اجلاس وسیع شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مورخ ۴ می ۲۰۲۲ تحت ریاست رفیق داکتر حبیب منگل برگزار شد!

 اجلاس شورای اروپایی ح آ ا به اشتراک اکثریت مطلق اعضا شورای اروپایی. رؤسا شوراهای کشوری و برخی از کادرها و فعالان حزب در اروپا برگزار شد. نخست، رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی اجندای اجلاس را در برگیرنده ماده‌های ذیل می‌باشد به جلسه ارایه نمودند:

 ۱-گزارش بیروی اجراییه به جلسه شورای اروپایی

 ۲-اتخاذ تدابیر جهت برگزاری کنفرانس شورای اروپایی

 ۳-بحث و تبادل نظر در رابطه به نامه محترم عبدالرشید آرین عنوانی رفیق داکتر منگل ریس شورای اروپایی حرب آبادی افغانستان.

  اجندای اجلاس به‌اتفاق را تصویب شد. سپس گزارش کار و فعالیت بیروی اجراییه بین دو اجلاس شورای اروپایی توسط رفیق داکتر حبیب منگل به جلسه ارایه گردید. به تعقیب آن رفقا هر یک رحمت الله رحمانی و بانو زرغونه ولی، انجنیر حبیب فتاح؛ محمد عارف عرفان؛ سید اکرام پیگیر؛ داکتر حیدر عدل و رفیق علی رستمی روی گزارش بیروی اجراییه بحث و تبادل نظر کردند و گزارش بیروی اجراییه به اتفاق آرا مورد تأیید اشتراک کننده گان اجلاس قرار گرفت.

 در بخش دوم، اجندا کار اجلاس شورای اروپای که بحث و تصمیم گیری روی تدویر کنفرانس شورای اروپایی و کمیسیون برگزاری برای کنفرانس شورای اروپایی بود توسط رفیق داکتر حبیب منگل پیش برده شد. اشتراک فعالانه اعضای شورای اروپایی که در فضا رفیقانه و همسویی آغاز یافت، بعد از بحث و تبادل نظر همه جانبه فیصله به عمل آمد تا کمیسیون تدارک کنفراس تدابیر لازم را برای برگزاری کنفرانس روی دست گیرد و تاریخ برگزاری کنفرانس را در نیمه دوم سال جاری به بیروی اجراییه شورای اروپایی پیشنهاد نماید. شورای اروپایی برای برگزاری اجلاس کمیسیون تدارک کنفرانس را در فضا رفیقانه به اتفاق آرا انتخاب نمود. کمیسیون ‌موظف گردید تا پلان کاری خویش را تهیه و کار آماده گی کنفراس شورای اروپایی را از اکنون آغاز نمایند.

 اجلاس شورای اروپایی روی نامه محترم عبدالرشید آرین سابق معاون حزب آبادی افغانستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و نامه‌یی را به پاسخ نامه جناب آرین به اتفاق آرا تصویب و به شعبات مربوطه شورای اروپایی و شوراهای کشوری ح.آ.آ در اروپا هدایت داد تا کاپی نامه به تمام مراجع ذیربط و کادرها و فعالان حزب رسانیده شود.

 جلسه با صدور مصوبه‌یی و صحبت رفیق داکتر حبیب منگل رییس شورای اروپایی و رفیق صمد کارمند معاون شورای اروپایی به کار خویش به طور موفقانه حوالی ساعت ۱۱ شب به وقت اروپایی مرکزی با شعار وحدت و همبستگی و صلح سراسری در میهن عزیز ما افغانستان خویش خاتمه داد.

 با حرمت

 هیأت تحریر اجلاس شورای اروپایی