سردمداران حاکمیت تحمیلی امارت سیاه وتحجرگرای تالبی، این اجیران جنگی جنگ های نیابتی بیگانه ها وسخنگویان شان ازبام تاشام مشغول کتمان حقایق، فریب دادن مردم، دروغگویی وخاک زدن به چشمان بینای مردم میهن وجهانیان استند؟!

درنگاره ی مرتبط بااین جستار یکی ازآدم کشان حرفوی، یکی ازمزدوران وجنایتکاران امارت سیاه تالبی ودرنهایت یکی از مهره های کلیدی وهمه کاره ی این نظام بنیادگرا وقرون وسطایی را می بینید. این جناب امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت سیاه است!

او درمصاحبه با بلندگوی ارباب جهانی شان یا بی بی سی درکنار سایرشایعه پراگنی و اراجیفی که درموردکار روایی شان اذعان داشته، ادامه میدهدکه: «خوشحالیم که درحکومت ما هیچ کسی به دلیل مخالفت با دولت مجبوربه مهاجرت نشده است...»
آیااین کودن تعریف مهاجرت ویا مهاجررا نمیداند؟ آیا اواز مخالفت با نظام که بصورت مشهود وبالفغل درداخل کشورادامه دارد، آگاهی ندارد؟ درحالیکه که همه چیز را باتمام معنا وخوب هم میداند.

 درطی بیشترازیکسالی که ازعمرننگین حاکمیت عصرحجر شان میگذرد، درحالیکه هیچ دستآوردی درعرصه های مختلف حکومت داری وخدمت گزاری برای مردم نداشته اند، برخلاف بابی برنامه گی تمام، برمبنای اعمال خشونت وشدت عمل علیه شهروندان، دراتکاه با دساتیر «شریعت کور» و «سنت های خرافی» ۱۴۰۰ سال قبل که هرگزپاسخ گوی حداقل نیازهای شرایط موجود نیست، باشیوه حکومتداری تحکمی شان، همه ی حقوق وآزادی های شهروندی مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشررا لگد مال نموده، کشور ۳۵ ملیونی را به زندان همگانی باشنده گان وجهنم سوزان برای زنان آن مبدل ساخته اند!
ازهمه غیرانسانی تر، تعقیب سیاست نابرابری های جنسیتی وموضع گیری خشونتبارعلیه نیمی ازاجتماع انسانی یا قشر زنان به حیث جنس درجه دوم بوده که برمبنای پدیده ضدبشری زن ستیزی حق آموزش، کار وسهمگیری درحیات سیاسی، اجتماعی وفرهنگی را ازآنهاسلب نموده اند!

تالبان ادعادارندکه مطابق «شریعت اسلامی»، به حقوق زنان را بیشترازنظام گذشته حرمت گذاشته اند، این لشکر جهل وتاریک اندیش خوب میداند که دساتیر «شریعت اسلامی»، زنان را به حیث جنس درجه دوم، نیمی از مردان، محصور چهاردیوارخانه، وسیله عشرت مردان، تولید نسل وپرورش دهنده آن به معرفی گرفته است وبس!
امارت سیاه اولین حاکمیتی درجهان است که قانون اساسی وقوانین منسلک به آن را نداشته وبه شیوه فرمان های جنگلی از آدرس ملاهیبت الله این «رهبرفرضی ویامجازی» شان ازپایتخت سیاسی یعنی ولایت کندهار اداره میشود.

این عقب گرایان نابخرد چنین تصوردارند که قانون اساسی شان کتاب آسمانی یاقران بوده وضرورتی به تدوین قانون اساسی ی ازجانب انسانها نیست، غافل ازاینکه احکام ودساتیرمندرج آن مربوط به شرایط ۱۴۰۰ سال قبل وآنهم شامل حکایات تاریخی، مسایل اجتماعی وعبادتی بوده ودرزمینه های حکومتداری به شیوه موجود چون ساختارهای پیچیده اقتصادی، اجتماعی، روابط حقوقی بین مردم ودولت ها، ترافیک پیچیده زمینی وفضایی بخصوص درشرایط سیطره کمپیوتر، انترنت، حیات دیجیتالی و... برسرنوشت مردم چیزی بدردبخوردرآن سراغ نمیشود.
امارت سیاه برمبنای اصول اداره فاشیزم قومی ومذهبی تاکنون هزاران انسان بیگناه وبی دفاع را، به سلسله قتل های زنجیره یی وهدفمند، براساس تصفیه قومی ومذهبی ونسل کشی بدون داشتن اتهام مشخص، تحقیق ومحاکمه به شکل صحرایی تیرباران نموده اند که ویدیوهای مستند آنهادرشبکه های اجتماعی قابل دسترسی میباشد.

