{ حرفها وگفتنی های که تا امتداد تاریخ باقی خواهد ماند}

 

«" برای اولین بارنامه‌ی پیچیده به ناگفته ها وناشنیده ها به غنی احمدزی وارگ قدرت واین نامه را به چهارزبان دنیا ترجمه { انگلیسی، فرانسوی، روسی واردو} وبه تمام رسانه های ملی وبین المللی فرستاده شد. "»

 ازشما عزیزان مهربان، دوستان همیشگی، یاران دایمی، رسانه های ملی وبین المللی، فعالین جامعه مدنی وحقوق بشر، چهره ها وشخصیت های مستقل، نهادها وسازمانهای وطنی وکلای پارلمان صمیمانه تقاضادارم دررساندن این نامه ازهرطریق که می دانید به ارگ قدرت برسانید ومن نیزازکانال های محتلف تلاش های کرده ام. درد مشترک همه ماست وسرزمین دوست داشتنی ومردم شجاع وگرامی کشوربه همه ما تعلق دارد وهرکدام وظیفه تاخیرناپذیرداریم تا فریاد های حق طلبانه مارا بگوش جهانیان برسانیم.
غنی احمدزی! میخواستم به پیش وند نامت آقا ویا جناب بنویسم ولی نتوانستم قلمم را قناعت بدهم.

 دیدیم وخواندیم وشندیم که ازنتیجه انتخابات درقصرسلامخانه ارگ با فضلی، سلطانزوی، داوودزی، محب وچند اجیرومزدوراطرافت تجلیل نمودید وخودرابرنده انتخابات دانستید.
درصورتیکه نتیجه اعلام شده رآی اولیه بوده وهنوزراه درازی درپیش رواست.
اندیشمندی می گوید: وجدان محکمه است که نیازبه قاضی ندارد...
آیا زمانی شده درحرم سرای با بی بی گل «رولاغنی» خلوت نموده وعملکرد جنون آمیزات را پیش رویت گذاشته ووجدانآ به قضاوت نشسته باشید؟؟؟
راستی ببخشید اشتباه کردم ... کاشکی وجدان می داشتید.
میگویند شرم خوب چیزوحیا معیارشخصیت انسانی است.
فکرمی کنم این دورا نیزازروزهای نخست نامیمون تولدت نداشته اید ویقینآ ندارید.
سوالی دارم: قانون اساسی می گوید که حاکم کشورباید تابعیت خارجی نداشته باشد وشما سه تابعیت خارجی وخانمت نیرسه تابعیت خارجی نیستند؟.

 فرزندانت کجاهستند وچه نسبت به مردم کشوردارند؟ وآنان تابعیت کشوررا دارند؟؟؟

 تو «غنی احمدزی» چه زمانی تابعیت لبنانی وآمریکایی ... خود را باطل کرده اید تا زمامدارغدارارگ باشید؟؟؟
اما اصل سوال اینجاست: به گمانت به تیم دولت سازکیها رآی داده باشد؟؟؟

 آیا دشنهامها، فحشها وتحقیرهای متواترعطامحمد نوررا بخاطردارید؟؟؟

 چرا درمورد ترورچهره های هدفمند وجنبش های مردمی حرفی به زبان نمی آورید؟؟؟

 چرادرپنج سال تخت نشین شما تنش های فاشیستی، تمامیت خواهی های غیرانسانی وسلطه طلبی های جنون آمیزسربه افلاک کشیده وشما حداقل سخنان زشت وغیرانسانی تنویرهارا محکوم نمی کنید وسخنی برلب نمی آورید؟؟؟

 ما نمی دانیم شما چرا دست ازارگ قدرت، وطن زجردیده ومردم هردم شهید برنمی دارید؟؟؟

 امان الله خان کدام فصل ناتمام داشت که شما انجامش می دهید؟؟؟ آیا شما امان الله شده می توانید، امان الله خان را تاآخرین لحظه اقوام محکوم کشورحمایت کردند وسرانجام خود فراررا برقرارترجیح داد وستمدیده گان را زیرتیغ جلادان تاریخ وبخصوص نادرفاشیست قرارداد وخود درایتالیا با سران خانواده نادرغدارروابطه های تامین نمود.

 ازاختلاس 280 میلیون دالرازکمکهای جامعه جهانی به زنان وکودکان کشور که وسیله " رولاغنی " واخبارش ازرسانه های چهانی پخش ونشرشد، چه گفتنی دارید؟؟؟

 شش تا هفت میلیارد پول که ازطریق وزارت مالیه ناپدیده گردیده چرا پاسخ نمی دهید؟؟؟

 میلیارد ها افغانی ازطریق کد های 91 و 92 چپاول وبه تاراج رفته است وازجانب دیگرروزانه هزاران اطفال یتم وبیوه درجاده ها وسرکها صدقه می خواهند ودارایی ملی اینگونه حیف ومیل می شود، گاهی فکرکرده اید؟؟؟

 همین اکنون ازارگ تا وزارت مالیه ودرتمام ادارات حکومتی فساد، زورگویی ورشوه بیداد می کند،

 چرا سرد وساکت هستید؟؟؟

 ترکتباران، هزاره ها وتاجیکها ازادارات امنیتی تصفیه وتعدادی بی سوادی ازکوچه بازارها بجای شان گماشته شدند، بخاطرکه به دکتاتوری تولبیک می گویند، چرا برخورد شترمرغی می کنید؟؟؟

 زمانی که عطا نورترا به خواندن سوره{ الهم ترکیف} فراخواند واعتقادت را زیرسوال برد، شنیده بودید؟؟؟

 می دانید که اقوام باهم برادرکشوردرموردت چه می گویند؟؟؟
می دانید که ترکتباران غیور وشجاع این مرزوبوم اصلا سرت جمپ نمی گیرند.

