قطعه بازى پاكستان در چند قدمى ارگ- گلبدین و ارگ. غنی عبدالله و گتبدین- اشرف شهکار

درين اواخر آمد آمد گلبدين حكمتيار سر دسته گروه شرارت پیشه‌یی به نام حزب اسلامى تقریباً در سر خط خبرهای وسايل ارتباط جمعى، مبصران و دنياى مجازى فيسبوك قرار گرفته است. اظهارات توأم با اضطراب و احساساتى ريس جمهور در مراسم اداى نماز عيد قربان در مورد حكمتيار نشان داد كه احتمال توافقات دو ساله در سر نخ رسيده باشد.

آمد آمد فیزیکی گلبدين به كابل از سلسله آدرس‌هایی با خوش بينى و از صدها هزار آدرس ديگر با بدبينى و تشويش اظهار می‌گردد، چرا خوش بينى و چرا بد بينى؟

دولت آمدن گلبدين حكمتيار را به كابل به‌مثابه اولين دستاورد دو ساله خود در امر صلح قلمداد خواهد كرد، ريیس هیأت اجراييه هوس نشستن با حريف تنظیمی‌اش را در يك سفره غذا خوردن كرده است، ساير تنظیم‌های جهادى علاقه‌مند رسيدن حكمتيار تا ارگ را به وساطت خودشان تمايل داشتند تا دست حكمتيار زير سنگ شان باشد.

از طرف ديگر هزاران قلم و زبان ديگر ورود حكمتيار را به كابل ناميمون دانسته و وحشت و دهشت اين گروه شرارت پيشه را در چهار دهه گذشته در جنگ، ويرانى، خانه جنگی‌ها و حتا در جنگ‌های ميان گروهى تنظيمى و تصاحب قدرت با نفرت و خشم و بد بينى كامل ديده و می‌بینند.

سؤال اين جاست كه آيا آمدن حكمتيار به كابل يك دستاورد است؟

از ديد اين قلم، حكمتيار به‌طور خاص هم در زمان كرزى و هم درين دو سال اخير عملاً در تمام ابعاد زنده گى كشور و تصميم گیری‌ها ذيدخل بوده است، از كنفرانس بن گرفته تا حضور بالفعل اعضاى فعال و تصميم گيرنده رهبرى اين گروه در كابل.

از حضور مؤثر قطب الدين هلال معاون حكمتيار، ارغنديوال مسؤول مالى حزب اسلامى، سباوون ريیس استخبارات حزب اسلامى، محمد خان معاون داكتر عبدالله، غيرت بهير و همايون جرير دامادهای حكمتيار كه كار حزب را در عرصه سياسى و روابط خارجى نظم می‌دهند و همچنان شهنواز تنى، محمد حكيم حكيم، محمد كريم امين، فاروق وردك، حليم تنوير، خرم و همین‌گونه حضورشان در رأس بيش از هفت ولايت به حيث والى و در پارلمان بيانگر حضور عملى اين گروه در كشور بوده است.

اما پاكستان اين مهره خود را به‌تنهایی نزد خود نگهداشت تا در وقت مساعد به‌مثابه حسن نيت پاكستان براى آوردن صلح در افغانستان به‌مثابه قطعه بازى پيش بكشد.

اين بازى چند ماه قبل در مذاکرات با جانب ارگ با توافقنامه بيست و پنج ماده‌ای كه خواست‌های دو طرف در آن درج شده بود براى امضاء آماده شده بود كه بر خورد در تورخم ميان نيروهاى سرحدى پاكستان و افغانستان صورت گرفت و " آى اس آى" اين قطعه را پس كشيد و دو باره گلبدين در قصر اسلام آباد خود مسكن گزين شد و اكنون با سرد شدن و بی‌تفاوت بودن جانب افغانى در ساختن بندرهای سرحدى، اين بازى توسط پاكستان از سر گرفته شد و حكمتيار اجازه يافت كه باب مذاكره را دو باره با كابل بگشايد.

عمده‌ترین مواد توافقنامه به امتياز دادن حكمتيار متمركز است:

-نام حكمتيار از لست سياه ملل متحد حذف شود. - زندانيان حزب اسلامى كه در جنايت و كشتار و جنگ رویارویی با قوت‌های امنيتى کشور دستگیر شده‌اند، رها گردند كه یقیناً تعدادى ازين زندانيان گروه وابسته به حقانى و مليشه هاى پاكستانى و تروریست‌های عربى خواهند بود. -آرگاه و بار گاه والایی به حكمتيار بخشيده شود. -امنيت اش گرفته شود و به بيست هزار اعضاى حزب اسلامى -كه معلوم نيست آيا واقعيت دارد يا اينكه سلسله جنگجويان شرارت پيشه و تروريست وابسته به شريرترين باندهای تروریستی از پاكستان، ايران و ساير کشورهای منطقه در پايتخت و ساير شهرهای مهم متمركز خواهد گرديد - به نیروهای جنگی‌شان در نهادهای عسكرى و وزارت‌های سكتور امنيتى جاى داده شود و دردناک‌تر اينكه اين توافقنامه ميان نفر اول ارگ و حكمتيار كه يك مهره كهنه و سوخته پاكستان است به‌طور غیرمعمول طى تشريفات ویژه‌یی به امضاء خواهد رسيد.

