حقیقت، عبدالو کیل کوچی: پنجاه سومین سالگرد تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان مبارک باد

درین روز وقت آن رسیده است که با حقانیت اعلام بداریم که برای نخستین بار در طول تاریخ نهضت آزادیبخش خلق افغانستان تنها سالگرد یک حزب سیاسی تجلیل میگردد یک حزب سیاسی ایکه بحیث حزب طراز نوین پرولتاریا وتمام زحمتکشان کشور، حزب سپاهیان وطنپرست افغانستان حزب مدافعان مصالحه ملی وطن واستقلال ملی افغانستان حزب خدمتگذار صدیق خلق ووطن واحد مان افغانستان نوین وانقلابی، حزب پاسخگوی منافع تمام مردم زحمتکش، تمام ملیتها، اقوام وقبایل کشور، حزب انترناسیونالیست یعنی حزب کشاف راه های مهیب وخوفناک جامعه فیودالی قبیله یی که در هرقدم با غولهای وحشی ارتجاع آمپریالیزم خون آشام وهژمونیزم شریر رزمیده است. ببرک کارمل

 چنان حزبی که اهدافش نوید زنده گانی‌هاست

 چو خورشیدی که سیمایش فروغ جاودانی‌هاست

 درخت ریشه داری جنب دریای خروشانیست

 که هرموجش نشان صد هزاران قهرمانی‌هاست

 عبدالوکیل کوچی

  ماهای پایانی سال ۱۳۴۳ خورشیدی بخصوص ۱۱ جدی، پایان سکوت ترقی خواهان افغانستان مصادف است به آغاز سال ۱۹۶۴ ترسایی سر آغاز طلوع خورشید آزادی در آسمان ترقیخواهی افغانستان که در فضای نیلگون شهر کابل تابیدن گرفت. انگاه موسسین حزب دموکراتیک خلق افغانستان با تدویر کنگره اول، سرنوشت بهم گره زده خویش را با سرنوشت مردم رنجدیده افغانستان رسماً یکی ساختند. در آنوقت فروغ آزادی در فضای سیاسی تابش وتپش نوی داشت وسیمای پایتخت کشور تجلی بینظیر هستی را بخود گرفته بود. نخستین کنگره موسس ح د خ ا صفحه نوینی در تاریخ مبارزات آزادی خواهی ودادخواهانه مردم افغانستان باز کرد، اصول واهداف بنیادین اندیشه های انقلابی پیشرو عصر ما را در امر تحولات سیاسی اقتصادی وفرهنگی مشخص ساخت.

 حزبی که بمثابه سازمان سیاسی انقلابی وپیشرو کلیه زحمتکشان کشور، جایگاه بزرگ و تکیه گاه اصلی کارگران، دهقانان، اهل کسبه، روشنفکران ترقیخواه وسایر اقشار زحمتکش جامعه در جهت بسیج وتشکل نیروهای ملی ودموکراتیک کشور مسیر حرکت خود را در قلب جامعه میگشود.

 حزبی که در راستای مبارزات دادخواهانه مردم افغانستان پرچم مبارزه را علیه ارتجاع، استبداد داخلی واستکبار جهانی بر افراشت ومبارزه بی امان را بخاطر دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی وتامین حقوق وآزادی های مدنی زحمتکشان با جنب و جوش ترقی خواهی به پیش برد. فرزندان صدیق خلق افغانستان در محلات زیست ومحلات کار شان از کارگاه گرفته تا مزرعه ومدرسه واز شهرها گرفته تا قرا وقصبات، درفش دانش ومبارزه را با درک از تیوری انقلابی عصر ما برای شکلگیری اندیشه های خلاق انسانی بر افراشتند ومسیر مبارزه را بر ضد ارتجاع واستبداد سلطنتی سمت وسو دادند. ح د خ ا برای نخستین بار فرهنگ نوین مبارزه را در پهنای آفرینش های علمی، ادبی کشور ایجاد کرده دانش سیاسی وانقلابی را در میان اقشار ولایه های اجتماعی کشور گسترش داد که در گام نخست جوانان را با تجهیز اندیشه انقلابی وطنپرستانه بسیج نمود.