به همین ترتیب این ضد بشرها بخاطردرهم شکستن ایستاده گی ومقاومت برحق، مردم واهالی بی گناه را از خانه وکاشانه، از زمین واراضی و مواشی شان دور نموده، کوچ دادن های اجباری را برآنها تحمیل مینمایند، چنانچه تاکنون هزاران خانواده درسراسر افغانستان بخصوص در محلاتی که مقاومت مشهودمسلحانه علیه شان جریان دارد، به کوچ دادن های اجباری سوق گردیده وبجای آن خود این غاصبان چپاولگرویاخانواده های غیربومی وبی هویت وزیرستانی را مسکن گزین ساخته ویا هم اینکه از خانه هابه حیث سنگرهای نظامی در برابرمقاومتگران استفاده مینمایند. آنهایکه ازقبول کوچیدن اجباری سرباززنند، سرنوشت محتوم شان برخوردصحرایی وتیرباران شدن ازطرف این جانیان است!
سردمداران امارت سیاه وضعیت پرازتنش وبی ثباتی امنیتی را انکار نموده و وضع را بادروغ بافی های عریان خیر وخیرت به معرفی میگیرند.

سخن گویان حاکمیت ترورو وحشت باربارحکومت تک قومی وتک مذهبی وتک جنسیتی شانرا حکومت همه شمول ویامشارکتی جا زده که گویا نمایندگی از همه ی ملیت ها، اقوام، زبانهاو مذاهب مینماید. شکی وجود ندارد که درترکیب حکومت تالبی افراد انگشت شماری ازسایرملیت ها واقوام غیر پشتون مودجود است ولی همین افراد، همگی از نظر اندیشه وایدولوژی تالب وتحجرگرا استند! پس همه شمول بودن ویا مشارکتی بودن اش درکجاست؟

قبل از تسلیم دادن حاکمیت بوسیله واشنگتن به مخلوقات تالبی شان، مدیای غرب ویا همین خالقان جهانخوار شان تاکید برآن داشتند که گویا اینها تالبان دو دهه قبل نبوده ودرشیوه های عملکرد شان تغییرات مثبتی بمیان آمده است، کارنامه های سیاه توام با وحشت ودهشت وارتکاب جنایات بیشمار شان علیه جان، مال وشرف مردم طی عمر ننگین بیشترازیک سال شان ماهیت پوچ ادعا های دروغین بلندگویان غربی شانرا افشانموده، طوریکه این بربرهای بنیادگرای اسلامی نه تنها که گرایش های مثبت در شیوه تفکرتحجرگرایانه شان به میان نیامده، بلکه عقبگرایانه تر، انتقام جویانه تر، وحشیانه ترودرنده خوترازگذشته عمل می نمایند.
درحالیکه درسراسر کشوربخصوص زون های شمال وشمالشرق مقاومت مسلحانه برای براندازی قهری امارت سیاه جریان دارد، درمقابل، آنهاسکوت مرگبار نموده ومدیای داخلی را تهدید نموده واز ایشان تعهدگرفته اند که اخبارفعالیت اپوزسیون مسلح وشکست های پی درپی را که برآنها واردمیشود، تحت پوشش قرارنداده وهمگانی نسازند.
اداره پولیس مذهبی یا امر به معروف ونهی ازمنکرامارت سیاه، مردم وبخصوص زنان را درملای عام شلاق زده وبه توهین وتحقیر آنها میپردازند!

