حقیقت دردمند: داکترِ فیل

نیاکان ما قصه می‌کردند امیر عبدالرحمان خان پادشاه مستبد و وابسته وقت به خاطر تداوی فیل‌های خویش یک داکتر از کشور هند برتانوی خواست زمانی که داکتر مذکور به کابل آمد به معاینه یک فیل مریض آغاز نمود در حالی که امیر عبدالرحمن حضور داشت داکتر مذکور به دور فیل می‌گشت و فکر می‌کرد، این کار سبب شد که حوصله امیر عبدالرحمان تنگ شود بالاخره از داکتر پرسید چرا این قدر به دور فیل می‌گردی و چه را می‌خواهی پیدا کنی داکتر در جواب گفت قربان شوم دور زدن من به دور فیل از این خاطر است که نمی‌دانم تا هنوز سر و عقب فیل کدام است!

 در حالی که از آن زمان بیش یکصد و چهل سال سپری می‌شود با تأسف در قرن بیست و یکم در اتخاذ تصامیم بسیاری از موضوعات عمده اقتصادی، نظامی، سیاسی نقش داکتران فیل عمده بوده گپ به‌جای رسیده طرح‌های کاپی شده خویش را به لسان انگلیسی به ادارات ارسال نموده در جلسات نیز به زبان انگلیسی صحبت می‌نمایند تا بتوانند طرح‌های غیر انطباقی و کاپی شده خویش را بالای سایر اعضای جلسه بقبولانند.

نباید فراموش کرد که آموزش لسان‌های خارجی از جمله انگلیسی به خاطر بلند بردن آگاهی، حل موضوعات داخلی و خارجی یک نیاز بوده و می‌باشد نیازمندی‌های فوق نمی‌تواند سبب بی‌اثر شدن لسان‌های رسمی از جمله دری، پشتو و سایر زبان‌ها ملیت‌ها باهم برادر کشور در اتخاذ تصامیم رسمی موضوعات کشور ما گردد و کم بها دادن به آن بزرگ‌ترین جفا است که نسل آینده کشور بوده و می‌باشد اگر در این باره برخورد مسئولانه صورت نگیرد آهسته‌آهسته لسان‌های رسمی کشور در محافل و مجالس کمرنگ خواهد شد.