نشست شورای کشوری سویدن ح.آ.ا در شهر استوکهلم به اشتراک 18 تن از رفقا بشکل حضوری و پیوستن 9 رفیق از شورا های ایالتی و 4 رفیقی که در سفر بودند ازطریق مجازی، از مجموع تشکیل 31 تن از اعضای این شورا که تکمیل نصاب را افاده میداد، بساعت 14:00 پس از ابراز خیر مقدم از جانب رفیق خلیل یوسف رئیس شورا، توسط هیئت رئیسه منتخب، بشمول رئیس و هیئت تحریر جلسه، رفقا حکیم خلیق، فضل رحیم رحیمی و خیرمحمد سولمس، بطور رسمی آغاز به کار نمود.

شایان تذکر است که درین نشست چهار تن از رفقای عزیزی که بنابر دلایلی از سازمان کشوری سویدن به دور مانده بودند با حضور گرم شان به شکوهمندی و آذین این جلسه افزوده بودند.

باید علاوه کرد که یکی از پیشکسوتان این سازمان، رفیق محترم هدایت حبیب، سابق رئیس شورای کشوری سویدن، نیز حمایت و پشتیبانی خود را از این نشست از طریق مجازی اعلام داشت و اظهار نمود که در کنار رفقا میباشد.

داشته های این نشست از جانب رفیق حکیم خلیق رئیس جلسه با اجندای زیر:

1 – گزارش اساسی در پیرامون عملکرد و فعالیتهای شورای کشوری؛

2 – مسائل تشکیلاتی؛

3 – پیشنهادات، نظریات و انتقادات؛

پیشکش جلسه گردید که پس از تصویب، برویت ماده اول آن رفیق خلیل یوسف رئیس شورای کشوری با ابراز خیر مقدم به اشتراک کنندگان این نشست، گزارش اساسی شورا را به خوانش گرفت.

(محتوای گزارش اساسی بصورت جداگانه در صفحات مجازی شورای کشوری به نشر خواهد رسید.)

با ختم صحبت رئیس شورای کشوری،

رفقا، رحمت حسن، انجنیر نورضیا فرین، رحمت رحمانی و جنرال سخی نقاط نظر شان را پیرامون گزارش اساسی بیان نموده، حمایت و پشتیبانی قاطع شان را از گزارش اساسی ابراز نموند.

پس از بحث روی نظریات رفقا جهت بهبود هرچه بیشتر فعالیتهای سازمانی، نوبت به بخش دوم اجنداء یعنی مسائل تشکیلاتی رسید.

سپس مسائل تشکیلاتی، مطرح گردید و رفقا خلیل یوسف بحیث رئیس، رحمت رحمانی بسمت معون و پنج تندیگر از رفا بعنوان اعضای بیروی اجرائیه برگزیده شدند.

رئیس شورا به نمایندگی از رفقای منتخب، از حسن نیت واعتماد اشتراک کنندگان ابراز امتنان نموده و تعهد سپرد که به همیاری همه اعضای رسالتمند شورای کشوری، آنچه در توان دارند در امر بسر رسانیدن وظایف محوله حزبی مساعی خویش را بخرج خواهند داد.

سپس متن ترتیب شده فراخوان شورای کشوری سویدن را رفیق فضل رحیم رحیمی قرائت نمود که پس از رای گیری به اتفاق آراء مورد تائید جلسه قرار گرفت.

باید یاد آور شد که شورای کشوری از رفقا دوکتورحبیب منگل، رئیس شورای اروپائی ح.آ.ا و رفیق کاوه کارمل عضو بیروی اجرائیه و رئیس اسبق شورای اروپائی نیز دعوت بعمل آورده بودند تا با وصل شدن از طریق مجازی وارزیابی های شان ازین نشست به غنامندی آن بیافزایند.

رفقای دوکتور حبیب منگل و کاوه کارمل باالنوبه در سخنان ارزشمند و مبسوط شان روی استحکام وحدت درون حزبی، رشد کمی و کیفی سازمان، جلب و جذب جوانان و تلاش برای رفتن بسوی وحدت ها، اتحاد ها و ائتلاف ها تاکید ورزید ند.

در ادامه سخنان خود هردو رفیق ارجمند یاد آور شدند که شورای کشوری سویدن ح.آ.ا همواره نقش قابل ستایش و شایسته یی را بمنظور ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیتهای سازمان و تحکیم وحدت درون حزبی ایفا نموده است که مورد تحسین و تمجید میباشد.

آنها تبریکات و شاد باشهای خود را به هیئت رهبری برگزیده شده شورای کشوری سویدن ابراز نموده، موفقیتهای بیشتری را به همه رفقا آرزو بردند.

