با امضاى اين موافقت‌نامه حكومت دو سره به سه سره تبديل می‌شود- گلبدین غنی داکتر عبدالله

حبيب الرحمن حكمتيار فرزند گلبدين حكمتيار در يك مصاحبه مضحك و مغرورانه خود با تلويزيون طلوع به تاريخ بيست و شش سپتامبر گفت قرار است روز پنجشنبه در يك گردهمايى بزرگ در ارگ افغانستان به اشتراك اشرف غنى ريس جمهور، شوراى امنيت، هیأت اجراييه، مقامات بلند پايه دولتى، اعضاى كابينه، نماينده گان پارلمان و شوراى صلح موافقت‌نامه صلح را در عدم حضور حكمتيار، ريس جمهور امضاء كند، این قدر تشريفات و آن‌هم به امضاى ريس جمهور در عدم حضور و اعتماد حكمتيار ضرور است.

فكر می‌شود كه هنوز اعتماد كامل بر اجراى موافقت‌نامه صلح از جانب حكمتيار وجود ندارد، صلح با يك سر باند شرارت پيشه را دولت به گدايى می‌گیرد تا در كنفرانس بروكسل وانمود نمايد كه گويا يك گره كليدى صلح را به‌عنوان دستاورد باز كرده است، سؤال در اين جا است كه این امضاى اين موافقت‌نامه باز كردن يك گره و دستاورد خواهد بود؟ و این معامله تا اخير ادامه خواهد يافت، این حكمتيار از پاكستان اجازه خواهد يافت تا به كابل بر گردد، يا معامله و قرار داد به گونه ايجاد پست هیأت اجراييه خواهد بود كه هر چند روز بعد طشت رسوايى و نفاق يكديگر را به بازار عرضه خواهند كرد و يا اينكه شوراى صلح حكمتيار را تا ارگ خواهد آورد و به سر نوشت بچه سقا يا از ديد یک تعداد ديگر خادم دين رسول الله و يارانش مواجه خواهند ساخت.

جان مسأله بر سر پنج ماده موافقت نامه با حكمتيار است:

- خارج ساختن نام حكمتيار و ساير مجرمين اش از فهرست سياه ملل متحد.

- براى هشتاد هزار فهرست تدوين شده شرارت پیشه‌های حزب اسلامى، دادن امتيازات مادى و معنوى.

- متمركز كردن افراد حزب اسلامى به‌طور خاص در سه ولايت کشور و امنيت تضمين شده حكمتيار با تأمینات مادى.

- مصوونيت قضايى براى حكمتيار و ساير شرارت پیشه‌هايش.

- رهايى فهرست تنظيم شده زندانيان، اعم از تروريستان و شرارت پیشه‌هاى حزب اسلامى كه با اطمينان درين فهرست پاکستانی‌ها و جواسيس آن‌ها، جنگجويان متوارى چچينى‌ها و عرب‌ها، تروريستان ازبكى و تا جيكى نيز شامل می‌باشند.

كه اين پنج ماده جنجالى با امتيازات غیرمعمول را جانب دولت بعد از چانه زنى پذيرفت. سؤال بر سر این است كه این حكمتيار و هوادارانش بر عملی شدن اين پنج ماده دست خواهند يافت و با وجود امضاى شوراى صلح با هیأت حكمتيار، هنوز هم ضمانت‌های اجرايى اين موافقت‌نامه را جانب حكمتيار و دستور دهنده‌های پاکستانی‌اش بعيد می‌داند و می‌اندیشند كه این پانزده كشور عضو شوراى امنيت اسماى جنايتكاران جنگى، قاچاقبران حرفوى، تروريستان حرفوى و سازمان‌های تروريستى را كه به‌اتفاق آراء شامل فهرست سياه ملل متحد ساخته‌اند و به‌موجب آن تمام اعضاى سازمان ملل متحد نيز مكلفيت دارند تا در سير و سفر شاملين اين ليست، منجمد ساختن دارايى و منابع پولى آن‌ها مشاركت كنند (اينكه پاكستان، ايران، قطر، تركيه و عربستان سعودى در طى اين سال‌ها اين جنايت كار و دفاتر و افراد آن‌ها را نگاه داشته و تمويل و تجهيز نموده) سؤال جداگانه است، این به خواست سران ارگ نام آن‌ها از فهرست سياه ملل متحد حذف خواهد شد، يا كدام بازى ديگر خواهد بود.