 حزب دموکراتیک خلق افغانستان بمنظور رشد آگاهی توده های میلیونی کشور در عرصه های فرهنگی ودانش سیاسی درسطح ملی وبین المللی با انتشار جراید تابناک خلق وپرچم وبیان اندیشه های نوین انقلابی مبارزات وطنپرستانه واهداف ح د خ ا را همراه با سایر نشرات، مجلات ورسانه های دادخواهانه بخاطر رشد سطح آگاهی توده ها بسط وگسترش داد وتوده های مردم بخصوص روشنفکران چیز فهم ومتعهد را بدور خواسته های برحق شان متشکل ساخته، اشکال وشیوه های مترقی مبارزه را در تشکل و راه اندازی اعتصابات، مظاهرات خیابانی وسایر تجمعات حقخواهانه ونافرمانی های مدنی بدرک عمومی روشنفکران آزادی خواه مبدل ساخت که در مجموع این تلاشها منجربه تحولات سیاسی گردید.

 پس از رویداد ثور برای نخستین بار با رویش وزایش یک نظام جدید مترقی ومردمی، خلق افغانستان آزادی را عملاً با خون وپوست واستخوان خود درک کردند واز نعمت عدالت وآزادی ومساوات بهره گرفتند. با تشکیل دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان و مشارکت گسترده مردم تمام زحمتکشان کشور اعم از اقوام وملیتهای باهم برادر بطور مساویانه جایگاه خود را در مقامات دولتی دریافتند. دولت ملی و دموکراتیک افغانستان بمنظور رفاه وسعادت مردم پروگرام ها وبرنامه های وسیع رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی را رویدست گرفته ومبارزه با امراض تبهکن برای ریشه کن ساختن ظلم بیعدالتی، انواع تعصبات، خود محوری وخود کامگی فساد، نفاق ومبارزه بر ضد عقب مانی وجهالت را رویدست گرفت.

 ولی دیری نگذشته بود که ارتجاع داخلی در تبانی با ارتجاع سیاه منطقه، بحمایت استکبار جهانی دست به دسایس بیشرمانه بر ضد نظام جدید ومردمی افغانستان زدند. مزید بر آن خیانت خفیظ اله امین در داخل، نظام را از عقب خنجر زد وبه چالشهای خطرناک مواجه ساخت. واما با رویکار شدن تحول ششم جدی ۱۳۵۸ مردم، حزب ودولت راه نجات خود را دریافتند.

 دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان برهبری زنده یاد ببرک کارمل با ایستادگی عملاً در کنار مردم، به احیای حقوق وآزادی های مردم الویت بخشیده وبرای تامین امنیت ودفاع از وطن وآزادی، مردم را بدور چنین آرمان مقدس بسیج گردانید. زنده یاد ببرک کارمل تحکیم وحدت حزبی ومسله دفاع از وطن را در صدر کار حزب ودولت قرارداد ه ومطابق به پالیسی ح د خ ا در امر رفاه اجتماعی با اعطای کمکهای بلا عوض خدمات اجتماعی، رشد اقتصادی وفرهنگی پروگرام عظیمی را رویدست گرفت. گذشته ازآن مطا بق به پالیسی انساندوستانه حزب ودولت بمنظور اتحاد وهمبستگی مردم، بسیاری از اقشار زحمتکش وگروهای فرهنگی وعناصر مسلکی، تشکیل شوراهای اقوام وقبایل برای هرملیت درشهرها ومحلات، مردم رابهم نزدیک میساخت. تشدید خدمات صحی رایگان واعطای کوپون مجانی وکوپراتیفی، رشد فرهنگ وتعلیم وتربیه، پرورش کودکان وایجاد شیر خوار گاه ها، تشکیل پرورشگاه ها تامین حقوق مساوی زنان بامردان لغوکار اجباری رشد مطبوعات ومعارف، اعمار مساجد وتکایا و مواظبت از علما وروحانیون پاکنهاد کشور ومعرفی هزاران هزار جوان تعلیم دیده جهت تحصیلات عالی ومسلکی بخارج کشور، تجهیز قوای مسلح کشور با تکنالوجی عصری وتقویت نیروهای دفاعی کشور، مبارزه بخاطر قطع جنگ وایجاد صلح پایدار وآشتی ملی جز پروگرامهای دولت بود که با معیار های دموکراتیک در اعلامیه ها وتیزسهای دهگانه زنده یاد ببرک کارمل مسجل گردیده وتحکیم روابط دوستانه با خلقهای جهان ودفاع همزیستی مسالمت آمیز، تامین عدالت وطرفداری ازصلح جهانی که در تاریخ افغانستان نظیر ندارد از کارنامه های ترقیخواهانه وانساندوستانه ح د خ ا برهبری ببرک کارمل بود. مشارکت وسیع مردم اعم از زنان ومردان در دولت و ایجاد قوای سه گانه بشکل دموکراتیک یعنی شورا، قضا وحکومت وانتخابات پارالمانی از دستاورد های دولت بوده وفعالیت خستگی ناپذیر بخاطر تامین امنیت درکشور ومقابله با دهشت افگنان داخلی وخارجی جزپلان وپروگرام کار روزمره وبرنامه عملی حزب و دولت بشمار میرفت.

