جهان بعد از کشف را ه های دریایی داخل مرحله جدیدی از ارتباط خویش در قرن هجده و نوزده کردید. این امر باعث وصل راه‌هایی بازرگانی و ارتباط‌های نظام‌های سیاسی و اجتماعی میان قاره‌های دُور جهان، از آسیا الی افریقا و امریکا شد که بر اساس ان کشورهای بزرگ در جهان کشف و مناسبات گوناگون میان آن‌ها رقم خورده و چهره جهان شکلی دیگری به خود گرفت. در این زمینه پرتگالی‌ها و اسپانیایی‌ها پیش قدم بوده که بعدن انگلستان نیز در قطار آن‌ها ازلحاظ نیروهای بزرگ دریای شامل شد؛ که این امر باعث تسلط کشورهای قدرتمند بالای کشورهای ضعیف که دارای منابع سرشار طبیعی و بشری بود، کردید. ازجمله برای اولین بار انگلستان به هند زیر نام کمپنی شرقی هند به شکل رسمی بعد از پرتگالی‌ها مناسبات بازرگانی را آغاز کردند که این امر به جنگ‌های خونین در سال ۱۸۵۸ میان هندی‌ها و عساکر اشغالگر انگلیس شده که باعث از بین رفتن کمپانی بازرگانی شرقی هند، آخرین دولت مغولی و استقلال هند گردید. بعد آز آن هند زیر اداره مستقیم انگلستان قرارگرفته و به مستعمره ان تبدیل شد. انگلیس‌ها در اوایل کوشش کردند، وسایلی را بکار برند تا صنایع هندی را تضعیف و نابود سازند، به‌عوض آن صنعت انگلیسی را در هند رواج دهند. تا اینکه به هدف خویش فایق امده و تمام صنایع دستی منسوجات تاریخی انرا از بین برده ودرمقابل منسوجات خودرامروج ساختند؛ که این عمل مدهش استعمار گرانه ضد انسانی شان، باعث بیکار شدن صدها هزار کارگر ورجوع کردن آن‌ها به دهات وثقلت وفشاری بیشتری آن‌ها بالای زمین گردید. همچنان کشت لاجورد را نیز رایج ساخته وحاصلات انرا به کشور خودانتقال میدادند. از طرف دیگر صادرات قاچاق تریاک به چین که بنام " جنگ تریاک" در سال ۱۸۴۰ مشهور هست که درنتیجه فرمانی منع ورود تریاک را دولت چین در سال ۱۸۰۰ ترسایی به کشورش صادر کرد که به این اساس منع وکنترول وضبط تریاک های بازرگانان انگلیسی در چین آغاز شده و تحت مراقبت جدی دولت چین قرارگرفت. مقدار زیادی این تریاکها که بدست کارمندان چینی می افتاد انر ضبط و نابود میساختند. این امر بهانه برای دولت انگلیس به نام دفاع از منافع وحیثت ملی شان شده، در سال ۱۸۴۰ به چین حمله نموده که درمقابل محاصرهء بندر کانتون توسط نیروهای دریای انگلیس مقاومت نه توانسته تسلیم کردید. ودرسال ۱۸۴۲ «پیمان نانگینگ» بوجود امد که بنابران پنج بندربرای بازرگانی دادوستد تریاک بازوازاد شد.

همچنان اشغال کشور فلیپین توسط امریکا در سال ۱۸۹۸ بعد از رهایی از استعمار اسپانیا که به امریکا تعلق گرفت و تا ختم جنگ دوم جهانی زیر سلطه ومستعمره ان بود. اشغال فلیپین ذریعه امریکا منافع اقتصادی درپی داشت تا انرا حفظ وحمایت کند. مخصوصآ به کشت "کائچو" یک نوع ماده است که بنام "شیرابه" درختی یاد میگردد که آز آن برای بوجود اوردن کالاهای" رابری" و لاستکی مانند: تایر وتوپ استفاده میشود که کشور امریکا که فاقد ان هست، وبرای وی ضروری وچیزی بارارزش تلقی میشد، ازحاصلات کشت ان در این کشوراستفاده عظیمی نموده است.

