن بالای دوچوکی نشسته است. (یعنی هم به میخ میزند وهم به نعل. هم با روسیه و چین نزدیکی دارد وهم درتبانی بااشغال است. مترجم) اما روسیه وچین بطور قطع اماده اند ومیتوانند کمک نمایند.

  مشکل آنست که افغانستان ازهرنوع استقلال هنوزخیلی ها فاصله دارد. هولناکتر آنکه شانزده سال است که غرب افغانستان را دراشغال خود دارد. علاوتن مملکت برای مدت درازتری قربانی پلانهای شیطانی امریکا وناتوشده بود وبرای دها سا ل محل تربیه جهادی های طرفدارغرب بود مانند القاعده ومجاهد (دراثنای جنگ باشوروی وسوسیالیزم افغان) واکنون طالبان وداعش که به تخریب وکشتار میپردازند.

  داعش بعد ازشکست توسط ارتش سوریه، روسیه، لبنان وحزب الله از سوریه ولبنان به افغانستان آمده است.

 طوریکه همه میدانند داعش توسط غرب ومتحد ین اش درخلیج ساخته شد است.

 ضروراست تابدانیم که: دو کشوری راکه غرب میخواهد کاملن بی ثبات بسازد روسیه وچین است. درهردومملکت اسلامیست های بنیادگرا فعالیت داشته تخریبات مهیبی را سبب میشوند. غرب درعقب همه اینها قراردارد و برای این منظورافغانستان رااستعمال وقربانی میکند؛ زیرا افغانستان از یک طرف نسبت موقعیت جغرافیائی اش وازجانب دیگربه خاطر آنکه کاملن بی ثبات ودچارهرج ومرج گردیده فوق العاده باپلانهای امپریالست غرب مطابقت دارد. ناتو درافغانستان جنگ وکشمکش را دوامدارمیسازد. جهادی ها به آسانی باتجربه و سرسخت شده بعدا به شمال غرب چین وآسیای میانه صادر میگردند.

 جنگ افغانستان درواقع یک جنگ پلان شده ای نسلکشی به ضدمردم افغانستان است.

  ازجانب دیگرافغانستان میتواند محل مشق وتمرین جهادی های باشد که بالاخره روزی به جنگ روسیه وچین فرستاده خواهند شد.

 4 ) بیانچی: زمانیکه اضلاع متحده به مثابه قدرت جهانی روبه زوال آخرین نفس های خودرامیکشد و دگرتوانائی تحمیل اراده خود را بردیگران ندارد، دست به یک سلسله اعمال احمقانه مانند فیر 60 راکت به سوی سوریه وفرستادن 4000 سربازبه افغانستان میزند. اینهمه حرکا ت کدام تاثیر نداشته موازنه قدرت را به نفع واشینگتن تغییرداده نمیتواند. این نوع حرکت ها تا ثیرقوی درتقلیل اعتباربعدی امریکا اگرچیزی مانده باشد داشته باب مذاکره وهمکاری را میبندد.

 ولتچک: دراین خصوص من سخت مخالف ام، من تقریبن یقین دارم که غرب بصورت عموم واضلاع متحده بصورت خاص واضحن میدانند که چه میکنند. اضلاع متحده ابلیس ترین نیروهای استعماری مخصوصن برتانیا را منحث مشاور درکنارخود دارد.

 اضلاع متحده بدون یک جنگ بزرگ چون آب دستشوئی به بدرفت نخواهد رفت وهمچنان اروپا.

  این دومنطقه جهان ازچوروچپاول سیاره ما ساخته شده اند وهنوزهم ساخته میشوند. آنها نمیتوانند فقط وتنها باکار وقوه دماغی خود شان به موجود یت خود ادامه دهند. آنها دزدان دایمی اند. اضلاع متحده هیچگاهی نمیتواند از اروپا جداگردد. اضلاع متحده شاخ بزرگیست که ازتنه درخت هولناک استعمار، امپریالیزم ورسیزم اروپا روئیده است.

  هرآنچه اکنون اضلاع متحده، اروپا وناتوانجام میدهند فوق العا ده پلان شده است. هیچگاه به آن نباید کم بها داد! این یک پلان شیطانی، ددمنشانه ومرگباراست وازنقطه نظرسترا تیژیک واقعن عالی طرح شده است.

 آنها هیچگاهی به رضایت خود افغانستان را ترک نخواهند کرد. باآنها بایدجنگید وشکست شان داد. درغیرآن آمده اند که درافغانستان بمانند، ویا درسوریه و درهرجای دیگر.

 http://www.4thmedia.org/2017/09/the-people-of-afghanistan-have-had-truly-enough-of-western-imperialist-barbarism/