 آیا آنچه به مرد استواروپدرمعنوی ترکتباران (سترجنرال عبدالرشید دوستم) طی پنج سال غداری ات انجام دادی بخاطردارید.؟؟؟
هزاره های صادق وزحمت کش وطن به گو... ت ... هم نمی خندند.

 پنج سال تمام ازراه ها وشیوه های گوناگون به جنرال دوستم وحاجی محمد محقق توطئه ودسیسه نمودید ولی هیچگاه فراموش مردم وتاریخ کشورنمی گردد.

 ستم های که به رزاق وحیدی وزیراندیشمند مخابرات وعلی احمد عثمانی وزیرانرژی برق کردید سرافگنده وخجل نیستید وخودرا درخلوت فحش نمی دهید؟؟؟

 چرا حقایق وناگفته های ترورمعنی دارجنرال رزاق شهید قوماندان امنیه قندهارهمه گانی نمی شود وکمیسیونهای حقیقت یاب را که درقبال هرتوطئه می گمارید، چه می شوند؟؟؟
تاجیکها وحزب جمعیت اگرترا پیدا کند سنگ را پیدا نمی کنند واگرسنگ را پیدا کردند وشما جن وبسم الله می شوید...
پشتونها راه واراده شان، آشکارا وعیان ازشما جدا شده است، تعد ادی سرنوشت شانرابه طالبان گره زده اند وبجان ودل ازآنان حمایت می کنند. وتعدادی روشنفکران وسران قومی پشتونها عملآ باتودشمنی دارند؟؟

 برجنبش های روشنایی ورستاخیزجفاهای را که انجام دادید آیا شرمسارنیستید؟؟؟

 مرکرشهرکابل راباغرب شهردیواری تاریخی بنا کردید واین عملکرد تا امتداد تاریخ باقی خواهد ماند؟؟؟

 آیا ازشهادت پنجاه تا شصت وپنج هزارفرزندان نورسیده وطن ازصفوف نیروهای امنیتی فکرمی کنید که هنوزهم با چنگال خون آلوده ولبهای کف کرده به دنبال دوام حکومت ننگین خویش هستید؟؟؟

 طی پنج سال حاکمیت جنون سالارانه شما صدها هزارهموطن بی گناه وبی دفاع ما به شهادت رسیده اند، گاهی سررابرگریبان ننگین فرومی برید؟؟؟
درزاده گاهت نمی توانید با اسدالله لافوک، محب «؟؟؟»، خوشحال سعادت وبی سواد وچپاولگر، نیروهای ویژه، کماندو، توپ وتانک بروید وچه رسد که کسی رآی داده باشد.
درجنوب وشرق کشوردردهانت کسی پیازهم پوست نمی کند.
درشمال وغرب وطن کسی به اندازه دوتایی پشه هم بتواهمیت نمی دهند وازحس انتقام جوی مردم دندان می خایند.
روشنفکران وآگاهان بسیارقبل راه شانرا ازتوجدا کرده وبتوالقابهای گوناگونی داده اند وازصفحات اجتماعی خوانده اید.
همانگونه که درطلوع نیوزخود اقرارکرده اید که روزانه میلیونها نفرمرا دشنام می دهند.
زنان وبانوان کشوررا با رسوایی وجنایت ارگ به قهقرا وجاده ... کشانده اید وبوی عملکرد ارگ تا بیکرانه ها پیچید.
کودکان واطفال نازنین سرزمینم را درزادگاهت چه کردند؟؟؟ ومن خجالت می کشم حرف درین مورد بنویسم ... وتوقول معروف درزیردرخت سبزشده خوشحالی که درسایه اش می نشینی...
مردم شهرکابل درپنج سال جنون سالاری ات بخاک وخون نشستند وجوقه جوقه به به گام مرگ فرستاده شدند.
نیروهای مسلح قتل عام شد وجوانان وطنپرست ومردم دوست درگوشه گوشه وطن شهیدوزخمی ومعلول شدند وتوخم به ابرونیاوردی، ای کاش ابروی می داشتی؟...
علماوروحانیون کشورازنمازخواندنها، عبادتها وسخنانت به حضرت حسین «ع» که نواسه خدا خطاب کردید دل پوری دارند.
آیا نمی دانید یکروزی مردم وطن باتووبچه های ارگ پای حساب وکتاب خواهند نشست.

 آیا با تملق وچاپلوسی مرتضوی، صالح، عطاچور، غلام سروربی دانش، غضنفرکندووچند خیله خند دیگر توریس جمهورهستی؟؟؟
این ثابت است که توفرارخواهی کرد ولی دروطن چنان تخم کینه وعداوت را کاشته اید که سالهای سال ازذهنها پاک نخواهد شد وعده بی خرد ونافهم که دراطرافت واه واه گفته اند وچاپلوسانه ترا بابا خطاب کرده اند درین وطن هستند وتا به مردم زجردبده پاسخ بگویند.

 «هرتوطئه وحوادث ناگواری که برمن وخانواده ام پیش بیاید تو، امرالله صالح، امنیت ملی، حمدالله محب وخوشحال سعادت مقصراصلی اند.»
 صباح- فرزند وفاداربه مادروطن.