درافغانستان نیز بعد ازقدرت گرفتن تنظیمهای جهادی، با اقدام اعضای این گروها و با پشتبانی قاچاقبران جهانی، تحت نظر حضور عساکر نظامی ناتو واخص عساکر امریکایی وانگلیس در ولایات جنوبی وشرقی افغانستان صدها هزار جریب زمین مواد مخدره ازجمله کوکنار زرع شده که نظر به منابع خبری واطلاع رسانی معتبرجهان ۹۷ فیصدتولیدات جهان در این کشور تولید میکردد که از این طریق ملیاردها د الر به اختیار دستگاهای جاسوسی امریکا و انگلیس تعلق گرفته است. طوریکه درپروگرام خبری، شبکه تلویزیون دولتی جمهوری فیدرال المان بنام "آ.اِر. دی" زیر عنوان: علت تداوم جنگ وخطر نیروهای ناتو درافغانستان، چنین امده است:". درکنار کنفرانس افغانستان که برمحور ادامه روند تعهدات کشورهای عربی و امریکایی درافغانستان وحضور عساکر آن‌ها می چرخد. حقایق دیگر درمورد علت اصلی حضور آن‌ها درافغانستان نیز افشا گردید. نظربه گفته های "کوپ انلاین" ویک تعداد از رسانه های دیگر ارتش امریکا از تجارت کوکنار ومواد مخدر درافغانستان حمایت میکند. افغانستان با صادرات «۹۲» فیصد، مواد مخدر جهان، یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده مواد مخدره به شمار میرود. اکنون شواهد اشکار میسازد که امریکا با صراحت وظیفه گرفته است تا مزارع کوکنار را حفاظت نمایند. با این عمل شان میتوانند تا نعت ملیارد دالری مواد مخدره را حمایت وکنترول نمایند که ازاین تجارت "ام ۱۶ ــسی ای ایی ـ وال استریت"وسازمانهای دیگراستفاده عظمی را میبرند. نظر به راپور اداره با مواد مخدره سازمان ملل، بعد از حمله امریکا درافغانستاناغاز سال ۲۰۰۰ ترسایی تخت رهبری جورج بوش زرع کوکناردر افغانستان ۶۵۷ فیصد افزایش یافته است. یک دانشمند واقتصادان کانادایی بنام «خوسو دوفسکی» در سال ۲۰۰۷ نوشته بودبرنامه تجارت مواد مخدره بنام هلال طلایی که توسط «سی ای ایی» در اغازده هشتاد پلان گذاری گردیده بودتاکنون توسط سازمانهای استخبارتی امریکا وانگلیس ونیروهای ناتو حمایت گردیده است."

این افشا گیری بین المللی که توسط رسانه های هم پیمانان امریکا وانگلیس صورت گرفته است، واقعیت بزرگی پنهانی وپشت پرده را درابطه به موجودیت حضور سربازان امریکایی وناتو و رشد وحمایه طالبان درافغانستان وعدم نابودی آن‌ها از افغانستان برملا میسازد؛ که جنگ درافغانستان دستوری وسازمان یافته، ازجانب سازمانهای جاسوسی اعضای ناتو برای کسب درامد های سرشار اقتصادی و همچنان زمینه ادامه موجودیت انهارا به جهانیان برای تحقق اهداف شان درمنطقه توجیه نماید، میباشد. گروه طالبان چشمه سرشار درامد مادی برای آن‌ها گردیده است. درحالیکه گروهی طالبان وهمچنان زایش جدیدی گروهی تروریستی داعش وسایر نیروهای تند روی دین ومذهبی همه مطابق به پلانهای جیوو پولتیکی واقتصادی امریکا وانگلیس طرح ریزی وبوجود امده است. تا تامین کننده منافع آن‌ها درمنطقه وجهان باشند. کشتار مردم بی گناه وطن ما زیر هرنام که صورت میگرد، فقط برای تامین خواستهای جهان گشایی و درامد سرشار سرمایه وسود ازخون ریزی آن‌ها بوده ومیباشد. اینها نه برای اعتلا وپیشرفت وترقی کشور ومردم ما درافغانستان حضور دارند، بلکه برای منافع ملی شان با نابودی مردم کشورما وانسانها بی گناه میباشد که ا نرا به قبرستان منطقه تبدیل نموده اند... جنگ درعراق، لیبی، سوریه وافغانستان همه همه زیر ساطور بی رحم کشورهای امپریالیستی اقتصادی وجهانی سازماندهی و پیش برده میشود. هرزمانی که خواسته باشند جنگ را اغازمیکنند وهرزمانی که نه خواسته باشند انرا خاموش وختم میکنند. بناعن تا عطش بی پایان سود سرمایه توسط این غولهای سرمایه و دشمنان اهریمنی بشریت وجود دارد و زندگی این سیستم فرسوده وکثیف ادامه داشته باشد، بشریت روی خوبی وارامی را نه خواهد دید. اینهمه اقدامهای نظامی وسروصدای مبارزه علیه تروریزیم در جهان جزء توطئه ودسیسه برای مصروف نگهه داشتن کشورهای به اصطلاح مخالفین مذهبی وعقیدوی آن‌ها بوده تا این کشور در تشنج و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشند. تا امریکا واعضای ناتو واسرائیل خواب ارام دربستر خود داشته باشند.