 واما چنین پروگرام با چنان پیشرفتهای ترقی خواهانه که با منافع ارتجاع داخلی ومنطقوی واستکبار جهانی در تضاد بوده آنها در یک خط سیا ه نا مقدس وخاینانه برضد دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان گرد آمدند وبا یکسر وهزاران زبان رسانشی وتجهیزات نظامی بقصد جنگ نیابتی وبربادی کشورما همانند وحشیان قرن شتافتند وبیشترین نقاط کشور را بخاک یکسان کردند. افراد بیگنه را کشتند وزیر ساختار های اقتصادی را به امر کشورهای بیگانه ورژیم خونتای پاکستان نابود کردند. دروازه معارف را در محلات بستند وخانه ومنازل مردم بیدفاع را به آتش کشیدند.

 ح د خ ا ودولت ج د ا را در یک جنگ نابرابر وظالمانه قرار دادند واستخبارات خارجی کودتا های پی در پی را در داخل دولت سازمان دادند واز بیرون برضد آن جنگیدند.

 بآنکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان ودولت جمهوری دموکراتیک افغانستان در سنگر دفاع از وطن متحمل تلفات زیاد جانی وقربانی های بیشمار گردید ولی با مورال قوی وعزم راسخ تا به آخر دربرابر متجاوزین ونوکرهای مزدور صفت آن ایستاده گی نمود

 ولی سرانجام در پی تحولات عظیم سیاسی در جهان وهجوم ظالمانه ودستجمعی استکبار جهانی ومتحدین آن همراه با تروریستان اجیر شده، نظا م مردمی متحمل فروپاشی گردید وارتجاع سیاه رابر مردم مسلط گردانید که هزینه کشتار وتلفات جنگ را تا اکنون ملت هردم شهید افغانستان می پردازند. دشمنان داخلی وخارجی افغانستان بآنکه حزب ودولت دموکراتیک افغانستان را به فروپاشی مواجه ساختند ولی هرگز نتوانستند که با توفانهای مهیب ظالمانه خود چراغ روشن شده ح د خ ا را خاموش سازند بلکه نور آن با تابش پنجاه وسه سالگی خود بیشتر از پیش میدرخشد.

  از آنجایی که ح د خ ا با داشتن خصلت مردمی ورهبری سالم آن از میان مردم برخاسته ودر پیوند با مردم با اهداف مردمی و آموزه ها ی فنا ناپذیر واندیشه های جاودانی اش چون خورشید آزادی با فروغ جاودانگی و درخت بلند قامت وتنومندی که تا هنوز ریشه در آب دریای خروشان آزادی میباشد که هرموجش نمایانگر هزاران قهرمانیها وافتخارات بی پایان است.

 خوشبختانه فروغ جاودانه هستی بربنیاد آموزه های رهبر فرزانه ح د خ ا زنده یاد ببرک کارمل روز تا روز بدلهای وطنپرستان ترقی خواه وآزاده جا گرفته فعالیت دوباره سازی، حزب را به تکیه گاه مطمُن مردم وجایگاه اعضای رسالتمند آن مبدل کرده است.

  زنده باد ح د خ ا