حقیقت استاد صباح: کی می‌گوید که مسؤولین حکومت مبتکر نیستند؟

کشیده است لباس خونی‌اش را

 نموده زرد و زار زندانی‌اش را

 شده مقام در ارگ و سپیدار

 به کشور بنگری ویرانی‌اش را.

 

ستم کاران

 از کسی پرسیدند اگر پادشاه شوی با سران حکومت وحدت ملی (وحشت ملی) چه می‌کنی؟

 گفت سیخ کباب را داغ می‌کنم و طرف یخ اش را در عقبش می‌زنم.

  گفتند: طرف یخش را چرا؟

 گفت به خاطری که کسی کشیده نتانه دستش بسوزد...

 عالی جناب

 نه آهی داشتی اندر بساطت

 ز بی‌کاری نمی‌برد ذره خوابت

 بگو با من در این چند سال اخیر

 چه کرده‌ای، شده عالی جنابت؟

 

کی می‌گوید غنی ابتکار ندارد؟

 (ما و ادارات امنیتی و سران حکومت)

 جدیداً دومین مغز متفکر جهان (غنی احمدزی) بعد از تفکر زیاد به این نتیجه رسیده است که یگانه راه حل معقول و مناسب برای بی اثرشدن حملات انتحاری و انفجای و قیام و رستاخیر عمومی به تمام ادارات امنیتی و پارلمان و مجلس سنا و قرارگاه های نظامی داخلی و خارجی در داخل شهر کابل هدایت صادر فرموده اند.

 متصل به دفترمقامات اول ادارات مهم دولتی، فرارگاه های نظامی و دفترکاری سران حکومت، هرچه عاجل میدان هوایی اعمار و هزاران کانتینر جابجا شود تا موقع حملات بتواند خود را وسیله هلیکوپتر نجات و یا اگر قیام و رستاخیزی صورت گرفت بصورت پیشگرانه دیواری از کانتینرساخته شود.

 مسولیت این وظیفه را به دوش جنرال گل نبی احمدزی قوماندان پشین گارنیزیون کابل و قوماندان امنیه قبلی شهرکابل جنرال حسن شاه فروغ گذاشته است.

 مکررآ هدایت صادر فرموده اند تا مطابق نقشه میدان هوایی که در داخل ارگ و سپیدار و پارلمان که قبلا اعمارشده است، ساخته شود و از نتیجه اعمار، خریداری هلیکوپتر و کانتینر طی «24» ساعت به مشاور شورای امنیت ملی (حنیف اتمر)، طارق شاه بهرامی نابغه نظامی (وزیر دفاع)، ریس عمومی امنیت ملی (معصوم استانکزی) و غرض رسانه ی شدن، سر پرست دفترسخنگوی ریاست جمهوری (شاه مرتضوی) را بدون معطلی در جریان قراربدهند.

  اما این هدایت مقام ریاست جمهوری به بن بست خورده است و هیچ کشوری حاضر نیست که به این حکومت لرزان و در لنگ خارجی ها اویزان، هلیکوپتر و کانتینر بفروشند.

 تا اکنون از عدم تطبیق این امر مقام ریاست جمهوری، حناب ریس جمهور (39) بار به اطرافیانش { بچه خر} خطاب نموده و «39» میز دفترش را از شدت عصبانیت و مشت کوبیدن برروی میز، شکستانده است. تا این که اطرافیان ریس جمهور مجبور می شوند از خلیل زاد خواهش کنند که ریس جمهور را بخاطرمهلت چند روزه برای تطبیق امر زیر فشار قرار بدهد. و از کارهای بعدی تا اکنون اطلاع در دست نیست.

 

خواهش

  بیابشکن سرم راشانه ام را

 ولی آتش نزن کاشانه ام را

 زتوخواهش دارم باردیگر

 مسوزان کابل جانانه ام را.

 

دعای مستمندان

 آقای غنی احمدزی! به اساس هدایت شما عمیقاً ما دعا می‌کنیم، عاجزانه و صادقانه از خداوند طلب می‌کنیم. دعا می‌کنیم باران ببارد و پیش‌بینی هوا شناسی و پیش بینی نماز شما درست از آب در بیاید.

 اما دعاهای دیگری هم می‌کنیم واگرقبول شد ازما گیله نکنید وانتحاری ها بجان ما نیاید ومسولیت قبول دعا را خداوند متعال بعهده دارد وما تقصیری نداریم. دعامی‌کنیم ازتعصب، جهالت وسلطه گری دست بکشید.

 دعا می‌کنیم تو (غنی) حنیف اتمر، معصوم استانکزی وخلیل زاد به درد قلنج مبتلا شوید وراه علاج نداشته باشید.

 دعامی‌کنیم تادست ازتوطئه و دسیسه بردارید،

 دعامی‌کنیم مسلمانی را یاد بگیری وآدم شوی.

  دعا می‌کنیم ریشه فساد و فاسد از این کشور گم شود،

 دعا می‌کنیم «ستون پنجم‌» ها نابود شوند،

 دعا می‌کنیم متعصبین به درد وطن دوستی آشنا شوند.

 دعا می‌کنیم دیگر یتیمی به یتیم‌های جنگ اضافه نشود.

  دعا می‌کنیم کودکان دیگر آسیب نبینند و خائنین ومسئولین کم‌توجه و رشوه‌خور که در اشک‌های آنان دخیلند به قهر خدا دچار شوند.

 دعا می‌کنیم که خداوند به ما تدبیروعقلی بدهد تا در برابر ظالم بایستیم و دیگروطنفروشان را درراس وطن وحکومت اشتباه انتخاب نکنیم.

  دعا می‌کنیم خداوند به ما هوشیاری بدهد تا بتوانیم از ثروت‌های مادی مثل معادنمان دفاع کنیم و ازآن‌ها استفاده کنیم. دعا می‌کنیم آن‌قدر هوشیار شویم تا سرنوشت کشورما را خارجی‌ها انتخاب نکنند و ما را مثل مهره‌های شطرنج جا به جا نکنند و گوش به زنگ آن‌ها نباشیم که هرچه گفتند را بپذیریم و هر بدی و نفرتی را که رهبران انجام می‌دهند به گردن خارجی‌ها بیندازیم که تصمیم آن‌هاست!

 دعاهای زیادی می‌کنیم؛ اما ترس ما این است که اگر این دعا‌ها مستجاب شود، دیگر شما وکسی از اطرافیانتان وجود نداشته باشد.

 

دروغها

 به شهرما کسی یاور ندارند

 دروغها زیاد شده باورندارند

 عجب گفتند ومثل گل شگفتند

 سیاست که پدر مادر نــدارد.