شايد اين موافقت‌نامه عامل آن گردد كه امتيازات ديگرى شامل امتيازات مادى، معاشات دالرى، القاب و جايگاه خاص، حضور در تصميم گیری‌ها، تقسيم چوكى هاى مهم، دادن امتياز به سلسله خانواده‌های افراد وابسته به اين حزب تا توزيع زمين و شهرک‌ها گسترش بيابد.

آيا اين همه امتيازات به يك دست نشانده معلوم‌الحال پاكستان و شرارت پیشه‌یی چون حكمتيار می‌ارزد؟

بايد اذعان كرد كه همانگونه كه ساير گروه‌های تنظيمى و جهادى در طى دو دهه اخير به پارچه‌ها و جزاير مختلف تقسيم شده و سر كرده گان و تفنگداران آن‌ها در فساد و عيش و نوش چوکی‌ها غرق شده‌اند و نام‌های شان مورد نفرت اعضاى شان و مردم قرار گرفته اين گروه همچنان نيز به اضمحلال رفته است.

حكمتيار و گروه ويرانگر و آدمكش و تروريست او كه زمانى در اكثريت جنگ‌های منطقوى از چيچين، آذربايجان گرفته تا كمك به گروه‌های تروریستى و اسلام‌گرای ازبكستان و تاجكستان، حضور در جنگ‌های وحشت بار در کشورهای عربى به دستور عربستان سعودى و جنگ‌های مذهبى شیعه و سنى در پاكستان، اشتراك در شرارت‌های كشمير در هند به دستور استخبارات پاكستان و تا جنگ‌های ميان تنظيمى جمعیت اسلامى و حزب اسلامى و راكتباران شهر كابل براى امتياز گيرى و قتل بيش از چهل هزار باشنده كابل و ويرانى كامل كابل توسط تمام گروه‌های تنظيمى و به‌طور اخص حزب اسلامى حكمتيار در دهه نود دخیل بود، دیگر به يكى از منفورترین چهره‌های تاریخ، ثبت دل و روان مردم گردیده است.

از طرف ديگر اظهارات اخير گلبدين حكمتيار با تلویزیون‌ها و لعنت فرستادن او به آزادى بيان و دموكراسى و انکار وی از قتل عام باشنده گان كابل و بيان اينكه گويا كمتر از هزار نفر در جنگ‌های تنظيمى دهه نود كشته شده و عامل ويرانى كابل و اين كشتار را همچنان حاكميت كابل (جمعیت اسلامى و متحدانش) قلمداد می‌کند و خود را بی‌گناه بيرون می‌کشد، نشان دهنده آنست كه حتا كبر سن هم نتوانسته چهره شرارت پيشه حكمتيار را مونتاژ کند.

روى اين همه دلايل موافقت‌نامه با حكمتيار نه تنها يك دستاورد نخواهد بود بل:

-مسايل و پرابلم هاى قومى و زبانى چاق‌تر و پردردسرتر خواهند شد.

-امتياز دادن و امكانات دادند و باره به اين گروه شرارت را جان تازه خواهد بخشيد.

-با شامل ساختن اين گروه در نهادهای دفاعى به تضعيف بيشتر نهادهای امنيتى میدان داده خواهد شد.

- ترور و اختطاف و حملات انتحارى در قرارگاه‌های نظامى و پوسته‌های امنيتى و شهرها بیشتر خواهد شد.

- دسترسى به اطلاعات استخباراتى براى منابع پاكستانى و گروه حقانى آسان‌تر خواهد شد.

-دردسر ديگر با امتياز دادن به حكمتيار روابط ميان ع - غ بيشتر از پیش بد و بدتر خواهد شد.

-احتمال دخول تروريستان و افزايش حملات انتحارى در شهرها قوت خواهد گرفت.

- جا بجا شدن حكمتيار در كابل به سود طالبان، داعش و القاعده تمام خواهد شد.

-رقیب‌های تنظيمى در وسایل ارتباط جمعى فضا را بيشتر مكدر خواهند كرد.

-زنان بيشتر از هميشه زير قيد و بند امر بالمعروف و نهى از منكر قرار خواهند گرفت.

- جوانان بيشتر زير فشار بنياد گرايى و استبداد قرار خواهند گرفت.

- احزاب ترقی‌خواه و دموكراتيك بن بست هاى جديدى را شاهد خواهند شد.

- باز دارنده‌های اصلاحات متفق‌تر خواهند شد

-پارلمان آينده و نهادهای انتخابى بدتر از امروز خواهند شد.

و بدین گونه مجموع كشور به نام تفاهم‌نامه صلح در گرو بنياد گرا هاى اسلامى و شرارت پيشه‌گان قرار خواهد گرفت و آينده را مکدرتر و تاریک‌تر خواهد ساخت و قطعه بازى پاكستان برنده ميدان خواهد شد.