این نشست در فضای وحدت و یکپارچگی، صمیمیت، همدلی و به امید پیروزی های هر چه بیشتر در تحقق آرمانهای توده های زحمتکش، بساعت 16:00 عصر به پایان خود رسید.

 

خلیل یوسف

 

رئیس شورای کشوری سویدن ح.آ.ا

روند تحولات زندگی در دنیای متلاطمی که ما در آن حیات بسر میبریم چنان شتابنده در حرکت است که آینده نگری را برای انسان ها به چالش کشیده است.

کشور گشایی، استثمار واستعمارنوین، نظم جهانی را آنگونه پرآشوب ساخته که تبعات آن مناقشات جیوپولیتیکی، بحران اقتصادی، تحرکات نظامی، مسائل مهاجرتی و سایر پدیده هایی منفی را به ارمغان آورده، روح و روان بشریت را خدشه دار نموده و دشواری های متنوعی را در پروسه زندگی انسان های این سیاره بوجود آورده است.

جنگ های خانمانسوز و تباه کن بویژه در سده پسین در بسیاری از کشور ها منجمله کشورما افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و یمن هست وبود انسان های این مرزوبوم ها را به یغما برده و پس منظری جز فقر، افرطگرایی مذهبی، ازدیاد مواد مخدر، نفاق ملی و بروز سایرامراض گونه گون چیز دیگری را از خود بجا نگذاشته است.

باید به صراحت اذعان کرد که شوربختانه کشور ما افغانستان از همه بیشتر متحمل این رنج ها شده و این نابسامانی ها ها زندگی را بر مردم ستمدیده ما تلخ گردانیده است.

 برعلاوه فقر، بیسوادی، اعتیاد به مواد مخدر، نبود آزادی بیان و مدیا، محروم نگهداشتن نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان از حد اقل آزادی های انسانی و ترویج افراطیت مذهبی، این سرزمین را در سطح نازلترین و رده های پایانی کشور های جهان قرار داده است.

فضای فعالیت برای نیرو های دموکراتیک، ترقیخواه، وطنپرست، جامعه مدنی و روشنفکران تحصیلکرده کشور وجود نداشته و مجال تنفس برای انجام رسالت آنها وجود ندارد.

بنابرین با توجه به اینهمه ناهنجاری ها و عقب مانی ها، اکنون رسالت و وظیفه سنگینی بیشتراز پیش بعهده نیرو های ترقی پسند و آزادیخواه، چه در داخل و چه در خارج از مرز های کشور، بویژه در قاره اروپا قرار میگیرد که بایست دست بدست هم داده، محور واحدی را برای بسیج همه نیروهای تحول طلب، آزاد منش و ترقیخواه بوجود آورند تا باشد راه نجات کشور را از ظلمت بسوی روشنایی رهنمون گردند.

ما اشتراک کنندگان این نشست به تمام نیرو هائی که به امر آزادی، ترقی و عدالت اجتماعی معتقدند رو می آوریم که:

1 ـ بدور از انواع تعصبات ملی - مذهبی، قومی، زبانی و محلی و اجتناب از خود خواهی ها و جاه طلبی ها، دست دوستی و همبستگی را بسوی همدیگر دراز نموده و در یک صف واحد از طریق وحدت ها، اتحاد ها و ائتلاف ها، گامهای عملی را درین راستا برداشته، کشور و مردم بیدفاع آن را از تسلط افراطگراهی مذهبی و تفوق طلبی ملی نجات داده و جامعه را بسوی ترقی و عدالت اجتماعی سوق دهند.

2 ـ ما از ائتلاف نیرو های ملی ـ دموکرات، سازمان های ترقیخواه، شخصیتهای مستقل اجتماعی ـ سیاسی و سایر نیروهای ترقی پسند در اروپا نه تنها حمایت و پشتیبانی نموده بل خود را درین پروسه سهیم میدانیم و باورمندیم که سایر نیرو های وطنپرست نیز درین ائتلاف جایگاه خود را پیدا نموده و بر قوتمندی آن می افزایند.

3 – ما به آنعده هیئات رهبری احزاب و سازمان ها که دارای احساس قوی انساندوستی و میهندوستی اند و تا کنون در مورد همبستگی، همسویی و همگرایی دریک ائتلاف واحد نیاندیشیده اند مراجعه مینمائیم تا با ابتکارعمل خود را درین پروسه شریک سازند.

نیرومندی ما در وحدت وهمبستگی ماست! پیروزی از آن ماست! با درود

با درود

 

استاکهلم - سویدن