این دولت حق دارد تا مصوونيت قضايى به حكمتيار و اشرارش بدهد، مصوونيت قضايى حق سران كابل نيست و حتا دين اسلام نيز حق مردم، عزت و ناموس و مال مردم را حق مدعى می‌داند.

این دادن امتياز به هشتاد هزار فهرست تنظيم شده حكمتيار تاراج و بخشش مال بیت‌المال نيست. این رهايى جنايتكاران از زندان حق نظام كابل است. این ماده جنبه عملى خواهد يافت و براى انسجام اين كار چقدر آرگاه و بارگاه ديگر از خون ملت ساخته خواهد شد، منبع پولى آن از كجا خواهد شد. روى اين هم سؤالات است كه استخبارات پاكستان هنوز اجازه ورود حكمتيار را به كابل صادر نكرده است. همین‌گونه سؤالات ديگر جانب امضاء كننده را همچنان به تشويش انداخته است كه:

این حكمتيار و افراد او با اين همه امتيازات به قانون اساسى احترام خواهند گذاشت، این حكمتيار به اساس اطمينان طالبان را به ميز مذاكره با دولت خواهند كشاند در حالی که " صداى جهاد" نشريه انترنيتى طالبان در مورد توافقنامه حزب اسلامى نوشت كه: (حكمتيار با ترك جهاد نه تنها با غضب خداوند روبرو خواهد شد بلكه وى يك جنايت بزرگ را نيز مرتكب شده است)، در حالی که حكمتيار وعده گذاشته كه نفوذى كه در ميان طالبان دارد، آن‌ها را نيز به‌سوی دولت خواهند آورد، این حرف‌های طالبان وعده‌های حكمتيار را بی‌اعتبار نخواهد ساخت. این حكمتيار كه مخالف حضور کشورهای خارجى بوده حالا در زير سايه و دستور و امنيت آن‌ها موافقت و زنده گى خواهد كرد.

استاد سياف كه بعد از مريضى در هند بر سر زبان آمد اولين سخنانش اين بود كه مخالف موافقت‌نامه با حكمتيار و طالبان است و او هم كه از يك جمعیت ناراضى نماينده گى می‌کند، به خلأهای ديگر نخواهد افزود. این فصل نو رويارويى با حریف‌های جهادی‌اش در كابل و ساير ولايات گشوده نخواهد شد زيرا نماينده گان حزب اسلامى اعلان كردند كه در انتخابات رياست جمهورى و پارلمانى از همين اكنون آماده می‌شویم و برگشتاندن سلسله کمپ‌های حزب اسلامى از پاكستان تأکید دارد تا تناسب را به سود خود عوض كند.

فرزند حكمتيار در مصاحبه خود گفت كه شاخه‌هایی كه توسط حزب اسلامى در افغانستان ايجاد گرديده بود يك ضرورت ما بود و اكنون همه ما يكى هستيم، ارغنديوال، قوماندان الماس، سباوون، ابراهيمى ريس ولسی‌جرگه، قطب الدين هلال كه رهبر همه‌شان حكمتيار است و ضرورت به انتخابات نداريم و از همين اكنون شخصیت‌های متذكره خود را خلع قدرت كرده است.

درمجموع اين موافقت‌نامه با وجود آنكه كابل يك دستاورد اعلان كرده و تكرار خواهد كرد مطمئناً فصل جديدى از تشنجات و بدتر از حكومت دوسره را آغاز گر خواهد بود و به‌دشواری ها و زخم‌های مردم ما افزوده خواهد شد و همانگونه كه تاريخ را در كشور ما عقب بر گردانیده‌اند، فردا را مکدرتر و جفا را در حق مردم ما عمق بيشتر خواهند داد؛ و گردهمايى یک‌جانبه و امضای يك جانبه اگر هم حكمتيار از طريق اسكايپ داخل شود شرم و رسوايى عالم براى حكومت دوسره كه سه سره خواهد شد ثبت دل تاريخ خواهد گرديد.