کيست؟

 ـ دراین حواشی کیست؟
ـ شب آشیان کرده‌ ست

 ـ از پنجره چه می‌آید؟
ـ صدای تکّه‌تکّه شدن

 ـ طناب‌ها چه می‌گریند؟
ـ ازماتم سرهاي رفته بر «دار»!

 ـ درپسِ ابرها چیست؟
ـ هق‌هقِ آسمان خجِل!

 ـ آوازچیست این؟
ـ غژغژ زنجیرهای ناگزیری

 ـ درگلویت کیست؟ ...

 سرزمين ما كشوريست داراي اصالت و پيشينه تاريخي و پر پهنا در درازاي تاريخ كهن جهان و در قاره آسيا اين كشور حيثيت قلب آن رابه خود اختصاص داده است.   دانشمندان تاريخ وجغرافيه كشور را بنامهاي معبر استراتيژيك، گذرگاه كشورگشايان، تقاطع جاده ابريشم، بام دنيا، دروازه هند، دروازه شرقي جهان اسلام، منطقه حايل، چهارراه تمدنها، دروازه بزرگ تجارت جهاني و بالآخره عده اي آنرا قلب آسيا ناميده اند.

 وطن ما ازنظر جغرافيائي داراي موقيعت خاص استراتيژيكي و منطقه اي بوده، از نظر اقتصادي داراي معادن نفت وگاز، طلا و...  بصورت دست ناخورده و همچنين اين كشور شاهراه عبور نفت وگاز از كشورهاي خاورميانه به آب هاي گرم و بحرهند ميباشد، ازنظر تاريخي داراي اصالت و قهرماني ها و قهرمان پروري ها و فاتحان بزرگي چون سلطان محمود غزنوي و... ميباشد و ازنظر فرهنگي و تمدني زماني بلخ، غزني وهرات «خراسان زمين» (هزارستان بزرگ و درعصر تيموريان، نگين آسيا و مركز تجمع انديشمندان و دانشوران جهان بوده است كه از سراسر آسيا و جهان دانشجويان به اين مناطق تجمع ميكردند.

 موقيعت سوق الجهشي کشورهمواره باعث شده كه درمحراق توجه قدرتهاي سياسي، اقتصادي و كشور گشايان جهان قرارگيرد و چشم طمع به تسخير آن بدوزند زيرا کشور همانطور كه حيثيت قلب آسيا را دارد، كليد آسيا نيز شناخته شده است. ازينروهمواره درين كشور شعله هاي خانمانسوز جنگ ها و كشمكش هاي قدرت هاي جهاني فروزنده بوده است. كه در قرون اخير اين كشور شاهد تجاوزات انگليسها، حضورقواي شوروي، موجوديت فوج پاکستان تحت نام طالبان و آخرهم ايالات متحده آمريكا بوده است، وچه بسا در اثركاركرد دست هاي آشكارو پنهان قدرت هاي خارجي نيز كشمكش هاو خونريزي هاي داخلي دامنگير اين كشور بوده است كه اين عوامل خارجي و داخلي ضربه سهمگيني بر پيكره فرهنگ، اقتصاد، تمدن و آباداني اين كشور وارد آورده و نظام سياسي اين كشور راازهم پاشانيده است.

 صلح و امنيت همواره روياي براي مردم اين سرزمين بوده كه كمتر توانسته اند آنرا تجربه كنند زيرامردم قهرمان آن يا در مقاومت و دفاع از خاك و ناموس خويش بوده و يا اينكه دست شوم بيگانه گان کشور را صحنه نبرد بين خود افغانها گردانيده است و حتي درچند دهه اخير شاهد جنگهاي ويرانگر داخلي بين تنظيمات جهادي و بعد ظهور طراحي شده پديده متحجر طالباني و تبديل شدن کشور به لانه براي قاچاقچيان ومافياي مواد مخدر و تروريستان گرديد و جامعه جهاني را برآن داشت تا به فكرصلح وخاتمه دادن به جنگها  و نابودي گروه هاي تروريستي ازين كشور افتد و اين باعث تشكل اتحاد جهاني مبارزه باتروريزم به رهبري آمريكاگرديد.

 ازآنجائيكه صلح ايجادشده كنوني درکشورارتباط مستقيمي با سياست گذاري آمريكادرقبال مسائل کشور دارد، لذابررسي روابط سياسي کشورو آمريكا ونحوه موضعگيري هاي سياسي دولتمردان و نقشه هاي آمريكادرقبال وطن ما براي روشن شدن موضوع ضروري پنداشته ميشود.  آوايل و آغاز ارتباطاتوطن و آمريكا رانميتوان به صورت دقيق تعين نمود؛ و ارتباطات پراكنده اكثر اوقات ازطرف ما بين دول خارجي بوده چه اقتصادي، سياسي و... و اشخاصي چه تاجر، چه نماينده رسمي و چه جاسوس ازآن كشور وارد کشورشده اند.

 اما اين ارتباط سياسي زماني مهم و درخور توجه ميگردد كه تاءثير پذيري داشته باشد وتاريخ چنين ارتباطاتي به نيم قرن پيش برميگردد.