تالبان بنابرخصوصیت زن ستیزی شان میخواهند ریاست زنان اداره امر به معروف ونهی از منکریابخش پولیس مذهبی زنان را فعال ساخته و بوسیله این سیاست شیطانی شان زنان را علیه زنان مواجه ساخته وحس کینه ونفرت را درمیان آنها بپاشند!
نظام اقتصادی درکشورازهم فروپاشیده وبیش از ۹۰ درسدشهروندان ازبیکاری وفقر جانکاه رنج میبرند.
امارت فاسد ادامه دهنده اداره فاسد قبلی بوده وهیچگونه شفافیتی درحسابدهی آن وجودندارد. آنها بعد ازحاکم شدن هزاران ملکیت وجایدادهای چون شهرک ها، قصر ها، خانه ها، سرای ها، آپارتمانهاو دارایی های منقول چون پولهای نقد، حساب های بانکی ملیونی وسایط نقلیه، موبل واساسیه های منازل را غصب نموده وبدون حسابدهی وشفافیت مورد استفاده های شخصی خود واربابان پاکستانی شان قرارداده ومی دهند. درحالیکه اصولن همه ی این ملکیت های منقول وغیرمنقول تا روشن شدن سرنوشت قانونی آن به حساب امانت نگهداری شود.

برهمگان آفتابیست که ادمکشان تالبی مشغول غصب، دزدی ها، جمع آوری «غنایم» وافزایش شمار زوج های شان استند! درمواردی هلیکوپترهای بیت المال رابخاطرانتقال عروس های شان ازیک ولایت به ولایت دیگرگلپوش میکنند!
بخاطر فسادگسترده حتا متقاعدین بینوا، پولهای را که طی سالهای خدمت شان به صندق تقاعد ریخته اند، نمیتوانند بدست آرند...
سدهاهزارهموطن ما برمبنای دلایل ومدارک معقول وادامه حیات شان بخاطررهایی از دم تیغ ویا محاکم صحرایی این قاتلان بی رحم، با استفاده از امکانات دست داشته ویابه شکلی ازاشکال راهی دیار همسایه ها وازآن طریق راه مهاجرت به کشورهای اروپایی و...در پیش گرفتند.
مگر جناب متقی کوراست ونمی بیند که همه روزه هزاران نفردرمراکز صدور پاسپورت صف کشیده که باخشونت وبرخورد های وحشیانه این جانیان توام میباشد.
باری اینها خود اعتراف نموده بوده که صدور بیشتراز یک ملیون پاسپورت را اجرایی نموده اند.

درتازه ترین مورد آقای قیوم سلیمانی ازمسولین باصلاحیت کشورایران درمورد مهاجران باصرحت تمام اظهار داشت که درطی یک سال حاکمیت تالبان به تعدادبیشتراز یک ملیون تن از افغانستانی ها به ایران مهاجرت نموده اند.
به همین ارتباط ملاهیبت الله این امیر خیالی ویا فرضی به زیر دستان اش هدایت داده بود که مردم را دلداری داده وآنهارا امیدوار به آینده سازند، طوریکه گویاهمه چیز خوب میشود وآنها نباید تصمیم به ترک وطن بگیرند.

امارت سیاه تالبی طی بیشتر از یکسال از به حاکمیت رسانیدن شان بوسیله واشنگتن وحکومت ۴ نفره غنی خاین، باترفند های گوناگون نتوانسته اند مشروعیت داخلی وجهانی را بدست آورده وحتا از جانب همان اربابان شان نیزبه رسمیت شناخته نشدند.

آنچه مسلم است اینکه امارت تالبی با چنین شیوه های خشونت، دهشت ووحشت صلاحیت حکومت داری را نداشته ونه مشروعیت وظرفیت آنرا دارند، ازجانبی هم مردم آزاده وبا شهامت ما تحمل آنرا نداشته و نمی خواهند ازچنین حکومت سرنیزه اطاعت نموده واسارت پاکستانی ها این دشمنان تاریحی را بپذیرند. چنانچه ما شاهد قیامها وخیزش های مردمی که روزتاروزشکل سرتاسری را بخود میگیرد، استیم.

این زباله های متعفن تاریخ محکوم به شکست وبراندازی بوده وهرگونه کنارآمدن وتعامل با آنها به حکم خیانت ملی محسوب گردیده ونمیشود که برای آنها تعین تکلیف نموده ویا وظیفه خانگی داد!

ننگ ونفرین ابدی برامارت سیاه تالبی وحامیان جنایتکارامریکایی وپاکستانی شان!

 

 م ح «حریف»

 

آلمان – آگست ۲۰۲۲