آقایان غنی و دوستم !

 

مردم وتحلیلگران دراضطراب وبی باوری لحظه شماری دارند.

 

نتیجه قیام ورستاخیزمردم چه شد؟؟؟

 

تب وتاب رفت وبرگشت هیاتهای حکومت درانقره وکابل  ،

 

پذیرایی گرم ازفرودگاه تا صدارت،

 

توافق پنهانی وهیاهوی برگشت معاون اول ریاست جمهوری را آب سرد ریختید؟

 

وهمه چیزرا درسکوت خاتمه شده می دانید؟

 

مردم درروی جاده ها وقلم به دستان درصفحات روزنامه ها، جراید ، تلویزیونها ورسانه های اجتماعی خون دل خورده اند تا قضایا به اینجا رسید.

 

هنوزازاجرای توافق ، تفویض صلاحیتهای معاون اول ریاست جمهوری ، مشکلی دربند بودن فرمانده نظام الدین قیصاری وسرنوشت موصوف چه شد؟

 

اجرایی عدالت برجنایات بشری بریاران قیصاری معلوم نیست؟؟؟

 

مهم ترازهمه آیا فرمانده قیصاری زنده است؟؟؟

 

واگرزنده است چه زمانی رها می شود؟؟؟

 

رسانه ها، مردم وآگاهان بی صبرانه منتظراند تا ارگ ودفترمعاونیت اول ریاست جمهوری به سوالها وچون وچرایی ماجرا پاسخ بدهند.

 

به قول معروف :

 

ایاس ایاس ، خود رابشناس

 

بازهمان ریسمان وهمان داس .

 

درغیرآن این بارقیام مردم را هیچکسی مدیریت نخواهد توانست .

 

به گفته ی، مردم این مرتبه درروی خیابانهاخانه خواهند ساخت .

 

قلم ها این باربی رحمانه نقش می آفریند وهیچ گل روی را درنظرنخواهند گرفت .

 

لطفآ پاسخ بدهید اگرتوافق اجرا نمی شود ومردم مقصر، فریبکاروعهد شکن را بشناسند؟؟؟